دوره 13، شماره 38 - ( زمستان 1401 1401 )                   جلد 13 شماره 38 صفحات 18-8 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Salmanian M, Shams Shargh M, Yamchi A, Mohammadi Ghasem Abadi M H. (2022). Effect of Grain Type and Phytase Enzyme on Growth Performance, Cecum Microbial Population, Carcass and Bone Characteristics of Broiler Chickens. rap. 13(38), 8-18. doi:10.52547/rap.13.38.8
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1288-fa.html
سلمانیان مژگان، شمس شرق محمود، یامچی احد، محمدی قاسم ‎آبادی محمد حسین. تاثیر نوع دانه غله، آنزیم فیتاز و مخمر ساکارومایسس بولاردی بر عملکرد رشد، جمعیت میکروبی سکوم، خصوصیات لاشه واستخوان درشت نی جوجه‎ های گوشتی پژوهشهاي توليدات دامي 1401; 13 (38) :18-8 10.52547/rap.13.38.8

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1288-fa.html


گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
چکیده:   (1121 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: افزودن آنزیم فیتاز به جیره طیور برای آزاد سازی فسفر از فیتات گیاهی ضروری است. این تحقیق با هدف، مقایسه اثر افزودنی خوراکی (مخمر غیرنوترکیب، مخمر نوترکیب مولد فیتاز و آنزیم فیتاز تجاری هوستازایم پی) در جیره‎ های بر پایه گندم یا ذرت بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، جمعیت میکروبی سکوم و خصوصیات استخوان درشت‌نی جوجههای گوشتی طراحی و اجرا گردید.
مواد و روشها: این مطالعه با استفاده از 672 قطعه جوجه گوشتی یک­روزه سویه هوبارد فلکس در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×4 انجام گرفت. هشت تیمار آزمایشی در 6 تکرار (14 قطعه پرنده در هر تکرار) شامل دو تیمار بدون افزودنی، دو تیمار آنزیم فیتاز حاصل از ساکارومایسس بولاردی نوترکیب (500 واحد)، دو تیمار ساکارومایسس بولاردی غیرنوترکیب و دو تیمار آنزیم فیتاز 10 هزار هوستازایم-پی (500 واحد) در جیره ­های بر پایه ذرت یا گندم بودند. تلفات به صورت روزانه جمع آوری شد. میانگین وزن زنده و خوراک مصرفی تیمار‌های آزمایشی در سن 10، 24 و 41 روزگی ثبت گردید. برای اندازهگیری خصوصیات لاشه، جمعیت میکروبی سکوم و خصوصیات استخوان درشتنی دو پرنده (یک نر و یک ماده) از هر تکرار در سن 41 روزگی کشتار شد.
یافتهها: افزودن مخمر نوترکیب مولد آنزیم فیتاز به جیره در مقایسه با آنزیم هوستازایم سبب افزایش معنی‎ دار وزن زنده در سن 10 روزگی شد (0/05p). اثر افزودنی (آنزیم فیتاز هوستازایم، مخمر نوترکیب و غیر نوترکیب) سبب کاهش مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در سن 41 روزگی شد (0/05p). وزن نسبی سنگدان در جیره بر پایه ذرت بیشتر از جیره بر پایه گندم بود (0/05p). اثر افزودنی برای وزن نسبی قلب و ژژنوم معنیدار بود (0/05p). به نحوی که وزن نسبی قلب در تیمار مخمر غیرنوترکیب کمتر از دو تیمار بدون افزودنی و تیمار آنزیم فیتاز هوستازایم-پی بود (0/05≥p). همچنین دو تیمار آنزیم فیتاز هوستازایم و مخمر نوترکیب نسبت به سایر تیمارها، باعث کاهش معنیدار وزن ژژنوم شد (0/05p). جمعیت میکروبی سکوم در جیره برپایه گندم نسبت به ذرت کاهش معنیداری داشت (0/05p) و همچنین تیمارهای مخمر نوترکیب و غیرنوترکیب باعث کاهش معنیدار جمعیت باکتریها شدند (0/05p). جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی آنزیم فیتاز مخمر نوترکیب نه تنها بیشترین مقدار عناصر فسفر و منیزیم ابقاء شده در خاکستر استخوان درشت‌‌نی بلکه بیشترین مقاومت استخوان درشتنی را نسبت به سایر تیمارها داشتند (0/05p).
نتیجهگیری: در نتیجه، یافتههای این تحقیق نشان داد که افزودن آنزیم فیتاز به جیره باعث کاهش مصرف خوراک، بهبود ضریب تبدیل غذایی و کاهش وزن نسبی ژژنوم گردید. تیمارهای مخمر نوترکیب و غیر نوترکیب منجر به کاهش معنیدار جمعیت میکروبی سکوم شد. افزایش درصد عناصر ذخیره شده در خاکستر استخوان درشت‌نی و مقاومت این استخوان در برابر شکنندگی بیانگر برتری آنزیم فیتاز مخمر نوترکیب نسبت به فیتاز تجاری هوستازایم بود. با توجه به عدم تاثیر معنی‎ دار نوع دانه غله بر عملکرد پرنده، میتوان از گندم داخلی در صورت مازاد بودن به جای ذرت در جیره جوجه گوشتی استفاده نمود.
متن کامل [PDF 2473 kb]   (460 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه طیور
دریافت: 1400/12/25 | ویرایش نهایی: 1401/10/18 | پذیرش: 1401/4/4 | انتشار: 1401/9/10

فهرست منابع
1. Abdollahi, M.R., V. Ravindran, T.J. Wester, G. Ravindran and D.V. Thomas. 2010. Influence of conditioning temperature on the performance, nutrient utilisation and digestive tract development of broilers fed on maize-and wheat-based diets. British Poultry Science, 51(5): 648-657. [DOI:10.1080/00071668.2010.522557]
2. Agbede, J.O. and V.A. Aletor. 2003. Evaluation of fish mealreplaced with leaf protein concentrate from Glyricidia in dietsfor broiler-chicks: effect on performance, muscle growth, haematology and serum metabolites. Journal of Animal Sience, 2(4): 242-250. [DOI:10.3923/ijps.2003.242.250]
3. Akter, Y., C. Hutchison, S. Liu and C.J. O'Shea. 2017. Comparision of wheat and maize-based diets on growth performance and meat quality of broiler chickens. In 28th Annual Australian Poultry Science Symposium, 233-236.
4. Aptekmann, K.P., S.M. Baraldi Arton, M.A. Stefanini and M.A. Orsi. 2001. Morphometric analysis of the intestine of domestic quails (Coturnix coturnix japonica) treated with different levels of dietary calcium. Anatomia Histologia Embryologia, 30(5): 277-280 [DOI:10.1046/j.1439-0264.2001.00331.x]
5. Augspurger, N.R. and D.H. Baker. 2004. Protein utilization in chicks fed phosphorus-or amino acid deficient diets high dietary phytase levels maximize phytate-phosphorus utilization but do not affect. Journal of Animal Sience, 82: 1100-1107. [DOI:10.2527/2004.8241100x]
6. Aureli, R., M.U. Faruk, I. Cechova, P.B. Pedersen, S.G. Elvig-Joergensen, F. Fru and J. Broz. 2011. The efficacy of a novel microbial 6-phytase expressed in Aspergillus oryzae on the performance and phosphorus utilization in broiler chickens. International Journal of Poultry Science, 10(2): 160-168. [DOI:10.3923/ijps.2011.160.168]
7. Ayssiwede, S.B., C.A.A.M. Chrysostome, J.C. Zanmenou, A. Dieng, M.R. Houinato and M. Dahouda. 2011. Growth performance, carcass and organs characteristics and economics results of growing indigenous Senegal chickens fed diets containing various levels of Leuceana leucocephala (Lam.) leaves meal. Journal of Poultry Science, 10(3): 734-749. [DOI:10.3923/ijps.2011.734.749]
8. Bajaj, B.K. and M.A. Wani. 2015. Purification and characterization of a novel phytase from Nocardia sp. MB 36. Biocatalysis and Biotransformation, 33(3): 141-149. [DOI:10.3109/10242422.2015.1083014]
9. Ben-David, A. and Ch.E. Davidson. 2014. Estimation method for serial dilution experiments. Journal of Microbiological Methods, 107: 214-221. [DOI:10.1016/j.mimet.2014.08.023]
10. Brenes, A., A. Viveros, I. Arija, C. Centeno, M. Pizarro and C. Bravo. 2003. The effect of citric acid and microbial phytase on mineral utilization in broiler chicks. Animal Feed Science and Technology, 110(1): 201-219. [DOI:10.1016/S0377-8401(03)00207-4]
11. Broch, J., E.C. dos Santos, J.L. Damasceno, P. de O. Nesello, C. de Souza, C. Eyng, G.M. Pesti and
12. R.V. Nunes. 2020. Phytase and phytate interactions on broilers' diet at 21 days of age. Journal of Applied Poultry Research, 29(1): 240-250. [DOI:10.1016/j.japr.2019.10.010]
13. Chiang, C.C., B. Yu and P.W.S. Chiou. 2005. Effects of xylanase supplementation to wheat-based diet on the performance and nutrient availability of broiler chickens. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 18(8): 1141-1146. [DOI:10.5713/ajas.2005.1141]
14. Da Silva, N.A. and S. Srikrishnan. 2012. Introduction and expression of genes for metabolic engineering applications in Saccharomyces cerevisiae. FEMS Yeast Research, 12(2): 197-214. [DOI:10.1111/j.1567-1364.2011.00769.x]
15. Decuypere, E., J. Buyse and N. Buys. 2000. Ascites in broiler chickens: Exogenous and endogenous structural and functional causal factors. World's Poultry Science Journal, 56: 367-377. [DOI:10.1079/WPS20000025]
16. Dias, R.S., S. López, L.M.O. Borgatti, E. Kebreab, D.M.S.S. Vitti, A.L. Abdalla, J.A.D.R.N Appuhamy and J. France. 2019. Phosphorus utilization in broilers fed with diets supplemented with different feed ingredients. Scientia Agricola, 76(1): 18-23. [DOI:10.1590/1678-992x-2017-0228]
17. Garcıa, V., P. Catala-Gregori, F. Hernandez, M.D. Megıas and J. Madrid. 2007. Effect of formic acid and plant extracts on growth, nutrient digestibility, intestine mucosa morphology, and meat yield of broilers. Journal of Applied Poultry Research, 16: 555-562. [DOI:10.3382/japr.2006-00116]
18. Ghayour-Najafabadi, P., H. Khosravinia, A. Gheisari, A. Azarfar and M. Khanahmadi. 2017. Productive performance, nutrient digestibility and intestinal morphometry in broiler chickens fed corn or wheat-based diets supplemented with bacterial- or fungal-originated xylanase. Italian Journal of Animal Science, 17(1): 165-174. [DOI:10.1080/1828051X.2017.1328990]
19. Ghorbani Nasrabadi, R., R. Greiner, A. Yamchi and E. Nourzadeh Roushan. 2018. A novel purple acid phytase from an earthworm cast bacterium. Journal of the Science of Food and Agriculture, 98(10): 3667-3674. [DOI:10.1002/jsfa.8845]
20. Greiner, R., U. Konietzny and K.D. Jany. 1993. Purification and characterization of two phytases from Escherichia coli. Arch. Biochemical and Biophysical Research Communications, 303: 107-113. [DOI:10.1006/abbi.1993.1261]
21. Hetland, H. and B. Svihus. 2001. Effect of oat hulls on performance, gut capacity and feed passage time in broiler chickens. British Poultry Science, 42(3): 354-361. [DOI:10.1080/00071660120055331]
22. Kaźmierczak-Siedlecka, K., J. Ruszkowski, M. Fic, M. Folwarsk and M. Makarewicz. 2020. Saccharomyces boulardii CNCM I‐745: A Non‐bacterial microorganism used as probiotic agent in supporting treatment of selected diseases. Current Microbiology, 77: 1987-1996. [DOI:10.1007/s00284-020-02053-9]
23. Khanyile, M., S.P. Ndou and M. Chimonyo. 2017. Influence of Acacia tortilis leaf meal-based diet on serum biochemistry, carcass characteristics and internal organs of finishing pigs. Animal Production Science, 57(4): 675-682. [DOI:10.1071/AN15182]
24. Lei, X.G. and C.H. Stahl. 2001. Biotechnological development of effective phytases for mineral nutrition and environmental protection. Applied Microbiology and Biotechnology, 57: 474-481. [DOI:10.1007/s002530100795]
25. Luh Huang, C.Y. and E.E. Schulte. 1985. Digestion of plant tissue for analysis by ICP emission spectrometry. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 16: 943-958. [DOI:10.1080/00103628509367657]
26. Mirzaie, S., M. Zaghari, S. Aminzadeh and M. Shivazad. 2012. The effects of non-starch polysaccharides content of wheat and xylanase supplementation on the intestinal amylase, aminopeptidase and lipase activities, ileal viscosity and fat digestibility in layer diet. Iranian Journal of Biotechnology, 10(3): 208-214 (In Persian).
27. Mohammadi Ghasem Abadi, M.H., M. Riahi, M. Shivazad, A. Zali and M. Adibmorad. 2014. Efficacy of wheat based vs. corn based diet formulated based on digestible amino acid method on performances, carcass traits, blood parameters, immunity response, jejunum histomorphology, cecal microflora and excreta moisture in broiler chickens. Iranian Journal of Applied Animal Science, 4(1): 105-110 (In Persian).
28. Moradi, A., S. Moradi and M.R. Abdollahi. 2018. Influence of feed ingredients with pellet-binding properties on physical pellet quality, growth performance, carcass characteristics and nutrient retention in broiler chickens. Animal Production Science, 59(1): 73-81. [DOI:10.1071/AN17109]
29. More, M. and Y. Van-denplas. 2018. Saccharomyces boulardii CNCM I-745 Improves Intestinal
30. Enzyme Function: A Trophic Effects Review. Clinical Medicine Insights: Gastroenterology, 11: 1-14.
31. Moss, A.F., A. Khoddami, P.V. Chrystal, J.O.B. Sorbara, A.J. Cowieson, P.H. Selle and S.Y. Liu. 2020. Starch digestibility and energy utilisation of maize-and wheat-based diets is superior to sorghum-based diets in broiler chickens offered diets supplemented with phytase and xylanase. Animal Feed Science and Technology, 264: 114-475. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2020.114475]
32. Mullaney, E.J., C.B. Daly and A.H.J. Ullah. 2000. Advances in phytase research. Advances in Applied Microbiology, 47: 157-199. [DOI:10.1016/S0065-2164(00)47004-8]
33. Nari, N., H.A. Ghasemi, I. Hajkhodadadi and A.H. Khaltabadi Farahan. 2020. Intestinal microbial ecology, immune response, stress indicators, and gut morphology of male broiler chickens fed
34. low-phosphorus diets supplemented with phytase, butyric acid, or Saccharomyces boulardii. Livestock Science, 234: 103-975.
35. Offei, B., P. Vandecruys, S. De Graeve, M.R. Foulquié-Moreno and J.M. Thevelein. 2019. Unique genetic basis of the distinct antibiotic potency of high acetic acid production in the probiotic yeast Saccharomyces cerevisiae var. boulardii. Genome Research, 29: 1478-1494. [DOI:10.1101/gr.243147.118]
36. Pelicano, E.R.L., P.A. Souza, H.B.A. Souza, D.F. Figueiredo, M.M. Boiago, S.R. Carvalho and V.F. Bordon. 2005. Intestinal mucosa development in broiler chickens fed natural growth promoters. Brazilian Journal of Poultry Science, 7(4): 221-229. [DOI:10.1590/S1516-635X2005000400005]
37. Peng, Y.L., Y.M. Guo and J.M. Yuan. 2003. Effects of microbial phytase replacing partial inorganic phosphorus supplementation and xylanase on the growth performance and nutrient digestibility in broilers fed wheat-based diets. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 16(2): 239-247. [DOI:10.5713/ajas.2003.239]
38. Ravindran, V., A.J. Cowieson and P.H. Selle. 2008. Influence of dietary electrolyte balance and microbial phytase on growth performance, nutrient utilization, and excreta quality of broiler chickens. Poultry Science, 87(4): 677-688. [DOI:10.3382/ps.2007-00247]
39. Robert, R., B. Baker and D.H. Baker. 1997. Microbial phytase improves amino acid utilization in young chicks fed diets based on soybean meal but not diets based on peanut meal. Poultry Science, 76: 355-360. [DOI:10.1093/ps/76.2.355]
40. Sanni, C.O. 2017. Evaluation of techniques for improving phosphorus utilisation in meat poultry. PhD thesis, Nottingham Trent University, 275 pp.
41. Scholey, D.V., N.K. Morgan, A. Riemensperger, R. Hardy and E.J. Burton. 2018. Effect of
42. supplementation of phytase to diets low in inorganic phosphorus on growth performance and mineralization of broilers. Poultry Science, 97: 2435-2440. [DOI:10.3382/ps/pey088]
43. Shaw, A.L., J.B. Hess, J.P. Blake and N.E. Ward. 2011. Assessment of an experimental phytase enzyme product on live performance, bone mineralization, and phosphorus excretion in broiler chickens. Journal of Applied Poultry Research, 20(4): 561-566. [DOI:10.3382/japr.2011-00389]
44. Shaw, A.L., J.P. Blake and R.W. Gordon. 2010. Evaluation of commercial phytase enzymes on performance and tibia-breaking strength of male broiler chicks. Journal of Applied Poultry Research, 19(4): 415-421. [DOI:10.3382/japr.2009-00121]
45. Smeets, N., F. Nuyens, L. Van Campenhout, E. Delezie, J. Pannecoucque and T. Niewold. 2015. Relationship between wheat characteristics and nutrient digestibility in broilers: comparison between total collection and marker (titanium dioxide) technique. Poultry Science, 94: 1584-1591. [DOI:10.3382/ps/pev116]
46. Svihus, B. 2011. The gizzard: function, influence of diet structure and effects on nutrient [DOI:10.1017/S0043933911000249]
47. availability. World's Poultry Science Journal, 67: 207-224.
48. Teng, P.Y., C.H. Chung, Y.P. Chao, C.J. Chiang, S.C. Chang, B.Yu and T.T. Lee. 2017. Administration of Bacillus amyloliquefaciens and Saccharomyces cerevisiae as direct-fed microbials improves intestinal microflora and morphology in broiler chickens, Journal of Poultry Science, 54: 134-141. [DOI:10.2141/jpsa.0160069]
49. Uni, Z. and R.P. Ferket. 2004. Methods for early nutrition andtheir potential. Worlds Poultry Science Journal, 60: 101-111. [DOI:10.1079/WPS20038]
50. Woyengo, T.A., B.A. Slominski and R.O. Jones. 2010. Growth performance and nutrient utilization of
51. broiler chickens fed diets supplemented with phytase alone or in combination with citric acid and
52. multicarbohydrase. Poultry Science, 89: 2221-2229.
53. Wu, Y., C. Lai, S. Qiao, L. Gong, W. Lu and D. Li. 2005. Properties of Aspergillar xylanase and the effects of xylanase supplementation in wheat-based diets on growth performance and the blood biochemical values in broilers. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 18(1): 66-74. [DOI:10.5713/ajas.2005.66]
54. Xu, Y., C.R. Stark, P.R. Ferket, C.M. Williams and J. Brake. 2015. Effects of feed form and dietary coarse ground corn on broiler live performance, body weight uniformity, relative gizzard weight, excreta nitrogen, and particle size preference behaviors. Poultry Science, 94: 1549-1556. [DOI:10.3382/ps/pev074]
55. Zobdeh, M.R., H. Moravej and M. Shivazad. 2018. Determination of prediction equations of 16 Iranian wheat cultivars with two methods and at two different ages in broilers. Journal of Animal Production (Journal of Agriculture), 20(1): 191-201(In Persian).

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb