دوره 13، شماره 36 - ( تابستان 1401 )                   جلد 13 شماره 36 صفحات 18-9 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Anvari A, Nobakht A. (2022). Efficacy of using Diets Formulated on the Base of Total and Digestible Amino Acids, Soybean and Canola Meals with and without adding Multienzyme in Broilers. Res Anim Prod. 13(36), 9-18. doi:10.52547/rap.13.36.9
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1198-fa.html
انواری علی، نوبخت علی. کارآیی استفاده از جیره‌های تنظیم شده بر اساس اسیدهای آمینه کل و قابل هضم، کنجاله‌های سویا و کلزا با و بدون مولتی آنزیم در جوجه‌های گوشتی پژوهشهاي توليدات دامي 1401; 13 (36) :18-9 10.52547/rap.13.36.9

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1198-fa.html


دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
چکیده:   (1387 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: استفاده از روش‌های موثر در جیره‌نویسی به همراه منابع مختلف تأمین کننده پروتئین و آنزیم از جمله راهکارهای مدیریت تغذیه و کاهش هزینه‌های واحدهای پرورش طیور می‌باشد. اخیراً استفاده از روش جیره‌نویسی بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم در تنظیم جیره‌های غذایی طیور رایج گردیده و به خصوص در زمان استفاده از منابع پروتئینی با کیفیت پایین، این روش بازده خوبی را نسبت به جیره‌نویسی بر اساس اسیدهای آمینه کل، به همراه داشته است. آزمایش حاضر جهت ارزیابی کارآیی استفاده از جیره‌های غذایی تنظیم شده بر اساس اسیدهای آمینه کل و قابل هضم، بر پایه کنجاله‌‌های سویا و کلزا، با و بدون افزودن مولتیآنزیم بر عملکرد و صفات لاشه جوجه‌های گوشتی انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2×2 شامل دو روش جیرنویسی (بر پایه اسیدهای آمینه کل و اسیدهای آمینه قابل هضم)، دو نوع منبع غذایی تأمین کننده پروتئین خام جیره (کنجاله سویا و کنجاله سویا) و دو سطح مولتی‌آنزیم (صفر و 025/0 درصد جیره) و با تعداد 800  قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس- 308 در 8 تیمار، 4 تکرار و 25 قطعه جوجه در هر تکرار در سه دوره آزمایشی آغازین (1 تا 10 روزگی)، رشد (11 تا 24 روزگی) و پایانی (25 تا 42 روزگی) انجام گردید.
یافته‌ها: نتایج کلی در خصوص عملکرد نشان داد که در جوجه‌های گوشتی جیرهنویسی بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم، به همراه استفاده از کنجاله کلزا و نیز کاربرد مولتیآنزیم در جیرهها، در مقایسه با جیره‌نویسی بر اساس اسیدهای آمینه کل، از طریق کاهش مقدار خوراک مصرفی باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک شد (0/05>p). استفاده از کنجاله کلزا هر چند باعث افزایش درصدهای مربوط به چربی بطنی، سنگدان، کبد و طحال شد، لیکن درصد سینه و ران را نیز افزایش داد که این در اثرات متقابل کنجاله کلزا و جیره‌نویسی بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم و مولتیآنزیم نیز مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: به طور کلی در جوجه‌های گوشتی، در حضور مولتیآنزیم، استفاده از کنجاله کلزا در مقایسه با کنجاله سویا در جیره‌های فرموله شده بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم، موجب بهبود عملکرد و صفات لاشه جوجه‌ها میگردد.
متن کامل [PDF 1541 kb]   (554 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه طیور
دریافت: 1400/2/14 | ویرایش نهایی: 1401/7/11 | پذیرش: 1400/8/8 | انتشار: 1401/7/11

فهرست منابع
1. Annison, G. 1992. Commercial enzyme supplementation wheat-based diets raise ileal glycanase activities and improve apparent metabolisable energy, starch and pentosan digestibilities in broiler chickens. Animal Feed Science and Technology, 38: 105-121. [DOI:10.1016/0377-8401(92)90096-O]
2. Brenes, A., M. Smith, W. Guenter and R.R. Marquard. 1993. Effects of enzyme supplementation on the performance and digestive tract size of broiler chickens fed wheat- and barley-based diets. Poultry Science, 72: 1731-1739. [DOI:10.3382/ps.0721731]
3. Chesson, A. 1993. Feed enzymes. Animal Feed Science and Technology, 45: 65-79. [DOI:10.1016/0377-8401(93)90072-R]
4. Davoudi, J., S.H. Golzar Adabi, M. Hajiasgari, S.A. Mogghaddam, and E. Faramarzi. 2006. The effect of replacement different levels of soybean meal with canola meal on performance of broilers. New Scence of Agriculture Journal, 6: 27-39.
5. Ebrahimi, H., F. Shayatmadari, and F. Niknafad. 2006. Study the effect of different levels of canola meal and carbohydrase enzyme on performance of broilers. Processing of 2th Animal Science Cogress. Karadj, Iran, 128-130 pp (In Persian).
6. Esmaelipour, A.E., F. Shayatmadari and S.A. Azimi. 2006. Economical study using of new canola meal strain in broilers diet. Processing of 2th Animal Science Cogress. Karadj, Iran, 160-163 pp (In Persian).
7. Ghafari, M., M. Shivazad, M. Zaghari and E. Seyfi. 2008. Determination of the best level of dietary energy with two diet formulation methods Based on total and digestible amino acid on broiler diet, Pakistan Journal of Biologhy Science, 11: 1461-1466. [DOI:10.3923/pjbs.2008.1461.1466]
8. Ghahri, H., M. Molodian, R. Habibian and M. Namavar. 2012. Effects of Xylanase and Glucanase enzymes on performance and humoral immune response of broilers fed wheat-corn-soy based nutritionally marginal diets. Global Veterinary, 8(3): 264-269.
9. Ghoestani Meilanoo, G.H., S.D. Sharifi, A. Yaghobfar and A.A. Khadem. 2012. The effect of Natozyme enzyme in diets containing wheat and canola meal on performance of broilers. Animal Production Journal, 13(2): 1-10.
10. Kermanshahi, H. and A.R. Abbasi Pour. 2006. Replacement value of soybean meal with rapeseed meal supplemented with or without a dietary NSP-dgrading enzyme on performance, carcass traits and thyroid hormones of broiler chickens. International Journal of Poultry Science, 5: 932-937. [DOI:10.3923/ijps.2006.932.937]
11. Kocher, A., M. Choct, M.D. Porter and J. Broz. 2000. The effects of enzyme addition to broiler diets containing high concentrations of canola or sunflower meal. Poultry Science, 79: 1767-1774. [DOI:10.1093/ps/79.12.1767]
12. Leeson, S., J.O. Atteh and J.D. Summers. 1987. The replacement value of canola meal for soybean meal in poultry diets. Canadian Journal of Animal Science, 67: 151-158. [DOI:10.4141/cjas87-017]
13. Leslie, A.J., J.D. Summers, R. Grandhi and S. Leeson. 1976. Arginine-lysine relationship in rapeseed meal. Poultry Science, 55: 631-637. [DOI:10.3382/ps.0550631]
14. Maiorka, A., F. Dahlke, E. Santin, A.M. Kessler and J.R.A.M. Penz. 2004. Effect of energy levels of diets formulated on total digestible amino acid basis on broiler performance. Brazilian Journal of Poultry Science, 6(2): 87-91. [DOI:10.1590/S1516-635X2004000200003]
15. Moghddam Tabrizi, M. and M. Salar Moeiniy. 2012. Study the effect of different levels of wheat bran and enzyme on performance of broilers. Iranian Animal Science Journal, 42(1): 29-38 (In Persian).
16. Morris, T.R., K. Al-Azzawi, R.M. Gous and G.L. Simpson. 1987. Effect of protein concentration on responses to dietary lysine by chicks. British Poultry Science, 28: 185-195. [DOI:10.1080/00071668708416952]
17. Mushtaq, T., M. Sarwar, G.M. Ahmad, M. Mirza, H. Nawaz, M.M. Haroon Mushtaq and U. Noreen. 2007. Influence of canola meal- based diets supplemented with exogenous enzyme and digestible lysine on performance, digestibility, carcass, and immunity responses of broiler chickens. Poultry Science, 86: 2144-2151. [DOI:10.1093/ps/86.10.2144]
18. Nasr, J. and A.Yaghobfar. 2014. Performance and protein efficiency response of broiler breeders to diets formulated on the base of total and digestibile amino acids. Applied Animal Science Journal, 14: 39-50.
19. Nobakht, A., S. Ziaei and A.R. Safamehr. 2014. Study the effect of different multienzymes on performance and carcass traits of broilers. Animal Science (Padjuhesh and Sazandeghi) Journal, 16: 197-208 (In Persian).
20. Pourreza, J. 2000. Poultry Feeding. 2th edition. Arkan Press. Isfahan, 121-185 pp (In Persian).
21. Ravindran, V., J. Pierce and W.H. Hendriks. 2006. Influence of three phytase preparations in broiler diets based on wheat or corn: In vitro measurements of nutrient release. International Journal of Poultry Science, 3(7): 450-455. [DOI:10.3923/ijps.2004.450.455]
22. Park, W. 2001. Present status of the use of digestible amino acid values in formulation of broiler diets. Animal Science a Technical Bulletin, Volpo, 46.
23. Sahraei, M., A. Ghanbari, H. Lotfolahyian and A.Yaghobfar. 2018. Evaluation the effects of using multienzyme in diets of containing different levels of canola meal and wheat meddling on performance, carcass traits and elial digestibility of broilers. Animal Science (Padjuhesh and Sazandeghi) Journal, 15: 37-54 (In Persian).
24. Salmon, R.E., E.E. Gardiner, K.K. Klein and E. Larmond. 1981. Effect of canola (low glucosinolate rapeseed) meal, protein and nutrient density on performance, carcass grade and meal yield of canola meal on quality of broiler. Poultry Science, 60: 519-528. [DOI:10.3382/ps.0602519]
25. Shakori, D. and H. Kermanshahi. 2009. Soulobility role of non starch polysaccharides and enzyme addition in wheat based diet on nutrient digestibility and performance of broilers. Processing of 4th Animal Science Cogress. Karadj, Iran, 27 p (In Persian).
26. Vakili, R. 2005. Determination the amounts of essential amino acids on some feedstuffs used in poultry diets. Agriculture Science Journal, 11(4): 167-175.
27. Yari, P., H. Aghdam Shahriar, A. Yaghobfar and Y. Ebrahimnajad. 2014. The effect different methods of amino acids and metabolizable energy supplying on productive and metabolic parameters in Arian strain broilers. Animal Science (Padjuhesh and Sazandeghi) Journal, 106: 243-258 (In Persian).
28. Zanella, I., N.K. Sakomura, F.G. Silversides, A. Fiqueirdo and M. Pack. 1999. Effect of enzyme supplementation of broiler diets based on corn and soybeans. Poultry Science, 78: 561-568. [DOI:10.1093/ps/78.4.561]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb