دوره 8، شماره 17 - ( پاییز 1396 )                   جلد 8 شماره 17 صفحات 54-60 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Effect of Increasing Metabolizable Energy and Protein During Late Pregnancy on Mammary Growth and Development in Sistani Goats. rap. 2018; 8 (17) :54-60
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-867-fa.html
شبرندی فرهود، دیرنده عیسی، انصاری پیرسرایی زربخت، تیموری یانسری اسدالله. تأثیر افزایش سطوح انرژی و پروتئین متابولیسمی در گامه انتهایی آبستنی بر رشد و تکامل پستان بزهای سیستانی . پژوهشهاي توليدات دامي. 1396; 8 (17) :54-60

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-867-fa.html


استادیار
چکیده:   (415 مشاهده)
    هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر افزایش سطح انرژی و پروتئین متابولیسمی بر رشد و تکامل پستان بزهای سیستانی در گامه انتهایی آبستنی بود. 28 رأس بز سیستانی آبستن با میانگین وزن برابر و سن دو سال انتخاب شدند. بزهای در ابتدای گامه پایانی آبستنی (روز 100 آبستنی) به طور تصادفی در بین چهار گروه زیر قرار گرفتند: 1- گروه شاهد دارای انرژی و پروتئین متابولیسمی در سطح توصیه شده NRC (2007)، 2- گروه دارای 10 درصد انرژی متابولیسمی بیشتر از سطح توصیه شده، 3- گروه دارای 10 درصد پروتئین متابولیسمی بیشتر از سطح توصیه شده و 4- گروه دارای 10 درصد انرژی و پروتئین متابولیسمی بیشتر از سطح توصیه شده. پس از اعمال تیمار­های آزمایشی در دو ماه آخر آبستنی، 24 الی 36 ساعت بعد از زایش برای مطالعات بافت­شناسی از بافت پستان نمونه برداری شد. عکس­های تهیه شده از هر بز با استفاده از نرم­افزار Image J مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تعداد سلول­های اپیتلیال در بزهایی که با جیره 10 درصد انرژی متابولیسمی بیشتر یا 10 درصد پروتئین متابولیسمی بیشتر تغذیه شده بودند تفاوت معنی­داری با گروه کنترل نداشتند ولی در گروهی که انرژی و پروتئین متابولیسمی هر دو با هم افزایش یافت به­طور معنی­داری بیشتر از گروه کنترل بود (70/3±8/35 در مقابل 64/2±4/26). مساحت اپیتلیوم (میکرومتر مربع) تحت تأثیر جیره­های آزمایشی قرار گرفت و در جیره­هایی که انرژی متابولیسمی و پروتئین متابولیسمی هر دو افزایش یافت بیشتر از گروه کنترل بود (03/0=P). درصد استروما تحت تأثیر جیره­های آزمایشی قرار گرفت (001/0=P) و با افزایش انرژی متابولیسمی، پروتئین متابولیسمی و یا هر دو در جیره کاهش یافت. درصد اپیتلیوم تحت تأثیر جیره­های آزمایشی قرار گرفت (008/0=P) و در جیره­هایی با 10 درصد انرژی متابولیسمی بیشتر یا 10 درصد انرژی و پروتئین متابولیسمی بیشتر، به­طور معنی­داری بیشتر از گروه کنترل بود. به­طور کلی افزایش 10 درصدی سطح انرژی و پروتئین متابولیسمی جیره در گامه انتهایی آبستنی با افزایش تعداد و درصد سلول­های اپیتلیال، مساحت آلوئول و مساحت اپیتلیوم و کاهش درصد استروما سبب بهبود رشد و تکامل پستان شد که این امر می­تواند در تولید آغوز و راندمان تولید شیر در دوره شیردهی بعدی تأثیر مثبتی داشته باشد.
متن کامل [PDF 474 kb]   (115 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. Anderson, R.R. 1975. Mammary gland growth in sheep. Journal of Animal Science, 41: 118-123. [DOI:10.2527/jas1975.411118x]
2. Blair, H.T., C.M. Jenkinson., S.W. Petereson, P.R. Kenyou, D.S. Van Der Linden, L.C. Devenport, D.D. Mackenzie, S.T. Morris and E.C. Firth. 2010. Dam and granddam feeding during pregnancy in sheep affects milk supply in offspring and reproductive performance in grand-offspring. Journal of Animal Science, 88: 40-50. [DOI:10.2527/jas.2009-2523]
3. Capuco, A.V., D.L. Wood, R. Baldwin, K. Mcleod and M.J. Paape. 2001. Mammary cell number, proliferation and apoptosis during a bovine lactation: Relation to milk production and effect of bST. Journal of Dairy Science, 84: 2177-2187. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(01)74664-4]
4. Dawson, L.E.R., A.F. Carson and D.J. Kilpatrick, 1999. The effect of digestible undegradable protein concentration of concentrates and protein source offered to ewes in late pregnancy on colostrum production and lamb performance. Animal Feed Science and Technology, 82: 21-36. [DOI:10.1016/S0377-8401(99)00101-7]
5. Forbes, J.M. 2007. Voluntary food intake and diet selection in farm animals. CAB International, Wallingford, UK. 100-150. [DOI:10.1079/9781845932794.0000]
6. Khorasani, G.R., G. de Boer, P.H. Robinson and J.J. Kennelly. 1992. Effect of canola fat on ruminal and total tract digestion, plasma hormones, and metabolites in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 75: 492-501. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(92)77786-8]
7. Kim, S.W., W.L. Hurley, I.K. Han, H.H. Stein and R.A. Easter. 1999. Effect of nutrient intake on mammary gland growth in lactating sows. Journal of Animal Science, 77: 3304-3315. [DOI:10.2527/1999.77123304x]
8. Knight, C.H. and M. Peaker. 1982 Mammary cell proliferation in mice during pregnancy and lactation in relation to milk yield. Quarterly Journal of Experimental Physiology, 67: 165-177. [DOI:10.1113/expphysiol.1982.sp002610]
9. Kusina, J., J.E. Pettigrew, A.F. Sower, M.R. Hathaway, M.E. White and B.A. Crooker. 1999. Effect of protein intake during gestation on mammary development of primiparous sows. Journal of Animal Science, 77: 925-930. [DOI:10.2527/1999.774925x]
10. Lin, Y. and Q. Li. 2005. The regulation of development and lactation of mammary gland by leptin. Journal of Animal Science, 1: 63-67.
11. Mahan, D.C. 1990. Mineral nutrition of the sow: a review. Journal of Animal Science, 68: 573-582. [DOI:10.2527/1990.682573x]
12. McFadden, T.B., T.E. Daniel and R.M. Akers. 1990. Effects of plane of nutrition, growth hormone and unsaturated fat on mammary growth in prepubertal lambs. Journal of Animal Science, 68: 3171-3179. [DOI:10.2527/1990.68103171x]
13. Mellor, D.J. and L. Murray. 1985. Effects of maternal nutrition on udder development during the pregnancy and on colostrum production in Scottish Blackface ewes with twin lambs. Research in Veterinary Science, 39: 230-234.
14. Meyer, A.M., J.J. Reed, T.L. Neville, J.F. Thorson, K.R. Maddock-Carlin, J.B. Taylor, L.P. Reynolds, and D.A. Redmer, J.S. Luther, C.J. Hammer, K.A. Vonnahme and J.S. Caton. 2011. Nutritional plane and selenium supply during gestation impact yield and nutrient composition of colostrum and milk in primiparous ewes. Journal of Animal Science, 89: 1627-1639. [DOI:10.2527/jas.2010-3394]
15. Prezotto, L.D., L.E. Camacho, C.O. Lemley, F.E. Doscher, J.S. Caton, K.A. Vonnahme and K.C. Swanson. 2013. Effects of nutrient restriction on liver and small intestine energy use in pregnant beef cows. In: Energy and protein metabolism and nutrition in sustainable animal production. Wageningen Academic Publishers, Netherland, 463-464. [DOI:10.3920/978-90-8686-781-3_173]
16. Safayi, S., P.K. Theil, L. Hou, M. Engbæk, J.V. Nørgaard, K. Sejrsen and M.O. Nielsen. 2010. Continuous lactation effects on mammary remodeling during late gestation and lactation in dairy goats. Journal of Dairy Science, 93: 203-217. [DOI:10.3168/jds.2009-2507]
17. Sejrsen, K., J.T. Huber, H.A. Tucker and R.M. Akers. 1982. Influence of nutrition on mammary development in pre- and postpubertal heifers. Journal of Dairy Science, 65: 793-800. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(82)82268-6]
18. Sejrsen, K., S. Purup, M. Vestergaard and J. Foldager. 2000. High body weight gain and reduced bovine mammary growth: physiological basis and implications for milk yield potential. Domestic Animal Endocrinology, 19: 93-104. [DOI:10.1016/S0739-7240(00)00070-9]
19. Sinowatz, F., D. Schams, S. Kolle, A. Plath, D. Lincoln and M.J. Waters. 2000. Cellular localization of GH receptor in the bovine mammary gland during mammogenesis, lactation and involution. Journal of Endocrinology, 166: 503-510. [DOI:10.1677/joe.0.1660503]
20. Swanson, T.J., C.J. Hammer, J.S. Luther, D.B. Carlson, J.B. Taylor, D.A. Redmer, T.L. Neville, J.J. Reed, L.P. Reynolds, J.S. Caton and K.A. Vonnahme. 2008. Effects of gestational plane of nutrition and selenium supplementation on mammary development and colostrum quality in pregnant ewe lambs. Journal of Animal Science, 86: 2415-2423. [DOI:10.2527/jas.2008-0996]
21. The Small Ruminant Nutrition System (SRNS). 2007
22. Tucker, H.A. 1987. Quantitative estimates of mammary growth during various physiological states: A review. Journal of Dairy Science, 70: 1958-1966. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(87)80238-2]
23. Vonnahme, K.A., C.M. Weinhold, P.P. Borowicz, T.L. Neville, D.A. Redmer, L.P. Reynolds and J.S. Caton. 2011. Supranutritional selenium increases mammary gland vascularity in postpartum ewe lambs. Journal of Dairy Science, 94: 2850-2858. [DOI:10.3168/jds.2010-3832]
24. Weldon, W.C., A.J. Thulin, O.A. MacDougald, L.J. Johnston, E.R. Miller and H.A. Tucker. 1991. Effects of increased dietary energy and protein during late gestation on mammary development in gilts. Journal of Animal Science, 69: 194-200. [DOI:10.2527/1991.691194x]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb