Journal archive for Google Scholar Robot!

Research On Animal Production(Scientific and Research)

پژوهشهای تولیدات دامیVolume 12, Number 31 (2021-4)


The Survey of Efficiency of Dairy Farm Units and Milk Production Function in Lorestan Province
بررسی کارایی واحدهای پرورش گاو شیری و تابع تولید شیر در استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Analysis of Growth Traits and Kleiber Ratios in Mgohani Sheep
تجزیه ژنتیکی صفات رشد و نسبت کلیبر در گوسفند مغانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Polymorphism in HSP70A1A Gene in Mehraban and Romanov Sheep Breeds using PCR-SSCP Technique
شناسایی چند شکلی های ژن HSP70A1A در گوسفندان نژاد مهربان و رومانف با تکنیک PCR-SSCP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentiation of Iranian Honeybees (Apis mellifera meda) from Commercial Honeybee Subspecies using ND1 and ND5 Genes
تفکیک زنبورهای عسل ایرانی (Apis mellifera meda) از زیرگونه‌های تجاری زنبورعسل با استفاده از ژن‌های ND1 و ND5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Lack of Function Mutation of p.Q879X Affecting Abortion in APAF1 Gene in Holstein Cattle
شناسایی جهش فقدان عملکرد p.Q579X موثر بر سقط جنین در ژن APAF1در گاوهای هلشتاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Genetic Differences in Genes Associated with Immune Response Among Purebred and Crossbreed Sistani and Montebeliarde Cow Populations using RNA-Seq Data
آنالیز تفاوت ژنتیکی ژن های مرتبط با پاسخ ایمنی بین گاوهای نژاد خالص و آمیخته سیستانی و مونت بیلیارد با استفاده از داده های RNA-Seq
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of Tissue Properties in Testes, Ovaries and Intestines of Japanese Quail with Diets Containing Frankincense Powder and Its Essential Oil
بررسی ویژگی های بافتی بیضه، تخمدان و روده بلدرچین ژاپنی با جیره دارای پودر و اسانس کندر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Sheep Oocyte In Vitro Developmental Competence and Expression of MicrorRNAs in Cumulus Cells in Response to Inflammatory Effects Induced by Lipopolysaccharide
ارزیابی توانایی تکوین برون تنی تخمک و بیان میکرو RNA های سلول های کومولوس گوسفند در پاسخ به اثرات التهاب زایی لیپوپلی‌ساکارید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Performance and Comparison of Cytochrome P450 Isoforms in Broiler Chickens Liver Fed Silver Nanoparticles Coated on Clinoptilolite
بررسی عملکرد و مقایسه ایزوفرم های سیتوکروم P450 در جگر جوجه های گوشتی تغذیه شده با نانو ذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Performance and Qualitative Traits in the Aged Laying Hens using the Inhibitor of Beta Adrenergic Receptors
ارزیابی شاخص های تولیدی و کیفی در مرغ تخم گذار مسن با استفاده از مهارکننده گیرنده های بتا آدرنرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Activated Charcoal on the Fermentation Parameters and Degradability of Contaminated Diet with Aflatoxin B1 by Microorganisms Isolated from Rumen In Vitro
اثر کربن فعال بر فرآسنجه‌های ‌تخمیری و پذیری جیره غذایی آلوده با آفلاتوکسینB1 با استفاده از میکروارگانیسم های جدا شده از شکمبه در شرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Slow-Release Bolus of Zinc and Selenium or Daily Feeding of Salts of These Elements on the Performance of Pregnant Ewes and Their Lambs
اثر بلوس آهسته رهش روی و سلنیوم و یا تغذیه روزانه نمک های این عناصر بر عملکرد میش های آبستن و بره های آن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of Production Performance, Nutrient Digestibility and Blood Metabolic Indices to Different ration of Palmitic to Stearic Acid in Holstein Cows' Diet
پاسخ عملکرد تولیدی، گوارش پذیری مواد مغذی و شاخص های متابولیک به نسبت های متفاوت اسید پالمیتیک به استئاریک در جیره گاوهای هلشتاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Treatment by Beam Electron and Alkaline Hydrogen Peroxide on the Nutritional Value of Date Kernel Powder in Ruminants
تأثیر عمل آوری با پرتو الکترون و پراکسید هیدروژن قلیایی بر ارزش تغذیه‌ای پودر هسته خرما در نشخوارکنندگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Extrinsic Selenium Nanoparticles on the Qualitative Parameters of Frozen-Thawed Sperm of Broiler Breeder Roosters under Oxidative Stress Conditions
اثرات برون زادی نانوذرات سلنیوم بر پارامترهای کیفی اسپرم منجمد-یخ‌گشایی شده خروس های مادر گوشتی تحت شرایط تنش اکسیداتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Different Level of Dietary Chromium Picolinate on Performance, Egg Quality, Some Blood Metabolite in Japanese Laying Quail
بررسی سطوح مختلف کروم پیکولینات بر عملکرد تولید، کیفیت تخم و متابولیت های خونی در بلدرچین‎ های تخمگذار ژاپنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of L-Carnitine and Omega-3 Fatty Acids in the Diet on Morphology of Liver, Intestine and Oviduct of Laying Hens
تاثیر استفاده از ال-کارنیتین و اسید‌‌‌‌‌های چرب امگا-3 در جیره بر ریخت شناسی بافت کبد، روده و اویداکت مرغ‌های تخمگذار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Feed form and Probiotic Supplements on Performance, Blood Parameters and Immune Response of Broilers
بررسی تاثیر شکل خوراک و مکمل های پروبیوتیکی بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Thyme Alcoholic Extract on Reducing of Aflatoxin and Ochratoxin Toxicity in Broiler Chickens
تاثیر عصاره الکلی آویشن بر کاهش اثرات آفلاتوکسین و اکراتوکسین در جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Different Levels of Cinnamon Powder on Production Performance and Egg Quality of Laying Hens in Wheat-Based Diet
اثرات سطوح مختلف پودر دارچین بر عملکرد تولید و صفات کیفی تخم‌مرغ مرغان تخم‌گذار در جیره بر پایه گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles