Journal archive for Google Scholar Robot!

Research On Animal Production(Scientific and Research)

پژوهشهای تولیدات دامیVolume 8, Number 16 (2017-11)


Genetic Diversity within Bactrian Camel Population of Ardebil Province
بررسی تنوع ژنتیکی در میان شترهای دو کوهانه استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Factors Affecting Culling of Holstein Dairy Cows in Northwest of Iran
بررسی عوامل موثر بر حذف در گاوهای شیری هلشتاین شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Genetic Variation in Exon 1 and 3 of FSHB Gene with Litter Size in Baluchi Sheep
ارتباط چند شکلی های آللی اگزون یک و سه ژن FSHB با صفت چندقلوزایی در گوسفند بلوچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Polymorphism in Exon 2 of Prolactin Receptor Gene in Japanese Quail and Guinea Fowl
بررسی چند شکلی اگزون 2 ژن گیرنده پرولاکتین در بلدرچین ژاپنی و مرغان مروارید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Initial Weight on IGF-1 Gene Expression in Breast Muscle of Japanese Quail
بررسی اثر وزن اولیه بر بیان ژن IGF-1 در عضله سینه بلدرچین ژاپنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Polymorphism in Exon 2 of GDF9 gene in Pure and Crossbred of Pakistani Sheep
شناسایی چندشکلی‌ در اگزون دوم ژن GDF9در گوسفندان خالص و آمیخته پاکستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Relationship between DRB2 Gene Polymorphism and egg number of Marshallagia Marshalli Parasites in Gastrointestinal of Ghezel Sheep Breed
بررسی رابطه‌ی چندشکلی ژن DRB2 با تعداد تخم انگل مارشالاژیا مارشالی در دستگاه گوارشی گوسفند نژاد قزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DNA Extraction from Hair Roots using Modified Salting out Method
استخراج DNA از ریشه مو با روش نمکی بهینه یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluate the Efficiency of A60 Protein from BCG Strain of Mycobacterium Bovis as a Diagnostic Antigen
ارزیابی کارایی پروتئین A60 باکتری مایکوباکتریوم بوویس سویه BCG به عنوان پادگن تشخیصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effective Factors on Production and Profitability of Milk in Dairy Cattle farms of Isfahan Township
عوامل مؤثر بر تولید و سود شیر در گاوداری‌های شهرستان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Plantago Coronopus Forage Quality at Different Phenological Growth Stages in Five Habitats of Golestan Province
بررسی کیفیت علوفه بارهنگ پاکلاغی (Plantago Coronapos) در مراحل مختلف رشد فنولوژیکی در پنج رویشگاه مراتع استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Solubility and Potential of Acid Production of some Feedstuffs and Investigation of their In Vitro Fermentation in Natural and Induced Acidosis Conditions
تعیین قابلیت انحلال و توانایی تولید اسید برخی مواد خوراکی و بررسی تخمیر برون تنی آنها در شرایط طبیعی و اسیدوز القاء شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Feeding Alhagi with Waste Date Palm silage on Dry Matter Intake, Nutrients Digestibility and Blood Parameters of Sheep
تأثیر تغذیه سیلاژ خارشتر و ضایعات خرما بر مصرف ماده خشک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی در گوسفند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Different Levels of Lemon Pulp Consumption and Reduction of Energy and Protein of Diet on Growth Related Hormones, Blood Parameters and Performance of Broiler Chickens
اثرات مصرف سطوح مختلف تفاله لیموترش و کاهش انرژی و پروتئین جیره بر هورمون‌های مربوط به رشد، فراسنجه‌های خون و عملکرد جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Beta-agonist Zilpaterol Hydrochloride Supplementation on some Chemical Compounds, Color Attributes and Consumer Palatability of Longissimus Muscle In Castrated Male Kids
اثرات زیلپاترول هیدروکلرید بر برخی از ترکیبات شیمیایی، شاخص های رنگ و خصوصیات چشایی در ماهیچه راسته بزغاله های نر اخته شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Different Concentrations of Butylated Hydroxy Anisole on Quantity and Quality Parameters of Mahabadi goat Semen Following the Freeze–Thaw Process
اثر غلظت های مختلف بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول بر بهبود فراسنجه های کمی و کیفی اسپرم بز مهابادی در طی فرآیند انجماد- یخ گشایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Saturea and Thyme Medicinal Plants with or without Enzyme on Performance, Blood Parameters in Broiler Chickens
اثرات آویشن‌، مرزه با و بدون آنزیم بر عملکرد، فراسنجه های خونی و ایمنی در جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Main and Interaction Effects of Dietary Protein and Nano Adjuvant on Performance, Antibody Titres Against Newcastle Disease and White Blood Cells Counts of Broiler Chickens
آثار فردی و ترکیبی پروتئین جیره و نانو یاور (نانو ادجوانت) بر عملکرد، تیتر علیه ویروس نیوکاسل و شمار گلبول‌های سفید خون جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Apple Vinegar Addition to the Drinking Water on Growth Performance, Ileal Lactobacillus Population, Digestive Chyme pH and Immune Response of Broiler Chickens
اثر افزودن سرکه سیب به آب مصرفی بر عملکرد رشد، pH محتویات گوارشی، جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rice hulls Application as an Insoluble Dietary Fiber Source in Broilers Diets
کاربرد پوسته برنج به‌عنوان یک منبع فیبر نامحلول در جیره جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Early Feeding with Egg Yolk and Soybean Oil on Performance and Intestinal Morphology of Broiler Chickens
تاثیر تغذیه زودهنگام زرده تخم‌مرغ و روغن سویا بر عملکرد و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Diet Acidification with Hydrochloric and Butyric Acids on Performance, Apparent Protein Digestibility, Length and Microbial Count of Small Intestine in Broiler Chickens
تأثیر جیره‌‌‌‌های غذایی اسیدی شده با اسید کلریدریک و بوتیریک بر عملکرد، ‌‌قابلیت هضم ظاهری پروتئین، طول و جمعیت میکروبی روده کوچک جوجه‌‌‌‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pectinase and Dried Citrus Pulp on Performance, Nutrient Digestibility and Intestinal Characteristics of Broiler Chickens
تاثیر سطوح مختلف تفاله خشک مرکبات و آنزیم پکتیناز بر عملکرد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‌ های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Levels of Guar Meal With β-mannanase Enzyme on Ileal Bacteria Population, Immune Response and Some Blood Parameters in Broiler Chickens
بررسی تأثیر سطوح مختلف کنجاله گوار با آنزیم بتاماناناز بر جمعیت باکتریایی ایلئوم، پاسخ ایمنی و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dietary Protein Level and Type of Feed Formulation on Nitrogen Excretion of Broilers
اثر سطوح مختلف پروتئین و نوع فرمولاسیون جیره بر اساس اسید آمینه کل و قابل هضم بردفع نیتروژن جوجه‎های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles