دوره 14، شماره 41 - ( پاییز 1402 )                   جلد 14 شماره 41 صفحات 58-45 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Talebi T, Seifdavati J, Mirzaei Aghjeh Qeshlagh F, Abdi Benemar H, Seyed Sharifi R, Seifzadeh S et al . (2023). Evaluation of the Effects of Digestibility and Gas Produced of Sainfoin and Alfalfa Hay in Laboratory Conditions by Adding Different Levels of Yarrow and Ginger Powder. rap. 14(41), 45-58. doi:10.61186/rap.14.41.45
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1370-fa.html
طالبی طناز، سیف دواتی جمال، میرزائی آقچه قشلاق فرزاد، عبدی بنمار حسین، سیدشریفی رضا، سیف زاده صیاد و همکاران.. بررسی اثرات گوارش‌پذیری و میزان گاز تولیدی علوفه‌های اسپرس و یونجه در شرایط برون‌تنی با افزودن سطوح مختلف پودر بومادران و زنجبیل پژوهشهاي توليدات دامي 1402; 14 (41) :58-45 10.61186/rap.14.41.45

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1370-fa.html


گروه علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
چکیده:   (744 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: متخصصین تغذیه دام به‌دنبال ترکیباتی جایگزین، با توانایی بهبود فرایند تخمیر می‌باشند. مانند این ترکیبات جایگزین می‌توان به پروبیوتیک‌ها و گیاهان دارویی اشاره کرد. از بین گیاهان دارویی که خاصیت ضدمیکروبی هم دارند می‌توان بومادران و زنجبیل را نام برد. هدف از این پژوهش بررسی اثرات پودر بومادران و زنجبیل بر گوارش‌پذیری و میزان گاز تولیدی علوفه‌های اسپرس و یونجه در شرایط برون‌تنی بود.
مواد و روش‌ها: بدینمنظور اندازه‌گیری گوارش‌پذیری برون‌تنی علوفه یونجه، اسپرس و مخلوط 50 درصد یونجه و 50 درصد اسپرس در اثر استفاده از پودر بومادران و زنجبیل به‌روش تیلی و تری اصلاح‌شده هلدن انجام گرفت. سطوح مختلف پودر بومادران و زنجبیل در سه سطوح صفر، 1/5 و 3 درصد به سرنگ‌های 100 میلی‌لیتری حاوی علوفه‌های یونجه، اسپرس و مخلوط یونجه و اسپرس اضافه گردید و میزان گاز تولیدی با انکوباسیون سرنگ‌ها در زمان‌های 2، 4، 6، 8، 12، 24، 48، 72 و 96 ساعت اندازه‌گیری و داده‌های حاصل در قالب طرح کاملاً تصادفی تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که افزودن 3 درصد زنجبیل و پودر بومادران در علوفه اسپرس گوارش‌پذیری ماده خشک از 55/71 به 68/76 و 74/65 درصد (0/0458=p)، گوارش‌پذیری ماده آلی در ماده خشک از 52/62 به 64/95 و 62/09 درصد (0/0468=p) و انرژی قابل متابولیسم از 8/42 به 10/39 و 9/93 مگاژول برکیلوگرم ماده خشک (0/0489=p) به روش هلدن را بهترتیب افزایش داد. درحالی‌که استفاده از زنجبیل و پودر بومادران تأثیر معنی‌داری بر گوارش‌پذیری ماده آلی، گوارش‌پذیری ماده آلی در ماده خشک و انرژی قابل متابولیسم یونجه و مخلوط یونجه- اسپرس ایجاد نکرد. نتایج مربوط به گوارش‌پذیری بهروش مک نیون نشان داد که افزودن 1/5 و 3 درصد پودر بومادران و زنجبیل در علوفه اسپرس و یونجه توانست سبب کاهش میزان گاز تولیدی در زمان‌های 3، 6، 12، 24، 48، 72، 96 و 120 ساعت انکوباسیون گردد. اما افزودن پودر بومادران و زنجبیل بر مخلوط یونجه- اسپرس تأثیر معنی‌داری بر میزان گاز تولیدی ایجاد نکرد. نتایج بهروش آزمون گاز نشان داد افزودن 1/5 و 3 درصد بومادران و زنجبیل در علوفه اسپرس و یونجه سبب کاهش میزان گوارش‌پذیری ماده آلی، کل اسیدهای چرب زنجیرکوتاه و انرژی قابل متابولیسم نسبت به گروه شاهد گشت. در این میان 3 درصد زنجبیل بیشترین اثر کاهشی را بر میزان گوارش‌پذیری ماده آلی از67/80 به 50/14 و 45/99 درصد (0/0092=p)، کل اسید چرب‌های زنجیرکوتاه از 1/77 به 0/76 و 0/66 میلیمول (0/0183=p) و انرژی قابل متابولیسم از9/88 به 7/47 و 6/79 مگاژول برکیلوگرم ماده خشک (0/167=p) بهترتیب در علوفه اسپرس داشت. همچنین این روند کاهشی مشابهی در علوفه یونجه برای فراسنجه‌های تغذیه‌ای آزمون گاز نیز ادامه داشت. مخلوط یونجه و اسپرس با افزودن سطوح مختلف بومادران و زنجبیل تحت تأثیر قرار نگرفت.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش افزودن سطوح 1/5 و 3 درصد پودر بومادران و زنجبیل در علوفه اسپرس و یونجه نتوانست میزان گاز تولیدی و فراسنجه‌های حاصل از آزمون گاز را بهبود بخشد.
متن کامل [PDF 1950 kb]   (163 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه نشخوارکنندگان
دریافت: 1401/12/29 | ویرایش نهایی: 1402/9/22 | پذیرش: 1402/4/5 | انتشار: 1402/9/22

فهرست منابع
1. Al-Azazi, A. S. H., Tayeb, F. A., Baraka T. A., & Khalaf, A. M. (2018). Effect of ginger powder (Zingiber officinale) on selected rumen and blood serum constituents in sheep. Indian Journal of Applied Research, 8, 450-453. Doi: 10.36106/ijar [DOI:10.36106/ijar]
2. AOAC. (2005). International Official Methods of Analysis, XXI. Gaithersburg, M. D. AOAC International.
3. Barton, M. D. (2000). Antibiotic use in animal feed and its impact on human health. Nutrition Research Review, 13, 279-99. DOI: 10.1079/095442200108729106 [DOI:10.1079/095442200108729106]
4. Benchaar, C., Chaves, A. V., Fraser, G. R., Wang, Y, Beauchemin, K. A., & McAllister, T. A. (2007). Effects of essential oils and their components on in vitro rumen microbial fermentation. Canadian Journal of Animal Science, 87,413-419. [DOI:10.4141/CJAS07012]
5. Benchaar, C., Petit, V., Berthiaume, R. H., Ouellet, D. R., Chiquette, J., & Chouinard, P.Y. (2007). Effects of essential oils on digestion, ruminal fermentation, rumen microbial populations, milk production and milk composition in dairy cows fed alfalfa silage or corn silage. Journal of Dairy Science, 90, 886-897. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(07)71572-2]
6. Blummel, M., & Ørskov, E. R. (1993). Comparison of in vitro gas production and nylon bag degradability of roughages in predicting feed intake in cattle. Animal Feed Science and Technology, 40,109-119. https://doi.org/10.1016/0377-8401(93)90150-I [DOI:10.1016/0377-8401 (93)90150-I]
7. Broudiscou, L. P., Papon, Y., & Broudiscou, A. F. (2000). Effects of dry plant 374 extracts on fermentation and methanogenesis in continuous culture of rumen microbes. 375, Animal Feed Science Technology, 87, 263-277. DOI: 10.1016/S0377-8401(00)00193-0 [DOI:10.1016/S0377-8401(00)00193-0]
8. Busquet, M., Calsamiglia, S., Ferret, A., & C. Kamel. 2006. Plant extracts affect in vitro rumen microbial fermentation. Journal of Dairy Science, 89, 761-771. DOI: 10.3168/jds.S0022-0302 (06)721 37-3 [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(06)72137-3]
9. Calsamiglia, S., Busquet, M., Cardozo, P. W., Castillejos, L., & Ferret A. (2007). Invited Review: Essential oils as modifiers of rumen microbial fermentation. Journal of Dairy Science, 90, 2580-2595. DOI: 10.3168/jds.2006-644 [DOI:10.3168/jds.2006-644]
10. Cammack, K. M., Austin, K. J., Lamberson, W. R., Conant G. C., & Cunningham, H. C. (2018). Ruminant Nutrition Symposium: Tiny but mighty: the role of the rumen microbes in livestock production. Journal of Animal Science, 96,752-770. DOI: 10.1093/jas/skx053 [DOI:10.1093/jas/skx053]
11. Castillejos, L., Calsamiglia, S., & Ferret, A. (2006). Effect of essential oil active compounds on rumen microbial fermentation and nutrient flow in in vitro systems. Journal of Dairy Science, 89, 2649-2658. DOI: 10.3168/jds.S0022-0302 (06)72341-4 [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(06)72341-4]
12. Castro-Montoyaa, J., De Campeneere, S., Van Ranst, G., & Fievez V. (2012). Interactions between methane mitigation additives and basal substrates on in vitro methane and VFA production. Animal Feed Science and Technology, 176, 47- 60. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2012.07.007]
13. Cheeke, P. R. (1999). Actual and potential application of Yucca schidigera and Quillaja saponaria saponins in human and animal nutrition, In: Proceedings of the American Society of Animal Science, USA, pp.1-9. https://doi.org/10.1007/978-94-015-9339-7_25 [DOI:10.1007/978-94-015-9339-7-25]
14. Dalvand, M., Hedayati, M., & Manafi M. (2018). Effect of ginger, nettle and mixtures of both on performance, blood parameters and carass characteristics of broilers. Research on Animal Production, 9, 36-42. URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-789-fa.html. (In Persian) [DOI:10.29252/rap.9.20.36]
15. Dehority, B. A. (2003). Rumen Microbiology. Nottingham University Press, Nottingham, UK
16. Dorman, H. J. D., & Deans, S.G. (2000). Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. Journal of Applied Microbiology, 88, 308-316. https://doi.org/10.1046/j.1365-2672.2000.00969.x [DOI:10.1046/j.1365-2672.2000 .00969.x]
17. Fraser, G. R., Chaves, A. V., Wang, Y., McAllister, T. A., Beauchemin, K. A., & Benchaar, C. (2007). Assessment of the effects of cinnamon leaf oil on rumen microbial fermentation using two continuous culture systems. Journal of Dairy Science, 90, 2315-2328. DOI: 10.3168/jds.2006-688 [DOI:10.3168/jds.2006-688]
18. Hart, K. J., Yanez-Ruiz, D. R., Duval, S. M., McEwan, N. R., & Newbold C. J. (2008). Plant extracts to manipulate rumen fermentation. Animal Feed Science and Technology, 147, 8-35. https://doi.org /10. 1016/j .anifeedsci.2007.09.007 10.1016/j.anifeedsci.2007.09.007 []
19. Hess, H. D., Monsalve, L. M., Lascano, C. E., Carulla, J. E., Diaz, T. E., & Kreuzer, M. (2003). Supplementation of a tropical grass diet with forage legumes and Sapindus saponaria fruits: effects on in vitro ruminal nitrogen turnover and methanogenesis. Australian Journal of Agricultural Research, 54, 703-713. [DOI:10.1071/AR02241]
20. Holden, L.A. (2000). Comparison of methods of in vitro dry matter digestibility for ten feeds. Journal of Dairy Science, 82, 1791-1797. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(99)75409-3 [DOI:10.3168/jds.S0022-0302 (99)75409-3]
21. Hozhabri, F., Shemshadi, A., & Kafilzadeh, F. (2015). Effect of Yarrow flower (Achillea millefolium) and Eucalyptus leaf (Eucalyptus globolus) on in vitro digestibility of alfalfa hay. Animal science research, 25 (3). (In Persian)
22. Kazemizadeh, A., Mirzadeh, K., Aghaei, A., & Ansari Pirsaraei, Z. (2022). The effect of flaxseed oil and ginger powder on fat metabolism, lipid profiles and liver enzymes of broilers. Research on Animal Production, 13 (37), 129-138. URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1289-fa.html [DOI:10.52547/rap.13.37.129]
23. Kim, E., Kim, C., Min, K., & Lee, S. (2012). Effects of plant extract on microbial population, methane emission and ruminal fermentation characteristics in in vitro. Journal of Animal Science, 25, 806-811. DOI: 10.5713/ajas.2011.11447 [DOI:10.5713/ajas.2011.11447]
24. Liu, J. X., Susenbeth, A., & Sudekum, K. H. (2002). In vitro gas production measurements to evaluate interactions between untreated and chemical treated rice straws, grass hay and mulberry. Journal of Animal Science, 80, 517-524. DOI: 10.2527/2002.802517x [DOI:10.2527/2002.802517x]
25. Macheboeuf, D., Morgavi, D. P., Papon Y., Mousset, J. L., & Arturo-Schaan, M. (2008). Dose-response effects of essential oils on in vitro fermentation activity of the rumen microbial population. Animal Feed Science and Technology, 145, 335-350. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2007.05.044]
26. Majidi Dizaj, H., Mazaheri, D., Sabahi, Q., & Mirabzadeh, M. (2012). Evaluation of yield and quality of fodder in mixed cultivation of alfalfa and sainfoin. Journal of Agricultural Sciences of Iran, 16, 51-61. URL: http://agrobreedjournal.ir/article-1-45-fa.html. (In Persian)
27. Makkar, H. P. S. (2003). Effects and fate of tannins in ruminant animals, adaptation to tannins and strategies to overcome detrimental effects of feeding tannin-rich feeds. Small Ruminant Research, 49, 241-256. https://doi.org/10.1016/S0921-4488(03)00142-1 [DOI:10.1016/S0921-4488 (03)00142-1]
28. Martinez, S., Madrid, J., Hernandez, F., Megias, M. D., Sotomayor, J. A., &. Jordan, M. J. (2006). Effect of thyme essential oils(Thymus hyemalis and Thymus zygis) and monensin on in vitro ruminal degradation and volatile fatty acid production, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(18), 6598-6602. [DOI:10.1021/jf060985p]
29. McNiven, M. A., Prestløkken, E., Mydland, L. T., & Mitchell, A. W. (2002). Laboratory procedure to determine protein digestibility of heat-treated feedstuffs for dairy cattle. Journal of Animal Feed Science and Technology, 96(1), 1 -13. https://doi.org/10.1016/S0377-8401(01)00340-6 [DOI:10.1016/S0377-8401 (01)00340-6]
30. Medjekal, S., Bodas, R., Bousseboua, H., & López S. (2017). Evaluation of three medicinal plants for methane production potential, fiber digestion and rumen fermentation in vitro. Energy Procedia, 119, 632-641. [DOI:10.1016/j.egypro.2017.07.089]
31. Menke, K., Raa, L., Steingass, H., Fritz, D., & Scheider, W. (1979). The estimation of the digestibility and metabolisable energy content of ruminant feeding stuffs from the gas production technique when they are incubated with rumen liquor in vitro. Journal of Agricultural Science Cambridge, 93, 217-222. DOI: [DOI:10.1017/S0021859600086305]
32. Menke, K. H., & Staingass, H. (1988). Estimation of energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research and Development, 28, 7-55
33. Micklefield, G. H., Redeker, Y., Meister, V., Jung, O., Greving, I., & May, B. (1999). Effects of ginger on gastroduodenal motility. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 37, 341-346
34. Mustafa, T., Snvastava, K. C., & Jeusen, K. B. (1993). Drug development reports. Pharmacology of ginger, zingiber officinal. Journal Drug Development, 6, 25-39
35. Nooriyan Soroor, M. E., & Moeini, M. M. (2015). The Influence of Ginger (Zingiber Officinale) on In vitro Rumen Fermentation Patterns. Annual Research & Review in Biology, 5(1), 54-63. DOI: 10.9734/ARRB/2015/12495 [DOI:10.9734/ARRB/2015/12495]
36. Önel1, S. E., Aksu, T., Kalamak, A., Kaya, D. A., Aksu, D. S., Sakin, F., & Türkmen, M. (2021). Effect of some essential oils on in vitro ruminal fermentation of alfalfa hay. Progress in Nutrition, 23(2), e2021250. DOI 10.23751/pn.v23iS2.12136
37. Ouladshanbe, Y., Sari, M., Chaji, M., Mohammadabadi, T., & Bojarpour, M. (2014). Investigating the effects of Salvia mirzayanii essential oil on rumen microbial fermentation and nutrient digestibility using gas production and dual flow continuous culture system. Iranian Journal of Animal Science Research, 6 (1), 54-65. (In Persian). DOI: 10.22067/ijasr.v6i1.21016
38. Patra, A. K., & Saxena, J. (2009). Dietary phytochemicals as rumen modifiers: a review of the effects on microbial populations. Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology, 96, 363-375. [DOI:10.1007/s10482-009-9364-1]
39. Patra, A. K., Kamra, D. N., & Agarwal, N. (2006). Effect of plant extracts on in vitro methanogenesis, enzyme activities and fermentation of feed in rumen liquor of buffalo, Animal Feed Science and Technology, 128(3), 276-291. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2005.11.001]
40. Patra, A. K., Kamra, D. N., & Agarwal, N. (2010). Effects of extracts of spices on rumen methanogenesis, enzyme activities and fermentation of feeds in vitro. Journal of the Science of Food and Agriculture, 90,511-520. DOI: 10.1002/jsfa.3849 [DOI:10.1002/jsfa.3849]
41. Payandeh Mehr, M., Bojarpour, M., Sari, M., Mohammadabadi, T., & Chaji, M. (2014). The study of effect of adding eucalyptus essential oil on fermentation parameters in diets containing high concentrate by using gas production test. 6th Animal Science Congress. Tabriz, Iran. (In Persian)
42. Pen, B., Sar, C., Mwenya, B., Kuwaki, K., Morikawa, R., & Takahashi, J. (2006). Effects of Yucca schidigera and Quillaja saponaria extracts on in vitro ruminal fermentation and methane emission. Animal Feed Science and Technology, 129,175-186. DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2006.01.002 [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2006.01.002]
43. Sallam, S. M. A., Bueno, I. C. S., Brigide, P. B., Vittii, D. M. S. S., & Abdalla, A. L. (2009). Efficiency of eucalyptus oil on in vitro ruminal fermentation and methane production. Nutritional and Foraging Ecology of Sheep and Goats, 85, 267-272
44. SAS / STAT User's Guide. Version 9.1 Edition. 2003. SAS Inst. Cary, NC
45. Talebzadeh, R., Alipour, D., Saharkhiz, M. J., Azarfar, A., & Malecky, M. (2012). Effect of essential oils of Zataria multifloraon in vitro rumen fermentation, protozoal population, growth and enzyme activity of anaerobic fungus isolated from Mehraban sheep. Animal Feed Science and Technology, 172, 115-124. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2011.11.011]
46. Taylor, A., & Francis M. (2001). Final report on the safety assessment of Yarrow (Achillea Millefolium) extract. International Journal Toxicology, 20 (Suppl 2), 79-84. https://doi.org/10.1080/10915810160233785 [DOI:10.1080/ 10915810160233785]
47. Thalib, A., Widiawatii, Y., Hamid, H., Suherman, D., & Sabrani, M. (1996). The effects of saponin from Sapindus rarak on ruminal flora and fermentation characteristics in vitro. Journal of Tropical Animal and Veterinary Science, 2, 17-20. DOI: 20.1001.1.2251628.2021.11.1.2.4
48. Van Nevel, C. J., Prins, R. A., & Demeyer, D.I. (1974). On the inverse relationship between methane and propionate in the rumen. Zeitschrift fur Tierphysiologie, Tierernahrung und Futtermittelkunde, 33, 117-125
49. Van Soest, P. J., Robertson, J. B., & Lewis, B. A. (1991). Methods for dietary neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74, 3583-3597. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(91)78551-2 [DOI:10.3168/jds.S0022-0302 (91)78551-2]
50. Wang, Y., McAllister, T. A., Newbold, C. J., Cheeke, P. R. & Cheng K. J. (1997). Effects of Yucca extract on fermentation and degradation of saponins in the Rusitec. Proc. Western Section, American Society of Animal Science, 48,149- 152. DOI: 10.1016/S0377-8401(98)00137-0 [DOI:10.1016/S0377-8401(98)00137-0]
51. Wang, Y., McAllister, T. A., Yanke, L. J., Xu, Z. J., Cheeke, P. R., & Cheng K. J. (2000). In Vitro effects of steroidal saponins from Yucca schidigera extract on rumen microbial protein synthesis and rumen fermentation. Journal of the Science of Food and Agriculture, 80, 2214-2122. https://doi.org/ 10.1002/ 1097-0010 (200011)80:14<2114: AID-JSFA755>3.0.CO; 2-0 https://doi.org/10.1002/1097-0010(200011)80:14<2114::AID-JSFA755>3.0.CO;2-0 [DOI:10.1002/ 1097-0010 (200011)80:143.0.CO; 2-0]
52. Weidmeier, R. D., Arambel, M. J., & Walters, J. L. (1987). Effect of yeast culture and Aspergillus oryzae fermentation extract on ruminal characteristics and nutrient digestion. Journal of Dairy Science, 70, 2063-2071. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(87)80254-0 [DOI:10.3168/jds.S0022-0302 (87)80254-0. PMID: 3680724]
53. Wina, E., Muetzel, S., & Becker, K. (2005). The impact of saponins or saponin-containing plant materials on ruminant production, (a review). Journal of Agriculture Food Chemistry, 53, 8093-8105. DOI: 10.1021/jf048053d [DOI:10.1021/jf048053d]
54. Zhang, T. T., Yang, Z. B., Yang, W. R., Jiang, S. Z., & Zhang, G. G. (2011). Effects of dose and adaptation time of ginger root (Zingiber officinale) on rumen fermentation. Journal of Animal Feed Science, 20,461-471. DOI: [DOI:10.22358/jafs/66200/2011]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb