دوره 11، شماره 28 - ( تابستان 1399 )                   جلد 11 شماره 28 صفحات 66-59 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

karimi M, abdibenemar H, seifdavati J, seifzadeh S, ramezani M. (2020). Effect of Saccharomyces Cerevisiae Yeast and Butyrate Monoglycerides on Performance, Blood Parameters and Nutrients Digestibility in Holstein Suckling Calves. rap. 11(28), 59-66. doi:10.52547/rap.11.28.59
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1030-fa.html
کریمی منصور، عبدی بنمار حسین، سیف دواتی جمال، سیف زاده صیاد، رمضانی محسن. اثر مخمر ساکارومایسس سرویسیه و منوگلیسریدهای بوتیرات بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله های شیرخوار هلشتاین پژوهشهاي توليدات دامي 1399; 11 (28) :66-59 10.52547/rap.11.28.59

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1030-fa.html


گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده:   (2199 مشاهده)

   هدف از این پژوهش بررسی اثرات مخمر ساکارومایسس سرویسیه و گلیسریدهای اسید بوتیریک بر عملکرد و فراسنجه ­های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله ­های شیرخوار هلشتاین بود.  در این تحقیق تعداد 32 رأس گوساله هلشتاین با میانگین سنی 1 الی 8 روز و میانگین وزنی 1±38 کیلو­گرم به­صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 8 تکرار استفاده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره پایه بدون افزودنی، 2) جیره پایه به همراه 5 گرم مونوگیلیسرید بوتیرات، 3) جیره پایه به­ همراه 2 گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیه، 4) جیره پایه + 2 گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیه + 5 گرم گلیسریدهای اسید بوتیریک بودند. مصرف خوراک به­صورت روزانه و وزن بدن در زمان تولد، 30 و 60 روزگی و در زمان شیرگیری در سن 75 روزگی ثبت و ضریب تبدیل غذایی برای هر گروه محاسبه شد. قابلیت هضم به ­روش نشانگر داخلی خاکستر نامحلول در اسید اندازه ­گیری شد. همچنین برای تعیین فراسنجه­های خونی در زمان­های 30 و 60 روزگی از سیاهرگ گردنی وداج خونگیری به­ عمل آمد. نتایج نشان داد که افزودن مخمر ساکارومایسس سرویسیه و گلیسریدهای اسید بوتیریک نتوانست مصرف خوراک گوساله­ها را در ماه­ های اول و دوم و کل دوره آزمایشی تحت تاثیر قرار دهد. عامل متقابل مخمر ساکارومایسس سرویسیه و گلیسریدهای اسید بوتیریک اثر معنی­ داری بر وزن نهایی گوساله­ ها نداشت. همچنین افزایش وزن روزانه گوساله­ ها در ماه­ های اول و دوم در اثر افزودن مخمر ساکارومایسس سرویسیه و گلیسریدهای اسید بوتیریک بهبود نیافت. اما افزایش وزن روزانه در کل دوره پرورشی تحت تاثیر هر دو عامل مکمل مخمر (05/0=P)و مکمل بوتیرات (01/0=P) قرار گرفت. ضریب تبدیل غذایی گوساله­ های شیر­خوار در ماه اول، دوم و کل دوره پرورشی نتوانست تحت تاثیر عامل مخمر و مکمل بوتیرات و اثرات متقابل آنها قرار گیرد. نتایج نشان داد که افزودن مخمر ساکارومایسس سرویسیه و گلیسریدهای اسید بوتیریک در جیره گوساله­ های هلشتاین اثر معنی­داری بر فراسنجه­ های خونی (گلوکز، کلسترول، تری­گلیسیرید، آلبومین، پروتیئن کل، اوره خون و گلوبولین) در مقایسه با گروه شاهد ایجاد نکرد، اگرچه غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات در اثر تغذیه مکمل بوتیرات افزایش یافت (02/0=P). نتایج مربوط به قابلیت هضم نیز نشان داد که قابلیت هضم پروتئین خام تحت تاثیر عامل مکمل بوتیرات افزایش معنی­ داری داشت (02/0=P). با توجه به اثرات مثبت استفاده از گلیسرید­های اسید بوتیریک بر افزایش وزن روزانه، غلظت خونی بتاهیدروکسی بوتیرات و قابلیت هضم پروتئین و ساکارومایسس سرویسیه بر افزایش وزن روزانه، استفاده همزمان از این مواد افزودنی برای گوساله های شیرخوار هلشتاین توصیه می­ شود.

متن کامل [PDF 656 kb]   (768 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه نشخوارکنندگان
دریافت: 1398/4/21 | ویرایش نهایی: 1399/5/25 | پذیرش: 1398/12/10 | انتشار: 1399/4/10

فهرست منابع
1. Alugongo, G.M., J.X. Xiao, Y.H. Chung, S.Z. Dong, S.L. Li, I. Yoon, Z.H. Wu and Z.J. Cao. 2017. Effects of Saccharomyces cerevisiae fermentation products on dairy calves: Performance and health. Journal of Dairy Science, 100: 1-11. [DOI:10.3168/jds.2016-11399]
2. Bakr, H.A., M.S. Hassan, N.D. Giadinis, N. Panousis, D. Ostojic, M.M. Abd El-Tawab and J. Bojkovski. 2015. Effect of Saccharomyces cerevisiae supplementation on health and performance of dairy cows during transition and early lactation period. Journal of Biotechnology in Animal Husbandry, 31: 349-364. [DOI:10.2298/BAH1503349B]
3. Baldwin, V.I., J.L. Klotz and R.N. Heitmann. 2004. Rumen development, intestinal growth and hepatic metabolism in the pre- and post-weaning ruminant. Journal of Dairy Science, 87: 55-65. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(04)70061-2]
4. Bergman, E.N. 1990. Energy contributions of volatile fatty acids from the gastrointestinal tract in various species. Physiological Reviews, 70: 567-590. [DOI:10.1152/physrev.1990.70.2.567]
5. Cavini, S.S., A. Siurana, A. Foskolos, A.S. Ferret and S. Calsamiglia. 2015. Effect of sodium butyrate administered in the concentrate on rumen development and productive performance of lambs in intensive production system during the suckling and the fattening periods. Small Ruminant Research, 123: 212-217. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2014.11.009]
6. Coverdale, J., H. Tyler, J. Quegley and J. Brumm. 2004. Effect of various levels of forage and form of diet on rumen development and growth in calves. Journal of Dairy Science, 87(8): 2554-2562. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(04)73380-9]
7. Deymeh, V., R. valizadeh, A.A Naserian and A. Tahmasebi. 2014. The Effect of Coated Acid with Calcium salt and oregano essential oil with fresh milk on performance Holstein female calves. Teases. Ferdowsi university of Mashhad.
8. Ferreira, L.S. and C.M.M. Bittar. 2010. Performance and plasma metabolites of dairy calves fed starter containing sodium butyrate, calcium propionate or sodium monensin. Animal, 5: 239-245. [DOI:10.1017/S1751731110001965]
9. Fuller, R. 1992. Probiotics: the scientific basis. Chapman and Hall. London, 1-20 [DOI:10.1007/978-94-011-2364-8]
10. Galvao, K.N., J.E.P. Santos, A. Coscioni, M. Villasenor, W.M. Sischo and A.C.B. Berge. 2005. Effect of feeding live yeast products to calves with failure of passive transfer on performance and patterns of antibiotic resistance in fecal Escherichia coli. Reproduction, Nutrition, Development, 45: 427-440. [DOI:10.1051/rnd:2005040]
11. Gorka, P., B. Sliwinski, J. Flaga, J. Wieczorek, M.M. Godlewski, E. Wierzchoś, R. Zabielski and Z.M. Kowalski. 2017. Effect of butyrate infusion into the rumen on butyrate flow to the duodenum, selected gene expression in the duodenum epithelium, and nutrient digestion in sheep. Journal of Animal Science, 95: 2144-2155. [DOI:10.2527/jas.2016.1218]
12. Gorka, P., P. Pietrzak, A. Kotunia, R. Zabielski and Z.M. Kowalski. 2014. Effect of method of delivery of sodium butyrate on maturation of the small intestine. Journal of Dairy Science, 97: 1026-1035. [DOI:10.3168/jds.2013-7251]
13. Gorka, P., Z.M. Kowalski, P. Pietrzak, A. Kotuni, W. Jagusiak, J.J. Holst and P. Guilloteau. 2011. Effect of method of delivery of sodium butyrate on rumen development in newborn calves. Journal of Dairy Science, 94: 5578-5588. [DOI:10.3168/jds.2011-4166]
14. Gorka, P., Z.M. Kowalski, P. Pietrzak, A. Kotunia, R. Kilijanczyk, J. Flaga, J.J. Holst, P. Guilloteau and R. Zabielski. 2009. Effect of sodium butyrate supplementation in milk replacer and starter diet on rumen development in calves. Journal Physiological. Pharmacology, 60: 47-53.
15. Guilloteau, P., G. Savary, Y. Jaguelin-Peyrault, V. Rome, L. LeNormand and R. Zabielski. 2010. Dietary sodium butyrate supplementation increases digestibility and pancreatic secretion in young milk-fed calves. Journal of Dairy Science, 93: 5842-5850. [DOI:10.3168/jds.2009-2751]
16. Guilloteau, P., R. abielski, J.C. David, J.W. Blum, J.A. Morisset, M. Biernat, J. Woli'nski, D. Laubitz and Y. Hamon. 2009. Sodium-butyrate as a growth promoter in milk replacer formula for young calves. Journal of Dairy Science, 92: 1038-1049. [DOI:10.3168/jds.2008-1213]
17. Haddad, S.G. and S.N. Goussous. 2005. Effect of yeast culture supplementation on nutrient intake, digestibility and growth performance of Awassi lambs. Journal of Animal Feed Science Technology, 118: 343-348. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2004.10.003]
18. Jouany, J.P. and D.P. Morgavi. 2007. Use of 'natural' products as alternatives to antibiotic feed additives in ruminant production. Animal, 1: 1443-1466. [DOI:10.1017/S1751731107000742]
19. Kato, S., K. Sato, H. Chida, S.G. Roh, S. Ohwada, S. Sato, P. Guilloteau and K. Katoh. 2011. Effects of Na-butyrate supplementation in milk formula on plasma concentrations of GH and insulin, and on rumen papilla development in calves. Journal of Endocrinology, 211: 241-248 [DOI:10.1530/JOE-11-0299]
20. Lesmeister, K.E., A.J. Heinrichs and M.T. Gabler. 2004. Effects of supplemental yeast (Saccharomyces cerevisiae) culture on rumen development, growth characteristics, and blood parameters in neonatal dairy calves. Journal of Dairy Science, 87: 1832-1839. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(04)73340-8]
21. Mehrdad, N.Y., A. Chashnidel, A. Teimori and M. Khorvash. 2001. Effects of two kinds of probiotics on performance, blood and ruminal parameters in Holstein male calves. Journal of Ruminant Research, 5: 23-44.
22. Mir, Z. and P.S. Mir. 1994. Effect of the addition of live yeast (Saccharomyces cerevisiae) on growth and carcass quality of steers fed high-forage or high-grain diets and on feed digestibility and in situ degradability. Journal of Animal Science, 72: 537-545. [DOI:10.2527/1994.723537x]
23. Mohamadi Roodposhti, P. and N. Dabiri. 2012. Effects of probiotic and prebiotic on average daily gain, ecal shedding of Escherichia Coli and immune system status in newborn female calves. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 9: 1255-1261. [DOI:10.5713/ajas.2011.11312]
24. Nagaraja, T.G., C.J. Newbold and D.I. Demeyer. 1997. Manipulation of ruminal fermentarion.In: The rumen microbial ecosyatem. ed., P.N. Hobson, and C.S.Stewart, 2±ed.Blackie academic and professional, London. 523-632. [DOI:10.1007/978-94-009-1453-7_13]
25. Newbold, C.J., R.J. Wallace, X.B. Chen and F. McIntosh. 1995. Different strains of Saccharomyces cerevisiae differ in rheir effects on ruminal bacterial numbers in vitro and in sheep. Journal of Animal Science, 73: 1811-1818. [DOI:10.2527/1995.7361811x]
26. Norouzian, M.A., R. Valizadeh and P. Vahmani. 2011. Rumen development and growth of Balouchi lambs offered alfalfa hay pre- and post-weaning. Animal Health Production, 43: 1169-74. [DOI:10.1007/s11250-011-9819-z]
27. Payandeh, S. and F. Kafilzadeh. 2007. The effect of yeast (Saccharomyces cerevisiae) on nutrient intake, digestiability and finishing performance of lambs fed a diet based on dried molasses sugar beet- pulp.Pak. International Journal of Biological Sciences, 10: 4426-4431. [DOI:10.3923/pjbs.2007.4426.4431]
28. Quigley, J.D. 1996. Influence of weaning method on growth, intake, and selected blood metabolites in Jersey calves. Journal of Dairy Science, 79: 2255-2260. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(96)76602-X]
29. Ramezani, M., J. Seifdavati, S. Seifzadeh, H. Abdibenemar and V. Razmazar. 2018. The effects of conjugated linoleic acid and vitamin C on growth performance, some blood metabolites and blood cell counts of Holstein suckling calves. Journal of Ruminant Research, 6: 101-116.
30. Saremi, B., A.A. Naserian, M. Bannayan and F. Shahriary. 2004. Effect of yeast (Saccharomyces cerevisiae) on rumen bacterial population and performance of Holstein female calves. Agricultural Sciences and Technology, 18: 91-103.
31. SAS. 2003. STAT User's Guide. Version 9.1 Edition. SAS Inst. Cary, NC.
32. Signorini, M.L., L.P. Soto, M.V. Zbrun, G.J. Sequeira, M.R. Rosmini and L.S. Frizzo. 2012. Impact of probiotic administration on the health and fecal micro biota of young calves: A meta-analyxis of randomized controlled trials of lactic acid bacteria. Research in Veterinary Science, 93: 250-258. [DOI:10.1016/j.rvsc.2011.05.001]
33. Swenson. M.H. 1992. Dukes physiology of domestic animals. CBS Publish and Distribution. Dehli-110032.INDIA42.S67.
34. Van Soest, P.J., J.B. Robertson and B.A. Lewis. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccha-rides in relation to animal nutrition. Journal of Animal Science, 74: 3583-3597. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(91)78551-2]
35. Vankeulan, J.V. and B.A. Young. 1977. Evaluation of acid- insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility studies. Journal of Animal Science, 44: 282 [DOI:10.2527/jas1977.442282x]
36. Wallace, R.J. 1994. Ruminal microbiology, biotechnology and ruminant nutrition: progress and problems. J Dairy Sci, 72: 2992-3003. [DOI:10.2527/1994.72112992x]
37. Xiao, J.X., G.M. Alugongo, R. Chung, S. Z. Dong, S.L. Li, I. Yoon, Z.H. Wu and Z.J. Cao. 2016. Effects of Saccharomyces cerevisiae fermentation products on dairy calves: Ruminal fermentation, gastrointestinal morphology, and microbial community. Journal of Dairy Science, 99: 5401-5412. [DOI:10.3168/jds.2015-10563]
38. Yoon, I.K. and M.D Stern. 1996. Effects of Saccharomyces cerevisiae and Aspergillus oryzae cultures on ruminal fermentation in dairy cows. Journal of Dairy Science, 79: 411-417. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(96)76380-4]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb