دوره 14، شماره 42 - ( زمستان 1402 )                   جلد 14 شماره 42 صفحات 120-114 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Badbarin S, Khamis Abadi H, Ahmadpanah J. (2023). Pedigree Analysis and Estimation of some Population Parameters of Sanjabi Sheep at Mehrgan Station. rap. 14(42), 114-120. doi:10.61186/rap.14.42.114
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1390-fa.html
بادبرین سجاد، خمیس آبادی حسن، احمد پناه جواد. تحلیل شجره و برآورد برخی پارامترهای جمعیتی گوسفندان سنجابی ایستگاه مهرگان پژوهشهاي توليدات دامي 1402; 14 (42) :120-114 10.61186/rap.14.42.114

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1390-fa.html


بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
چکیده:   (513 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: تنوع ژنتیکی ظرفیت جمعیت را برای پاسخگویی به انتخاب و پیشرفت ژنتیکی تعیین می‌کند. برای ارزیابی برنامه‌­های اصلاح نژادی انجام شده روی یک جمعیت و تصمیم‌گیری برای ادامه آن، ارزیابی تنوع ژنتیکی آن جمعیت ضروری است. لذا هدف از این پروژه بررسی تنوع ژنتیکی و برآورد پارامترهای جمعیتی گوسفندان سنجابی بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات شجره‌نامه آنها بود.
مواد و روش‌ها: اطلاعات مورد استفاده شامل شماره حیوان، شماره پدر، شماره مادر، جنسیت و تاریخ تولد 2067 راس گوسفند خالص سنجابی بود که در طی سال‌های 1387 تا 1402 در ایستگاه مهرگان جمعآوری شده بود. تجزیه و تحلیل شجرهنامه بر روی کل جمعیت یا یک جمعیت مرجع به‌منظور تخمین پارامترهایی مانند ضرایب همخونی، میزان افزایش همخونی، اندازه جمعیت مؤثر، فاصله نسلی، تعداد مؤثر افراد بنیانگذار و تعداد مؤثر اجداد انجام شد.
یافته‌ها: فاصله نسلی و متوسط رابطه خویشاوندی به‌ترتیب برابر با 2/87 سال و 0/43 درصد برآورد شد. میانگین همخونی در کل جمعیت مورد مطالعه برابر با 0/48 درصد محاسبه شد که بیانگر سطح پایین همخونی در این جمعیت بود. روند تغییرات همخونی در طی سال‌های مورد مطالعه به‌صورت نامطلوبی افزایشی بود. اندازه مؤثر جمعیت با استفاده از افزایش همخونی فردی و روش حداکثر تعداد نسل برابر با 260/86 راس برآورد گردید. اندازه مؤثر افراد بنیان‌گذار برابر با 272/60 راس برآورد شد که بیانگر مشارکت متوازن حیوانات جمعیت پایه در تولید مثل بود. تعداد مؤثر افراد بنیانگذار (fe) و تعداد مؤثر اجداد (fa) به‌ترتیب برابر با 109 و 100 راس بود. نسبت fe/fa برابر با 1/09 محاسبه شد که بیانگر اثر کم تنگناهای ژنتیکی بود. 50 درصد از کل تنوع ژنتیکی توسط 38 راس از اجداد تأثیرگذار بهوجود آمده است که بیانگر مشارکت متعادل اجداد در ایجاد تنوع ژنتیکی افراد نسل بعد بود.
نتیجه‌گیری: نتایج بهدست آمده از این تحقیق نشان داد که با وجود جمعیت کم و بسته بودن آن، تنوع ژنتیکی نسبتاً بالایی میان گوسفندان ایستگاه وجود دارد. از آنجا که از دست دادن تنوع ژنتیکی و افزایش هموزیگوسیتی منجر به کاهش تولید و عملکرد خواهد شد، لازم است با بررسی تنوع ژنتیکی و اتخاذ تصمیماتی جهت حفظ آن، از کاهش تنوع ژنتیکی و اثرات سوء آن در آینده جلوگیری کرد.
متن کامل [PDF 1904 kb]   (106 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
دریافت: 1402/2/31 | ویرایش نهایی: 1402/10/27 | پذیرش: 1402/6/22 | انتشار: 1402/10/26

فهرست منابع
1. Ahmadi, M., Roushanfekr, H., Khoshoee, E., & Mohamadi, Y. (2004). The study of genetic and phenotypic parameters the some of growth traits Kermanshah Sanjabi sheep (In Persian).
2. Bahreini Behzadi, M., & Keshavarzpour, M. (2014). A study on genetic structure of Kermani sheep by using pedigree analysis in the Shahrbabak sheep breeding station. Journal of livestock Research, 3(3), 1-10 (In Persian).
3. Baneh, H., Javanrouh, A., Sadeghi, S. A. T., Yazdanshenas, M. S., Mandal, A., Ahmadpanah, J., & Mohammadi, Y. (2020). Characterization of population structure and genetic diversity of Adani goats. Journal of Livestock Science and Technologies, 8(1), 79-89.
4. Bayeriyar, M. (2021). Bioinformatics Analysis of Some Genomic Regions in Sheep Population Based on Meta-Analysis. Research On Animal Production (Scientific and Research), 12(32), 150-159 (In Persian). [DOI:10.52547/rap.12.32.150]
5. Behmaram, R., & Mohammadiyeh, M. (2019). Inbreeding investigation and its effects on growth traits of Moghani sheep breed using pedigree. Iranian Journal of Animal Science Research, 11(2) (In Persian).
6. Boichard, D., Maignel, L., & Verrier, E. (1997). The value of using probabilities of gene origin to measure genetic variability in a population. Genetics Selection Evolution, 29(1), 5-23. [DOI:10.1186/1297-9686-29-1-5]
7. Caballero, A., & Toro, M. A. (2000). Interrelations between effective population size and other pedigree tools for the management of conserved populations. Genetics research, 75(3), 331-343. [DOI:10.1017/S0016672399004449]
8. Danchin-Burge, C., Palhiere, I., François, D., Bibé, B., Leroy, G., & Verrier, E. (2010). Pedigree analysis of seven small French sheep populations and implications for the management of rare breeds. Journal of animal science, 88(2), 505-516. [DOI:10.2527/jas.2009-1961]
9. Domínguez-Viveros, J., Rodríguez-Almeida, F. A., Medellín-Cázares, A., & Gutiérrez-García, J. P. (2020). Pedigree analysis in ten sheep populations in Mexico. Revista mexicana de ciencias pecuarias, 11(4), 1071-1086. [DOI:10.22319/rmcp.v11i4.5457]
10. Giontella, A., Pieramati, C., Silvestrelli, M., & Sarti, F. (2019). Analysis of founders and performance test effects on an autochthonous horse population through pedigree analysis: Structure, genetic variability and inbreeding. Animal, 13(1), 15-24. [DOI:10.1017/S1751731118001180]
11. Gutiérrez, J., Cervantes, I., & Goyache, F. (2009). Improving the estimation of realized effective population sizes in farm animals. Journal of Animal Breeding and genetics, 126(4), 327-332. [DOI:10.1111/j.1439-0388.2009.00810.x]
12. Gutiérrez, J. P., & Goyache, F. (2005). A note on ENDOG: a computer program for analysing pedigree information. Journal of Animal Breeding and genetics, 122(3), 172-176. [DOI:10.1111/j.1439-0388.2005.00512.x]
13. Justinski, C., Wilkens, J., & Distl, O. (2023). Genetic Diversity and Trends of Ancestral and New Inbreeding in German Sheep Breeds by Pedigree Data. Animals, 13(4), 623. [DOI:10.3390/ani13040623]
14. Keshavarzpour, M., Bahreini Behzadi, M. R., & Muhaghegh Dolatabadi, M. (2018). Pedigree analysis and inbreeding investigation in Lori-Bakhtiari Sheep. Iranian Journal of Animal Science Research, 9(3), 376-386 (In Persian).
15. Lacy, R. C. (1989). Analysis of founder representation in pedigrees: founder equivalents and founder genome equivalents. Zoo biology, 8(2), 111-123. [DOI:10.1002/zoo.1430080203]
16. Mirzaee Ilaly, M., Hassani, S., Ahani Azari, M., Abdullahpour, R., & Naghavian, S. (2017). Estimation of inbreeding and its effects on growth traits in Sangsari sheeps. Iranian Journal of Animal Science Research, 9(1), 135-145 (In Persian).
17. Mohammadi, Y., Rashidi, A., Mokhtari, M., & Esmailizadeh, A. (2010). Quantitative genetic analysis of growth traits and Kleiber ratios in Sanjabi sheep. Small Ruminant Research, 93(2-3), 88-93. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2010.05.005]
18. Paiva, S. R., Facó, O., Faria, D. A., Lacerda, T., Barretto, G. B., Carneiro, P. L., Lobo, R. N., & McManus, C. (2011). Molecular and pedigree analysis applied to conservation of animal genetic resources: the case of Brazilian Somali hair sheep. Tropical Animal Health and Production, 43, 1449-1457. [DOI:10.1007/s11250-011-9873-6]
19. Razmkabir, M., & Mahmoudi, P. (2018). Monitoring genetic diversity and population structure of Markhoz goat by pedigree analysis. Animal Production Research, 7(4) (In Persian).
20. Shakeri, R., Javanmard, A., Hasanpur, K., Abbasi, M., Khansefid, M., & Rahimi Varposhti, M. (2021). Assessment of Genetic Diversity Within Holstein Population using Bovine SNP Chip Data. Research On Animal Production (Scientific and Research), 12(32), 140-149 (In Persian). [DOI:10.52547/rap.12.32.140]
21. Sheikhlou, M., Tahmoorespur, M., & Aslaminejad, A. A. (2011). Investigation of Inbreeding in Baluchi sheeps of Abbasabad Breeding Station. Iranian Journal of Animal Science Research, 3(4) (In Persian).
22. Tahmoorespur, M., & Sheikhloo, M. (2011). Pedigree analysis of the closed nucleus of Iranian Baluchi sheep. Small Ruminant Research, 99(1), 1-6. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2011.01.017]
23. Vatankhah, M., Sigdel, A., & Abdollahi-Arpanahi, R. (2019). Population structure of Lori-Bakhtiari sheep in Iran by pedigree analysis. Small Ruminant Research, 174, 148-155. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2019.02.019]
24. Vatankhah, M., Talebi, M., & Bagheri, M. (2018). Estimation of some population parameters and inbreeding rate in Lori-Bakhtiari farmer flock's sheep. Animal Sciences Journal, 31(119), 103-114 (In Persian).
25. Yeganehpour, Z., Roshanfekr, H., Fayazi, J., Beiranvand, M. H., & Ghaderzadeh, M. (2015). Study of pedigree structure and effects of inbreeding depression on growth traits in Lorestan native sheep. Iranian Journal of Animal Science Research, 7(2), 199-207 (In Persian).

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb