Journal archive for Google Scholar Robot!

Research On Animal Production(Scientific and Research)

پژوهشهای تولیدات دامیVolume 8, Number 17 (2018-1)


Growth and Feedlot Performance of Lori-Bakhtiari, Romanov × Lori-Bakhtiari and Pakistani × Lori-Bakhtiari Crossbred Lambs
عملکرد رشد و پرواری بره‌های لریبختیاری، آمیخته‌های رومانف × لری‌بختیاری و پاکستانی × لری‌بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploration of MEG9 Gene Polymorphism and Its Association with Birth Weight in Sistani Cattle
بررسی چندشکلی ژن MEG9 و ارتباط آن با وزن تولد در گاوهای سیستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ساختار جمعیتی گاوهای بومی ایران با استفاده از تحلیل افتراقی مؤلفه‌های اصلی
بررسی ساختار جمعیتی گاوهای بومی ایران با استفاده از تحلیل افتراقی مؤلفه‌های اصلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Principal Component Analysis of Internal Egg Quality and some Performance Traits of Azarbayjan Native Chickens
تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی صفات کیفیت داخلی تخم مرغ و برخی از صفات عملکردی مرغ‌های بومی آذربایجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Parameters of Body Weight and Carcass Characteristics in Two Strains of Japanese Quail
برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن بدن و خصوصیات لاشه در دو سویه از بلدرچین ژاپنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic and Non-Genetic Factors Affecting Longevity of Mehraban Sheep
بررسی اثر عوامل ژنتیکی و غیرژنتیکی بر طول عمر گوسفندان مهربان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of (co) Variance Components for Growth Traits of Shall Sheep using Different Animal Models
برآورد مولفه های واریانس- کوواریانس صفات رشد گوسفندان نژاد شال با استفاده از مدل های حیوانی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Genetic Diversity and Phylogenetic Relationship of Iranian Indigenous Chickens Based on Mitochondrial D-Loop Sequences
ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی مرغان بومی ایران بر مبنای توالی ناحیه D- loop از DNA میتوکندریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heterogeneity of Variance Components for Milk Protein Yield in Different Levels of Herd-year Production and Its Effects on Genetic Parameters and Estimated Breeding Value of Iranian Holsteins
ناهمگنی اجزای واریانس پروتئین شیر در سطوح مختلف تولید گله- سال و تاثیر آن بر پارامترهای ژنتیکی و ارزش اصلاحی برآورد شده گاوهای هلشتاین ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Quantitative Trait Loci Affecting Growth Traits in Japanese Quail using a Paternal Half-Sib Design
بررسی جایگاه صفت کمی موثر بر صفات رشد در بلدرچین ژاپنی با استفاده از طرح ناتنی پدری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Genetic Polymorphisms in Four Marker Sites of PEPCK-C Gene in Different Strains of Chickens
آنالیز چند شکلی های ژنتیکی در چهار جایگاه نشانگری ژن PEPCK-C در سویه های مختلف مرغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Analysis of Biometric Traits in Moghani Sheep Breed
فراسنجه‌های ژنتیکی صفات بیومتریک در گوسفندان مغانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Candidate Genes Affecting Fat-Tail Traits in Specific Region of Chromosome 5 in Lori-Bakhtiari and Zel Sheep by PCR-SSCP
مطالعه ژن‌های کاندیدا مؤثر بر صفات دنبه در محدوده مشخصی از کروموزوم شماره 5 در گوسفندان لری بختیاری و زل با روش PCR-SSCP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Genetic Parameters for Lameness Trait and Its Relationship with Milk Production Traits in Iranian Holstein Cows
برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی صفت لنگش و ارتباط آن با صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Polymorphisms of Exon 2 of Transcription Factor 7 Gene with Fat Traits of Blood and Fat Tail in Lori-Bakhtiari and Zel Sheep Breeds
ارتباط چندشکلی های اگزون 2 ژن فاکتور رونویسی 7 با صفات چربی خون و دنبه در گوسفندان لری بختیاری و زل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of Rumination Activity using Chewing Activity Automatical Recorder in Dairy Cattle Fed with Alfalfa Hay with Different Particle Size
اندازه‌گیری فعالیت نشخوار با دستگاه ثبت خودکار فعالیت جویدن در گاوهای شیری تغذیه شده با علوفه یونجه با اندازه ذرات متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Different Levels of Organic and Inorganic Acids Treatment on Quality and Ruminal Dry Matter and Nutrients Degradability of Iranian Clover Silage
اثرات سطوح مختلف اسیدهای آلی و معدنی بر کیفیت و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبهای مواد مغذی شبدر قرمز سیلویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eggs Condition in Incubation Period on Embryos Deaths and Amnio-allantoic Fluid Volume in Laying Breeders to Use Them in Virus Replication
تاثیر موقعیت قرارگیری تخم مرغ‌ها در دوره انکوباسیون بر تلفات جنینی و حجم مایع آمنیوآلانتوئیک در مرغ های مادر تخم‌گذار جهت استفاده از آن ها در تکثیر ویروس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Increasing Metabolizable Energy and Protein During Late Pregnancy on Mammary Growth and Development in Sistani Goats
تأثیر افزایش سطوح انرژی و پروتئین متابولیسمی در گامه انتهایی آبستنی بر رشد و تکامل پستان بزهای سیستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oral Administration of Levamisole on Performance and Related Parameters with Immune System in Broiler Chickens
تأثیر مصرف خوراکی لوامیزول بر عملکرد و فراسنجه‌های دخیل در سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Thyme and Cinnamon Microencapsulated Essential Oils on Performance, Some Blood Parameters and Carcass Characteristic in Boiler Chicks
تاثیر اسانس ریزپوشانی شده آویشن و دارچین بر عملکرد، برخی فراسنجه‌ های خونی و خصوصیات لاشه در جوجه‌ های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ferulaassa-Foetida Gum Powder Compare to Antibiotic on Performance, Microbial Population and Intestinal Morphology in Broiler Chickens
تاثیر پودر صمغ آنغوزه در مقایسه با آنتی‌بیوتیک بر عملکرد، ریخت‌شناسی و جمعیت میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Cinnamon Powder Levels on Performance, Antioxidant Status, Meat Oxidative Stability, Enzymes Activity and Some Blood Parameters in Broiler Chickens
اثرات سطوح مختلف پودر دارچین بر عملکرد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی، پایداری اکسیداتیو گوشت، فعالیت آنزیمی و برخی‌فراسنجه‌های خونی در جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of L-Arginine on Productive Performance, Egg Quality Parameters, Blood and Hormone Parameters of Laying Hens in Late-phase of Production
تأثیراستفاده از ال-آرژنین بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم‌مرغ، فراسنجه های خونی و هورمونی در مرغان تخم گذار در اواخر دوره تولید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of L-Carnitine and Butyric Acid on Carcass Characteristics and Meat Quality of Broiler Chickens
اثر ال-کارنیتین و اسید بوتیریک بر کیفیت گوشت و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 16 (2017-11)


Genetic Diversity within Bactrian Camel Population of Ardebil Province
بررسی تنوع ژنتیکی در میان شترهای دو کوهانه استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Factors Affecting Culling of Holstein Dairy Cows in Northwest of Iran
بررسی عوامل موثر بر حذف در گاوهای شیری هلشتاین شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Genetic Variation in Exon 1 and 3 of FSHB Gene with Litter Size in Baluchi Sheep
ارتباط چند شکلی های آللی اگزون یک و سه ژن FSHB با صفت چندقلوزایی در گوسفند بلوچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Polymorphism in Exon 2 of Prolactin Receptor Gene in Japanese Quail and Guinea Fowl
بررسی چند شکلی اگزون 2 ژن گیرنده پرولاکتین در بلدرچین ژاپنی و مرغان مروارید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Initial Weight on IGF-1 Gene Expression in Breast Muscle of Japanese Quail
بررسی اثر وزن اولیه بر بیان ژن IGF-1 در عضله سینه بلدرچین ژاپنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Polymorphism in Exon 2 of GDF9 gene in Pure and Crossbred of Pakistani Sheep
شناسایی چندشکلی‌ در اگزون دوم ژن GDF9در گوسفندان خالص و آمیخته پاکستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Relationship between DRB2 Gene Polymorphism and egg number of Marshallagia Marshalli Parasites in Gastrointestinal of Ghezel Sheep Breed
بررسی رابطه‌ی چندشکلی ژن DRB2 با تعداد تخم انگل مارشالاژیا مارشالی در دستگاه گوارشی گوسفند نژاد قزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DNA Extraction from Hair Roots using Modified Salting out Method
استخراج DNA از ریشه مو با روش نمکی بهینه یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluate the Efficiency of A60 Protein from BCG Strain of Mycobacterium Bovis as a Diagnostic Antigen
ارزیابی کارایی پروتئین A60 باکتری مایکوباکتریوم بوویس سویه BCG به عنوان پادگن تشخیصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effective Factors on Production and Profitability of Milk in Dairy Cattle farms of Isfahan Township
عوامل مؤثر بر تولید و سود شیر در گاوداری‌های شهرستان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Plantago Coronopus Forage Quality at Different Phenological Growth Stages in Five Habitats of Golestan Province
بررسی کیفیت علوفه بارهنگ پاکلاغی (Plantago Coronapos) در مراحل مختلف رشد فنولوژیکی در پنج رویشگاه مراتع استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Solubility and Potential of Acid Production of some Feedstuffs and Investigation of their In Vitro Fermentation in Natural and Induced Acidosis Conditions
تعیین قابلیت انحلال و توانایی تولید اسید برخی مواد خوراکی و بررسی تخمیر برون تنی آنها در شرایط طبیعی و اسیدوز القاء شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Feeding Alhagi with Waste Date Palm silage on Dry Matter Intake, Nutrients Digestibility and Blood Parameters of Sheep
تأثیر تغذیه سیلاژ خارشتر و ضایعات خرما بر مصرف ماده خشک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی در گوسفند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Different Levels of Lemon Pulp Consumption and Reduction of Energy and Protein of Diet on Growth Related Hormones, Blood Parameters and Performance of Broiler Chickens
اثرات مصرف سطوح مختلف تفاله لیموترش و کاهش انرژی و پروتئین جیره بر هورمون‌های مربوط به رشد، فراسنجه‌های خون و عملکرد جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Beta-agonist Zilpaterol Hydrochloride Supplementation on some Chemical Compounds, Color Attributes and Consumer Palatability of Longissimus Muscle In Castrated Male Kids
اثرات زیلپاترول هیدروکلرید بر برخی از ترکیبات شیمیایی، شاخص های رنگ و خصوصیات چشایی در ماهیچه راسته بزغاله های نر اخته شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Different Concentrations of Butylated Hydroxy Anisole on Quantity and Quality Parameters of Mahabadi goat Semen Following the Freeze–Thaw Process
اثر غلظت های مختلف بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول بر بهبود فراسنجه های کمی و کیفی اسپرم بز مهابادی در طی فرآیند انجماد- یخ گشایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Saturea and Thyme Medicinal Plants with or without Enzyme on Performance, Blood Parameters in Broiler Chickens
اثرات آویشن‌، مرزه با و بدون آنزیم بر عملکرد، فراسنجه های خونی و ایمنی در جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Main and Interaction Effects of Dietary Protein and Nano Adjuvant on Performance, Antibody Titres Against Newcastle Disease and White Blood Cells Counts of Broiler Chickens
آثار فردی و ترکیبی پروتئین جیره و نانو یاور (نانو ادجوانت) بر عملکرد، تیتر علیه ویروس نیوکاسل و شمار گلبول‌های سفید خون جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Apple Vinegar Addition to the Drinking Water on Growth Performance, Ileal Lactobacillus Population, Digestive Chyme pH and Immune Response of Broiler Chickens
اثر افزودن سرکه سیب به آب مصرفی بر عملکرد رشد، pH محتویات گوارشی، جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rice hulls Application as an Insoluble Dietary Fiber Source in Broilers Diets
کاربرد پوسته برنج به‌عنوان یک منبع فیبر نامحلول در جیره جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Early Feeding with Egg Yolk and Soybean Oil on Performance and Intestinal Morphology of Broiler Chickens
تاثیر تغذیه زودهنگام زرده تخم‌مرغ و روغن سویا بر عملکرد و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Diet Acidification with Hydrochloric and Butyric Acids on Performance, Apparent Protein Digestibility, Length and Microbial Count of Small Intestine in Broiler Chickens
تأثیر جیره‌‌‌‌های غذایی اسیدی شده با اسید کلریدریک و بوتیریک بر عملکرد، ‌‌قابلیت هضم ظاهری پروتئین، طول و جمعیت میکروبی روده کوچک جوجه‌‌‌‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pectinase and Dried Citrus Pulp on Performance, Nutrient Digestibility and Intestinal Characteristics of Broiler Chickens
تاثیر سطوح مختلف تفاله خشک مرکبات و آنزیم پکتیناز بر عملکرد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‌ های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Levels of Guar Meal With β-mannanase Enzyme on Ileal Bacteria Population, Immune Response and Some Blood Parameters in Broiler Chickens
بررسی تأثیر سطوح مختلف کنجاله گوار با آنزیم بتاماناناز بر جمعیت باکتریایی ایلئوم، پاسخ ایمنی و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dietary Protein Level and Type of Feed Formulation on Nitrogen Excretion of Broilers
اثر سطوح مختلف پروتئین و نوع فرمولاسیون جیره بر اساس اسید آمینه کل و قابل هضم بردفع نیتروژن جوجه‎های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 15 (2017-6)


Estimation of Genetic Parameters and Genetic Trends of Somatic Cell Score in Iranian Holsteins
برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و روند ژنتیکی امتیاز سلول‌های سوماتیک در گاوهای هلشتاین ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of (Co)Variance Components of Egg Quality Traits for Fars Native Fowls
برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس صفات کیفیت تخم‌مرغ در مرغان بومی فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Inbreeding on Wool Weight Loss in Lori-Bakhtiari Lambs
اثر هم‌خونی بر کاهش وزن پشم در بره‌های لری ‌بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Economic Values for Some Important Traits in Zel Sheep of Golestan
تعیین ضرایب اقتصادی برخی صفات مهم در گوسفند نژاد زل گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Major Genes for Body Weight Traits at Birth and Six Weeks of Age in a Commercial Broiler Line using Bayesian Segregation Method
شناسایی ژن های عمده صفات وزن یک‌روزگی و شش‌هفتگی در یک لاین تجاری گوشتی با استفاده از روش تفرق بیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detecting of Functional Short Non-Coding RNAs using Bioinformatics Methods in Sheep and Goat
شناسایی RNA های غیرکدکننده کوتاه ‌عملکردی با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی در گوسفند و بز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Description of Growth Curve in Male and Female Lambs of Baluchi Breed by Application of Nonlinear Growth Models
توصیف منحنی رشد در بره‌های نر و ماده نژاد بلوچی با مدل‌های غیرخطی رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genomic Evaluation of Threshold Traits with Different Genetic Architecture using Bayesian Approaches
ارزیابی ژنومی صفات آستانه ای با معماری های ژنتیکی متفاوت با استفاده از روش‌های بیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Reproductive Performance of Two Pure Lines of Japanese Quail and Their Reciprocal Crosses
مقایسه عملکرد تولیدمثل دو لاین خالص بلدرچین ژاپنی و آمیخته‌های حاصل از آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Gondaotropin Releasing Hormone Administration (GnRH) and CIDR Insert after Artificial Insemination on Fetus Loss, AI Interval and Conception
تأثیر هورمون آزادکننده گونادوتروپین (GnRH) و سیدرگذاری پس از تلقیح مصنوعی بر مرگ‌ومیر جنینی، فاصله دو تلقیح و درصد گیرایی گاوهای هلشتاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Exogenous Enzymes on Growth Performance, Some Blood and Rumen Parameters of Brown Swiss Fattening Male Bulls
تأثیر استفاده از آنزیم برون زاد بر عملکرد رشد،برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه ای گوساله های نر پرواری نژاد براون سوئیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Different Levels of Garlic and Fenugreek Powder on Performance, Egg Quality and Hematological Parameters and Antibody Titer of Commercial Laying Hens
تأثیر سطوح مختلف پودر شنبلیله و سیر بر عملکرد تولیدی و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ، فراسنجه‌های هماتولوژیکی خون و عیار پادتن علیه نیوکاسل در مرغ‌های تخم‌گذار تجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Construction of Multiple-Epitope Recombinant Vaccine Against Foot-and-Mouth Disease Virus Type O
طراحی، ساخت و بیان ‌اپی‌توپ‌های پروتئین VP1 ویروس تب برفکی سروتیپO ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Levels of Levamisole Drug on Performance and Related Parameters with Immune System in Broiler Chickens
تأثیر سطوح مختلف داروی لوامیزول بر عملکرد و فراسنجه‌های مرتبط با سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutritive Value and Performance of Cereal Green Fodder Yield in Hydroponic System
بررسی ارزش غذایی و عملکرد علف سبز غلات تولید شده در سامانه هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Chemical Composition, Quality and Ruminal Degradability Parameters of Silaged Orange Pulp with Wheat Straw and Urea
بررسی ترکیب شیمیایی، ویژگی‌های کیفی و فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای تفاله‌ی پرتقال سیلو شده با کاه گندم و اوره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Slow-Release Mineral Supplements and eCG Injection on Twining, Birth Weight and Weaning Weigh to Fluffy Raeini Goats
اثر مکمل قرص و کپسول آهسته‌رهش و تزریق هورمون گونادوتروپین‌ها بر دوقلوزایی، وزن تولد و وزن از شیرگیری بزغاله‌های کرکی رائینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Different Levels of Garlic Powder in the Starter Diet on Performance of Holestin Dairy Calves
اثر سطوح مختلف پودر سیر در جیره آغازین، بر عملکرد گوساله‌های شیری هلشتاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Different Level of Gamma Irradiation on Barley and Soybean Seeds on Rumen Degradation Rate and Performance of Lambs
بررسی روند تجزیه‌پذیری دانه جو و سویای پرتوتابی شده با سطوح مختلف پرتو گاما و اثر آنها در عملکرد پرواری بره‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of COMBO® Enzyme Supplemented Wheat and Wheat Bran Diet on Growth Performance and Digesta Physicochemical Properties of Broilers
اثر جیره‌ دارای گندم و سبوس گندم مکمل شده با آنزیم کمبو بر عملکرد رشد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی محتویات گوارشی جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amelioration of Experimental B1 Aflatoxicosis in Japanese Quails by Yolk Derived Specific Antibody
کاهش عوارض آفلاتوکسیکوزیس تجربی در بلدرچین ژاپنی با استفاده از پادتن اختصاصی زرده تخم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Levels of Calcium, Phosphor and Vitamin D3 with Fennel Extract on, Performance and Egg Shell Quality in Post Molted Ross Broiler Breeders
تأثیر سطوح مختلف کلسیم و فسفر به همراه ویتامین D3 و عصاره رازیانه بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی تخم‌مرغ در مرغان مادر گوشتی پس از تولک بری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Aqueous Extract of Thymus Daenensis to Ameliorate the Adverse Effects of Aflatoxin in Japanese Quail
تأثیر عصاره آبی آویشن دنایی در کاهش اثرات نامطلوب آفلاتوکسین در بلدرچین ژاپنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Level of Feed Intake on Digestibility, Nitrogen Balance and Microbial Protein Synthesis in Sheep
تأثیر سطح خوراک مصرفی بر قابلیت هضم، تعادل نیتروژن و میزان سنتز پروتئین میکروبی در گوسفند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Dietary Levels of Energy and Protein on Performance of Japanese Quail During Grower Phase
اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره غذایی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در طی دوره رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Composition, In Vitro Solubility Rate and Calcium and Phospouros Digestibility of Different Calcium Sources and Their Effects on Performance and Bone Traits in Broiler Chickens
ارزیابی ترکیب، محلولیت آزمایشگاهی و قابلیت هضم ظاهری کلسیم و فسفر منابع کلسیمی مختلف و اثر آن بر عملکرد و صفات استخوانی جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 14 (2016-12)


Comparison of Methods for the Implementation of Genomic Selection in Holstein
مقایسه روش های مختلف آماری در انتخاب ژنومی گاوهای هلشتاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Variance Components for Milk Production Traits in Iranian Holstein Cows
برآورد مؤلفه های واریانس صفت تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Polymorphisms in Some Candidate Genes on Twinning in Cross Breeds of Shall and Romanov
بررسی اثر چند شکلی برخی از ژن‌های کاندید بر چند قلوزایی در گوسفندان آمیخته حاصل از تلاقی نژادهای شال ایرانی و رومانوف روسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Genetic Diversity in Fars Native Chicken Based on Partial Mitochondrial DNA D-loop Region Sequences
ارزیابی تنوع ژنتیکی مرغان بومی فارس بر مبنای توالی‌یابی بخشی از ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Effect of a Threshold Trait Levels on the Accuracy of Breeding Value Estimations and Genetic, Phenotypic and in Breeding Trends in a Breeding Flock
بررسی تاثیر تعداد سطوح یک صفت آستانه‌ای بر دقت برآورد ارزش های ارثی، روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و همخونی یک جمعیت اصلاحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Linear and Threshold Model Comparisons for Genotypic and Phenotypic Parameters Estimation on Reproductive Traits in Zandi Sheep
مقایسه مدل های خطی و آستانه‌ای در برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید مثلی در گوسفند نژاد زندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic and Phenotypic Analyses of Body Weight Traits for Lori-Bakhtiari Lambs at Different Ages
تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف بره‌های لری‌بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of two Polymorphic Sites of PPARGC1α Gene on Milk Production Traits in Brown Swiss Cattle
تاثیر چند شکلی دو جایگاه ژن PPARGC1α روی صفات تولید شیر گاو براون سوئیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Chemical Composition of Rangeland Plant of Kahoorak (Prosopis stephaniana) using In situ Technique
تعیین ترکیبات شیمیایی و تجزیه‌پذیری گیاه مرتعی کهورک (Prosopis stephaniana) با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی (In situ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Nutritive Value and Degradability of Sorghum Silage from First and Second Cutting of Forage
بررسی ارزش تغذیه‏ای و تجزیه‌پذیری سیلاژ سورگوم از علوفه چین اول و دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Drying Method on Digestibility of Alfalfa Hay Harvested in the Morning or Afternoon
اثر روش‌ خشک کردن بر قابلیت هضم علوفه یونجه برداشت شده در صبح یا عصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Sources of Carbohydrates for One-Week Short-Term Nutrition on Reproduction Performance of Moghani Grazing Ewes
اثر منابع مختلف کربوهیدراتی جهت تغذیه کوتاه مدت یک هفته ای بر عملکرد تولیدمثلی میش های مغانی تحت چرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Various Species of Thymus Essence on Gas Production Parameters, Dry Matter and Organic Matter Digestibility and Ruminal Fermentation Parameters in In Vitro
اثر ‌اسانس گونه‌های مختلف‌ آویشن بر فراسنجه های تولید گاز‌، قابلیت هضم و فراسنجه‌های ‌تخمیری شکمبه ‌ای در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Sources of Omega-3 and Omega-6 Fatty Acids and L-carnitine on Reproductive Parameters and Some Blood Metabolites in Farahani Ewe during Flushing Period
تأثیر منابع متفاوت امگا 3 و امگا 6 و ال-کارنیتین بر عملکرد تولید مثلی و برخی از فراسنجه‌های خونی در طول دوره فلاشینگ میش های نژاد فراهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Time of Starting Ovsynch Protocol After Artificial Insemination on Synchrony Parameters and Fertility in Holstein Cows
تأثیر زمان های مختلف شروع پروتکل اوسینک پس از تلقیح بر شاخص های هم‏زمانی و باروری گاوهای هلشتاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Theophyl line Beta Agonist in Laying and Some of Egg Characteristics on Laying Hens
اثر بتاآگونیست تیوفیلین بر تخمگذاری و برخی ویژگی‌های تخم مرغ‏های تخم گذار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Supplementing Rice Hull on Performance, Carcass Characteristics, Blood Biochemistry and Thyroid Hormones of Male Broiler Chickens
اثر افزودن پوسته خارجی برنج بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه های بیوشیمی خون و هورمون های تیروییدی جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Levels of Dietary Conjugated Linoleic Acid on Broiler Breeder Hatchability and Performance
تاثیر سطوح مختلف اسید لینولئیک کنژوگه بر عملکرد و جوجه درآوری مرغ های مادر گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Production Performance and Gut Morphology of Broiler Chickens Fed with Antibiotic, Organic Acid, Probiotic and Prebiotic in Tropical Conditions
بررسی عملکرد تولیدی و ریخت‌شناسی روده باریک جوجه های گوشتی تغذیه شده با مکمل های آنتی بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پری بیوتیک در شرایط گرمسیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Evaluation, Internal Viscera and Carcass Characteristics of Slow and Rapid growth Broiler Lines in Terms of Creating an Experimental Ascites
بررسی بالینی، خصوصیات لاشه و احشاء داخلی لاین‏های "کند رشد" و "سریع رشد" گوشتی در شرایط ایجاد عارضه آسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effects of two Methods of Barley Seed Processing(Microwave Irradiation and Enzyme Addition) on Growth Performance, Carcass Characteristics and Blood Parameters of Broiler Chickens
مقایسه اثرات دو شیوه فرآوری دانه جو (پرتوتابی با مایکروویو و افزودن آنزیم) بر راندمان رشد، صفات لاشه و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Guanidinoacetic Acid in Low Protein Diet on Growth Performance and the Incidence of Ascites in Broiler Chickens
استفاده از گوانیدینو استیک اسید در جیره‌های کم پروتئین و تاثیر آن بر عملکرد رشد و وقوع آسیت در جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Revabio in Diets Containing Wheat Bran on Growth Performance, Some Blood Metabolites and Absorbing of Mineral Elements in Broilers Chickens
تأثیر آنزیم روابیو بر عملکرد رشد، برخی متابولیت‌های خون و قابلیت جذب عناصر معدنی در جوجه‌‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف سبوس گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening for Effects of Different Levels of Ajowan (Carum Copticum L.) and Coriander (Coriandrum Sativum L.) Seeds on Performance and Carcass Characteristics of Ross Broiler Chickens
بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه های زنیان (L. Carum Copticum) و گشنیز (Coriandrum sativum L.) بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی راس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Effect of Garlic and Cinnamon Powder on Performance, Antioxidant System, Blood Parameters of Broilers under Heat Stress Conditions
بررسی اثر سطوح پودر سیر و دارچین بر عملکرد، سیستم ضد‌ اکسیدانی و فراسنجه های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Different Selection Strategies on Performance of two Commercial Silkworm Lines
مقایسه اثرات استراتژی های متفاوت انتخاب بر عملکرد دو لاین تجاری کرم ابریشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 13 (2016-8)


(Short Paper) Phylogenetic Analysis and Molecular Evolution of the Leptin Gene
(مقاله کوتاه) تجزیه فیلوژنی و تکامل مولکولی لپتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of GDF9 and BMP15 Genes Polymorphism with Twinning in Markhoz Goat
ارتباط چندشکلی ژن‌های GDF9 و BMP15 با صفت چند‌قلوزایی در بز مرخز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Allelic Variation in the Promoter Region of Prolactin Gene in different Population of Native Fowls
بررسی چندشکلی آللی در ناحیه پروموتور ژن پرولاکتین در جمعیت های مرغ بومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Genetic Diversity in Honey Bee Populations in Kerman Province using ISSR Markers
مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبور عسل استان کرمان با استفاده از نشان گرهای ISSR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tuning and Application of Random Forest Algorithm in Genomic Evaluation
تنظیم و کاربرد الگوریتم جنگل تصادفی در ارزیابی ژنومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Tumor Necrosis Factor Gene Polymorphisms with Milk Somatic Cell Score in Dairy Cattle
بررسی ارتباط چندشکلی ژن عامل نکروزکننده بافتی با نمره سلول های بدنی شیر در گاوهای شیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detecting Major Genes for Some Economic Traits in Native Fowl of Yazd Province using Different Statistical Methods
ردیابی ژن های عمده برای برخی از صفات اقتصادی مرغان بومی استان یزد با استفاده از روش های مختلف آماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Analysis of Raw and Energy-Corrected Test Day Milk Traits in Iranian First lactation Holstein Cows
تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات شیر روز آزمون خام و تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شکم اول هلشتاین ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Optimal Open Nucleus Breeding Schemes to Improve Growth Traits and Carcass Composition of Lori-Bakhtiari Lambs
شبیه سازی طرح های بهینه اصلاح نژادی هسته باز به منظور بهبود صفات رشد و ترکیب لاشه بره های لری بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Breeding Objective and Economic Values for Dalagh Sheep in Extensive Rearing System
تعیین اهداف اصلاحی و ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفندان دالاق در سیستم پرورش غیرمتمرکز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oregano Essential Oil and Canola Oil on Apparent Digestibility, Ruminal pH and Ammonia and Carcass Quality Characteristics of Fattening Dalagh Lambs
اثر اسانس پونه کوهی و روغن کلزا بر قابلیت هضم، pH و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه و کیفیت لاشه در بره های پرواری دالاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Energy Efficiency on Zell Breed Sheep under Traditional Rangeland Based Husbandry (Case Study: Baladeh Rangelands)
بررسی کارآیی انرژی در گوسفند نژاد زل تحت نظام دام‌داری سنتی متکی به مرتع (مطالعه موردی: مراتع بلده نور)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Top-dressing Glucose Precursores on Performance and Body Temperature Indices in Holstein Bull Calves during Heat Stress
اثر خورانیدن پیش سازهای گلوکز به صورت سرک بر عملکرد و شاخص های دمایی بدنی در گوساله های نر هلشتاین تحت تنش حرارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Stochastic Simulation Study on Effect of Herd Size, Semen Type, Overlapping Generation and Breeding Goal on Genetic Gain in Holstein Dairy Cows
مطالعه اثر تغییر اندازه گله، نوع اسپرم، هم پوشانی نسل ها و اهداف اصلاحی بر پیشرفت ژنتیکی گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از شبیه سازی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Different Concentrations of Vitamin E and Selenium in Tris Extender on Sperm Quality of Arabic Ram
ررسی تأثیر غلظت های مختلف ویتامین E و سلنیوم در رقیق کننده تریس بر کیفیت اسپرم قوچ عربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Probiotic on Performance, Gut Morphology, Gut Microbial Count and Carcass Characteristics of Partridges
بررسی اثراستفاده از پروبیوتیک بر عملکرد، مورفولوژی، جمعیت میکروبی روده‌ باریک و خصوصیات لاشه‌ کبک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Dietary Vermi-humus in Comparison to Virginiamycin on Performance and Small Intestinal Morphometric Parameters in Japanese Quails
مقایسه اثرات سطوح مختلف ورمی هوموس و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد و ویژگی های ریخت شناسی روده باریک بلدرچین ژاپنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Levels of Earthworm Meal (Eisenia Fetida) on Performance, Carcass Characteristics and Blood Parameters of Broiler Chickens
تأثیر سطوح مختلف پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Single or Combined Effects of Prebiotic and Probiotic on Performance, Immunity Response and Gut Flora of Broiler Chickens
اثرات پری‌بیوتیک، پروبیوتیک و مخلوط آن ها بر عملکرد، پاسخ ایمنی و فلور میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of the Relative Bioavailability of Different Zinc Sources in Broiler Chickens Fed by Semi-Puirfeid Diets
تخمین زیست فراهمی منابع مختلف عنصر روی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های نیمه خالص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Four Barley Cultivars in Whole and Ground Forms on Performance, Nutrients Digestibility and Blood Lipid Parameters of Broiler Chickens
تأثیر چهار رقم جو به صورت دانه کامل یا آسیاب شده بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه‌های لیپیدی خون جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Levels of Purslane Seed (Portulaca Oleracea) on Performance and Some Egg Characteristics in Laying Hens
ثر سطوح مختلف بذر خرفه (Portulaca Oleracea) بر عملکرد و برخی خصوصیات تخم‌مرغ در مرغان تخم گذار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dietary Garlic Powder or Fresh Ground Garlic on Performance and Immune Response of Broiler Chickens
اثر افزودن پودر سیر و سیر تازه به جیره بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impacts of Different Levels of Cinnamon Powder (Cinnamomum veru) on Performance, Blood Metabolites and Inner Organs Weight of Broilers
تأثیر سطوح متفاوت پودر دارچین (Cinnamomum verum) بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و وزن اندام‌های داخلی جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Energy and Digestible Methionine Level in Diet on Performance and Reproductive Traits of Arian Broiler Breeder Hens during Production Period
اثرات سطح انرژی و متیونین بر عملکرد و صفات تولیدمثلی مرغ‌های مادر گوشتی آرین طی دوره تولید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Wheat Distillers Dried Grains with Solubles and Enzyme on Blood Components and Productive Indices of Laying Hens
اثر گندم تقطیری و آنزیم بر ترکیبات خون و شاخص های تولیدی مرغ های تخم گذار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 12 (2016-1)


Study of the Genetic Group Effects on Behavioral and Production Traits and Estimation of Heterosis Effect for Carcass Weight in Japanese Quail (Coturnix Coturnix Japonica)
مطالعه اثر گروه ژنتیکی بر صفات رفتاری و تولیدی و برآورد میزان هتروزیس برای وزن لاشه در بلدرچین ژاپنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selection Strategies for Increased Growth Rate in Japanese Quails
استراتژی های انتخاب برای افزایش نرخ رشد در بلدرچین های ژاپنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Growth Trait and Biometric Traits in Baluchi Sheep
ارتباط بین صفت رشد و صفات بیومتریک در گوسفندان بلوچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Missing Sire Pedigree Informationon on Genetic Trend and Gain of Quantitative Trait using Computer Simulation
اثر اطلاعات پدری گمشده برپیشرفت و روند ژنتیکی صفت کمی با استفاده از شبیه سازی رایانه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Genetic and Phenotypic Trends for Some Growth Traits in Shirvan Kordi Sheep
برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گوسفند کردی شیروان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Polymorphism in Exon 4 of GH Gene and Its Association with Growth Traits in Kermani Sheep using PCR- SSCP
بررسی چند شکلی اگزون 4 ژن هورمون رشد و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفندان نژاد کرمانی با روش PCR-SSCP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Nutritive Value and Feeding Different Levels of Vetch-Barley Mixed Culture on Fattening Performance of Moghani Male Lamb
تعیین ارزش تغذیه ای و تاثیر سطوح مختلف کشت مخلوط ماشک- جو جیره بر عملکرد پرواری بره های نر مغانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Yeast (Saccaromyses Cerveasia) and Molasses on the Digestibility of Atriplex Lentiformis with Method in Situ
بررسی اثرسطوح مخمر ساکارومایسزسرویزیه و ملاس برارزش تغذیه ای و تجزیه پذیری آتریپلکس لنتی فورمیس (Atriplex. lentiformis) سیلو شده به روش کیسه های نایلونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Chemical Composition, Digestibility and Dry Matter and Protein Degradability Parameters of Three-Days Sprouted Barley
تعیین ترکیبات شیمیایی، گوارش پذیری و فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین دانه جو جوانه زده سه روزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Supplementation of a Symbiotic Product on Growth Performance and Health of Holstein Calves
اثرات تغذیه یک افزودنی سین بیوتیکی بر عملکرد رشد و سلامتی گوساله های هلشتاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Growth Stage and Processing by NaOH and CaOH2 on Chemical Composition and Degradation Parameters of Haloxylon sp. Pasture Plant in Seeding Stage
تأثیر مرحله رشد بر ترکیبات شیمیایی و اثرات عمل آوری سود و آهک بر ترکیب شیمیایی و مولفه های تجزیه پذیری گیاه مرتعی تاغ (Haloxylon sp.) در مرحله بذردهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Best Dietary Level of L-Arginine on Improving Growth Performance, Carcass Traits and Blood Parameters in Broiler Chickens in the Starter and Grower Periods
تعیین بهترین سطح تغذیه ال-آرژنین در بهبود عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه‌‌های خونی در جوجه‌های گوشتی در دوره های
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Salvia Sahendica Ethanolic Extract as Natural Antioxidant on Quality Parameters of Cryopreserved Holstein Bull Sperm
تأثیر عصاره اتانولی مریم گلی سهندی به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی بر پارامترهای کیفی اسپرم منجمد-یخ گشایی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Tryptophan, Melatonin and Dark Period on Performance and Bloodparameters of Broiler Chickens in Heat Stress Condition
اثرات تریپتوفان، ملاتونین و رژیم تاریکی بر عملکرد و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Immune System and Carcass Characteristics of Broiler Chickens fed with Organic Acids and Phytase Enzyme Supplementation
مطالعه سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های دارای مکمل اسیدهای آلی و آنزیم فیتاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Organic Acids with Different Dietary Electrolyte Balances on Growth Performance and Intestinal Microbial Population of Broiler
اثرات افزودن اسیدهای آلی به جیره‌های حاوی سطوح مختلف تعادل الکترولیت ها بر عملکرد تولیدی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Probiotics Intake Via Oral and Enema (Cloaca) Routes on Intestinal Morphology and Performance of Japanese Quails
مقایسه ی اثر دریافت پروبیوتیک از مسیر دهان با مسیر کلوآک (تنقیه) بر ریخت شناسی روده ی باریک و عملکرد بلدرچین‌های ژاپنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dietary Supplementation of Sesame (Sesamum Indicum L.) Oil and/or Α-Tocopheryl Acetate on Performance, Intestinal Morphology and Blood Metabolites in Male Broiler Chickens
تاثیر مکمل روغن کنجد (Sesamum indicum L.) و یا آلفا-توکوفریل استات خوراک بر عملکرد، ریخت شناسی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Physical form of Feed and Dietary Supplementation of probiotic and Prebiotic on Performance and carcass Characteristics of Broiler Chickens
مطالعه اثر فرم فیزیکی خوراک و مکمل‎های خوراکی پروبیوتیک و پریبیوتیک برعملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‏های‏گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Antioxidant and Hypolipidemic Effects of Gracilariopsis Persica Seaweed in Japanese Quail
مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی و کاهندگی چربی خون توسط جلبک دریایی گراسیلاریوپسیز پرسیکا در بلدرچین ژاپنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of α-Tocopherol Acetate, Pomogrante Peel and Extract on Performance, Nutrient Digestibilities and Tibia Bone Calcifaction in Broiler Chickens
اثرات α- توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و معدنی شدن استخوان جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 11 (2015-7)


Estimation of Genetic Parameters for Growth Traits in Guilan Province Sheeps
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفندان استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Polymorphism of β-Lactoglobulin Gene in Exon 7 and its Association with Milk Production Traits in Mahabadi Goats Using PCR-SSCP
مطالعه ارتباط چند شکلی اگزون 7 ژن بتالاکتوگلوبولین با صفات تولید شیر در بز نژاد مهابادی به روش PCR-SSCP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Analysis of Average Daily Gains and Kleiber Ratios in Moghani Sheep
آنالیز ژنتیکی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت‌ کلیبر در گوسفند مغانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Feeding Whole or Cracked Barley Grain Accompanied by Soybean Meal or Urea on Nutrients Digestibility and Parameters of Rumen in Mehraban Sheep
تاثیر تغذیه دانه جو کامل و پرک شده همراه با دو منبع پروتئین کنجاله سویا و اوره بر قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه‌های شکمبه‌ای در گوسفند نژاد مهربان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Salsola vermicolata and Suaeda fruticosa Forage Quality of Sistan Region at Different Phenological Stages
تعیین کیفیت علوفه‌ای شوران (Salsola vermicolata) و سیاه شور (Suaeda fruticosa) منطقه سیستان در مراحل فنولوژیک مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Phenological Stages on Chemical Composition and Dry Matter, Neutral Detergent Fiber and Crude Protein Degradability Parameters of Berseem Clover in Rumen
تاثیر مرحله رشد بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و پروتئین خام شبدر برسیم در شکمبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Monensin, Thyme and Cinnamon Essential Oils on Nutrient Digestibility, Ruminal Dry Matter and Crud Protein Degradability of Some Feedstuff and Plasma Metabolites in Holstein Steers
تاثیر موننسین، اسانس آویشن و دارچین بر قابلیت هضم مواد مغذی، تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی و متابولیت‌های پلاسمای گاوهای نر هلشتاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison Between the First Iranian Commercial Phytase and an Imported Phytas on the Performance, Blood Parameters and Nutrient Digestibility of Male Broiler Chicken Fed Different Dietary Phosphorous Levels
مقایسه اولین فایتاز ایرانی با نوع مشابه وارداتی بر عملکرد، فراسنجه‌های خون و قابلیت هضم در جوجه گوشتی نر تغذیه شده با سطوح مختلف فسفر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Stevia (Stevia Rebaudiana) Alcoholic Extract on Performance and Humoral Immunity Response in Broilers
تاثیر عصاره الکلی استویا (Stevia rebaudiana) بر عملکرد و پاسخ ایمنی هومورال جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Humeral and Cellular Immunity Response of Broiler Under Cold Stress Condition to Vitamin E and Coenzyme Q10
پاسخ ایمنی هومورال و سلولی جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی به ویتامین E و کوآنزیم Q10
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Different Levels of Substitution of Extruded Soybean with Soybean Meal and Vitamin E Supplementation on Performance and Carcass Characteristics of Broiler Chicks
تاثیر سطوح مختلف جایگزینی دانه اکسترود شده سویا با کنجاله سویا و مکمل ویتامین E بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Black Pepper, Garlic and Turmeric Powders on Performance and Antibody Titer Against Newcastle Disease Virus of Coob 500 Broiler Chickens
تاثیر پودر فلفل سیاه، سیر و زردچوبه بر عملکرد و تیترآنتی بادی علیه ویروس نیوکاسل جوجه‌های گوشتی سویه کاب (جنس نر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Different Levels of Zinc on Performance, Egg Quality Traits and Some Blood Parameters of Laying Hens
تاثیر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و برخی فراسنجه های خونی مرغ های تخمگذار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 1, 25-Dihydroxycholecalciferol and hydroalcoholic Extract of Withania Coagulans on Performance and Bone Strength of Male Broiler Chickens
تاثیر 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی پودر شده پنیر باد (Withania Coagulans) بر عملکرد و استحکام استخوان درشت نی جوجه‌های نر گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Chemical Composition and Metabolisable Energy of Germinated Barley in Broiler Chickens
تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم جو جوانه‌زده در جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 10 (2015-2)


Comparison of Two Singles- and Multiple Trait Random Regression Models in Estimation of Genetic Parameters of Production Traits in Holstein Dairy Cattle
مقایسه دو مدل رگرسیون تصادفی تک صفتی و چند صفتی در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای شیری هلشتاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Linkage Disequilibrium Estimation and Haplotype Based Genome-Wide Association to Detect QTLs Affecting Twinning Rate in Baluchi Sheep
بررسی الگوی عدم تعادل لینکاژی و مطالعه ارتباط ژنومی هاپلوتیپی جهت شناسایی مناطق ژنومی موثر بر دو قلوزایی در گوسفندان نژاد بلوچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polymorphism of OPN and UTMP Genes in the Iranian Holstein Bulls
چند شکلی ژن های OPN و UTMP در گاوهای نر هلشتاین ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polymorphic Variants of G1 and B4 from GDF9 and BMP15 Genes of Dalagh Sheep
چندشکلی واریانت های G1 و B4 ژن‌های GDF9 و BMP15 در گوسفند دالاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Antral Follicles to Determine the Effective Concentration of Alfa-Linolenic Acid on In Vitro Developmental Competence of Goat Oocytes
بررسی فولیکول های آنترال تخمدانی برای تعیین غلظت اسید آلفا- لینولنیک موثر بر توانایی تکوین برون تنی اووسایت های بز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Various Levels of Egg Yolk on Quality of Zel Ram Spermatozoa in Cooling and Freezing Conditions
تأثیر سطوح مختلف زرده تخم‌مرغ در رقیق‌کننده تریس بر کیفیت اسپرم قوچ زل در شرایط سردسازی و انجماد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decreasing the Relative Gene Expressions Associated With Apoptotic Factors in Granulosa Cells by Adding Estradiol
کاهش بیان نسبی ژن های مرتبط با آپوپتوسیز در سلول گرانولوزا با افزودن استرادیول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of In vitro and In situ Techniques for Estimating Dry Matter Degradability in Some Feedstuffs
مقایسه روش های آزمایشگاهی و کیسه های نایلونی در برآورد تجزیه‌پذیری ماده خشک برخی مواد خوراکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Roasting and Extruding on Nitrogen Fractions and Ruminal Degradability of Soybean Seed Protein
اثر برشته و اکسترود کردن بر بخش‌های نیتروژن و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای پروتئین دانه سویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fish Oil and Thyme Extract on Dry Matter and Nutrient Digestibility, Chewing Activity and Rumen Metabolites of Mahabadi Kids
اثر روغن ماهی و عصاره آویشن بر قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و مواد مغذی، فعالیت جویدن و فراسنجه های شکمبه ای بزغاله های مهابادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Natuzyme Plus on Metabolizable Energy and Protein Digestibility of Diets Containing Wheat Grain and Canola Meal in Broiler Chickens
اثرات آنزیم ناتوزیم پلاس بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم پروتئین جیره های حاوی دانه گندم و کنجاله کلزا در جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Dietary Supplementation with Probiotics, Prebiotic and Synbiotic on Performance and Intestinal Microbial Population of Broiler Chickens
بررسی اثرات جیره های حاوی پروبیوتیک، پربیوتیک و سین یوتیک بر صفات عملکرد و جمعیت میکروبی در ایلئوم و سکوم جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Possibility of Concurrent Enrichment of Broiler Chicken Meat With CLA and n-3 Type PUFAs
بررسی غنی سازی گوشت جوجه های گوشتی با اسید لینولئیک کنژوگه شده و اسیدهای چرب بلند زنجیر نوع n-3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Various Levels of Dietary Protein and Methionine on the Laying Hens Performance and Egg Characteristics in Late Laying Cycle
تأثیر سطوح مختلف متیونین و پروتئین جیره بر تولید و خصوصیات تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار در اواخر دوره تخم‌گذاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electrocardiographic Examination of Broiler Chickens Fed L-Carnitine Supplement and Reared at High Altitude
تاثیر مکمل خوراکی ال-کارنیتین بر الکتروکاردیوگرام جوجه‌های گوشتی پرورش یافته در ارتفاع بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 9 (2014-11)


Polymorphisms in Exon 17 of DGAT1 Gene and Its Association with Milk Production Traits in Mahabadi Goat Breed Using PCR-SSCP
چند شکلی در اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با صفات تولید شیر در بزهای نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of POU1F1 Gene Polymorphism With Growth and Milk Production Traits in Mahabadi Goat Breed
ارتباط چند شکلی ژن‌ POU1F1 با صفات رشد و شیر در بز مهابادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Adding Poly-Ethylene-Glycol on Methane Production in Rumen, Digestion and Metabolic Energy of Grape and Lime Pomaces
اثرات افزودن پلی اتیلن گلیکول بر تولید گاز متان در شکمبه، قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم تفاله های انگور و لیموترش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Iranian Clover Silage Processing With Easily Degradable Carbohydrates and Enzyme on Intake, Digestibility, Chewing Behavior and Body Weight Gain in Zell Sheep
اثر سیلاژ شبدر ایرانی فرآوری شده با کربوهیدرات‌های سهل الهضم و آنزیم بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، رفتار جویدن و افزایش وزن در گوسفند زل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Nutritive Value of Five Species of Halophyte Plants of Sistan by In Vitro and In Situ Techniques
تعیین ارزش غذایی پنج گونه از گیاهان شورپسند منطقه سیستان با استفاده از تکنیک تولید گاز (in vitro) و کیسه نایلونی (in situ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Alcoholic Chicory (Cichorium Intybus L.) Extract on Performance and Immune Response of Broilers
تأثیر عصاره الکلی کاسنی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different levels of Cinnamon Powder, with Antibiotic and Probiotic on Performance and Carcass characteristics of Broiler Chickens
اثر سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی‌بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، وزن اندام های داخلی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Trimethylglycine and Dietary Protein Levels on Blood Electrolytes and Lipids Concentrations in Broiler Chickens Subjected to Heat Stress
تاثیر تری متیل گلایسین و میزان پروتئین جیره بر غلظت الکترولیت ها و لیپیدهای خون جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Levels of Essential Oil of Satureja Hortensis on Performance, Carcass Characteristics and Some Immune and Blood Parameters of Broiler Chickens
اثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه های ایمنی و خونی جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 8 (2014-2)


برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در مرغان بومی با استفاده از روش بیزی مبتنی بر نمونه گیری گیبس
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در مرغان بومی با استفاده از روش بیزی مبتنی بر نمونه گیری گیبس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی فرم های آللی حساس و مقاوم به بیماری اسکراپی در جایگاه ژنی پروتئین پرایون در گوسفندان نژاد ایران بلک و آرمان
شناسایی فرم های آللی حساس و مقاوم به بیماری اسکراپی در جایگاه ژنی پروتئین پرایون در گوسفندان نژاد ایران بلک و آرمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعداد نورون های تولید کننده هورمون آزادکننده گونادوتروپین در ناحیه پیش بینایی هیپوتالاموس در گامه های چرخه فحلی میش
تعداد نورون های تولید کننده هورمون آزادکننده گونادوتروپین در ناحیه پیش بینایی هیپوتالاموس در گامه های چرخه فحلی میش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر افزودن پروبیوتیک باکتریایی در شیر یا خوراک آغازین بر عملکرد رشد، وضعیت سلامت، فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوساله های هلشتاین
اثر افزودن پروبیوتیک باکتریایی در شیر یا خوراک آغازین بر عملکرد رشد، وضعیت سلامت، فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوساله های هلشتاین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی
تأثیر پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر سطوح مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر عملکرد و ویژگی های لاشه بره های نر آمیخته
تاثیر سطوح مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر عملکرد و ویژگی های لاشه بره های نر آمیخته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر میزان هضم منابع نشاسته‌ای بر قابلیت هضم یونجه در شرایط درون تنی و برون تنی
تاثیر میزان هضم منابع نشاسته‌ای بر قابلیت هضم یونجه در شرایط درون تنی و برون تنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر تراکم پروتئین و مدت تغذیه جیره پیش آغازین بر عملکرد، رشد و نمو دستگاه گوارش، ترکیبات بدن، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی
تاثیر تراکم پروتئین و مدت تغذیه جیره پیش آغازین بر عملکرد، رشد و نمو دستگاه گوارش، ترکیبات بدن، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر سطوح مختلف پروتئین در دوره رشد و تخم‌گذاری بر عملکرد و کیفیت تخم بلدرچین ژاپنی
تأثیر سطوح مختلف پروتئین در دوره رشد و تخم‌گذاری بر عملکرد و کیفیت تخم بلدرچین ژاپنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 7 (2013-9)


تاثیر سطوح مختلف کنجاله پنبه‌دانه بر ترکیب شیر و فراسنجه‌های خونی میش‌های زل
تاثیر سطوح مختلف کنجاله پنبه‌دانه بر ترکیب شیر و فراسنجه‌های خونی میش‌های زل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون و مایع فولیکولی تخمدان در فولیکول‏های با اندازه‏های متفاوت در گاوهای شیری
مقایسه ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون و مایع فولیکولی تخمدان در فولیکول‏های با اندازه‏های متفاوت در گاوهای شیری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر پسروی ناشی از هم خونی بر صفات رشد در گوسفند بلوچی
بررسی اثر پسروی ناشی از هم خونی بر صفات رشد در گوسفند بلوچی
| [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر افزودن اسانس آویشن، لیمو، نعناع و زنیان در جیره جوجه‌های گوشتی نر بر روی فراسنجه های کیفی گوشت
تأثیر افزودن اسانس آویشن، لیمو، نعناع و زنیان در جیره جوجه‌های گوشتی نر بر روی فراسنجه های کیفی گوشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین ارزش غذایی غلاف درخت کهور و تأثیر سطوح مختلف آن بر عملکرد مرغ های تخمگذار
تعیین ارزش غذایی غلاف درخت کهور و تأثیر سطوح مختلف آن بر عملکرد مرغ های تخمگذار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات اندازه ذرات یونجه و کنجاله کانولای عمل‌آوری شده روی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی جیره در گوسفند زل
اثرات اندازه ذرات یونجه و کنجاله کانولای عمل‌آوری شده روی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی جیره در گوسفند زل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر استفاده از روغن ماهی، روغن سویا، روغن نخل و یا مکمل CLA بر صفات تولیدی و ترکیب اسیدهای چرب بافت ماهیچه‌ای جوجه‌های گوشتی
اثر استفاده از روغن ماهی، روغن سویا، روغن نخل و یا مکمل CLA بر صفات تولیدی و ترکیب اسیدهای چرب بافت ماهیچه‌ای جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر عملکرد مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری
اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر عملکرد مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتخاب واگرا برای کاهش و افزایش وزن تخم و سن بلوغ جنسی در بلدرچین ژاپنی
انتخاب واگرا برای کاهش و افزایش وزن تخم و سن بلوغ جنسی در بلدرچین ژاپنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 6 (2013-3)


شبیه سازی اثر استفاده از اسپرم های تعیین جنس شده بر تعداد تلقیح منجر به آبستنی در گاوهای شکم اول
شبیه سازی اثر استفاده از اسپرم های تعیین جنس شده بر تعداد تلقیح منجر به آبستنی در گاوهای شکم اول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر اندازه ذرات علوفه یونجه و مکمل روغن سویا بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، فعالیت جویدن، نرخ عبور و توزیع ذرات محتویات شکمبه ای در گوسفند
اثر اندازه ذرات علوفه یونجه و مکمل روغن سویا بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، فعالیت جویدن، نرخ عبور و توزیع ذرات محتویات شکمبه ای در گوسفند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه برازش عملکرد توابع چند جمله ای در مدل رگرسیون تصادفی برای رکوردهای روزآزمون تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران
مقایسه برازش عملکرد توابع چند جمله ای در مدل رگرسیون تصادفی برای رکوردهای روزآزمون تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید مثلی میش در گوسفند شال
برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید مثلی میش در گوسفند شال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه و اسیدهای آلی بر عملکرد و مرفولوژی روده کوچک در جوجه‌‌های گوشتی
اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه و اسیدهای آلی بر عملکرد و مرفولوژی روده کوچک در جوجه‌‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر اسانس شوید بر برخی از فراسنجه های خونی، غلظت کلسترول زرده تخم مرغ، قدرت جوجه درآوری و کیفیت جوجه در مرغ های مادر گوشتی
اثر اسانس شوید بر برخی از فراسنجه های خونی، غلظت کلسترول زرده تخم مرغ، قدرت جوجه درآوری و کیفیت جوجه در مرغ های مادر گوشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر افزودنی های بستر بر عملکرد، سیستم ایمنی و وقوع سندرم آسیت در جوجه های گوشتی
تأثیر افزودنی های بستر بر عملکرد، سیستم ایمنی و وقوع سندرم آسیت در جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 5 (2013-2)


تاثیر محدودیت غذایی و کوآنزیم Q10 بر توان ایمنی و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی
تاثیر محدودیت غذایی و کوآنزیم Q10 بر توان ایمنی و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تغییرات ماهانه طول و پیرامون بیضه و خصوصیات منی در قوچ دالاق در فصل تولید مثلی و غیر تولید مثلی
تغییرات ماهانه طول و پیرامون بیضه و خصوصیات منی در قوچ دالاق در فصل تولید مثلی و غیر تولید مثلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر گیاه دارویی کاکوتی (Ziziphora clinopodioides L.) بر عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی و سلول های خونی در جوجه های گوشتی
تاثیر گیاه دارویی کاکوتی (Ziziphora clinopodioides L.) بر عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی و سلول های خونی در جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر استفاده از ال- کارنیتین در جیره های حاوی منابع مختلف چربی بر عملکرد، ترکیب بدن و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
تأثیر استفاده از ال- کارنیتین در جیره های حاوی منابع مختلف چربی بر عملکرد، ترکیب بدن و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات مکمل ال-گلوتامین بر عملکرد و ریخت‌شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی
بررسی اثرات مکمل ال-گلوتامین بر عملکرد و ریخت‌شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر سطوح مختلف نیم دانه برنج بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
تاثیر سطوح مختلف نیم دانه برنج بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه دو روش آماری حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و آنالیز بیزی در برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات مهم اقتصادی مرغـهای بومی استان فارس
مقایسه دو روش آماری حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و آنالیز بیزی در برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات مهم اقتصادی مرغـهای بومی استان فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2011-4)


مطالعه اقتصادی راهبردهای مدیریتی موثّر بر جابجایی ‌شیردان در دوره‌ی انتقال در گله‌های صنعتی گاوشیری شاهرود
مطالعه اقتصادی راهبردهای مدیریتی موثّر بر جابجایی ‌شیردان در دوره‌ی انتقال در گله‌های صنعتی گاوشیری شاهرود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر اسید لینولئیک جفت شده (CLA) بر فراسنجه های خونی و ذخایر چربی بدن در جوجه های گوشتی
تاثیر اسید لینولئیک جفت شده (CLA) بر فراسنجه های خونی و ذخایر چربی بدن در جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر اسانس آشامیدنی آویشن بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
تاثیر اسانس آشامیدنی آویشن بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر فاکتور رشد شبه انسولین- یک بر قابلیت تکوین رویان های گاوی تولید شده از اووسیت های تحت تنش گرمایی در محیط کشت آزمایشگاهی
اثر فاکتور رشد شبه انسولین- یک بر قابلیت تکوین رویان های گاوی تولید شده از اووسیت های تحت تنش گرمایی در محیط کشت آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چند شکلی در ژن GDF8 و اثرات آن بر صفات لاشه در گوسفندان نژاد زل و لری بختیاری
چند شکلی در ژن GDF8 و اثرات آن بر صفات لاشه در گوسفندان نژاد زل و لری بختیاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پاسخ فیزیولوژیکی جوجه خروس های گوشتی به سطوح مختلف پروتئین جیره و محدودیت غذایی در شرایط تنش گرمایی حاد
پاسخ فیزیولوژیکی جوجه خروس های گوشتی به سطوح مختلف پروتئین جیره و محدودیت غذایی در شرایط تنش گرمایی حاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر منابع مختلف مانان الیگوساکارید بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ویسکوزیته محتویات هضمی روده جوجه‌های گوشتی
تأثیر منابع مختلف مانان الیگوساکارید بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ویسکوزیته محتویات هضمی روده جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2011-5)


تاثیر استفاده از خوراک گلوتن ذرت بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی
تاثیر استفاده از خوراک گلوتن ذرت بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر پودر سیر، پروبیوتیک پریمالاک و پری بیوتیک فرمکتو بر صفات تولیدی و هزینه تولید در جوجه های گوشتی
تاثیر پودر سیر، پروبیوتیک پریمالاک و پری بیوتیک فرمکتو بر صفات تولیدی و هزینه تولید در جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر اسید رتینوئیک بر بلوغ برون تنی تخمک های نابالغ کومولوس دار گوسفند
تاثیر اسید رتینوئیک بر بلوغ برون تنی تخمک های نابالغ کومولوس دار گوسفند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر غنی سازی با اسید و اندازۀ ذرات بر فراسنجه های تجزیه پذیری کنجالۀ کلزا و علوفۀ خشک یونجه در شکمبه
تاثیر غنی سازی با اسید و اندازۀ ذرات بر فراسنجه های تجزیه پذیری کنجالۀ کلزا و علوفۀ خشک یونجه در شکمبه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر بتاآگونیست زیلپاترول هیدروکلرید برعملکرد پروار، صفات لاشه و برخی از فراسنجه های خونی در بزغاله های نر اخته شده مهابادی
تاثیر بتاآگونیست زیلپاترول هیدروکلرید برعملکرد پروار، صفات لاشه و برخی از فراسنجه های خونی در بزغاله های نر اخته شده مهابادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل محیطی مؤثر بر صفات رشد در گوسفند نژاد نائینی
بررسی عوامل محیطی مؤثر بر صفات رشد در گوسفند نژاد نائینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر سیستم های متفاوت بیان انرژی قابل متابولیسم و اسیدهای آمینه در جیره های غذاییبر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
تأثیر سیستم های متفاوت بیان انرژی قابل متابولیسم و اسیدهای آمینه در جیره های غذاییبر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2010-4)


تاثیر سطوح مختلف خرده برنج در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار لگهورن
تاثیر سطوح مختلف خرده برنج در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار لگهورن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر نانوزئولیت بر عملکرد، فراسنجه های خونی و جمعیت باکتریایی ایلئوم جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با خوراک آلوده به آفلاتوکسین
تاثیر نانوزئولیت بر عملکرد، فراسنجه های خونی و جمعیت باکتریایی ایلئوم جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با خوراک آلوده به آفلاتوکسین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر تزریق هورمون‏های اکسی توسین و گنادوتروپین جفت اسب بر ویژگی‎های منی قوچ زل در فصل غیر تولید مثلی
تأثیر تزریق هورمون‏های اکسی توسین و گنادوتروپین جفت اسب بر ویژگی‎های منی قوچ زل در فصل غیر تولید مثلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر چند شکلی ژن STAT5A بر صفات تولید شیر در گاوهای نر هلشتاین
اثر چند شکلی ژن STAT5A بر صفات تولید شیر در گاوهای نر هلشتاین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر اسید لینولئیک جفت شده (CLA) بر صفات تولیدی و مورفولوژی روده کوچک جوجه های گوشتی
تاثیر اسید لینولئیک جفت شده (CLA) بر صفات تولیدی و مورفولوژی روده کوچک جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فیبر مؤثر فیزیکی انواع تفاله های انگور درمقایسه با علوفه خشک یونجه در گوسفند ماکویی
بررسی فیبر مؤثر فیزیکی انواع تفاله های انگور درمقایسه با علوفه خشک یونجه در گوسفند ماکویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر شاخص انتخاب بر عملکرد و کیفیت پیله لاین‌های خالص و آمیخته کرم ابریشم
اثر شاخص انتخاب بر عملکرد و کیفیت پیله لاین‌های خالص و آمیخته کرم ابریشم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2010-5)


Effect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) on Moisture and Fat Content and Sensory Characteristics of Meat in Broiler Chickens
تاثیر اسید لینولئیک جفت شده (CLA) بر درصد رطوبت، چربی و ویژگیهای حسی گوشت در جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Various Levels of Glycerol on Dallagh Rams Semen Characteristics in Pre and Post Freezing Conditions
تاثیر سطوح مختلف گلیسرول بر ویژگیهای منی قوچ دالاق در شرایط قبل و پس از انجماد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Levels of Dietary Protein and Synbiotic on Performance and Carcass Characteristics of Japanese Quail
تأثیر سطوح مختلف پروتئین و سین‌بیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین‌ ژاپنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Economic Coefficients of Some Major Production Traits
برآورد ضرایب اقتصادی برخی صفات مهم گوسفند قره گل در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Selection Index on Resistance of Silkworm F1 Hybrids to Nuclear Polyhedrosis Virus
تأثیر شاخص انتخاب در لاین‌های والد بر مقاومت آمیخته‌های کرم ابریشم به ویروس پلی‌هیدروسیس هسته‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Microbial Phytase on Performance, Carcass Characteristics and Phosphorus and Calcium Content of Tibia in Broiler Chicks
تأثیر فیتاز میکروبی بر عملکرد، کیفیت لاشه و محتوی فسفر و کلسیم استخوان درشت نی جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Genetic and Phenotypic Parameters for Some Economic Traits in Markhoz Goat
برآورد پارامتر های ژنتیکی و فنوتیپی صفات اقتصادی در بز مرخز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles