فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML تغییرات جمعیت میکروبی شکمبه میش‌های استروس و انستروس کبوده شیرازی در چرخه فحلی فصل خارج تولیدمثلی - پذیرفته شده در 1401/12/24
زهرا بلوکی ، محمدرضا جعفرزاده شیرازی
XML تجزیه ژنتیکی زنده مانی بره‌های سنجابی از تولد تا 6 ماهگی با روش‌های REML و Bayes - پذیرفته شده در 1401/12/7
جواد احمدپناه ، علی جوانروح علی آباد ، سجاد بادبرین
XML بهبود وضعیت سلامت میش‌های آبستن و بره های آن ها در شرایط تنش گرمایی با تغذیه گلوتامین - پذیرفته شده در 1401/12/15
هادی محمدزاده ، اسداله تیموری یانسری ، عیسی دیرنده
XML تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات نسبت کلیبر مبتنی بر اطلاعات کروموزم‌های اتوزومی و وابسته به جنس در بز مرخز - پذیرفته شده در 1401/11/12
یوسف نادری، میثم لطیفی
XML تاثیرات پروبیوتیک بر شاخص های هماتولوژی و اکسیداتیو در مادیان نژاد دره شور - پذیرفته شده در 1401/11/17
مریم کریمی-دهکردی، علی شریفی، مریم سامی، فرناز Farnaz
XML اثر افزودن پودر برگ استویا و پروبیوتیک بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه، جمعیت میکروبی روده و برخی فراسنجه‌های خونی بلدرچین ژاپنی - پذیرفته شده در 1401/5/24
شکوفه زاهدیان فر، منصور رضایی، محمد کاظمی فرد
XML بررسی مقایسه 2 هیدروکسی 4 متیل سلنو بوتانوییک اسید با منابع سلنیومی روی عملکرد رشد، ویژگی‌های لاشه، متابولیتهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش گرمایی - پذیرفته شده در 1401/6/2
روح اله قاسمی، محمد کاظمی فرد، منصور رضایی، زربخت انصاری پیرسرایی، عیسی دیرنده
XML تأثیر سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، خصوصیات لاشه، قابلیت هضم مواد مغذی و برخی از فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی - پذیرفته شده در 1401/5/4
علیرضا ازوجی، منصور رضائی، محمد کاظمی فرد، امید عشایری زاده
XML تاثیر سطوح مختلف سبوس جو بر عملکرد، گوارش پذیری مواد مغذی، برخی از متابولیت های خونی و فراسنجه های شکمبه ای در میش های دالاق - پذیرفته شده در 1401/12/15
عبدالحکیم توغدری ، تقی قورچی ، محمد اسدی ، راحله رجبی علی آبادی ، مقصد صحنه
XML تأثیر محدودیت کمی و کیفی خوراک جوجه های گوشتی در پیشگیری از بروز سندرم آسیت - منتشرشده در 1396/10/20
کیمرث ملکی، محمد کاظمی فرد، منصور رضایی، علیرضا جعفری صیادی
XML تاثیر تزریق درون تخم مرغی عصاره گرده کاج بر رشد و تمایز جنسیتی جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1396/10/20
افسانه سربزی، زربخت انصاری، پوریا بی پروا، عیسی دیرنده
XML مقایسه تأثیر افزایش پروتئین جیره با کنجاله سویا یا پودر گوشت بر عملکرد، متابولیت‌های خون، انسولین و آنزیم های کبدی در گوساله های نر هلشتاین - منتشرشده در 1396/8/15
حسین کریمی دائینی، مهدی کاظمی بن چناری، مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی
XML اثرات به‌کار‌گیری ترکیبی از اسید‌های آلی بر عملکرد، فراسنجه‌های تولیدی، بیوشیمیایی و ریخت‌شناسی روده کوچک در انتهای دوره تولید بلدرچین ژاپنی تخم‌گذار - منتشرشده در 1396/7/5
میلاد منافی، مهدی هدایتی
XML مقایسه روش‌های بیزی در ارزیابی ژنومی با معماری متفاوت ژنتیکی - منتشرشده در 1396/5/23
حمید صاحب علم، محسن قلی زاده، حسن حافظیان، ایوب فرهادی
XML تأثیر هم‌خونی بر برخی از صفات تولیدی و تولید‌مثلی در گاو‌های‌ هولشتاین مجتمع کشت و صنعت مغان - منتشرشده در 1396/5/12
رضا بهمرام، مریم اسرافیلی تازه کند محمدیه، نعمت هدایت ایوریق
XML اثر سطوح مختلف عصاره میکروجلبک کلرلا ولگاریس، پربیوتیک، پروبیوتیک، ویتامین E و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و برخی از متابولیت‌های خونی جوجه‌های گوشتی در مواجه با تنش گرمایی - منتشرشده در 1396/5/23
احمد زیار لاریمی، منصور رضایی، یدا. . چاشنی دل، بهروز زارعی دارکی، ایوب فرهادی
XML بررسی چندشکلی ژن MEG9 و ارتباط آن‌ با وزن تولد در گاوهای سیستانی - منتشرشده در 1396/1/28
حسین اکبری، غلامرضا داشاب، مهدی وفای واله
XML صحت انتخاب ژنومی روش‌های پارامتری و ناپارامتری با معماری‌های ژنتیکی افزایشی و غالبیت - منتشرشده در 1396/3/31
یحیی محمدی، مرتضی ستائی مختاری
XML تأثیر افزایش سطوح انرژی و پروتئین متابولیسمی در گامه انتهایی آبستنی بر رشد و تکامل پستان بزهای‌ سیستانی - منتشرشده در 1395/11/17
فرهود شبرندی، عیسی دیرنده، زربخت انصاری پیرسرایی، اسدالله تیموری یانسری
XML تعیین مقدار تولید پروتئین میکروبی با استفاده از مشتقات بازهای پورینی دفع شده در ادرار شترهای یک کوهانه تغذیه شده با مقادیر مختلف سلمکی ساقه سفید - منتشرشده در 1396/4/13
مرتضی چاجی، اکبر ابرغانی، هرمز منصوری، مرتضی مموئی، خلیل میرزاده، هدایت الله روشنفکر
XML تأثیر مصرف خوراکی لوامیزول بر عملکرد و فراسنجه‌های دخیل در سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1396/1/26
یحیی ابراهیم نژاد، کیوان پیروز
XML اثر اسانس ریزپوشانی شده آویشن و دارچین بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1395/11/26
فرنگ روزمهر، یدالله چاشنی دل، منصور رضایی، مازیار محیطی اصلی، مجید متقی طلب
XML بررسی چند شکلی اینترون یک ژن گیرنده پرولاکتین در نژاد شال و آمیخته های شال و رومانوف با استفاده از روش PCR-SSCP - منتشرشده در 1396/2/17
اسحق آبانگاه، محمد زندی، محمد رضا سنجابی، محمد حسین هادی تواتری
XML فرمولاسیون جدید رقیق کننده انجماد اسپرم گاو توسط سطوح مختلف زرده تخم مرغ و سدیم دودسیل سولفات (SDS) - منتشرشده در 1396/3/8
ایرج اشرفی، حسین دقیق کیا، غلامعلی مقدم، عادل صابری وند
XML مطالعه چندشکلیها و جهشهای ژنتیکی جدید ژنهای 2TLR، و TNFα و ارتباط آنها با ورم پستان تحت بالینی در گاو هلشتاین ایران - منتشرشده در 1396/3/23
پروانه رئوفیان، جلیل شجاع، رضی اله جعفری، غلامعلی مقدم، ارش جوانمرد
XML آنالیز بیان افتراقی ژن‌ها در پاسخ به عصاره لیپوپلی‌ساکاریدی از باکتری اشیرشیاکولای در سلول‌های اپی‌تلیال اندومتریوم گاوی - منتشرشده در 1395/9/15
مجتبی نجفی، قدرت رحیمی میانجی، یونچه گئو، نوید جمات، یوران اندرسون، پاتریس هومبلت
XML اثر منابع مختلف چربی بر انرژتیک و وضعیت اکسایش/کاهش میتوکندری‌های جگر جوجه-های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی بلندمدت - منتشرشده در 1395/8/29
کاظم سیفی، منصور رضایی، اسدلله تیموری یانسری، غلامحسین ریاضی، محمدجواد ضمیری
XML اثرات مصرف سطوح مختلف تفاله لیموترش و کاهش انرژی و پروتئین جیره بر هورمون‌های مربوط به رشد، فراسنجه‌های خون و عملکرد جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1395/6/14
توحید وحدت پور، نادر رضوی، یحیی ابراهیم نژاد
XML برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن بدن و خصوصیات لاشه در دو سویه از بلدرچین ژاپنی - منتشرشده در 1395/9/15
منصوره هاشمی راد، ندا فرزین، ابوالقاسم سراج
XML تاثیر سطوح متفاوت اسید بوتیریک محافظت شده در جیره‌ بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خون و املاح استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1396/2/26
محمد امیری اندی، هاشم منصوری
XML بررسی ساختار جمعیتی گاوهای بومی ایران با استفاده از تحلیل افتراقی مولفه‌های اصلی - منتشرشده در 1395/11/24
کریم کریمی
XML ارزیابی روش تغییر یافته هچ در تعیین محتوای پروتئین خام برخی خوراک های دامی - منتشرشده در 1396/1/23
حسین عبدی بنمار، جمال سیف دواتی، بهرام فتحی، رسول کچویی
XML تاثیر پودر صمغ آنغوزه در مقایسه با آنتی‌بیوتیک بر عملکرد، ریخت‌شناسی و جمعیت میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1395/10/6
مهدی رمضانی، محسن افشارمنش، رضا طهماسبی، الهه رستمی گوهری
XML بررسی اثر عوامل ژنتیکی و غیرژنتیکی بر طول عمر گوسفندان مهربان - منتشرشده در 1395/6/21
سپیده رمضانی اکبرآباد، نوید قوی حسین زاده
XML تأثیرنوع عمل آوری خوراک و آنزیم فیتاز بر عملکرد و قابلیت هضم فسفر در جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1396/2/26
نیلوفر گودرزی، عباسعلی قیصری، مجید طغیانی
XML اثر افزودن سرکه سیب به آب مصرفی بر عملکرد رشد، pH محتویات گوارشی، جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1395/6/13
پرویز اله دو، حیدر زرقی، حسن کرمانشاهی، محمد رضا عدالتیان دوم
XML تأثیر زمان‌های مختلف شروع پروتکل اوسینک پس از تلقیح بر شاخص‌های همزمانی و باروری گاوهای هلشتاین - منتشرشده در 1394/12/16
عیسی دیرنده، علی رضایی
XML بررسی روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات بیومتریک در گوسفند نژاد ماکویی - منتشرشده در 1395/7/17
حسین بانی سعادت، شیدا ورکوهی، سراین رزاق زاده
XML ناهمگنی اجزای واریانس پروتئین شیر در سطوح مختلف تولید گله -سال و تاثیر آن بر پارامترهای ژنتیکی و ارزش اصلاحی برآورد شده گاوهای هلشتاین ایران - منتشرشده در 1395/3/22
جمشید احسانی نیا، نوید قوی حسین زاده، عبدالاحد شادپرور
XML تاثیر استفاده از ال-آرژنین بر عملکرد ، خصوصیات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی و هورمونی در مرغان تخم گذار در اواخر دوره تولید - منتشرشده در 1395/7/17
محمد کاظمی فرد، سهیل یوسفی، منصور رضایی، بهرام شهره، طناز صابری
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی مرغان بومی ایران بر مبنای توالی ناحیه D-loop از DNA میتوکندریایی - منتشرشده در 1395/4/5
کسری احمدیان، قدرت رحیمی، هادی سیاح زاده، حمید دلدار
XML اثر جایگزینی سطوح مختلف ضایعات خرما در جیره برعملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1396/2/6
سلمان وزیری، مهرداد محمدی، مازیار محیطی اصلی
XML اثرات فردی و ترکیبی پروتئین جیره و نانو یاور (نانو‌ادجوانت) بر عملکرد، تیتر علیه ویروس نیوکاسل و شمار گلبول‌های سفید خون جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1395/3/22
فاطمه عزیز علی آبادی، حسن درمانی کوهی، مهرداد محمدی، محمد حسن نظران
XML عملکرد رشد و پرواری بره‌های لریبختیاری، آمیخته‌های رومانف × لری‌بختیاری و پاکستانی × لری‌بختیاری - منتشرشده در 1396/2/6
محمدعلی طالبی، کوروش غلامحسینی
XML اثر غلظت های مختلف بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول بر بهبود فراسنجه های کمی و کیفی اسپرم بز مهابادی در طی فرآیند انجماد- یخ گشایی - منتشرشده در 1394/11/18
مهدی رحمت زاده، حمید کهرام، احمد زارع شحنه
XML برآورد مولفه‌های واریانس - کوواریانس صفات رشد گوسفندان نژاد شال با استفاده از مدل-های حیوانی مختلف - منتشرشده در 1395/6/14
زهرا پتی آبادی، سیما ساور سفلی، شیدا ورکوهی
XML مقایسه مدل های غیرخطی برای توصیف منحنی رشد از تولد تا یکسالگی در بز مرخز - منتشرشده در 1396/1/26
سید ضیاالدین میرحسینی، نوید قوی حسین زاده، فاطمه هادی نژاد
XML اندازه‌گیری فعالیت نشخوار با دستگاه ثبت خودکار فعالیت جویدن ساخت ایران در گاوهای شیری تغذیه شده با علوفه یونجه با اندازه ذرات متفاوت - منتشرشده در 1394/12/3
سید مهدی کریم‌زاده، منصور رضایی، اسدالله تیموری
XML تأثیر منابع متفاوت امگا 3 و امگا 6 و ال-کارنیتین بر برخی از فراسنجه‌های تولیدمثلی میش در طول دوره فلاشینگ - منتشرشده در 1394/11/10
نسرین امینی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، امیرحسین خلت آبادی فراهانی
XML کاربرد پوسته برنج به عنوان یک منبع فیبر نامحلول در جیره جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1395/4/12
علی اباذری، بهمن نوید شاد، فرزاد میرزایی آقجه قشلاق، سعید نیک بین
XML بررسی کیفیت علوفه بارهنگ پکلاغی (Plantago Coronapos ) در مراحل مختلف فنولوژیک در پنج رویشگاه مراتع استان گلستان - منتشرشده در 1394/11/10
محمد پاسندی، مختار مهاجر، عبداله کاویان
XML تاثیر سطوح مختلف پودرسیر در جیره آغازین، بر رشد گوساله‌های شیری هلشتاین - منتشرشده در 1394/11/18
مرتضی دهقان، امیرداور فروزنده، پیروز شاکری
XML قابلیت انحلال، تولید اسید و مقاومت به القاء اسیدوز مواد خوراکی دام‌های نشخوارکننده در شرایط برون تنی - منتشرشده در 1394/11/18
طاهر یلچی، اسداله تیموری یانسری، منصور رضایی، یداله چاشنی دل
XML تاثیرسطوح مختلف تفاله خشک مرکبات و آنزیم پکتیناز بر عملکرد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‏های گوشتی - منتشرشده در 1395/2/29
زهرا نیک نفس دهقانی، امیدعلی اسماعیلی پور، روح اله میرمحمودی، سعید امین زاده
XML مطالعه چندریختی اگزون 4 ژن هورمون رشد و اگزون 10 گیرنده هورمون رشد و ارتباط آن ها با صفات لاشه در نژاد زل به روش PCR-SSCP و توالی یابی - پذیرفته شده در 1395/4/22
حسین مرادی شهربابک، رسول خدابخش زاده، شهاب بهزادی
XML بررسی میزان بیان ژن Rheb در بافت‌های مختلف بز سرخ جبال بارز - منتشرشده در 1395/7/17
عذرا نجمی نوری، محمدرضا بحرینی بهزادی، محمدرضا محمدآبادی
XML آنالیز ژنتیکی صفات بیومتریک در گوسفند نژاد مغانی - منتشرشده در 1394/11/18
سمیه بخشعلی زاده، علی هاشمی، مختار غفاری، محمد فرهادیان، شجاع جعفری
XML تجزیه و تحلیل مولفه‌های اصلی صفات کیفیت داخلی تخم‌مرغ و برخی صفات عملکردی مرغ‌های بومی آذربایجان - منتشرشده در 1395/10/20
صمیم باباجانی، صادق علیجانی، مجید علیایی، آرش جوانمرد
XML اثرات سطوح مختلف پودر دارچین بر عملکرد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی، پایداری اکسیداتیو گوشت، فعالیت آنزیمی و برخی‌فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1395/7/17
مختار فتحی، ایوب نیک گو، مرتضی مهری
XML ارزیابی پیشرفت ژنتیکی صفات رشد در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کرمانی - منتشرشده در 1396/4/14
مسعود اسدی فوزی، سمیرا خسروی
XML طراحی، ساخت و بیان ‌اپی‌توپ های پروتئین VP1 ویروس تب برفکی سروتیپO ایران - منتشرشده در 1394/6/17
محمد دوستی، محمد رضا نصیری، مجتبی طهمورث پور، علیرضا حق پرست، سعید زیبایی
XML آنالیز چند شکلی های ژنتیکی در چهار جایگاه نشانگری ژن PEPCK-C در سویه های مختلف مرغ - منتشرشده در 1394/7/29
زهره یوسفی، قدرت رحیمی میانجی، زربخت انصاری پیرسرایی
XML ارتباط چند شکلی های آللی اگزون یک و سه ژن FSHB با صفت چندقلوزایی در گوسفند بلوچی - منتشرشده در 1394/7/11
محسن قلی زاده، مجتبی نجفی
XML تاثیر موقعیت قرارگیری تخم‌مرغ‌ها در دوره انکوباسیون بر تلفات جنینی و حجم مایع آمنیوآلانتوئیک در مرغ‌های مادر تخمگذار جهت استفاده از آن‌ها در تکثیر ویروس - منتشرشده در 1394/12/15
رحیم قدیمی پور، ایرج خلیلی
XML تأثیرجیره‌‌‌‌های غذایی اسیدی شده با اسید کلریدریک و بوتیریک بر عملکرد، ‌‌قابلیت هضم ظاهری پروتئین، ‌‌طول و جمعیت میکروبی روده کوچک در جوجه‌‌‌‌های گوشتی - منتشرشده در 1395/3/9
علی اکبر سالاری، احمد حسن ابادی، حسن نصیری مقدم، غلامعلی کلیدری
XML تاثیر تغذیه زودهنگام زرده تخم‌مرغ و روغن سویا بر عملکرد و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1395/3/22
سید موسی حسینی نشلی، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو، محمد کاظمی فرد
XML ردیابی ژن‌های کاندید مؤثر بر صفت دنبه در محدوده مشخصی از کروموزوم شماره 5 در گوسفندان لری بختیاری و زل - منتشرشده در 1394/7/21
مظاهر صفدریان، حسن حافظیان، قدرت الله رحیمی، ایوب فرهادی
XML • اثرات بتاآگونیست زیلپاترول هیدروکلرید بر برخی از ترکیبات شیمیایی، شاخص های رنگ و خصوصیات چشایی در ماهیچه راسته بزغاله های نر اخته شده - منتشرشده در 1394/11/24
علی هاتفی، آرمین توحیدی، ابولفضل زالی، سعید زین الدینی، مهدی گنج خانلو
XML بررسی پلی مورفیسم اگزون 2 ژن گیرنده پرولاکتین در بلدرچین ژاپنی و مرغان مروارید - منتشرشده در 1394/5/12
اورئنب لوچ ملکی، علی هاشمی، قربان الیاسی زرین قبایی، محمد فرهادیان، زهرا عرفانی اصل
XML بررسی عوامل موثر بر حذف در گاوهای شیری هلشتاین شمال غرب ایران - منتشرشده در 1394/8/17
نعمت هدایت ایوریق، کبری پوراسد آستمال
XML بررسی اثر وزن اولیه بر بیان ژن IGF-1 در عضله سینه بلدرچین ژاپنی - منتشرشده در 1394/5/4
الهه رستم زاده، مسعود اسدی فوزی، علی اسماعیلی زاده
XML برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی صفت لنگش و ارتباط آن با صفات تولید شیر - منتشرشده در 1394/7/13
شیدا ورکوهی، میثم شیلانان، صاحب فروتنی فر، علیرضا اقبال
XML بررسی تنوع ژنتیکی در میان شترهای دو کوهانه استان اردبیل - منتشرشده در 1394/7/1
بهزاد همتی، محمد حسین بناءبازی، سعید شاه کرمی، المیرا مهندسان، پاملا برگر
XML تاثیر سطوح مختلف کلسیم و فسفر به همراه ویتامین D3 و عصاره رازیانه بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی تخم مرغ درمرغان مادر گوشتی پس از تولک بری - منتشرشده در 1394/6/21
محمد کاظمی فرد، حسن کرمانشاهی، منصور رضایی، ابوالقاسم گلیان، جواد حسینی
XML بررسی رابطه‌ی چندشکلی ژن DRB2 با تعداد تخم انگل مارشالاژیا‌ مارشالی در دستگاه گوارشی گوسفند نژاد قزل - منتشرشده در 1394/3/30
شهرام حسین زاده، عباس رافت
XML ارزیابی کارایی پروتئین A60 باکتری مایکوباکتریوم بوویس سویه BCG به عنوان پادگن تشخیصی - منتشرشده در 1394/8/10
نفیسه شکیبا مهر، بهمن تبرایی، ابوذر عسکری، مهدی بابائی، سامرند رشادی، نادر مصوری
XML بررسی تأثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با آنزیم بتاماناناز بر جمعیت باکتریایی ایلئوم، پاسخ ایمنی و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1395/2/22
حسن نبی پور افروزی، منصور رضایی، وحید تقی زاده
XML اثر مکمل قرص و کپسول آهسته رهش و تزریق هورمون گونادوتروپین‌ها بر دو قلو زایی، وزن تولد و وزن از شیرگیری بز‌غاله‌های کرکی رائینی - منتشرشده در 1394/7/21
محمد مهدی شریفی حسینی
XML اثرات آویشن‌، مرزه با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، برخی از فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1394/4/6
علیرضا صفامهر
XML شناسایی چندشکلی‌های موجود در اگزون دوم ژن GDF9در گوسفندان خالص و آمیخته پاکستانی - منتشرشده در 1394/4/21
رسول خدابخش زاده، محمدرضا محمدآبادی، علی اسمعیلی زاده کشکوئیه، حسین مرادی شهربابک
XML شناسایی RNA های غیر کد کننده کوتاه عملکردی (miRNAs) با استفاده از روش‌های بیوانفورماتیکی در گوسفند و بز - منتشرشده در 1394/3/30
عاطفه سیددخت، علی اصغر اسلمی نژاد، علی مسعودی نژاد، محمدرضا نصیری، بلال صادقی
XML بررسی ترکیب شیمیایی، ویژگی های کیفی و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای تفاله ی پرتقال سیلو شده با کاه گندم و اوره - منتشرشده در 1394/8/17
آناهیتا تیموری چمه بن، اسداله تیموری یانسری، یداله چاشنی دل، علیرضا جعفری صیادی
XML بررسی ارزش غذایی و عملکرد علف سبز غلات تولیدشده در سامانه هیدروپونیک - منتشرشده در 1394/6/3
حسن فضائلی، سمیه سلیمانی، یوسف روزبهان
XML تأثیر سطوح مختلف پودر شنبلیله و پودر سیر بر تولید کمی و کیفی، فراسنجه های هماتولوژیکی خون و تیتر آنتی بادی نیوکاسل مرغ های تخم گذارتجاری - منتشرشده در 1394/6/14
محمد معتمدی، مظفر مهدی زاده
XML تاثیر تغذیه سیلاژ خارشتر با خرمای ضایعاتی بر مصرف ماده خشک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی در گوسفند - منتشرشده در 1394/2/29
خدیجه کرمشاهی، امید دیانی، رضا طهماسبی
XML تأثیر سطوح مختلف داروی لوامیزول بر عملکرد و فراسنجه‌های مرتبط با سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1394/7/29
یحیی ابراهیم نژاد، هادی سهرابی
XML تاثیر سطح خوراک مصرفی بر قابلیت هضم، تعادل نیتروژن و سنتز پروتئین میکروبی در گوسفند - منتشرشده در 1394/4/9
علی خطیبی بردسیری، رضا طهماسبی، امید دیانی، امین خضری
XML تاثیر استفاده از آنزیم برونزاد بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه های خونی و شکمبهای گوسالههای نر پرواری نژاد براون سوئیس - منتشرشده در 1394/6/28
سعید سبحانی راد، رضا زرقی
XML بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین خام، متیونین و بتائین بر عملکرد و شاخص‌های لاشه جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1396/2/6
احمد حسن آبادی
XML اثر ال-کارنیتین و اسید بوتیریک بر کیفیت گوشت و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1395/6/14
علی خطیب جو، زهرا نوره، فرشید فتاح نیا، محمد اکبری قرائی
XML برآورد فراسنجه های ژنتیکی و روند ژنتیکی امتیاز سلول های سوماتیک در گاوهای هلشتاین ایران - منتشرشده در 1394/3/9
حسن خان زاده، نوید قوی حسین زاده
XML تعیین ارزش خوراکی گیاه مرتعی کهورک (prosopis stephaniana) با استفاده از تجزیه آزمایشگاهی و روش برون تنی - منتشرشده در 1393/12/23
علیرضا فروغی، مسلم باشتنی، محمد امین زاده، جلیل فرزاد مهر
XML توصیف منحنی رشد در بره های نر و ماده نژاد بلوچی با مدل های غیر خطی رشد - منتشرشده در 1393/11/15
مجتبی حسین پور مشهدی، مهدی الهی ترشیزی، شهاب احتشام قرایی
XML ارزیابی ژنومی صفات آستانه‌ای با معماری های ژنتیکی متفاوت با استفاده از روش‌های بیزی - منتشرشده در 1393/11/4
حسن بانه، اردشیر نجاتی، قدرت الله رحیمی، محمود هنرور
XML اثر روش‌ خشک کردن بر قابلیت هضم علوفه یونجه برداشت شده در صبح یا عصر - منتشرشده در 1394/2/29
فرشید فتاح نیا، علی خطیب جو، غلامرضا موسوی، حامد طهماسبی، طاهر محمدی زاد، امین الله پور ملکشاهی
XML تاثیر هورمون آزاد کننده گونادوتروپین و سیدر گذاری پس از تلقیح مصنوعی بر مرگ و میر جنینی، فاصله دو تلقیح و نرخ آبستنی گاوهای هلشتاین - منتشرشده در 1394/4/9
عیسی دیرنده، علی رضایی، محسن کاظمی
XML برآورد مؤلفه های واریانس صفت تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران - منتشرشده در 1393/11/15
شیدا ورکوهی
XML اثر سطوح مختلف پروتئین و نوع فرمولاسیون جیره براساس اسیدآمینه کل و قابل هضم بردفع نیتروژن جوجه‎های گوشتی - منتشرشده در 1394/8/17
شهریار مقصودلو، صلاحی مقدم رضا، مصطفی لو یوسف، شهیر محمدحسین، بیات کوهسار جواد
XML تاثیر عصاره آبی آویشن دنایی در کاهش اثرات نامطلوب آفلاتوکسین در بلدرچین ژاپنی - منتشرشده در 1394/4/21
اکبر گران، محمود شیوازاد، مریم رضاییان
XML شناسایی ژن‌های عمده برخی صفات تولیدی یک لاین تجاری گوشتی با استفاده از روش آنالیز تفرق بیزی - منتشرشده در 1393/12/27
فاطمه سربازشندی، عباس پاکدل، حسن مهربانی یگانه، صادق علیجانی
XML بررسی جایگاه صفت کمی موثر بر صفات رشد با استفاده از طرح ناتنی پدری در بلدرچین ژاپنی - منتشرشده در 1394/12/5
احسان نصیری فر، علی اسمعیلی زاده کشکوئیه، حسن مرادیان، سعید سهرابی، مهدی طالبی
XML بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبور عسل استان کرمان با استفاده از نشانگرهای ISSR - منتشرشده در 1393/11/15
یاسر بهادر، محمدرضا محمدآبادی، امین خضری، مهدیه اسدی، لیلا مدحتی
XML مقایسه اثرات سطوح مختلف ورمی هوموس و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر ویژگی‌های مورفومتریک روده باریک بلدرچین ژاپنی - منتشرشده در 1393/10/21
مصعب احمدی، محمد امیر کریمی ترشیزی
XML استفاده از گوانیدینو استیک اسید در جیره های کم پروتئین و تاثیر آن بر عملکرد رشد و وقوع آسیت در جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1393/11/12
محمدرضا شریفی، فریبرز خواجعلی، بهنام احمدی جونقانی، حسین حسن پور، عبدالرسول صفرپور
XML اثر بتاآگونیست تیوفیلین بر تخمگذاری و برخی ویژگی‌های تخم مرغهای تخمگذار - منتشرشده در 1394/4/3
مریم هاشمیان، یوسف جعفری آهنگری، روح الله عبدالله پور، شهاب الدین قره ویسی
XML تعیین ضرایب اقتصادی برخی صفات مهم در گوسفند زل گلستان - منتشرشده در 1394/3/17
XML اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره غذایی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در طی دوره رشد - منتشرشده در 1393/12/27
حمیدرضا طاهری، محمد عباسی، نگار تنها
XML برآورد مؤلفه های (کو)واریانس صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی فارس - منتشرشده در 1394/2/29
مختارعلی عباسی، حکیمه امامقلی بگلی، شعله قربانی
XML تنظیم و کاربرد الگوریتم جنگل تصادفی در ارزیابی ژنومی - منتشرشده در 1393/6/30
فرهاد غفوری کسبی، قدرت الله رحیمی میانجی، محمود هنرور، اردشیر نجاتی جوارمی
XML ارتباط چندشکلی ژن‌های GDF9 و BMP15 با صفت چند‌قلوزایی در بز مرخز - منتشرشده در 1393/10/20
اعظم خسروی، غلامرضا داشاب، محمد رکوعی، مهدی وفای واله
XML تعیین اهداف اصلاحی و ضرایب اقتصادی برای گوسفندان دالاق در سیستم غیر متمرکز - منتشرشده در 1393/5/14
سیما ساور سفلی، مختارعلی عباسی، محمود وطن خواه، عبدالله کاویان
XML تاثیر سطوح مختلف اسید لینولئیک کنژوکه بر عملکرد و جوجه درآوری مرغ های مادر گوشتی - منتشرشده در 1393/12/2
زربخت انصاری پیرسرایی، محمد کاظمی فرد، عیسی دیرنده
XML مقایسه روش های مختلف آماری در انتخاب ژنومیک گاوهای هلشتاین ایران - منتشرشده در 1393/10/20
محمد تیموریان، محمد مهدی شریعتی، علی اصغر اسلمی نژاد
XML اثر خورانیدن پیش‌سازهای گلوکز به‌صورت سرک بر عملکرد و شاخص‌های دمایی بدنی در گوساله‌های نر هلشتاین تحت تنش حرارتی - منتشرشده در 1393/10/28
مهدی حسین یزدی، حمید امانلو، حمید رضا میرزایی الموتی، محمد طاهر هرکی نژاد، ابوالقاسم نبی پور، احسان محجوبی
XML کاهش عوارض آفلاتوکسیکوزیس تجربی در بلدرچین ژاپنی با استفاده از پادتن اختصاصی زرده تخم - منتشرشده در 1394/8/4
مرضیه باقری، محمد امیر کریمی ترشیزی، محمدجواد رسائی
XML تأثیر ‌اسانس گونه‌های مختلف گیاه‌‌ دارویی آویشن بر پارامترهای تخمیری شکمبه و قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی در شرایط آزمایشگاهی - منتشرشده در 1394/3/19
مربم فریدون پور، جواد بیات کوهسار، ابراهیم غلامعلی پور علمداری
XML بررسی ]چند شکلی آللی در ناحیه پروموتور ژن پرولاکتین در سویه‌های مرغ بومی - منتشرشده در 1393/10/20
عباس نوربخش، علی هاشمی، زربخت انصاری، نورالدین مرادی
XML ارتباط چندشکلی‌های اگزون 2 ژن فاکتور رونویسی 7 با صفات چربی خون و دنبه در گوسفندان لری‌بختیاری و زل - منتشرشده در 1394/3/30
اصغر بزازپریخانی، مصطفی صادقی، حسین مرادی شهربابک
XML تجزیه فیلوژنی و تکامل مولکولی لپتین - منتشرشده در 1393/4/31
جواد احمدپناه
XML بررسی تأثیر غلظت های مختلف ویتامین E و سلنیوم در رقیق کننده تریس بر کیفیت اسپرم قوچ عربی - منتشرشده در 1393/10/28
پروانه محمدی، صالح طباطبائی وکیلی، مرتضی مموئی، جمال فیاضی، مهدی زارعی
XML تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات شیر روز آزمون خام و تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شکم اول هلشتاین ایران - منتشرشده در 1393/6/4
مهشید محمدپناه، همایون فرهنگ فر، مسلم باشتنی
XML بررسی اثر چند شکلی برخی ژن های کاندید بر چند قلوزایی گوسفندان آمیخته حاصل از تلاقی نژادهای شال ایرانی و رومانوف روسی - منتشرشده در 1393/10/20
علیرضا خان احمدی، قدرت رحیمی، حسن حافظیان، بلال صادقی، رسول خاتمی نژاد، نوربی بی مامی زاده، ماکان موسوی
XML تعیین ارزش غذایی و بررسی تاثیر تغذیه سطوح مختلف کشت مخلوط ماشک-جو بر عملکرد پرواری بره های نر مغانی - منتشرشده در 1393/4/16
فرزاد میرزائی آقجه قشلاق، حسین عبدی بنمار
XML بررسی تاثیر نحوه اندازه گیری یک صفت آستانه ای بر دقت برآورد ارزش های ارثی، روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و همخونی یک جمعیت اصلاحی - منتشرشده در 1393/10/28
مهدی خجسته کی، علی اصغر اسلمی نژاد، مختارعلی عباسی، کریم نوبری
XML بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه‌های زنیان (L. Carum copticum) و گشنیزCoriandrum sativum L.) ) بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی راس - منتشرشده در 1393/10/21
سعید علی تنه، نظر افضلی، هادی سریر، حسین نعیمی پور
XML اثراسانس پونه کوهی و روغن کانولا بر قابلیت هضم، pH، ازت آمونیاکی شکمبه و کیفیت لاشه در بره های پرواری دالاق - منتشرشده در 1393/5/20
حامد شهابی، یدلله چاشنی دل، اسدلله تیموری یانسری، سید علی جعفرپور
XML ردیابی ژن های عمده برای برخی از صفات اقتصادی مرغان بومی استان یزد با استفاده از روش های مختلف آماری - منتشرشده در 1393/6/11
سعید زره داران، صادق علیجانی، مونا صالحی نسب
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی مرغ بومی فارس بر مبنای توالی‌یابی بخشی از ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری - منتشرشده در 1393/10/20
نصراله پیرانی، مهسا نیکوبین بروجنی، فریبا رفیعی بروجنی
XML اثر افزودن پودر سیر و سیر تازه به جیره بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1393/3/4
اسماء مختاری، محمدرضا اکبری، ابراهیم اسدی خشویی
XML مطالعه اثر تغییر اندازه گله، نوع اسپرم، هم‌پوشانی نسل‌ها و اهداف اصلاحی بر پیشرفت ژنتیکی گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از شبیه‌سازی تصادفی - منتشرشده در 1393/4/8
هادی فرجی آروق، علی اصغر اسلمی نژاد، مجتبی طهمورث پور، محمد رکوعی، محمد مهدی شریعتی
XML بررسی ارتباط چند شکلی ژن عامل نکروز کننده بافتی با نمره سلول های بدنی شیر در گاوهای شیری - منتشرشده در 1393/4/16
وحید همتی دوست، قدرت رحیمی میانجی، ایوب فرهادی
XML شبیه‌سازی طرح‌های بهینه اصلاح ‌نژادی ‌هسته‌باز به منظور بهبود صفات رشد و ترکیب لاشه بره‌های لری‌بختیاری - منتشرشده در 1393/6/11
حشمت الله عسکری همت، عبدالاحد شادپرور، سید رضا میرایی آشتیانی، رسول واعظ ترشیزی
XML استراتژی‌های انتخاب برای افزایش نرخ رشد در بلدرچین‌های ژاپنی - منتشرشده در 1393/2/14
جواد احمدپناه، نوید قوی حسین زاده
XML تأثیر عصاره مریم گلی سهندی به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی بر کیفیت اسپرم منجمد-یخ گشایی شده گاو هلشتاین - منتشرشده در 1393/1/30
رامین فرهادی، حسین دقیق کیا، ایرج اشرفی
XML اثرات جیره های بر پایه گندم و سبوس گندم با و بدون آنزیم های گلایکاناز و فیتاز بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، جمعیت میکروبی روده و خصوصیات فیزیکی- شیمیایی محتویات گوارشی جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1393/3/28
مجید کلانتر، فریبرز خواجعلی، اکبر یعقوبفر، جواد پوررضا، محمدرضا اکبری
XML کاهش بیان نسبی ژن‌های مرتبط با آپوپتوسیز در سلول گرانولوزا گاو هلشتاین با افزودن استرادیول - منتشرشده در 1392/11/28
عیسی دیرنده، زربخت انصاری پیرسرایی، رضا معصومی
XML اثرات تریپتوفان، ملاتونین و رژیم تاریکی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی - منتشرشده در 1393/4/1
ماریا جلیلی کلوانی، اردشیر محیط، محمد حسن زاده، نریمان میراعلمی، راضیه شهبازی بنی
XML تخمین زیست فراهمی منابع مختلف عنصر روی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های نیمه خالص - منتشرشده در 1393/4/16
محمود صحرائی، حسین جانمحمدی
XML اثر منابع مختلف کربوهیدراتی جهت تغذیه کوتاه مدت یک هفته‌ای بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های مغانی تحت چرا - منتشرشده در 1394/2/29
حسین عبدی بنمار، محمد شیری، بهمن نویدشاد، بهروز خلیلی
XML بررسی کارآیی انرژی در گوسفند نژاد زل تحت نظام دامداری سنتی متکی به مرتع - منتشرشده در 1393/4/1
ایمان حقیان، غلامعلی حشمتی، حسین بارانی، جمشید قربانی، قدرت اله حیدری
XML اثر افزودن پوسته خارجی برنج بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه‌های بیوشیمی خون و هورمون‌های تیروییدی جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1393/11/19
محمد کاملی، محمد امیر کریمی ترشیزی، شعبان رحیمی
XML مطالعه ارتباط ژنومی هاپلوتیپی جهت شناسایی مناطق ژنومی موثر بر دو قلوزایی و بررسی الگوی عدم تعادل لینکاژی در گوسفندان نژاد بلوچی - منتشرشده در 1392/12/24
محسن قلی زاده، قدرت رحیمی میانجی، اردشیر نجاتی جوارمی
XML بررسی ارزش غذایی چهار رقم جو به صورت دانه کامل یا آسیاب شده در تغذیه جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1393/2/3
میرداریوش شکوری، محمد ملک زاده
XML اثرات افزودن پلی اتیلن گلیکول بر تولید گاز متان در شکمبه، قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم تفاله های انگور و لیموترش - منتشرشده در 1393/3/4
امیررضا صفائی، نورمحمد تربتی نژاد، هرمز منصوری، سعید زره داران
XML بررسی عملکرد تولیدی و ریخت شناسی روده باریک جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با مکمل‌های آنتی‌بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پری‌بیوتیک در شرایط گرمسیری - منتشرشده در 1393/1/17
مصیب شلایی، سید محمد حسینی، نظر افضلی، حسن عزیز آبادی
XML ارزیابی ترکیب، محلولیت آزمایشگاهی و قابلیت هضم ظاهری کلسیم و فسفر منابع کلسیمی مختلف و اثر آن بر عملکرد و صفات استخوانی جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1392/11/7
علیرضا صفامهر، علی نوبخت، یوسف مهماننواز
XML تعیین کیفیت علوفه ای شوران (Salsola vermicolata) و سیاه شور (Suaeda fruticosa) منطقه سیستان در مراحل مختلف فنولوژیکی - منتشرشده در 1392/9/18
مصطفی یوسف الهی
XML اثرات پری‌بیوتیک، پروبیوتیک و مخلوط آن‌ها بر عملکرد، پاسخ ایمنی و فلور میکروبی دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1393/4/1
محمد هوشمند، حسین ابراهیمی، مختار خواجوی، اصغر نقی ها
XML تاثیر سطوح مختلف پودر کرم خاکی(Eisenia fetida) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1393/10/21
حمید غلامی، محمود شمس شرق، مهدی ضرابی، سعید زره داران
XML اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و برخی فراسنجه های خونی مرغان تخمگذار - منتشرشده در 1392/9/13
زهرا سروش، سمیه سالاری، محسن ساری، صالح طباطبایی، جمال فیاضی
XML مقایسه مدل های خطی و آستانه ای در برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید مثلی میش زندی - منتشرشده در 1393/10/21
معصومه عطاالله، حسین مرادی شهربابک، مرتضی ستائی مختاری
XML بررسی بالینی ، خصوصیات لاشه و احشاء داخلی لاین های "کند رشد" و "سریع رشد" گوشتی در شرایط ایجاد عارضه آسیت - منتشرشده در 1393/11/4
محمدصادق مددی، محمد حسن زاده، حمیدرضا مویدیان
XML اثر عصاره الکلی استویا بر عملکرد تولیدی و پاسخ ایمنی هومورال جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1392/12/4
زهرا بشارتی، مهرداد محمدی، محمد روستایی علی مهر، یوسف حمید اوغلی
XML اثرات افزودن اسید های آلی به جیره های حاوی سطوح مختلف تعادل الکترولیت بر اسیدیته و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و عملکرد جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1392/10/24
صمد عیسی زاده، ناصر موسوی، رضا طاهرخانی
XML استخراج DNA از بافت ریشه مو با روش نمکی بهینه یافته - منتشرشده در 1393/12/27
مهدی مخبر، مصطفی صادقی، محمد مرادی شهربابک، حسین مرادی شهربابک، جواد رحمانی، مهدیه یوسفی
XML مطالعه اثر گروه ژنتیکی بر صفات رفتاری و تولیدی و برآورد میزان هتروزیس برای وزن لاشه در بلدرچین ژاپنی - منتشرشده در 1393/1/26
رقیه جباری عوری، علی اسمعیلی زاده کشکوئیه، محمود احمدی زاده، هادی چراتی
XML اثر استفاده از پودرهای فلفل سیاه، سیر و زرد چوبه بر روی سیستم ایمنی جوجه های گوشتی سویه کاب - منتشرشده در 1392/9/18
بهروز آقایاری فر، نیما ایلا، بهزاد همتی، محمد حسن نعمتی
XML اثرات تغذیه یک افزودنی سین‌بیوتیکی بر عملکرد رشد و سلامتی گوساله‌های هلشتاین - منتشرشده در 1392/12/24
وهب عظیم زاده، علی اسدی الموتی، علی اکبر خادم، مریم باقری، جواد محمدمرادی
XML مطالعه سیستم ایمنی، ویژگی‎های لاشه و وزن نسبی ارگان‌های داخلی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با مکمل اسیدهای آلی و آنزیم فیتاز - منتشرشده در 1393/3/4
نسیبه محمدباقری، رامین نجفی
XML بررسی ارزش تغذیه‌ای و تجزیه پذیری سیلاژ سورگوم از علوفه چین اول و دوم - منتشرشده در 1394/2/29
بهناز عینی، مسلم باشتنی
XML بررسی اثر سطوح پودر سیر و دارچین بر عملکرد، سیستم ضد‌اکسیدانی و فراسنجه های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی - منتشرشده در 1393/12/2
سیدجواد حسینی واشان، هادی سریر، معصومه ولوی، اصغر زربان، همایون فرهنگ فر، حسین نعیمی پور
XML اثر سطوح مختلف بذر خرفه بر عملکرد و برخی خصوصیات تخم‌مرغ در مرغان تخم‌گذار - منتشرشده در 1393/1/17
مضیب شلایی، سید محمد حسینی
XML پاسخ ایمنی هومورال و سلولی جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی به ویتامین E و کوانزیم Q10 - منتشرشده در 1392/9/20
محمد حسین نعمتی، محمد حسین شهیر، محمد طاهر هرکی نژاد، هوشنگ لطف اللهیان
XML اثر موننسین و اسانس آویشن و دارچین بر قابلیت هضم مواد مغذی، تجزیه پذیری شکمبه‌ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی و متابولیت‌های پلاسمای گاوهای نر هلشتاین - منتشرشده در 1393/1/24
بهزاد خرمی، علیرضا وکیلی، محسن دانش مسگران
XML بررسی اثراستفاده از پروبیوتیک بر عملکرد، مرفولوژی روده‌ی باریک و خصوصیات لاشه‌ی‌کبک - منتشرشده در 1393/10/21
مظفر مهدیزاده، هوشنگ لطف الهیان، صفا مهر، امید کرمی، فرهاد میرزایی
XML مقایسه مدل های رگرسیون تصادفی تک صفتی و چند صفتی در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای شیری هلشتاین - منتشرشده در 1392/11/7
خبات خیرآبادی، صادق علیجانی
XML تاثیر مکمل آلفا- لیولنیک اسید بر بلوغ هسته ای اووسیت، نرخ تسهیم و بلاستوسیت بز در شرایط برون تنی - منتشرشده در 1392/8/18
آرش وشکینی، علی اکبر خادم، عبدالله محمدی سنگ چشمه، علی اسدی الموتی، مهدی خدایی مطلق
XML بررسی اثرات آنتی اکسیدانتی و هیپو لیپیدیمیک جلبک دریایی گراسیلاریوپسیزپرسیکا در بلدرچین ژاپنی - منتشرشده در 1392/12/4
بهنام عباسپور، داود شریفی
XML اثرات سطح انرژی و متیونین قابل هضم جیره بر عملکرد و صفات تولید مثلی مرغ‌های مادر گوشتی آرین در دوره تولید - منتشرشده در 1392/12/4
کاظم یوسفی کلاریکلایی، سید عبداله حسینی، مازیار محیطی اصلی، حسین یوسفی کلاریکلایی، امیر میمنیدی پور
XML بررسی اثراطلاعات پدری گمشده برپیشرفت و روندژنتیکی صفت کمی بااستفاده ازشبیه سازی رایانه ای - منتشرشده در 1393/4/1
مختارعلی عباسی
XML برآورد فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری ماده خشک برخی مواد خوراکی با استفاده از یک روش آزمایشگاهی - منتشرشده در 1392/9/11
حسین عبدی بنمار، عبداله سبحانی سنجبد
XML اثر مکمل روغن کنجد(Sesamum indicum L.) و یا آلفا-توکوفریل استات خوراک بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1392/10/28
محمد جواد آگاه، ابوالقاسم گلیان، حسن نصیری مقدم، احمد رضا راجی، اصغر زربان، رضا فرهوش
XML مقایسه‌ی اثر دریافت پروبیوتیک از مسیر دهان با مسیر کلوآک (تنقیه) بر ریخت-شناسی روده‌ی باریک و عملکرد بلدرچین ژاپنی - منتشرشده در 1392/12/4
کاظم سیفی، محمد امیر کریمی ترشیزی، شعبان رحیمی، اسداله تیموری یانسری
XML بررسی روند تجزیه پذیری دانه جو و سویای پرتوتابی شده با سطوح مختلف پرتو گاما و اثر آنها در عملکرد پرواری بره ها - منتشرشده در 1392/3/12
بهنام قربانی، تقی قورچی، پروین شورنگ، سعید زره داران
XML تاثیر مرحله رشد و عمل آوری با سود و آهک بر ترکیب شیمیایی و مولفه های تجزیه پذیری گیاه مرتعی تاغ - منتشرشده در 1392/12/4
مسلم باشتنی، [جلیل فرزاد مهر، ام البنین ام البنین غفوری، نظر افضلی، محمد شریفی
XML تعیین میزان اثر هتروزیس و نوع تلاقی بین لاینها برای صفات تولید مثلی در تلاقی دو لاین انتخاب شده در بلدرچین - منتشرشده در 1394/3/11
الهام رضوان نژاد، آزاده بوستان، صفا لطفی
XML اثرات α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و معدنی شدن استخوان جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1392/7/10
حسن صالح، ابولقاسم گلیان، حسن کرمانشاهی، رضا فرهوش
XML اثر 1 و 25 دی هیدرواکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی پنیر باد (Withania Coagulans) بر عملکرد و استحکام استخوان درشت نی جوجه های نر گوشتی - منتشرشده در 1392/6/2
سید جواد حسینی، حسن کرمانشاهی، حسن نصیری مقدم، ابو القاسم نبی پور، احمد حسن ابادی
XML بررسی اثر مخمر ساکارومایسزسرویزیه و ملاس برارزش غذایی و گوارش پذیری آتریپلکس لنتی فورمیس (A. lentiformis) سیلو شده به روش کیسه های نایلونی - منتشرشده در 1393/2/2
نرجس نقابی، قاسم جلیلوند، مصطفی یوسف الهی، کمال شجاعیان
XML پاسخ جوجه های گوشتی تجاری به افزودن پودر دارچین در جیره - منتشرشده در 1393/1/17
کیوان شیرزادگان، وحید رضائی پور
XML مقایسه اولین فیتاز ایرانی با نوع مشابه خارجی و سطوح فسفر جیره بر روی عملکرد، فراسنجه های خون و قابلیت هضم در جوجه گوشتی نر - منتشرشده در 1392/6/18
کریم سعیدی اول نوقابی، احمد حسن آبادی، حسن نصیری مقدم، خشایار پورنیا
XML بررسی تاثیر چندشکلی دو جایگاه ژن PPARGC1α روی صفات تولیدی شیر گاو براون سوئیس - منتشرشده در 1393/8/3
سونیا زکی زاده، میرجلال هاشمی، رضا وکیلی، محسن قدس روحانی
XML اثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های ایمنی و خونی جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1392/6/17
مریم زاده امیری، محمد بوجارپور، سمیه سالاری، مرتضی ممویی، مسعود قربانپورنجف آبادی
XML مقایسه اثرات دو شیوه فرآوری دانه جو (پرتوتابی با مایکروویو و افزودن آنزیم) بر راندمان رشد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1393/4/16
کاظم کریمی، پیمان گنجی، وحید رضایی پور
XML تعیین بهترین سطح تغذیه ال-آرژنین در بهبود عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه‌‌های خونی در جوجه‌های گوشتی در دوره های آغازین و رشد - منتشرشده در 1393/5/21
زربخت انصاری پیرسرائی، مرضیه ابراهیمی، احمد زارع شحنه، محمود شیوازاد، مجید تبیانیان، مسعود ادیب مرادی، کرامت نوری جلیانی، مرضیه غفاری بالسینی
XML اثر روغن ماهی و عصاره آویشن بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و پارامترهای شکمبه ای بزغاله‌های مهابادی - منتشرشده در 1392/7/27
امین هژبری، مهدی گنج خانلو، ابوالفضل زالی، علی امامی، امیر اکبری
XML بررسی اثرات جیره‌های حاوی پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و سین‌بیوتیک بر صفات عملکرد و جمعیت میکروبی در ایلئوم و سکوم جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1392/6/2
محمد کاکه باوه، رضا طاهری، طاهر هرکی نژاد
XML اثر برشته کردن و اکسترود کردن بر بخش‌های نیتروژن و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای پروتئین دانه سویا - منتشرشده در 1392/7/15
فرشید فتاح نیا، غلامرضا موسوی، ابراهیم عبدی، علی نقی شکری
XML ارتباط چند شکلی ژن‌ POU1F1 با صفات رشد و شیر در بز مهابادی - منتشرشده در 1392/6/2
زهرا جعفری، رضا میرائی آشتیانی، مصطفی صادقی
XML اثر مرحله رشد بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و پروتئین خام - منتشرشده در 1392/8/15
سبحان گلچین گله دونی، اسدا. . تیموری یانسری
XML بررسی چند شکلی اگزون 4 ژن هورمون رشد و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفندان نژاد کرمانی با روش PCR-SSCP - منتشرشده در 1392/10/3
اکبر اسدی، حسین مرادی شهربابک، پرویز عزیزی، سعیده الهیان، سعید عباسی
XML تاثیر مکمل خوراکی ال-کارنیتین بر الکتروکاردیوگرام جوجه های گوشتی پرورش یافته در ارتفاع بالا - منتشرشده در 1392/7/15
اعظم یوسفی، فریبرز خواجعلی، حسین حسن پور
XML برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفندان استان گیلان - منتشرشده در 1392/10/24
مریم زنده دل دلیر حقیقت، عبدالاحد شادپرور، محمد گلشنی، محمد ناصرانی
XML شناسایی فرم های آللی حساس و مقاوم به بیماری اسکراپی در جایگاه ژنی پروتئین پرایون در گوسفندان نژاد ایران بلک و آرمان - منتشرشده در 1392/2/18
نورالدین مرادی، قدرت رحیمی میانجی، نرگس نظیفی، زربخت انصاری پیرسرائی
XML آنالیز ژنتیکی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند مغانی - منتشرشده در 1392/10/24
نوید قوی حسین زاده
XML مطالعه ارتباط چند شکلی اگزون 7 ژن بتالاکتوگلوبولین با صفات تولید شیر در بز مهابادی به روش PCR-SSCP - منتشرشده در 1392/9/17
لیلا قره داغی، حسین مرادی شهر بابک، مصطفی صادقی، مهدی گنج خانلو
XML بررسی اثر افزایش همخونی بر کاهش وزن پشم در بره‌های لری‌بختیاری - منتشرشده در 1394/2/30
آذر راشدی ده صحرایی، جمال فیاضی، محمدتقی بیگی نصیری، محمود وطنخواه
XML بررسی اثر تغذیه پروبیوتیک باکتریایی در شیر یا خوراک آغازین بر عملکرد رشد، وضعیت سلامت، فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوساله های هلشتاین - منتشرشده در 1392/2/17
محمد حسین آبادی، مهدی دهقان بنادکی، ابوالفضل زالی
XML تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم جو جوانه‌زده در جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1392/7/22
موسی الرضا راسته، بهروز دستار
XML برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در مرغان بومی با استفاده از روش بیزی مبتنی بر تکنیک نمونه‌گیری گیبس - منتشرشده در 1392/3/1
امین یوسفی، صادق علیجانی، حسین محمدی
XML اثرات آنزیم ناتوزیم پلاس بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم پروتئین جیره های حاوی دانه گندم و کنجاله کلزا در جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1392/7/27
اکبر یعقوبفر، سید داود شریفی، گلستان گلستانی، نادر پاپی
XML مطالعه اثر فرم فیزیکی خوراک و مکمل‎های خوراکی پروبیوتیک و پری‎بیوتیک برعملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‏های‏گوشتی - منتشرشده در 1392/10/28
حامد خدائی، شهریار مقصودلو، آشورمحمد قره باش، زهرا تراز
XML اثر سطوح مختلف جایگزینی دانه اکسترود شده سویا با کنجاله سویا و مکمل ویتامینE بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1392/3/27
محمد مرادی، شهریار مقصودلو، فرامرز رستمی، یوسف مصطفی لو
XML مقایسه اثرات شاخص‌های انتخاب معمولی و پایه سه صفتی بر عملکرد دو لاین تجاری کرم ابریشم - منتشرشده در 1393/10/21
پاراخات برزین، سیدضیاءالدین میرحسینی، شهلا نعمت اللهیان، محمد ناصرانی، علیرضا صیداوی
XML تخمین توابع تولید و سود شیر گاوداری‌های شهرستان اصفهان - منتشرشده در 1394/6/28
محمدرضا حقیقت نژاد، احمدرضا یزدانی، رضا حیدری کمال آبادی
XML چند شکلی در اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با صفات تولید شیر در بزهای نژاد مهابادی با روش PCR–SSCP - منتشرشده در 1391/12/19
زهرا عزیزی، حسین مرادی، محمد مرادی، ابوالفضل زالی
XML تاثیر تغذیه دانه جو کامل و پرک شده همراه با دو منبع پروتئین کنجاله سویا و اوره بر قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های شکمبه‌ای در گوسفند نژاد مهربان - منتشرشده در 1392/12/17
سلمان افشار، مهدی کاظمی بن چناری، حمیدرضا فردوسی
XML تأثیر سطوح مختلف پروتئین در دوره رشد و تخم‌گذاری بر عملکرد و کیفیت تخم بلدرچین ژاپنی - منتشرشده در 1392/2/28
بهروز دستار، ماشااله رحیمی رتکی، هادی غلامی قره سو
XML بررسی ارتباط بین صفت رشد و صفات بیومتریک در گوسفندان بلوچی - منتشرشده در 1393/3/4
حافظعلی دلجو عیسی لو
XML بررسی اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی‌بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در 1392/3/4
محمدعلی بهروزلک، احمد حسن آبادی، حسن نصیری مقدم، حسن کرمانشاهی
XML برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گوسفند کردی شیروان - منتشرشده در 1392/11/9
سکینه نقویان، سعید حسنی، مجتبی آهنی آذری، علیرضا خان احمدی، داوود علی ساقی
XML تعداد نورون‌های تولید کننده هورمون آزادکننده گونادوتروپین در ناحیه پیش‌بینایی هیپوتالاموس در گامه‌های چرخه فحلی میش - منتشرشده در 1392/7/3
محمد رضا جعفرزاده شیرازی، امین تمدن
XML تعیین ترکیبات شیمیایی، گوارش پذیری و فراسنجه‌های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین دانه جو جوانه‌زده سه روزه - منتشرشده در 1392/12/25
ایوب ویسی، احمد افضل زاده، حسن فضائلی، حسن بانه
XML اثر گندم تقطیری و آنزیم بر ترکیبات خون و شاخص‌های تولیدی مرغ‌های تخمگذار - منتشرشده در 1392/7/15
ابراهیم فلاح نوملی، حسن کرمانشاهی، عبدالمنصور طهماسبی، حسن نصیری مقدم، علی گیلانی
XML تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف بره‌های لری‌بختیاری - منتشرشده در 1393/10/20
آذر راشدی ده صحرایی، جمال فیاضی، محمدتقی بیگی نصیری، محمود وطن خواه
XML اثرات تیمار اسیدی بر ویژگی‌های کیفی و فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری شکمبهای ماده خشک و مواد مغذی شبدر سیلویی - منتشرشده در 1395/11/17
اسداله تیموری یانسری، مطلب احمدی
XML تاثیر تراکم اسیدهای آمینه ضروری محدود کننده و مدت تغذیه جیره پیش آغازین بر عملکرد، پاسخ سیستم ایمنی، رشد دستگاه گوارش، ترکیبات بدن، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1392/6/9
سهیل یوسفی، منصور رضائی، زربخت انصاری پیرسرائی
XML تاثیر عصاره کاسنی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی - منتشرشده در 1392/3/11
محمد اسدی، مهرداد محمدی، محمد روستایی علی مهر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb