دوره 9، شماره 22 - ( زمستان 97 1397 )                   جلد 9 شماره 22 صفحات 72-82 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Soltani Naseri K, Ghanbari F, Bayat Kouhsar J, Taliey F. Effect of Chemical and Biological Processing Methods on Chemical Composition, Gas Production Parameters and In Vitro Digestibility of Cicer Arietinum Wastes . rap. 2018; 9 (22) :72-82
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-937-fa.html
سلطانی ناصری کبری، قنبری فرزاد، بیات کوهسار جواد، طلیعی فاختک. تاثیر روش های عمل آوری شیمیایی و زیستی بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم برون تنی بقایای نخود زراعی . پژوهشهاي توليدات دامي. 1397; 9 (22) :72-82

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-937-fa.html


گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس
چکیده:   (1620 مشاهده)
این پژوهش به ­منظور بررسی اثر عمل­ آوری شیمیایی و زیستی بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه ­های تولید گاز و قابلیت هضم برون­تنی بقایای نخود زراعی در قالب طرح کاملاً تصادفی (7 تیمار و 3 تکرار) انجام شد. تیمارها شامل بقایای نخود زراعی عمل ­آوری نشده (شاهد) و عمل­ آوری شده با آب (5/2 لیتر در کیلوگرم ماده خشک)، هیدروکسید سدیم (50 گرم در کیلوگرم ماده خشک)، پراکسید هیدروژن (114 میلی ­لیتر در کیلوگرم ماده خشک)، و قارچ ­های آسپرژیلوس نایجر، تریکودرما هارزیانوم و صدفی (105× 5 اسپور بر میلی­ لیتر) بودند. ترکیب شیمیایی نمونه­ ها مطابق روش ­های استاندارد تعیین شد. به­ منظور برآورد فرآسنجه­ های تولید گاز نمونه ­ها، از آزمون تولید گاز استفاده شد. قابلیت هضم برون­تنی نمونه ­ها با استفاده از روش کشت بسته انجام شد. عمل ­آوری بر ترکیب شیمیایی تیمارها موثر بود (03/0>p). به ­جز آب، سایر تیمارها باعث افزایش خاکستر و کاهش ماده آلی شدند. مقدار پروتئین خام توسط تیمارهای مختلف افزایش یافت. بیشترین مقدار در تیمار تریکودرما مشاهده شد (76/4 درصد ماده خشک). هیدروکسید سدیم باعث کاهش الیاف نامحلول در شوینده خنثی نسبت به شاهد شد (00/54 درصد 66/56 درصد). عمل­ آوری پتانسیل تولید گاز و نرخ تولید گاز را کاهش داد. کمترین مقدار این صفات در تیمار تریکودرما به­ دست آمد (به ­ترتیب 9/162 میلی­ لیتر به ازای 200 میلی­ گرم ماده خشک و 052/0 میلی ­لیتر در ساعت). تیمارهای هیدروکسید سدیم و قارچ آسپرژیلوس مقدار قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی را افزایش (01/0>p) دادند (به ­ترتیب 58 و 62 درصد برای قابلیت هضم ماده خشک، 57 و 62 درصد برای قابلیت هضم ماده آلی). تمام تیمارها باعث افزایش توده میکروبی تولید شده و بازده آن شدند (0003/0>p). بیشترین افزایش در تیمار آسپرژیلوس مشاهده شد (به ­ترتیب 28/160 میلی­ گرم بر گرم ماده خشک و 48/0). بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، تیمارهای هیدروکسید سدیم و قارچ آسپرژیلوس در بهبود ارزش تغذیه ­ای بقایای نخود فرنگی در شرایط آزمایشگاهی موثر بودند.
 
متن کامل [PDF 599 kb]   (430 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه نشخوارکنندگان
دریافت: 1397/3/13 | ویرایش نهایی: 1397/11/6 | پذیرش: 1397/6/6 | انتشار: 1397/11/6

فهرست منابع
1. Akinfemi A., O.A. Adu and F. Doherty. 2009. Conversion of sorghum stover into animal feed with white-rot fungi: Pleuro-tus ostreatus and Pleurotus pulmonarius. African Journal of Biotechnology, 9(11): 1706-1712. [DOI:10.5897/AJB10.1453]
2. Al-Samaraae, W.H. and S.N. Alwaeli. 2016. Effect of treated barley straw with Trichoderma harzianum fungi in some productive characteristic, 5(4): 44-48.
3. AOAC. 2005. Official methods of analysis. Association of official analytical chemists. Washington, DC. USA.
4. Aslanian, A., F. Ghanbari, J. Bayat Kouhsar and B. Karimi Shahraki. 2015. Effects of processing with gamma ray, sodium hydroxide and calcium oxide on gas production parameters and digestibility of soybean straw. Journal of Animal Productions 2: 235-248 (In Persian).
5. Azizi-Shotorkhoft, T., H. Mohammadabadi, M. Motamedi Chaji and H. Fazaeli. 2016. Isolation and identification of termite gut symbiotic bacteria with lignocellulose-degrading potential and their effects on the nutritive value for ruminants of some by-products. Animal Feed Science and Technology, 1-31. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2016.04.016]
6. Babayi, M., F. Ghanbari, A.M. Gharehbash and J. Bayat Kouhsar. 2016. Effects of processing with electron beam, hydrogen peroxide and hydrobromic acid on the nutritional value of vetch wastes. Iranian Journal of Animal Science Research, 8(3): 441-454 (In Persian).
7. Bashtani, M., J. Farzadmehr, O. Ghafori, N. Afzali and M. Sharifi. 2015. Effect of growth stage and processing by NaOH and CaOH2 on chemical composition and degradation parameters of Haloxylon sp. pasture plant in seeding stage. Research on Animal Production, 6(12): 96-104 (In Persian).
8. Baytok, E., T. Aksu, M.A. Karsli and H. Muruz. 2005. The effects of formic acid, molasses and inoculant as silage additives on corn silage composition and ruminal fermentation characteristics in sheep. Turk J Vet Animal Science, 29: 469-474.
9. Blummel, M. and E.R. Orskov. 1993. Composition of in vitro gas production and nylon bag degradability of roughages in predicting food intake in cattle. Animal Feed Science and Technology, 40: 109-119. [DOI:10.1016/0377-8401(93)90150-I]
10. Blummel, M., P.S. Makkar and K. Becker. 1997. In vitro gas production: a technique revisited. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 77: 24-34. [DOI:10.1111/j.1439-0396.1997.tb00734.x]
11. Bouchard, J., M. Methot and B. Jordan. 2006. The effects of ionizing radiation on the cellulose of woodfree paper. Cellulose, 13: 601-610. [DOI:10.1007/s10570-005-9033-0]
12. Broderick, G.A. and J.H. Kang. 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Animal Science, 63: 64-75. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(80)82888-8]
13. Chaji, M., T. Mohammadabadi, M. Mamouie and S. Tabatabaei. 2010. The effect of processing with high steam and sodium hydroxide on nutritive value of sugarcane pith by in vitro gas production. Journal of Animal and Veterinary Advance, 9: 1015-1018. [DOI:10.3923/javaa.2010.1015.1018]
14. Chaudhry, A.S. 1997. Washing and filtration of wheat straw treated with sodium hydroxide alone or with hydrogen peroxide to modify cell wall composition and in vitro digestibility. Australasian Journal of Agricultural Science, 37: 617-621. [DOI:10.1071/EA97011]
15. Chaudhry, A.S. 2000. Rumen degradation in saco in sheep of wheat straw treate with calcium oxid, sodium hydroxide and sodium hydroxide plus hydrogen peroxide Animal Feed Science and Technology, 83: 313-323. [DOI:10.1016/S0377-8401(99)00134-0]
16. Danesh Mesgaran, M., M. Malakkhahi, B. Heravi Moussavi, A.R. Vakili and A. Tahmasbi. 2010. In situ ruminal degradation and in vitro gas production of chemically treated sesame stover. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9: 2256-2260. [DOI:10.3923/javaa.2010.2256.2260]
17. Denev, S.A., T.Z. Peeva, P. Radulova, N. Stancheva, G. Staykova, G. Beev, P. Todorova and S. Tchobanova. 2007. Yeast Cultures in Ruminant Nutrition. Bulgarian Journal of Agricultural Science 13: 357-374.
18. Getachew, G., M. Blummel, H. Makkar and K. Becker. 1998. In vitro gas measuring techniques for assessment of nutritional quality of feeds: A review. Animal Feed Science and Technology, 72: 261-281. [DOI:10.1016/S0377-8401(97)00189-2]
19. Ghiasvand, M., K. Rezayazdi and M. Dehghan Banadaki. 2011. The effects of different processing methods on chemical composition and ruminal degradability of canola straw and its effect on fattening performance of male Holstein calves. Journal of Animal Science Researches (Agricultural Science). 22(1): 93-104 (In Persian).
20. Goodarzi, N., A.A. Gheisari and M. Toghyani. 2018. The effects of processing and phytase on performance and phosphorus digestibility in broilers. Research on Animal Production, 8(18): 38-46 (In Persian).
21. Haddi, M.L., S. Filacorda, K. Meniai, F. Rollin and P. Susmel. 2003. In vitro fermentation kinetics of some halophyte shrubs sampled at three stage maturity. Animal Feed Science and Technology, 104: 215-225. [DOI:10.1016/S0377-8401(02)00323-1]
22. Jalc, D., F. Nerud, R. Zitnan and P. Siroka. 1996. The effect of White-rot basidiomycetes on chemical composition and in vitro digestibility of wheat straw. Folka Microbiology, 41: 73-75. [DOI:10.1007/BF02816344]
23. Karabulut, A., O. Canbolat, H. Kalkan, F. Gurbuzoll, E. Sucu and I. Filya. 2007. Comparison of in vitro gas production, metabolizable energy, organic matter digestibility and microbial protein production of some legume hays. Asian Australian Journal of Animal Sciences, 20: 517-522. [DOI:10.5713/ajas.2007.517]
24. Khorvash, M., S. Kargar, T. Yalchi and G.R. Ghorbani. 2010. Effects of calcium oxide and calcium hydroxide on the chemical composition and in vitro digestibility of soybean straw. Journal of Food, Agriculture and Environment, 8: 356-359.
25. Kilicalp, N., H. Hızlı and D. Mart. 2017. Chemical composition and rumen degradation characteristics of different Chickpea (Cicer Arietinum L.) lines straw. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 5(5): 459-463. [DOI:10.24925/turjaf.v5i5.459-463.883]
26. Lardy, G. and V. Anderson. 2009. Alternative feeds for ruminants, North Dakota State University, Fargo, North Dakota Extention Service, AS-1182, www.ag.ndsu.edu
27. Lena, G. and G.B. Quaglia. 1992. Sacharification and protein enrichment of sugar beet pulp by Pleurotus florida. Biotechnology Technology, 6: 571-574. [DOI:10.1007/BF02447834]
28. Liu, J.X., A. Susenbeth and K.H. Sudekum. 2002. In vitro gas production measurements to evaluate interactions between untreated and chemically treated rice straws, grass hay, and mulberry leaves. Journal of Animal Science, 80: 517-524. [DOI:10.2527/2002.802517x]
29. Makkar, H.P.S., M. Blummel and K. Becker. 1995. Formation of complexes between polyvinyl pyrrolidones or polyethylene glysols and tannins, and their implication in gas production and true digestibility in in vitro techniques. British Journal of Nutrition. 73: 897-913. [DOI:10.1079/BJN19950095]
30. McDonald, P., R.A. Edwards, J.F.D. Greenhalgh and C.A. Morgan. 1995. Animal nutrition (6th ed.).USA: Longman Scientific and Technical.
31. Mehrabi, A., T. Ghoorchi and S.E. Razavi. 2014. Comparison of chemical composition and rumen degradability among four types of straws treated by Trametes versicolor fungus. Animal Science Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 107: 49-60 (In Persian).
32. Menk, KH. and H. Steingass. 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research Development, Separateprint, 28: 7-55.
33. Menke K.H., L. Raab, A. Salewski, H. Steingass, D. Fritz and W. Schneider. 1979. The estimation of the digestibility and metabolizable energy content of ruminant feedstuffs from the gas production when they are incubated with rumen liquor in vitro. Journal of Agricultural Science, 92: 217-222. [DOI:10.1017/S0021859600086305]
34. National Research Council. 2001. Nutrient requirements of dairy cattle. National Academies Press.
35. Nazem, K., Y. Rouzbehan and S.A. Shojaosadati. 2008. The nutritive value of citrus pulp (lemon andorange) treated with Neurospora sitophila. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 12: 495-506.
36. Orskov, E.R. and I. McDonald. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. Journal of Agriculture Science, 92: 499-503. [DOI:10.1017/S0021859600063048]
37. Sabzekar, H. 2014. Nutritional value of irradiated millet straw using nylon bag and gas production methods. M.Sc. Thesis of Animal Nutrition. Zabol University, 92 pp (In Persian).
38. Salamatazar, M., R. Salamatdoust-nobar and N. Maheri-sis. 2012. Evaluation of the effects of thymus vulgar on degradability kinetics of canola meal for ruminant using in vitro gas production technique. Journal of Cell and Animal Biology, 6: 164-168. [DOI:10.5897/JCAB12.047]
39. Sarnklong, C., J.W. Cone, W. Pellikaan and W.H. Hendriks. 2010. Utilization of rice straw and different treatments to improve is feed value for ruminants: A review. Asian-Australian Journal of Animal Science, 23: 680-692. [DOI:10.5713/ajas.2010.80619]
40. SAS. 2003. SAS User's Guide: Statistics, Version 9.1 Edition. SAS Institute, Cary, NC, USA.
41. Shamim, H.M., M.S. Hussain and A. Al-Mahin. 2016. Sold-state fermentation of coconut coir by Pleurotus alocau increases the anti-oxidant properties and autritional value. Biotechnology, 15(6): 141-147. [DOI:10.3923/biotech.2016.141.147]
42. Shojaosadati, S.A., R. Faradouni and A. Madad-Noue. 1999. Protein enrichment of lignocellulosic substrates by solid state fermentation using neurosposastophila Coaservation and Recycling, 27: 73-78. [DOI:10.1016/S0921-3449(98)00086-X]
43. Shrivastava, B., S. Thakur, Y.P. Khasa, A. Gupte, A.K. Puniya and R.C. Kuhad. 2011. White-rot fungal conversion of wheat straw to energy rich cattle feed. Biodegradation, 22: 823-831. [DOI:10.1007/s10532-010-9408-2]
44. Theodorou, M.K., B.A. Williams, M.S. Dhanoa, A.B. McAllan and J. France. 1994. A simple gas production method using a pressure transducer to determine the fermentation kinetics of ruminant feeds. Animal Feed Science and Technology, 48: 185-97. [DOI:10.1016/0377-8401(94)90171-6]
45. Tuyen, V. D., J.W. Cone, J.J.P. Baars, A.S.M. Sonnenberg and W.H. Hendriks. 2012. Fungal strain and incubation period affect chemical composition and nutrient availability of wheat straw for rumen fermentation. Bioresource Technology, 111: 336-342. [DOI:10.1016/j.biortech.2012.02.001]
46. Van Soest, P.J. 1994. Nutritional ecology of the ruminant. Cornel University Press, Ithaca, New York. 374 pp.
47. Yalchi, T. and B. Hajieghrari. 2011. Effect of fungal treatment on chemical composition and in vitro ruminal digestibility of some agricultural residues. African J. Biotechnol, 10(85): 19707-19713. [DOI:10.5897/AJB11.2972]
48. Yang, I., J. Cao, Y. Jin, H.M. Chang, H. Jameel, R. Phillips and Z. Li. 2012. Effect of sodium carbonate pretreatement on chemical compositions and enzymatic saccharification of rice straw. Bioresource Technology, 124: 283-291. [DOI:10.1016/j.biortech.2012.08.041]
49. Zadrazil, F. 1984. Microbial conversion of lignocellulose into feed. In: Straw and other Fibrous By-product as Feed. Sundstol,. F. and Owen, E. eds, 276-292. Elsevier.
50. Zadrazil, F. 1997. Changes in in vitro digestibility of wheat straw during fungal growth and after harvest of oyster mushrooms (Pleurotus spp.) on laboratory and industrial scale. Journal of applied animal Research, 11(1): 37-48. [DOI:10.1080/09712119.1997.9706159]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb