دوره 9، شماره 22 - ( زمستان 97 1397 )                   جلد 9 شماره 22 صفحات 101-110 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Molayee M, Olyayee M, Janmohamkmadi H, Sarhangi Y. Investigation of the Effect of Washing, Storage Time and Temperature on Hatchability Traits of East Azarbaijan Goose Eggs. rap. 2018; 9 (22) :101-110
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-936-fa.html
مولایی محمد، علیایی مجید، جانمحمدی حسین، سرهنگی یوسف. مطالعه اثرات شستشو، مدت زمان و دمای نگهداری بر خصوصیات جوجه کشی تخم غازهای بومی استان آذربایجان شرقی . پژوهشهاي توليدات دامي. 1397; 9 (22) :101-110

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-936-fa.html


گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
چکیده:   (1509 مشاهده)
هدف از این تحقیق بررسی اثرات مدت زمان، دمای نگهداری و شستشوی تخم قبل از انتقال به ستر بر خصوصیات جوجه­ کشی و عملکرد رشد پس از تفریخ تخم غازهای بومی استان آذربایجان ­شرقی بود. برای این منظور تعداد 144 عدد تخم ­­غاز سالم از ایستگاه تحقیقاتی غاز ملکان تهیه و به­ صورت کاملاً تصادفی به تیمارهای آزمایشی اختصاص یافت. این آزمایش به صورت فاکتوریل 2×3×2در قالب طرح کاملاً تصادفی، با دو سطح شستشو قبل از انتقال به ستر و بدون شستشو، سه سطح مدت زمان نگهداری یک، ده و بیست روز و دو دمای نگهداری 25 و 7 درجه­ سانتی­گراد، با 3 تکرار و 4 تخم غاز در هر تکرار انجام شد. وزن اولیه، وزن تخم قبل از انتقال به ستر و کاهش وزن در طی ذخیره ­سازی برای هر تخم اندازه ­گیری شد. جوجه­ های تفریخ شده، بصورت انفرادی توزین و کیفیت جوجه غازها بر اساس سیستم امتیازدهی تونا ارزیابی شد. نتایج نشان داد اثر مدت زمان و دمای نگهداری بر درصد کاهش وزن در طی ذخیره ­سازی معنی­ دار بود (05/0>p). زمان و دمای نگهداری باروری و قابلیت جوجه ­درآوری را تحت تأثیر قرار داد (05/0>p)، ولی اثر شسشوی تخم بر میزان باروری معنی­ دار نبود (05/0<p). کمترین وزن اولیه در جوجه‌های تفریخ شده از تخم‌های نگهداری شده به مدت 20 روز مشاهده شد. بیشترین وزن 7 روزگی در تیمار 10 روز نگهدای در دمای 7 درجه سانتی‌گراد با شستشو (3/276 گرم) مشاهد شد. مدت زمان و دمای نگهداری بر باروری و قابلیت جوجه ­درآوری کل تأثیر معنی­ دار داشت (05/0>p)، به صورتی که جوجه درآوری کل در دمای نگهداری 7 درجه سانتی‌گراد و 25 درجه سانتی‌گراد به ترتیب 75/82 و 75 درصد بود. افزایش دما و زمان نگهداری باعث کاهش کیفیت جوجه غازها شد. بطور کلی با افزایش مدت زمان و دمای نگهداری باروری، نرخ جوجه ­درآوری و کیفیت جوجه ­های یک روزه کاهش می‌یابد، ولی شستشوی تخم غازها قبل از چیدن در ستر میزان باروری و کیفیت جوجه­ های یک­ روزه را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

 
متن کامل [PDF 1039 kb]   (889 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت دامپروری و تولید
دریافت: 1397/3/9 | ویرایش نهایی: 1397/11/6 | پذیرش: 1397/9/11 | انتشار: 1397/11/6

فهرست منابع
1. Bogenfürs, F. 1995. The current state and future of incubation in waterfowl. World's Poultry Science Association, Preliminary Proceedings, 10th European Symposium on Waterfowl. pp: 189-196. Halle, Germany.
2. Buckland, R. and G. Guy. 2002. Goose production. Food and Agriculture Organization of the United Nations animal production and heahth, pp: 1-45.
3. Cağlayan, T., S. Alaşahan, K. Kirikci and A. Gunlu. 2009. Effect of different egg storage periods on some egg quality characteristics and hatchability of partridges (Alectoris graeca). Poultry Science, 88: 1330-1333. [DOI:10.3382/ps.2008-00131]
4. Decuypere, E. and V. Bruggeman. 2007. The endocrine interfaces of environmental and egg factors affecting chick quality. Poultry Science, 86:1037-1042. [DOI:10.1093/ps/86.5.1037]
5. Deeming, D.C. 2005. Yolk sac, body dimensions and hatchling quality of ducklings, chicks and poults. British Poultry Science, 46: 560-564. [DOI:10.1080/00071660500255042]
6. Demirel, S. and K. Kirikçi. 2009. Effect of different egg storage times on some egg quality characteristics and hatchability of pheasants (Phasianus colchicus). Poultry Science, 88: 440-444. [DOI:10.3382/ps.2008-00131]
7. Fasenko, G., F. Robinson, A. Whelan, K. Kremeniuk and J. Walker. 2001. Prestorage Incubation of long-term stored broiler breeder eggs: 1: Effects on hatchability. Poultry Science, 80: 1406-1411. [DOI:10.1093/ps/80.10.1406]
8. Goliomytis, M., T. Tsipouzian and A.L. Hager-Theodorides. 2015. Effects of egg storage on hatchability, chick quality, and performance and immunocompetence parameters of broiler chickens. Poultry Science, 94: 2257-2265. [DOI:10.3382/ps/pev200]
9. Gomezde Travecedo, P., F.P. Caravaca and P. Gonzalez-Redondo. 2014. Effects of storage temperature and length of the storage period on hatchability and performance of red-legged partridge (Alectoris rufa) eggs .Poultry Science, 93: 747-754. [DOI:10.3382/ps.2013-03329]
10. Hassan, S.M., A.A. Siam, M.E. Mady and A.L. Cartwright. 2005. Egg storage period and weight effects on hatchability of ostrich (Struthio camelus) eggs. Poultry Science, 84:1908-1912. [DOI:10.1093/ps/84.12.1908]
11. Hurnik, G.I., B.S. Reinhart and J.F. Hurnik. 1978. Relationship between albumen quality and hatchability in fresh and stored hatching eggs. Poultry Science, 57: 854-857. [DOI:10.3382/ps.0570854]
12. Ipek, A., U. Sahan, S.C. Baycan and A. Sozcu. 2014. The effects of different eggshell temperatures on embryonic development, hatchability, chick quality and first-week broiler performance. Poultry Science, 93: 464-472. [DOI:10.3382/ps.2013-03336]
13. Irani, M. 2005. Duck and goose production. First edn. Agriculture applied science press.
14. Lapao, C.L. and M. Soares. 1999. Effects of broiler breeder age and length of egg storage on albumen characteristics and Hatchability. Poultry Science, 78: 640 -645. [DOI:10.1093/ps/78.5.640]
15. Miazi, O.F., G. Miah, Md.M. Miazi, M.M. Uddin, M.M. Hassan and Md. Faridahsan. 2012. Fertility and hatchability of Fayoumi and Sonali chicks. Journal of Agricultural Science, 2: 83-86.
16. Moreki, J.C. and N. Mack. 2013. Effect of storage time and egg position on hatchability of guinea fowl eggs. Journal of Animal Science advances, 3(5): 256-260. [DOI:10.5455/jasa.20130522044205]
17. Onbashilar, E.E., O. Poyraz and E. Erdem. 2007. Effects of egg storage period on hatching egg quality, hatchability, chick quality and relative growth in Pekin ducks. European Poultry Science, 71 (4): S. 187-191.
18. Petek, M. and S. Dikmen. 2006. The effects of prestorage incubation and length of storage of broiler breeder eggs on hatchability and subsequent growth performance of progeny. Czech Journal of Animal Science, 51: 73-77. [DOI:10.17221/3912-CJAS]
19. Reijrink, I., R. Meijerhof, B. Kemp, E. Graat and H. van den Brand. 2009. Influence of Prestorage incubation on embryonic development, hatchability, and chick quality. Poultry Science, 88: 2649-2660. [DOI:10.3382/ps.2008-00523]
20. Ruiz, J. and C.A. Lunam. 2002. Effect of pre-incuabtion storage conditions on hatchability, chick weight at hatch and hatching time in broiler breeders. British Poultry Science, 43(3): 374-383. [DOI:10.1080/00071660120103648]
21. Schmidt, G.S., E.P. Figueiredo and M.G. Saatkamp. 2009. Effect of storage period and egg weight on embryo development and incubation results. Brazilian Journal of Poultry Science, 11(1): 10-50. [DOI:10.1590/S1516-635X2009000100001]
22. Senbeta, E.K. 2016. Effect of Egg Storage Periods on Egg Weight Loss, Hatchability and Growth Performances of Brooder and Grower Leghorn Chicken. Journal of Agriculture and Veterinary Science. 9: 75-79.
23. Shaeri, M., A. Mohit, Z. Ansari and M. Taghizadeh. 2010. The effect of Anethum graveolens essential oil on some blood parameters, egg yolk cholesterol concentration, hatchability and chick quality in broiler breeder hens. Research on Animal production, 3(6):15-24.
24. Sozcu, A. and A.X. Ipek. 2015. Quality assessment chicks from different hatcher temperatures with different scoring methods and prediction of broiler growth performance. Journal of Applied Animal Research, 43(4): 409-416. [DOI:10.1080/09712119.2014.978784]
25. Tılkı, M. and S. Inal. 2004. Quality traits of goose eggs: 1. Effects of goose age and storage time of eggs. European Poultry Science, 68(4): 182-186.
26. Tona, K., V. Bruggeman, O. Onagbesan, F. Bamelis, M. Gbeassor, K. Mertens and E. Decuypere. 2005. Day-old chick quality: Relationship to hatching egg quality, adequate incubation practice and prediction of broiler performance. Avian and Poultry Biology Reviews, 16: 109-119. [DOI:10.3184/147020605783438787]
27. Willemsen, H., N. Everaert, A. Witters, L. Dedmit, M. Debonne F. Verschuere, P. Garain, D. Berckmans, E. Decuypere and V. Bruggema. 2008. Critical assessment of chick quality measurements as an indicator of posthatch performance. Poultry Science, 87: 2358-2366. [DOI:10.3382/ps.2008-00095]
28. Wilson, H.R. 1991. Interrelationship of egg size, chick size, posthatching growth and hatchability. World's Poultry Science Journal, 47: 5-19. [DOI:10.1079/WPS19910002]
29. Yoo, B.H. and E. Wientjes. 1991. Rate of decline in hatchability with preincubation storage of chicken eggs depends on genetic strain. British Poultry Science, 32: 733-740. [DOI:10.1080/00071669108417399]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb