دوره 11، شماره 28 - ( تابستان 1399 )                   جلد 11 شماره 28 صفحات 113-107 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

ghorbani A, farzi A. (2020). Inbreeding Effect on Genetic Parameters of Economic Traits in Moghani Sheep Breed. rap. 11(28), 107-113. doi:10.52547/rap.11.28.107
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1006-fa.html
قربانی ابوالفضل، فرضی اعظم. اثر هم خونی بر برآورد فراسنجه های ژنتیکی صفات اقتصادی در گوسفندان نژاد مغانی پژوهشهاي توليدات دامي 1399; 11 (28) :113-107 10.52547/rap.11.28.107

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1006-fa.html


دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و دامپزشکی، ایران،
چکیده:   (1993 مشاهده)
 هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر هم ­خونی بر برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی صفات وزن در سنین مختلف در گوسفندان نژاد مغانی بود. در تحقیق حاضر از اطلاعات 11721 رأس گوسفندان مغانی در ایستگاه اصلاح نژاد جعفر آباد مغان، از سال 1366 تا 1390 استفاده شد. فراسنجه‌های ژنتیکی با استفاده از مدل تک صفتی با و بدون در نظر گرفتن هم­ خونی به ­صورت کوواریت و طبقه بندی برآورد شدند. نرم افزارهای CFC و WOMBAT به ترتیب برای برآورد ضریب هم خونی و تاثیر هم خونی بر صفات استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس  نشان داد که اثرتصادفی حیوان و اثرهای ثابت سال-فصل، جنس و سن بر تمامی صفات مورد بررسی تأثیر معنی‌داری داشت (05/0 p<. ). میانگین ضریب هم­ خونی جمعیت و افراد هم خون 4/0 و 67/1 درصد و 1/26 درصد از دام­ها هم­خون بودند. برآورد افت هم‌خونی برای صفات وزن تولد، 3، 6، 9، 12، 24، 36، 48 و 60 ماهگی به­ترتیب 06/1-، 113/0، 126/0، 089/0-، 817/0، 054/0-، 687/0-، 717/2 و 139/0- کیلوگرم به ­دست آمد. وراثت­­ پذیری مستقیم برای وزن­های تولد، 3، 6، 9، 12، 24، 36، 48 و 60 ماهگی 17/0، 14/0، 10/0، 27/0، 16/0، 21/0، 20/0، 02/0 و 23/0 به­ترتیب محاسبه شدند. نتایج نشان داد که قرار دادن هم­خونی در مدل­های برآورد پارامترهای ژنتیکی تاثیر کم تا متوسط بر برآورد وراثت­پذیری داشت. همچنین نتایج نشان داد که می­ توان با افزایش استفاده از تلاقی های دور  با نرهای برترو مدیریت مناسب ژنتیکی در گله ها  از اثرات زیان بار ناشی از افزایش بیش از حد هم­خونی جلوگیری نمود.
متن کامل [PDF 751 kb]   (630 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
دریافت: 1398/1/31 | ویرایش نهایی: 1399/5/26 | پذیرش: 1398/12/25 | انتشار: 1399/4/10

فهرست منابع
1. Ahmadi, S., M. Sheikhlou and S. Alijani. 2019. Estimating effects of inbreeding and individual increase in inbreeding on growth traits of Moghani sheep. Journal of Animal Research, 28(3): 83-95 (In Persian).
2. Akhtar, P., Z. Ahmad, G. Mohiuddin and M. Abdullah. 2000. Effect of inbreeding on different performance traits of Hissardale sheep in Pakistan. Pakistan Veterinary Journal, 20(4): 169-172.
3. Allayi, C. 2013. Inbreeding and its effects on production and reproduction traits: meta-analysis and case study on sheep Moghani. Genetics and Animal Breeding graduate thesis. Islamic Azad University. Marageh Branch (In Persian).
4. Alsheikh, S. 2005. Effect of inbreeding on birth and weaning weights and lamb mortality in flock of egyptain sheep. Department of Animal Breeding, Desert Research Center. Cairo, Egypt. ISAH- Warsaw, Poland, 1: 187-191.
5. Barczak, E., A. Wolc, J. Wojtowski and P. Slosarz. 2009. Inbreeding and inbreeding depression on body weight in sheep. Journal of Animal and Feed Science, 18: 42-50. [DOI:10.22358/jafs/66366/2009]
6. Behmaram, R. and A. Rashedi Dehsahraei. 2019 Estimation of genetic and phenotypic variance componentsfor body weight traits of Moghani Sheep using Gibbs Sampling Approach. Research on Animal Production, 10(24): 127-136 (In Persian). [DOI:10.29252/rap.10.24.127]
7. Behmorad, D. 2013. Estimation of inbreeding effect on sperm quality and quantity traits genetic parameters in Iranian Holstein bulls. Genetics and Animal Breeding graduate thesis. Islamic Azad University, Shabestar branch (In Persian).
8. Bulmer, M.G. 1980. The Mathematical Theory of Quantitative Genetics. Clarendon Press, Oxford.
9. Dorostkar, M., H.F. Arough, J. Shodja, S. A. Rafat, M. Rokouei and H. Esfandyari. 2012. Inbreeding and inbreeding depression in Iranian Moghani Sheep Breed. Journal of Agricultural Science and Technology, 14: 549-556.
10. Fernandez, J. and M.A. Toro. 1999. The use of mathematical programming to control inbreeding in selection schemes, J. Anim. Breed, Genet, 116: 447-466. [DOI:10.1046/j.1439-0388.1999.00196.x]
11. Ghafouri-Kesbi, F., M.A. Abbasi, F. Afraz, M. Babaei, H. Baneh and R. Abdollahi Arpanahi. 2011. Genetic analysis of growth rate and Kleiber ratio in Zandi sheep. Tropical Animal Health and Production, 43: 1153-1159. [DOI:10.1007/s11250-011-9816-2]
12. Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2012. Inbreeding effects on body weight traits of Iranian Moghani sheep. Archive of Animal Breeding, 55: 171-178. [DOI:10.5194/aab-55-171-2012]
13. Goddard, M.G. and C. Smith. 1990. Optimum number of bull sires in dairy cattle breeding. J. Dairy Sci, 73(4): 1113-1122. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(90)78771-1]
14. Golam babaiyan, M.M., A. Rashidi, M. Razmkabir and A. Mirzamahamadi. 2013. Estimation of inbreeding coefficient and its effect on pre-weaning traits in Moghani sheep. 5th Animal Science Congress. Esfahan. Iran (In Persian).
15. Jafari, S. 2014. Inbreeding and its effects on body weight, kleiber ratio, body measurements, greasy fleece weight and reproductive traits of Makooei sheep breed. Iranian Journal of Applied Animal Science, 4(2): 305-315.
16. Jasouri, M., S. Alijani, R. Talebi and A. Hasanzadeh Seyedi. 2011. Influence of maternal effects on estimation of genetic parameters of growth traits in Ghezel sheep using bayesian via Gibbs sampling technique. Journal of Animal Research, 42(1): 47-54 (In Persian).
17. kangari, C. 2013. The effect of inbreeding on an estimate genetic parameters of West Azerbaijan native chickens. Genetics and Animal Breeding graduate thesis. Islamic Azad University Shabestar (In Persian).
18. Lavvaf, A., B. Hemmati and T. Faravash. 2013. Estimation of genetic parameters for growth traits in Moghani sheep using random regression model. Journal of Ruminant Research, 2(3): 182-165 (In Persian).
19. Li, C.C. 1955. Population Genetics. Chicago University Press, Chicago.
20. Mandal, A., K.P. Pant, P.K. Rout, S.K. Singh and R. Roy. 2002. Influence of inbreeding on growth traits of Muzaffarangari sheep. Indian journal of Animal Sciences, 72: 988-990.
21. Matika, O., J.B. Van Wyk, G.J. Erasmus and R.L. Baker. 2003. Genetic parameter estimates in Sabi sheep. Journal Livestock Product Science, 79: 17-28. [DOI:10.1016/S0301-6226(02)00129-X]
22. Meyer, K. 2007. WOMBAT- A tool for mixed model analyses in quantitative genetics by REML. Journal of Zhejiang University Science, 8(11): 815-2116. [DOI:10.1631/jzus.2007.B0815]
23. Norberg, E. and A.C. Sorensen. 2007. Inbreeding trend and inbreeding depression in the Danish populations of Texel, Shropshire, and Oxford Down. Journal of Animal Science, 85: 299-304. [DOI:10.2527/jas.2006-257]
24. Rashidi, A., F. Ftekharshahrodi, A. Nikkhah and Y. Asgari. 1998. The genetic and phenotypic parameters estimation of economic traits in Moghani sheep. Journal of Iranian Agricultural Science (In Persian).
25. Robertson, A. 1961. Inbreeding in artificial selection programs. Genetic Research, 2: 189-194. [DOI:10.1017/S0016672300000690]
26. Rochambeau, H., F. Fournet-Hanocq and J. Vu Tien Kang. 2000. Measuring and managing genetic variability in small populations. Annals of Zootechnology, 49: 77-93. [DOI:10.1051/animres:2000109]
27. Rukui, D. 2009. Full pedigree effect on the inbreeding and its relationship with production, reproduction and survival traits of dairy cows. Animal Breeding PhD thesis, Tarbiat Modares University (In Persian).
28. Safdarian, M. 1995. Evaluate the production characteristics and economic traits in Zandi sheep estimate genetic and phenotypic parameters. Master's thesis. Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University (In Persian).
29. Sargolzaei, M., H. Iwaisaki and J.J. Colleau. 2006. CFC: a tool for monitoring genetic diversity. Proceedings of the 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Belo Horizonte, Brazil.
30. Shayesteh, M., M.T. Beige Nasiri and A. Rashedi Dehsahraei. 2016. Estimation of inbreeding trend and evaluate its impact on performance the growth traits of Moghani Sheep. Breeding and improvement of livestock, 1(3): 27-43 (In Persian).
31. Shoja gias, J., M. Nosrati, S. Alijani and N. Pirani. 1995. Estimates of genetic and phenotypic traits of growth traits in Moghany sheep. Journal of Agricultural Science and Technology, 15(1): 162-153.
32. Swanepoel, J.W., J.B. Van Wyk, S.W.P. Cloete and G. J. Delport. 2007. Inbreeding in the Dohne Merino Breed in South Africa. South African Journal of Animal Science, 37(3): 176-179. [DOI:10.4314/sajas.v37i3.4089]
33. Thompson, J.R., W. Wolfe and W.C. Everett. 2000. Effects of inbreeding on production and survival in Jerseys. Journal of Dairy Science, 83: 2131-2138. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(00)75096-X]
34. Tohidi, R., R. Vaez Torshizi, M. Moradi Shahrbabak and M.B. Sayyad Nejad. 2002. Effect of inbreeding on breeding values for milk and fat yields in Iran Holsteins. In: Proceedings of the 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, August 19-23, Montpellier, France vol. 33.
35. Van Wyk, J.B., G.J. Erasmus and K.V. Kostantinov. 1993. Variance components and heritability estimates of early growth traits in the Elsenburg Dormer sheep stud. South African Journal of Animal Science, 23: 72-76.
36. Van Wyk, J.B., M.D. Fair and SWP. Cloete. 2009. The effect of inbreeding on the production and reproduction traits in the Elsenburg Domer sheep stud. Livestock Science, 120: 218-224. [DOI:10.1016/j.livsci.2006.10.005]
37. Villanueva, B., S. Avendano and J.A. Woolliams. 2006. Prediction of genetic gain from quadratic optimisation with constrained rates of inbreeding. Genet. Sel Evol, 38(2): 127-146. [DOI:10.1186/1297-9686-38-2-127]
38. Weigel, K.A. 2001. Controlling inbreeding in modern breeding programs. Journal of Dairy Science, 84: 177-184. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(01)70213-5]
39. Wiggans, G. R., P.M. VanRaden and J. Zuurbier. 1995. Calculation and use of inbreeding coefficients for genetic evaluation of United States dairy cattle. Journal of Dairy Science, 78(7): 1584-1590. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(95)76782-0]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb