دوره 10، شماره 25 - ( پاییز 1398 )                   جلد 10 شماره 25 صفحات 8-15 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

fathi M, tanha T, ahmadi M N. Effect of Supplementation of Prebiotics of Mannan Oligosaccharide (MOS) on Growth Performance, Blood Parameters and Mortality Rate of Male Broiler Chicks under Induced Ascites by Sodium Chloride. rap. 2019; 10 (25) :8-15
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-992-fa.html
فتحی مختار، تنها تیمور، احمدی محمد ناجی. تأثیر پری‌بیوتیک مانان اولیگوساکارید بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و درصد تلفات جوجه‌های گوشتی نر تحت آسیت القایی با کلریدسدیم . پژوهشهاي توليدات دامي. 1398; 10 (25) :8-15

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-992-fa.html


علوم دامی، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده:   (726 مشاهده)
      این آزمایش به­ منظور بررسی اثرات افزودن سطوح مختلف پری­بیوتیک مانان الیگوساکارید (مخمر سلمانکس) بر عملکرد و برخی فراسنجه­ های خونی جوجه ­های گوشتی تحت آسیت القایی انجام گرفت. تعداد 320 قطعه جوجه یک روزه نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی به 4 تیمار و چهار تکرار تخصیص داده شدند. تیمارهای غذایی شامل، تیمار شاهد مثبت (جیره پایه)، تیمارشاهد منفی (القاء آسیت)، تیمارشاهد منفی + دو سطح (2 و 4 سی­سی در هر لیتر آب مصرفی) پری­بیوتیک سلمانکس بودند.القای آسیت  با افزودن 5/1 گرم نمک در هر لیتر آب آشامیدنی جوجه­های تیمارهای منفی و  از روز 6 تا روز 13 ام آزمایش اعمال شد. مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در پایان دوره آزمایش (42 روزگی) اندازه ­گیری شدند. تلفات از نظر علائم آسیتی در طول دوره بررسی شد. فراسنجه­ های خونی و آسیتی (نسبت وزن بطن راست به کل بطن­ها (RV/TV) و پس از پایان دوره آزمایش  اندازه ­گیری شدند. تجزیه آماری داده­ها با استفاده از نرم ­افزار SAS و مقایسه میانگین­ ها به کمک آزمون توکی در سطح معنی­ داری 5 درصد صورت گرفت. نتایج نشان داد در حالیکه هر دو سطح پری‌بیوتیک سبب کاهش معنی‌دار خوراک مصرفی شدند، سطح 4 سی­سی پری­بیوتیک سبب افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل خوراک پرندگان تحت آسیت القایی شد (05/0>p). هر دو سطح پری‌بیوتیک سبب کاهش معنی‌دار هموگلوبین، گلبول قرمز، پروتئین و هماتوکریت خون پرندگان تحت آسیت القایی شد (05/0>p). علاوه بر این، سطح 4 سی­سی پری‌بیوتیک سبب کاهش معنی­ دار (3/3 درصدی) تلفات ناشی از آسیت و شاخص RV/TV شد (05/0>p). نتیجه­گیری اینکه می‌توان به طور موفقیت ­آمیزی از سطح 4 سی­سی پری‌بیوتیک  در هر لیتر آب در بهبود عمکلرد و کاهش تلفات ناشی از آسیت در جوجه‌های گوشتی استفاده نمود.
متن کامل [PDF 702 kb]   (169 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تغذیه طیور
دریافت: 1397/12/1 | ویرایش نهایی: 1398/9/18 | پذیرش: 1398/4/17 | انتشار: 1398/9/4

فهرست منابع
1. Abdulrahman, S.M., M.S.Y. Haddian and A.R. Hashlamoun. 1996. The influence of Lactobacillus acidophilus and baccitracin on layer performance of plasma and egg yolk. British poultry science, 37: 341-346. [DOI:10.1080/00071669608417865]
2. Asadi Firoozabadi, Sh. and K. Taherpour. 2014. Effect of Mentha mozaffarianii Jamzad, dill and mannan-oligosaccharide on performance, carcass characteristics and blood hematological and biochemical parameters of broiler chickens. Animal Production Research, 3(2): 39-50.
3. Awad, W.A., K. Ghareeb, S. Nitsch, S. Pasteiner, S. Abdel-Rheem and J. bohm. 2008. Effect of dietary inclusion of prebiotic, probiotic and symbiotic on the intestinal glucose absorption of broiler chickens. Journal of Poultry Science, 7: 689-691. [DOI:10.3923/ijps.2008.686.691]
4. Choct, M. 2009. Managing gut health through nutrition. British Poultry Science, 50: 9-15. [DOI:10.1080/00071660802538632]
5. Choudhari A., S.H. Shinde and B.N. Ramteke. 2008. Prebiotics and probiotics as health promoter. Vaterinary World, 1(2): 59-61.
6. Daneshyar M. 2009. Investigation of physiological, biochemical and functional changes induced by ascites induction and the effect of some antioxidants on its incidence in broiler chickens. Ph.D. dissertation Ferdowsi University of Mashhad.
7. Daneshyar, M., H. Kermanshahi and A. Golian. 2007. Changes of blood gases, internal organ weights and performance of broiler chickens with cold induced ascites. Journal of Animal and Veterinary Advances, 2: 729-735.
8. Daneshyar, M., H. Kermanshahi and A.G. Golian. 2009. Changes of biochemical parameters and enzyme activities in broiler chickens with cold-induced ascites. Poultry Science, 88: 106-110. [DOI:10.3382/ps.2008-00170]
9. Dibner, J.J. and J.D. Richards. 2005. Antibiotic growth promoters in agriculture: History and mode of action. Poultry Science, 84: 634-643. [DOI:10.1093/ps/84.4.634]
10. Elmusharaf, M.A., V. Bautista, L. Nollet and A.C. Beynen. 2006. Effect of a mannanoligosaccharide preparation on Eimeria tenella infection in broiler chickens. International Journal of Poultry Sciences, 5: 583-588. [DOI:10.3923/ijps.2006.583.588]
11. Fathi, M. 2015. Effects of coenzyme Q10 supplementation on growth performance, enzymes activities and hematological and biochemical parameters in broilers with pulmonary hypertension syndrome (PHS). Iranian Journal of Applied Animal Science, 5(1): 185-188 185.
12. Fathi, M., M. Haydari and T. Tanha. 2016. Effects of Zinc Oxide Nanoparticles on Antioxidant Status, Serum Enzymes Activities, Biochemical Parameters and Performance in Broiler Chickens. Journal of Livestock Science and Technologies, 4(2): 7-13.
13. Fathi, M., M. Haydari and T. Tanha. 2015. Effects of Enalapril on performance growth, ascites mortality, antioxidant status and blood parameters in broiler chickens under cold-induced ascites. poultry science journal, 3(2): 121-127.
14. Fathi, M., M. Haydari and T. Tanha. 2016. Influence of dietary aspirin on growth performance, antioxidant status, and mortality due to ascites in broiler chickens. Poultry Science Journal. Poultry Science Journal, 4(2): 139-146.
15. Ferket P.R. 2004. Alternatives to antibiotics in poultry production: Responses, practical experience and recommendations. In: Proceedings of Alltech's 20th Annual Symposium on Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries, Kentucky, USA, 56-57.
16. Ferket, P.R. 2002. Use of oligosaccharides and gut modifiers as replacements for dietary antibiotics. Proc. 63 rd Minnesota Nutrition Conference, September 17-18, Eagan, MN.
17. Performance and carcass characteristics of broiler chicks. International Journal Poultry Science, 6(9): 661-665.
18. Gibson, G.R., H.M. Probert, J. Van Loo, R.A. Rastall and M.B. Roberfroid. 2004. Dietary modulation of the human colonic microbiota;updating the concept of prebiotics. Nutrient Research Reviw, 17: 259-275. [DOI:10.1079/NRR200479]
19. Hou, Q.L. and Q.S. Goa. 2001. Chitosan and Medicine, Shanghai Science Technology.
20. Huang. RL., Y.L. Yin, O.V. Wu, Y.G. Zhang, T.J. Li, L.L. Li and X.M. T, Z.R, J. Zhang, B. Wang, J.H. He and X.Z. Nie. 2005. Effect of Dietary Oligochitosan supplementation on Ileal digestibility of nutrients and performance in broilers. Poultry Science, 84(9): 1383 -1388. [DOI:10.1093/ps/84.9.1383]
21. Huchzermeyer, F.W., A.M.C. De Ruyck and H. Van Ark. 1988. Broiler pulmonary hypertension syndrome. iii. Commercial broiler strains differ in their susceptibility. Journal of Veterinary Research, 55: 5-9.
22. Li X.J., X.S. Piao, S.W. Kim, P. Liu, L. Wang, Y.B. Shen, S.C. Jung and H.S. Lee. 2007. Effects of chitooligosaccharide supplementation on performance, nutrient digestibility and serum composition in broiler chickens. Poultry Science, 86: 1107-1114. [DOI:10.1093/ps/86.6.1107]
23. Lorenzoni, A.G. and C.A. Ruiz-Feria. 2006. Effects of vitamin E and l-arginine on Cardiopulmonary function and ascites parameters in broilers chickens reared under sub-normal temperatures. Poultry Science, 85: 2241-2250. [DOI:10.1093/ps/85.12.2241]
24. Okeefe, T. 2005. Digestive acids: A brave new of nutrition. Poultry International, 44(7): 26-30.
25. Ozkan, A., I. Plavnik and S. Yahav. 2006. Effects of Early Feed Restriction On Performance and Ascites Development in Broiler Checkens Subsequently Raised at Low Ambient Temperature. Journal of Applied pultry Research, 15: 9-19. [DOI:10.1093/japr/15.1.9]
26. Peng, Y.L, Y.M. Guo and J.M. Yuan. 2003. Effects of microbial phytase replacing partial inorganic phosphorus supplementation and xylanase on the growth performance and nutrient digestibility in broilers fed wheat-based diets. Asian Australian Journal of Animal Sciences, 60: 239-247. [DOI:10.5713/ajas.2003.239]
27. Piray, A.H., H. Kermanshahi, A.M. Tahmasbi and J. Bahrampour. 2007. Effects of cecal cultures and aspergillus meal prebiotic (fermacto) on growth performance and organ weights of broiler chickens. International Journal Poultry Science, 6: 340-344. [DOI:10.3923/ijps.2007.340.344]
28. Rajani, J., M.A. Karimi Torshizi and Sh. Rahimi. 2011. Control of ascites mortality and improved performance and meat shelf-life in broilers using feed adjuncts with presumed antioxidant activity. Animal Feed Science and Technology, 170: 239-245. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2011.09.001]
29. Rodriguez, T.A., C. Sartor, S.E. Higgins, A.D. Wolfenden, L.R. Bielke, C.M. Pixley, L. Sutton, G. Tellez and B.M. Hargis. 2005. Effect of Aspergillus meal prebiotic (Fermacto) on performance of broiler chickens in the starter phase and fed low protein diets. Journal of Applied Poultry Research, 14: 665-669. [DOI:10.1093/japr/14.4.665]
30. Satbir, S.S. 1999. Effect of different levels of orobiotic and eneregy on carcass yield and meat composition in summer season. Haryana Agricultural University journal of Research, 3-4.
31. Scheele, CW., W. Dewith, M.T. Frankehuls and P.F.G. Vereijken. 1991. Ascites in broilers. I. Experimental factors evoking symptoms relate to ascites. Poultry science, 70: 1069-1083. [DOI:10.3382/ps.0701069]
32. Solis de los Santos, M.B., G. Farnell, J.M. Te'llez, N.B. Balog, A. Anthony, Torres-Rodriguez, S.B. Higgins, M. Hargis and A.M. Donoghue. 2005. Effect of Prebiotic on gut development and ascites incidence of broilers reared in a hypoxic environment. Poultry Science, 84(7): 1092-1100. [DOI:10.1093/ps/84.7.1092]
33. Spring, P., C. Wenk, K.A. Dawson and K.E. Newman. 2000. The effects of dietary mannanoligosaccharides on cecal parameters and the concentrations of enteric bacteria in the ceca of salmonella-challenged broiler chicks. Poultry Science, 79: 205-211. [DOI:10.1093/ps/79.2.205]
34. Stanley, V.G., C. Brown and A.E. Sefton. 2000. Comparative evaluation of yeast culture, mannan-oligosaccharide and antibiotic on performance of turkeys. Poultry Science. 79 (Suppl 1), S186.
35. Uni, Z. and R.P. Ferket. 2004. Methods for early nutrition and their potential. Worlds Poult. Sci. J, 60: 101-111. [DOI:10.1079/WPS20040009]
36. Verstegen, M.W.A. and B.A. Williams. 2002. Alternatives to the use of antibiotics as growth promoters for monogastric animals. Animal Biotechnology, 13: 113-127. [DOI:10.1081/ABIO-120005774]
37. Yang, Y., P.A. Iji and M. Choct. 2009. Dietary modulation of gut microflora in broiler chickens: a review of the role of six kinds of alternatives to in-feed antibiotics. World's Poult. Sci. J, 65: 97-114. [DOI:10.1017/S0043933909000087]
38. Yen, J.T., J.A. Nienaber, D.A. Hill and W.G. Pond. 1989. Oxygen consumption by portal vein-drained organs and by whole animal in conscious growing swine. Proc. Soc. Exp. Biol. Med, 190: 393-398. [DOI:10.3181/00379727-190-42878]
39. Yousefi-Kelarikolaei, K., M. Mohiti-Asli, S.A. Hosseini and H. Yousefi-Kelarikolaei. 2013. Effect of antibiotic, probiotic, prebiotic and multi-enzyme in pelleted diet on the performance of broilers. Animal Production Research, 1(4

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb