دوره 14، شماره 39 - ( بهار 1402 )                   جلد 14 شماره 39 صفحات 9-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hesabi Nameghi A, Nasari Nejad A, Afkhami M. (2023). Comparison of Manufactured Acidifier Based Citric Acid with Commercial Sample in Drinking Water on Performance, Serum Biochemical Parameters, PH and Intestinal Morphology of Broiler Chickens. rap. 14(39), 1-9.
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1284-fa.html
حسابی نامقی علیرضا، نسری نژاد علی، افخمی مرضیه. مقایسه اسیدیفایر تولیدی برپایه اسیدسیتریک با نمونه تجاری در آب آشامیدنی بر عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم، pH و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی پژوهشهاي توليدات دامي 1402; 14 (39) :9-1

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1284-fa.html


بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
چکیده:   (1138 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: آنتی‌بیوتیک‌ها سبب کاهش جمعیت میکروبی دستگاه گوارش، افزایش مواد غذایی قابل دسترس و در نتیجه بهبود ضریب تبدیل غذایی و وزن جوجه‌های گوشتی می‌شوند. به‌دلیل باقی ماندن آنتی‌بیوتیک‌ها در محصولات تولیدی و انتقال آن‌ها به انسان و بروز مقاومت، استفاده از آن‌ها در بسیاری از کشورها ممنوع شده است. لذا استفاده از جایگزین‌های آنتی‌بیوتیک در صنعت دام و طیور مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به اسیدهای آلی اشاره کرد. اسیدهای آلی با از بین بردن باکتری‌های مضر و ایجاد شرایط تغذیه‌ای برای باکتری‌های مفید منجر به تعدیل فلور میکروبی روده و بهبود عملکرد حیوان می‌شوند. این آزمایش به‌منظور بررسی مقایسه اثرات اسیدیفایر بر پایه اسید سیتریک با نمونه تجاری در آب آشامیدنی بر عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم، pH و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این آزمایش از 400 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 20 قطعه جوجه به‌ازاء هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد دریافت‌کننده آب آشامیدنی بدون افزودن اسیدیفایر و گروه‌های مصرف کننده آب آشامیدنی دارای سطوح مختلف 0/025، 0/05 و 0/075 درصد اسیدیفایر تولیدی و 0/2 درصد اسیدیفایر تجاری بود. 
یافته‌ها: نتایج نشان داد که خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی طی دوره رشد با افزودن 0/05 درصد اسیدیفایر تولیدی در مقایسه با شاهد کاهش یافت (0/05>p). افزایش وزن جوجه‌های گوشتی در سطح 0/075 درصد اسیدیفایر تولیدی در دوره آغازین و در گروه‌های تحت تیمار با نمونه تجاری در کل دوره در مقایسه با شاهد افزایش یافت (0/05>p). کاهش عددی و معنی‌دار تری‌گلیسرید سرم به ترتیب در تیمارهای حاوی 0/05 درصد و سطوح 0/025 و 0/075 درصد اسیدیفایر و افزایش HDL سرم در تیمار حاوی اسیدیفایر تجاری (0/05>p) در مقایسه با شاهد مشاهده شد. تیمارهای حاوی اسیدیفایر آلکالین فسفاتاز سرم کمتری در مقایسه با شاهد داشتند (0/05>p). کاهش pH دوازدهه و ژژونوم در 42 روزگی، همچنین کاهش عمق کریپت و افزایش ارتفاع پرز ژژونوم در تیمارهای حاوی 0/2 و 0/05 درصد به‌ترتیب از اسیدیفایرهای تجاری و تولیدی در مقایسه با شاهد مشاهده شدند (0/05>p).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده سطح 0/05 درصد اسیدیفایر تولیدی در آب آشامیدنی جهت بهبود عملکرد و مورفولوژی روده و کاهش pH دستگاه گوارش در جوجه‌های گوشتی توصیه می‌شود.
متن کامل [PDF 2183 kb]   (339 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه طیور
دریافت: 1400/12/14 | ویرایش نهایی: 1402/3/10 | پذیرش: 1401/10/10 | انتشار: 1402/3/9

فهرست منابع
1. Abdelrazek, H.M.A., S.M.M. Abuzead, S.A. Ali, H.M.A. El-Genaidy and S.A. Abdel-Hafez. 2016. Effect of citric and acetic acid water acidification on broiler's performance with respect to thyroid hormones levels. Advances in Animal and Veterinary Sciences, 4(5):271-278. [DOI:10.14737/journal.aavs/2016/4.5.271.278]
2. Adil, S., T. Banday, G.A. Bhat, M.S. Mir and M. Rehman. 2010. Effect of dietary supplementation of organic acids on performance, intestinal histomorphology, and serum-biochemistry of broiler chicken. Veterinary Medicine International, 2010:1-7. [DOI:10.4061/2010/479485]
3. Ali, A.M., H.M. El Agrab, M.M. Hamoud, A.M. Gamal, M.R. Mousa, S.A.E. Nasr, M.A.H. El Shater, S.E. Laban, O.K. Zahran and M.M. Ali. 2020. Effect of acidified drinking water by organic acids on broiler performance and gut health. Advances in Animal and Veterinary Sciences, 8(12): 1301-1309. [DOI:10.17582/journal.aavs/2020/8.12.1301.1309]
4. Al-Natour, M.Q. and K.M. Alshawabkeh. 2005. Using varying levels of formic acid to limit growth of Salmonella gallinarum in contaminated broiler feed. Asian-Austal Journal of Animal Science, 18:390-395. [DOI:10.5713/ajas.2005.390]
5. Alp, M., N. Kocabagli, R. Kahraman and K. Bostan. 1999. Effects of dietary supplementation with organic acids and zinc bacitracin on ileal microflora, pH and performance in broilers. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 23(5): 451-456.
6. Boling, S.D.M., I.M. Webel, C.M. Parsons and D.H. Baker. 2000. Effect of citric acid on phytate phosphorus utilization in young chicks and pigs. Indian Journal of Animal Science, 78: 682-689. [DOI:10.2527/2000.783682x]
7. Brenes, A., A. Viveros, I. Arija, C. Centeno, M. Pizarro and C. Bravo. 2003. The effect of citric acid and microbial phytase on mineral utilization in broiler chicks. Animal Feed Science and Technology, 110(1-4): 201-219. [DOI:10.1016/S0377-8401(03)00207-4]
8. Chowdhury, R., K.M.S. Islam, M.J. Khan, M.R. Karim, M.N. Haque, M. Khatun and G.M. Pesti. 2009. Effect of citric acid, avilamycin, and their combination on the performance, tibia ash, and immune status of broilers. Poultry Science, 88(8): 1616-1622. [DOI:10.3382/ps.2009-00119]
9. Deschepper, K., M. Lippens, G. Huyghebaert and K. Molly. 2003. The effect of aromabiotic and GALI D'OR on technical performances and intestinal morphology of broilers. In Proccedings of 14th European Symposium on Poultry Nutrition August. Lillehammer, Norway, 169-175.
10. Dibner, J.J. and P. Buttin. 2002. Use of organic acids as a model to study the impact of gut microflora on nutrition and metabolism. Journal of Applied Poultry Research, 11(4): 453-463. [DOI:10.1093/japr/11.4.453]
11. Dizaji, B. R., A. Zakeri, A. Golbazfarsad, S. Faramarzy and O. Ranjbari. 2013. Influences of different growth promoters on intestinal morphology of broiler chickens, European Journal of Experimental Biology, 3(2): 32-37.
12. Ebrahimnezhad, Y., N. Maheri-Sis, A. Aghajanzadeh-Golshani, J.G. Galekandi, M. Sarikhan and A. Darvishi. 2012. Effects of combination of citric acid and microbial phytase on the serum concentration and digestibility of some minerals in broiler chicks. Asian Journal of Animal Sciences, 6(4): 189-195. [DOI:10.3923/ajas.2012.189.195]
13. Fik, M., C. Hrnčár, D. Hejniš, E. Hanusová, H. Arpášov and J. Bujko. 2021. The effect of citric acid on performance and carcass characteristics of broiler chickens. Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies, 54: 190-195.
14. Garcia, V., P. Catala'-Gregori, F. Hernandez, M.D. Megıas and J. Madrid. 2007. Effect of formic acid and plant extracts on growth, nutrient digestibility, intestine mucosa morphology and meat yield of broilers. Applied Poultry Research, 16(4): 555-562. [DOI:10.3382/japr.2006-00116]
15. Ghazalah, A.A., A.M. Atta, K. Elkloub, M.E.L. Moustafa and F.H.S. Riry. 2011. Effect of dietary supplementation of organic acids on performance, nutrients digestibility and health of broiler chicks. International Journal of Poultry Science, 10(3):176-184. [DOI:10.3923/ijps.2011.176.184]
16. Gornowicz, E. and K. Dziadek. 2002. The effects of acidifying preparations added to compound feeds on management conditions of broiler chickens. Annals of Animal Science, 1:93-96.
17. Hedayati, M., M. Manafi, M. Yari and P. Vafaei. 2013. Effects of supplementing diets with an acidifier on performance parameters and visceral organ weights of broilers. European Journal of Zoological Research, 2(6): 49-55.
18. Khosravinia, H., R. Nourmohammadi and N. Afzali. 2015. Productive performance, gut morphometry, and nutrient digestibility of broiler chicken in response to low and high dietary levels of citric acid. Poultry Science Association, 24:470-480 [DOI:10.3382/japr/pfv050]
19. Kirchgessner, M. and F. Roth. 1988. Ergotrope Effekte durch organische Sauren in der Ferkelaufzucht und Schweinemast. Ubersichten zur Tierernahrung, 16: 93-108.
20. Klaver, F. A. and R. Van der Meer. 1993. The assumed assimilation of cholesterol by Lactobacilli and Bifidobacterium bifidum is due to their bile salt-deconjugating activity. Applied and Environmental Microbiology, 59(4): 1120-1124. [DOI:10.1128/aem.59.4.1120-1124.1993]
21. Kopecký, J., C. Hrnčár and J. Weis. 2012. Effect of organic acids supplement on performance of broiler chickens. Animal Sciences and Biotechnologies, 45(1): 51-54.
22. Langhout, P. 2000. New additives for broiler chickens. Feed Mix, 18: 24-27.
23. Liem, A., G.M. Pesti and Jr.H.M. Edwards. 2008. The effect of several organic acids on phytate phosphorus hydrolysis in broiler chicks. Poultry Science, 87(4): 689-693. [DOI:10.3382/ps.2007-00256]
24. Nourmohammadi, R., S. Hosseini and M. Vakili. 2012. Effect of citric acid and microbial phytase on ileal digestibility and serum enzyme activity in blood of broiler chickens. Iranian Journal of Animal Science Research, 1: 57-71. (In Persian). [DOI:10.4081/2326]
25. Nourmohammadi, R., S.M. Hosseini and H. Farhangfar. 2011. Effect of citric acid and microbial phytase on serum enzyme activities and plasma minerals retention in broiler chicks. African Journal of Biotechnology, 10(62): 13640-13650. [DOI:10.5897/AJB11.1744]
26. Pelicano, E.R.L., P.A. Souza, H.B.A. Souza, D.F. Figueiredo, M.M. Boiago, S.R. Carvalho and V.F. Bordon. 2005. Intestinal mucosa development in broiler chickens fed natural growth promoters. Brazilian Journal of Poultry Science, 7(4): 221-229. [DOI:10.1590/S1516-635X2005000400005]
27. Pucci, E., L. Chiovato and A. Pinchera. 2000. Thyroid and lipid metabolism. International Journal of Obesity, 24:109-112. [DOI:10.1038/sj.ijo.0801292]
28. Saad, S., M.Al. Abbod and A. Abo Yones. 2014. Effects of some growth promoters on blood hematology and serum composition of broiler chickens. International Journal of Agricultural Research, 9: 265-270. [DOI:10.3923/ijar.2014.265.270]
29. Safamehr, A.R., F. Chavooshi and A. Nobakht. 2017. The effects of Saturea and Thyme medicinal plants with or without enzyme on performance, blood parameters in broiler chickens. Research on Animal Production, 8(16): 70-78. [DOI:10.29252/rap.8.16.70]
30. Šamudovská, A.H., M. Demeterova, M. Skalicka, L. Bujňák and P. Nad. 2018. Effect of water acidification on some morphological, digestive and production traits in broiler chickens. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 21(3). 269-278. [DOI:10.15547/bjvm.1065]
31. SAS. 2001. SAS User's Guide: Statistics. SAS Institute Cary, NC.
32. Shalaei, M. 2017. Effect of feed additives on small intestinal morphology, mineralization and strength of tibia bone of broilers and laying hens. Iranian Veterinary Journal, 12(4): 52-63 (In Persian).
33. Tahami, Z., S.M. Hosseini and M. Bashtani. 2014. Effect of organic acids supplementation on some gastrointestinal tract characteristics and small intestine morphology of broiler chickens. Animal Production Research, 3:1-10.
34. Thompson, J.L. and M. Hinton. 1997. Antibacterial activity of formic and propionic acids in the diet of hens on Salmonellas in the crop. British Poultry Science, 38(1): 59-65. [DOI:10.1080/00071669708417941]
35. Viveros, A., A. Brenes, I. Arija and C. Centeno. 2002. Effects of microbial phytase supplementation on mineral utilization and serum enzyme activities in broiler chicks fed different levels of phosphorus. Poultry Science, 81(8): 1172-1183. [DOI:10.1093/ps/81.8.1172]
36. Waldroup, A., S. Kaniawati and A. Mauromoustakos. 1995. Performance characteristics and microbiological aspects of broilers fed diets supplemented with organic acids. Journal of Food Protection, 58(5): 482-489. [DOI:10.4315/0362-028X-58.5.482]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb