دوره 11، شماره 30 - ( زمستان 1399 )                   جلد 11 شماره 30 صفحات 125-115 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jahedi A, Shodja J, Alijani S, Olyayee M. (2020). Estimation of Phenotypic and Genetic Parameters of Egg Quality Traits of Azerbaijan Native Hens. rap. 11(30), 115-125. doi:10.52547/rap.11.30.115
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1098-fa.html
جاهدی افسانه، شجاع جلیل، علیجانی صادق، علیایی مجید. برآورد فراسنجه های فنوتیپی و ژنتیکی صفات کیفیت تخم در مرغان بومی آذربایجان پژوهشهاي توليدات دامي 1399; 11 (30) :125-115 10.52547/rap.11.30.115

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1098-fa.html


گروه علوم دامی، دانشگاه تبریز
چکیده:   (2270 مشاهده)
   کیفیت تخم ‌مرغ یکی از عوامل موفقیت اقتصادی در گله­ های مرغ تخم­گذار است، به‌طوری ‌که علاوه بر نقش در فرآیند جوجه ­درآوری، در بازارپسندی محصول نیز دخیل است. با توجه به تعداد کم رکوردهای مربوط به صفات کیفیت تخم ‌‌مرغ، یکی از راهکارها در برآورد فراسنجه­ های فنوتیپی و ژنتیکی، انجام تجزیه و تحلیل‌های چندصفته می‌باشد. این مطالعه با هدف برآورد فراسنجه‌های فنوتیپی و ژنتیکی صفات کیفیت تخم­ در مرغان بومی آذربایجان انجام شد. برای این منظور تعداد  2000 عدد تخم­ مرغ از مرغان شجره ­دار مربوط به نسل‌های چهاردهم و پانزدهم مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی آذربایجان غربی تهیه و صفات کیفیت خارجی و داخلی تخم در آزمایشگاه اندازه‌گیری شدند. فراسنجه­ های فنوتیپی و ژنتیکی صفات کیفیت تخم ‌مرغ با استفاده از تجزیه و تحلیل چند­ صفتی با نرم­ افزارهای SAS و WOMBAT انجام گرفت. اثرات نسل-نوبت جوجه‌کشی و مدت زمان نگهداری تخم ‌مرغ در یخچال، اثر معنی‌داری بر صفات کیفیت تخم داشتند. میانگین صفات شامل وزن تخم­ مرغ 3/94± 55/306 گرم، شاخص شکل تخم‌مرغ  2/9±75/192، درصد پوسته 0/73± 3/389 درصد، درصد سفیده 2/49± 60/160 درصد، درصد زرده 2/35± 30/466 درصد، شاخص زرده 3/13 ±35/928 و pH زرده 0/13± 6/442 بود. بیشترین پراکندگی مربوط به صفت ارتفاع اتاقک هوایی با ضریب تغییرات 16/947 درصد و کمترین آن در صفت pH سفیده با ضریب تغییرات 1/366 درصد بود. بیشترین همبستگی فنوتیپی مثبت بین وزن و حجم تخم­مرغ برابر با 0/644، کمترین همبستگی فنوتیپی مثبت بین pH سفیده و وزن زرده برابر با 004/0 بود. بیشترین همبستگی ژنتیکی مثبت بین وزن و سطح تخم‌ مرغ و همچنین بین سطح و حجم تخم­ مرغ (به ­میزان 0/999)، بیشترین همبستگی ژنتیکی منفی بین درصد سفیده و نسبت زرده به سفیده (به میزان 0/994-)، کمترین همبستگی ژنتیکی مثبت بین شاخص زرده و وزن زرده (به ­میزان 0/002)، کمترین همبستگی ژنتیکی منفی بین شاخص زرده و ماده خشک زرده (به­ میزان 005/0-) برآورد شد. وراثت­پذیری برآورد شده برای صفات مورد مطالعه در دامنه 0/015 (pH سفیده) تا 0/212 (درصد سفیده) قرار داشت. به­ طور کلی نتایج حاکی از آن است که صفات مرتبط با کیفیت تخم در مرغان بومی آذربایجان همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی نسبتاً بالایی دارند که می‌توان به­منظور کم کردن هزینه‌های رکوردبرداری تعداد صفات مورد نظر برای رکوردبرداری را کاهش داد. همچنین وراثت‌ پذیری صفات کیفیت تخم ‌مرغ در حد پایین تا متوسط قرار دارد که نشان‌ دهندۀ میزان پیشرفت کم در موقع انتخاب مستقیم است.
متن کامل [PDF 841 kb]   (527 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک و اصلاح نژاد طیور
دریافت: 1399/1/16 | ویرایش نهایی: 1399/12/19 | پذیرش: 1399/4/10 | انتشار: 1399/12/19

فهرست منابع
1. Abbasi, S., M. Abbasi and A. Noshari. 2015. Estimation of heritability and genetic and phenotypic correlation between egg quality and body weight traits in Native Fowls of Fars. Animal Production, 17(2), 391-401 doi: 10.22059/jap.2015.54125. (In Persian)
2. Alipanah, M., J. Deljo, M. Rokouie and R. Mohammadnia. 2013. Heritability and genetic and phenotypic correlations of egg quality traits in Iranian Khazak layers. Trakia Journal of Sciences, 2:175-180.
3. Dehghanzadeh, H. and S.Z. Mirhoseini. 2004. Study of genetic diversity of native birds Iran using RAPD markers. Pajouhesh and Sazandegi, 62: 25-34 (In Persian).
4. Deimi Ghias Abadi, P., S. Alijani, J. Shodja Ghias and N. Pirani. 2013. Comparison of tow restricted maximum likelihood (REML) and Bayesian bayesian statistical methods for estimating genetic parameter of some economically important traits in Fars native chickens. Research on Animal Production, 3(5): 1-13 (In Persian).
5. Duman, M., A. Sekeroglu, A. Yildirim, H. Eleroglu and O. Camci. 2016. Relation between egg shape index and egg quality characteristics. European Poultry Science, 80: 1-9.
6. Emamgholi Begli, H., S. Zerehdaran, S. Hassani and M.A. Abbasi. 2009. Estimation of genetic parameters of economically important traits in native fowl, Yazd Province. Iranian Journal of Animal Science, 40: 63-70.
7. Emamgholi Begli, H., S. Zerehdaran, S. Hassani, A. Khan Ahmadi and M. Abbasi. 2010. Estimation of genetic and phenotypic correlations for performance and egg quality traits in native fowls of Yazd province. Journal of Animal Science Research, 20(1): 89 (In Persian).
8. Emamgholi Begli, H., S. Zerehdaran, S. Hassani., M.A. Abbasi and A.K. Khan Ahmadi. 2010. Heritability, genetic and phenotypic correlations of egg quality traits in Iranian Native Fowl. British Poultry Science, 51: 740-744. [DOI:10.1080/00071668.2010.528750]
9. Feddern, V., M.C.D. Prá, R. Mores, R.D.S. Nicoloso, A. Coldebella and P.G.D. Abreu. 2017. Egg quality assessment at different storage conditions, seasons and laying hen strains. Ciência e Agrotecnologia, 41(3): 322-333. [DOI:10.1590/1413-70542017413002317]
10. Frankhan, R. 1994. Conservation of genetic diversity for animal improvement. 5th world congress on Genetic Applied to livestock production. 27:385-392. University of Guelph, Ontario, Canada.
11. Halbersleben, D.L. and F.E. Mussehl. 1922. The relation of egg weight to chick weight at hatching. Poultry Science, 1: 143-144. [DOI:10.3382/ps.0010143]
12. Hani, M.S., R.W. Henry, H.H. Robert and J.W. Charles. 1999. Genetic parameter for egg and related characteristics of white leghorn hens in a subtropical environment. Genetic and Molecular Biology, 2:183-186. [DOI:10.1590/S1415-47571999000200008]
13. Hartmann, C., K. Johansson, E. Strandberg and L. Rydhmer. 2003. Genetic correlation between the maternal genetic effect on chick weight and direct genetic effects on egg composition traits in a White Leghorn line. Poultry Science, 82: 1-8. [DOI:10.1093/ps/82.1.1]
14. Hartmann, C., K. Johansson, E. Strandberg and M. Wilhelmson. 2000. one-generation divergent selection on large and small yolk proportion. British Poultry Science, 41: 280-286. [DOI:10.1080/713654930]
15. Hedaia, M., S. Nadia., A.E. Sayed and R.E. Rizk. 2012. Estimates of genetic parameters for egg production and egg quality in local chicken strains. Poultry Science, 32: 399-411.
16. Jafari, F., M.T. Beigi Nasiri and J. Fayazi. 2015. Estimation of genetic parameters of native chicken in Fars province by Baysian statistical method. Journal of Animal Production, 17(2): 171-182.
17. Jasouri, M., S. Alijani., N. Pirani., J. Shodja., M. Pourtahmasebian., H. Daghighkia., A. Yousefi., R. Jafarzadeh and M. Karimi. 2012. Estimation of genetic parameters of some important economical traits in Mazandaranian native chicken. Animal Science, 22(4): 163-172.
18. Kheirkhah, Z., S. Hassani, S. Zerehdaran, M. Ahani Azari, M.H. Sekhavati and M. Salehinasab. 2017. Genetic analyses of egg quality in Khorasan Razavi Native native fowl using the Bayesian method. Poultry Science Journal, 5(2): 113-121.
19. Khobdel, R. 2012. Estimation of genetic parameters of egg quality and quantity traits of native hens by Bayesian method. M.Sc. thesis, Tabriz University (In Persian).
20. Meyer, K. 2006. WOMBAT-Digging deep for quantitative genetic analyses by restricted maximum likelihood". Proceedings of the World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, New Zealand, Massey University, 14-27 pp.
21. Miyoshi, S. and T. Mitsumoto. 1980. Selection for high and low yolk-albumen ratio in chickens, II. The direct response to selection on the yolk-albumen ratio for seven generations. The Journal of Poultry Science, 17(5): 219-227. [DOI:10.2141/jpsa.17.219]
22. Mohammadi, A., S. Alijani, S.A. Rafat, A. Taghizadeh and M. Buhloli. 2013. Comparison of fitting performance of polynomial functions in random regression model for test day milk yield in of Iranian Holstein dairy cattle. Research on Animal Production, 3 (6): 46-63 (In Persian).
23. Mostageer, A. and A. Beidah. 1978. Genetic and phenotypic parameters of the components parts of egg weight in fayomi and Rhode Island Reds. Annales de Génétique et de Sélection Animale 10(2): 251-7. Doi: 10.1186/1297-9686-10-2-251 [DOI:10.1186/1297-9686-10-2-251]
24. Oliverira, A.L., S.V. Cncado and M.B.A. Gloria. 2009. Bioactive amines and quality of egg from DeKalb hens under different storage conditions. Poultry Science, 88: 2428-2434. [DOI:10.3382/ps.2009-00028]
25. Pappas, A.C., T. Acamovic, N.H. Spark, P.F. Surai and M. Mcdevitt. 2005. Effect of supplementing broiler breeder diets with selenium and poly unsaturated fatty acids on egg quality during storage. Poultry Science, 84: 865-874. [DOI:10.1093/ps/84.6.865]
26. Ragni, L., A. Al-Shami, A. Berardinelli, G. Mikhaylenko and J. Tang. 2007. Quality evaluation of shell eggs during storage using a dielectric technique. American Society of Agricultural and Biological Engineers, 50(4): 1331-1340. [DOI:10.13031/2013.23610]
27. Romerol, L.F., M.J. Zuidbof., R.A. Renema., A.N. Naeima and F. Robinson. 2005. Effect of maternal energetic efficiency on egg traits, chick traits, broiler growth, yield, and meat quality. Poultry Science, 88: 236-245. [DOI:10.3382/ps.2008-00151]
28. Scott, T.A. and F.G. Silversides. 2000. The effect of storage and strain of hen on egg quality. Poultry Science, 79: 1725-1729. [DOI:10.1093/ps/79.12.1725]
29. Selim, K. and S. Ibrahim. 2004. Phenotypic correlations between some external and internal egg quality traits in the Japanese quill. Poultry Science, 3(6): 400-405. [DOI:10.3923/ijps.2004.400.405]
30. Shahri, L. 2012. Estimation of genetic parameters of egg quality and quantity traits of Azerbaijan native hens by REML method. M.Sc. thesis, Tabriz University (In Persian).
31. Shahri, L., S. Alijani, H. Jonmohammadi, H. Daghighkia, P. Bostanchi and S. Alizadeh. 2014. Estimation of genetic and phenotypic parameters for internal egg quality traits of Azerbaijan's native chickens. Journal of Livestock Research, 3(1): 49-55 doi: 10.22077/jlr.2014.264 (In Persian).
32. Shahri, L., S. Alijani, H. Janmohhamadi and A. Hosseinkhani. 2016. A study on genetic and phenotypic trends for some performance characteristics in Azerbaijan's native chickens. Journal of Livestock Research, 4(4): 29-38 doi: 10.22077/jlr.2016.408 (In Persian).
33. Shang, X.G., F.L. Wang, D.J. Yin and Y.J. Li. 2004. Effect of dietary of laying linoleic acid on productivity of laying hens and egg quality during refrigerated storage. Poultry Science, i83: 1688-1695. [DOI:10.1093/ps/83.10.1688]
34. Wilson, H.R. 1991. Interrelationships of egg size, chick size, post hatching growth and hatchability. World's Poultry Science Journal, 47: 5-20. [DOI:10.1079/WPS19910002]
35. Wolc, A., M.S. White, W.G. Hill and V.E. Olori. 2010. Inheritance of hatchability in broiler chicken and its relationship to egg quality trait. Poultry Science, 89: 2334-2340. [DOI:10.3382/ps.2009-00614]
36. Wu, G., M.M. Bryant, D. Gunawardana and S.R. Roland. 2007. Effect of nutrient density on performance component, egg quality and profits in eight commercial leghorn strains during phase one. Poultry Science, 86: 691-697. [DOI:10.1093/ps/86.4.691]
37. Yousria, K.M. A.O. Aly and Y.A. Nazla. 2010. Effect of crossing on the performance of local chicken strains. Poultry Science, 30: 1171-1188.
38. Zhang, L.C., Z.H. Ning, G.Y. Xu, Z.C. Hou and N. Yang. 2005. Heritability's and genetic and phenotypic correlations of egg quality traits in brown-egg dwarf layers. Poultry Science, 84: 1209-1213. [DOI:10.1093/ps/84.8.1209]
39. Abbasi, S., M. Abbasi and A. Noshari. 2015. Estimation of heritability and genetic and phenotypic correlation between egg quality and body weight traits in Native Fowls of Fars. Animal Production, 17(2), 391-401 doi: 10.22059/jap.2015.54125. (In Persian)
40. Alipanah, M., J. Deljo, M. Rokouie and R. Mohammadnia. 2013. Heritability and genetic and phenotypic correlations of egg quality traits in Iranian Khazak layers. Trakia Journal of Sciences, 2:175-180.
41. Dehghanzadeh, H. and S.Z. Mirhoseini. 2004. Study of genetic diversity of native birds Iran using RAPD markers. Pajouhesh and Sazandegi, 62: 25-34 (In Persian).
42. Deimi Ghias Abadi, P., S. Alijani, J. Shodja Ghias and N. Pirani. 2013. Comparison of tow restricted maximum likelihood (REML) and Bayesian bayesian statistical methods for estimating genetic parameter of some economically important traits in Fars native chickens. Research on Animal Production, 3(5): 1-13 (In Persian).
43. Duman, M., A. Sekeroglu, A. Yildirim, H. Eleroglu and O. Camci. 2016. Relation between egg shape index and egg quality characteristics. European Poultry Science, 80: 1-9. [DOI:10.1399/eps.2016.117]
44. Emamgholi Begli, H., S. Zerehdaran, S. Hassani and M.A. Abbasi. 2009. Estimation of genetic parameters of economically important traits in native fowl, Yazd Province. Iranian Journal of Animal Science, 40: 63-70.
45. Emamgholi Begli, H., S. Zerehdaran, S. Hassani, A. Khan Ahmadi and M. Abbasi. 2010. Estimation of genetic and phenotypic correlations for performance and egg quality traits in native fowls of Yazd province. Journal of Animal Science Research, 20(1): 89 (In Persian).
46. Emamgholi Begli, H., S. Zerehdaran, S. Hassani., M.A. Abbasi and A.K. Khan Ahmadi. 2010. Heritability, genetic and phenotypic correlations of egg quality traits in Iranian Native Fowl. British Poultry Science, 51: 740-744. [DOI:10.1080/00071668.2010.528750]
47. Feddern, V., M.C.D. Prá, R. Mores, R.D.S. Nicoloso, A. Coldebella and P.G.D. Abreu. 2017. Egg quality assessment at different storage conditions, seasons and laying hen strains. Ciência e Agrotecnologia, 41(3): 322-333. [DOI:10.1590/1413-70542017413002317]
48. Frankhan, R. 1994. Conservation of genetic diversity for animal improvement. 5th world congress on Genetic Applied to livestock production. 27:385-392. University of Guelph, Ontario, Canada.
49. Halbersleben, D.L. and F.E. Mussehl. 1922. The relation of egg weight to chick weight at hatching. Poultry Science, 1: 143-144. [DOI:10.3382/ps.0010143]
50. Hani, M.S., R.W. Henry, H.H. Robert and J.W. Charles. 1999. Genetic parameter for egg and related characteristics of white leghorn hens in a subtropical environment. Genetic and Molecular Biology, 2:183-186. [DOI:10.1590/S1415-47571999000200008]
51. Hartmann, C., K. Johansson, E. Strandberg and L. Rydhmer. 2003. Genetic correlation between the maternal genetic effect on chick weight and direct genetic effects on egg composition traits in a White Leghorn line. Poultry Science, 82: 1-8. [DOI:10.1093/ps/82.1.1]
52. Hartmann, C., K. Johansson, E. Strandberg and M. Wilhelmson. 2000. one-generation divergent selection on large and small yolk proportion. British Poultry Science, 41: 280-286. [DOI:10.1080/713654930]
53. Hedaia, M., S. Nadia., A.E. Sayed and R.E. Rizk. 2012. Estimates of genetic parameters for egg production and egg quality in local chicken strains. Poultry Science, 32: 399-411.
54. Jafari, F., M.T. Beigi Nasiri and J. Fayazi. 2015. Estimation of genetic parameters of native chicken in Fars province by Baysian statistical method. Journal of Animal Production, 17(2): 171-182.
55. Jasouri, M., S. Alijani., N. Pirani., J. Shodja., M. Pourtahmasebian., H. Daghighkia., A. Yousefi., R. Jafarzadeh and M. Karimi. 2012. Estimation of genetic parameters of some important economical traits in Mazandaranian native chicken. Animal Science, 22(4): 163-172.
56. Kheirkhah, Z., S. Hassani, S. Zerehdaran, M. Ahani Azari, M.H. Sekhavati and M. Salehinasab. 2017. Genetic analyses of egg quality in Khorasan Razavi Native native fowl using the Bayesian method. Poultry Science Journal, 5(2): 113-121.
57. Khobdel, R. 2012. Estimation of genetic parameters of egg quality and quantity traits of native hens by Bayesian method. M.Sc. thesis, Tabriz University (In Persian).
58. Meyer, K. 2006. WOMBAT-Digging deep for quantitative genetic analyses by restricted maximum likelihood". Proceedings of the World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, New Zealand, Massey University, 14-27 pp.
59. Miyoshi, S. and T. Mitsumoto. 1980. Selection for high and low yolk-albumen ratio in chickens, II. The direct response to selection on the yolk-albumen ratio for seven generations. The Journal of Poultry Science, 17(5): 219-227. [DOI:10.2141/jpsa.17.219]
60. Mohammadi, A., S. Alijani, S.A. Rafat, A. Taghizadeh and M. Buhloli. 2013. Comparison of fitting performance of polynomial functions in random regression model for test day milk yield in of Iranian Holstein dairy cattle. Research on Animal Production, 3 (6): 46-63 (In Persian).
61. Mostageer, A. and A. Beidah. 1978. Genetic and phenotypic parameters of the components parts of egg weight in fayomi and Rhode Island Reds. Annales de Génétique et de Sélection Animale 10(2): 251-7. Doi: 10.1186/1297-9686-10-2-251 [DOI:10.1186/1297-9686-10-2-251]
62. Oliverira, A.L., S.V. Cncado and M.B.A. Gloria. 2009. Bioactive amines and quality of egg from DeKalb hens under different storage conditions. Poultry Science, 88: 2428-2434. [DOI:10.3382/ps.2009-00028]
63. Pappas, A.C., T. Acamovic, N.H. Spark, P.F. Surai and M. Mcdevitt. 2005. Effect of supplementing broiler breeder diets with selenium and poly unsaturated fatty acids on egg quality during storage. Poultry Science, 84: 865-874. [DOI:10.1093/ps/84.6.865]
64. Ragni, L., A. Al-Shami, A. Berardinelli, G. Mikhaylenko and J. Tang. 2007. Quality evaluation of shell eggs during storage using a dielectric technique. American Society of Agricultural and Biological Engineers, 50(4): 1331-1340. [DOI:10.13031/2013.23610]
65. Romerol, L.F., M.J. Zuidbof., R.A. Renema., A.N. Naeima and F. Robinson. 2005. Effect of maternal energetic efficiency on egg traits, chick traits, broiler growth, yield, and meat quality. Poultry Science, 88: 236-245. [DOI:10.3382/ps.2008-00151]
66. Scott, T.A. and F.G. Silversides. 2000. The effect of storage and strain of hen on egg quality. Poultry Science, 79: 1725-1729. [DOI:10.1093/ps/79.12.1725]
67. Selim, K. and S. Ibrahim. 2004. Phenotypic correlations between some external and internal egg quality traits in the Japanese quill. Poultry Science, 3(6): 400-405. [DOI:10.3923/ijps.2004.400.405]
68. Shahri, L. 2012. Estimation of genetic parameters of egg quality and quantity traits of Azerbaijan native hens by REML method. M.Sc. thesis, Tabriz University (In Persian).
69. Shahri, L., S. Alijani, H. Jonmohammadi, H. Daghighkia, P. Bostanchi and S. Alizadeh. 2014. Estimation of genetic and phenotypic parameters for internal egg quality traits of Azerbaijan's native chickens. Journal of Livestock Research, 3(1): 49-55 doi: 10.22077/jlr.2014.264 (In Persian).
70. Shahri, L., S. Alijani, H. Janmohhamadi and A. Hosseinkhani. 2016. A study on genetic and phenotypic trends for some performance characteristics in Azerbaijan's native chickens. Journal of Livestock Research, 4(4): 29-38 doi: 10.22077/jlr.2016.408 (In Persian).
71. Shang, X.G., F.L. Wang, D.J. Yin and Y.J. Li. 2004. Effect of dietary of laying linoleic acid on productivity of laying hens and egg quality during refrigerated storage. Poultry Science, i83: 1688-1695. [DOI:10.1093/ps/83.10.1688]
72. Wilson, H.R. 1991. Interrelationships of egg size, chick size, post hatching growth and hatchability. World's Poultry Science Journal, 47: 5-20. [DOI:10.1079/WPS19910002]
73. Wolc, A., M.S. White, W.G. Hill and V.E. Olori. 2010. Inheritance of hatchability in broiler chicken and its relationship to egg quality trait. Poultry Science, 89: 2334-2340. [DOI:10.3382/ps.2009-00614]
74. Wu, G., M.M. Bryant, D. Gunawardana and S.R. Roland. 2007. Effect of nutrient density on performance component, egg quality and profits in eight commercial leghorn strains during phase one. Poultry Science, 86: 691-697. [DOI:10.1093/ps/86.4.691]
75. Yousria, K.M. A.O. Aly and Y.A. Nazla. 2010. Effect of crossing on the performance of local chicken strains. Poultry Science, 30: 1171-1188.
76. Zhang, L.C., Z.H. Ning, G.Y. Xu, Z.C. Hou and N. Yang. 2005. Heritability's and genetic and phenotypic correlations of egg quality traits in brown-egg dwarf layers. Poultry Science, 84: 1209-1213. [DOI:10.1093/ps/84.8.1209]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb