دوره 13، شماره 36 - ( تابستان 1401 )                   جلد 13 شماره 36 صفحات 178-172 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Taheri M, Rezaei M. (2022). The Effect of using Organic Acid, Prebiotics and Probiotics as a Supplement in Stimulant Syrup on the Performance of Iranian Bee Colonies. Res Anim Prod. 13(36), 172-178. doi:10.52547/rap.13.36.172
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1242-fa.html
طاهری محمد، رضایی منصور. بررسی اثر استفاده از اسیدآلی، پری بیوتیک و پروبیوتیک به عنوان مکمل در شربت تحریکی بر عملکرد کلنی های زنبور عسل ایرانی پژوهشهاي توليدات دامي 1401; 13 (36) :178-172 10.52547/rap.13.36.172

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1242-fa.html


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده:   (1721 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: این مطالعه به­ منظور بررسی اثرات تغذیه ­ای اسیدآلی، پری­بیوتیک، پروبیوتیک و ترکیب (پری­بیوتیک+پروبیوتیک) بر افزایش جمعیت زنبور بالغ، پرورش نوزاد، موم­بافی، ذخیره گرده و افزایش وزن کندو پیش از فصل برداشت عسل در زنبورعسل ایرانی انجام شد.
مواد و روش­ها: این آزمایش با استفاده از 25 کلنی زنبورعسل نژاد ایرانی با ملکه خواهری همسن و دارای شرایط یکسان در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با 5 تیمار آزمایشی شامل، تیمار شاهد (شربت شکر 1:1)، اسیدآلی (8 سی­سی در 1 لیتر شربت 1:1)، پری­بیوتیک (10 گرم در 1 لیتر شربت 1:1)، پروبیوتیک (5 گرم در 1 لیتر شربت 1:1) و ترکیب پری­ بیوتیک+ پروبیوتیک (10 گرم+5گرم در 1 لیتر شربت 1:1) و 5 تکرار به مدت 30 روز پیش از فصل برداشت عسل انجام شد.
یافته­ ها: جمعیت زنبور بالغ در کلنی­ هایی که اسید آلی و ترکیب پری­بیوتیک + پروبیوتیک دریافت کردند به­ طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد بود (0/05>p). پرورش نوزاد و موم­بافی در کلنی ­هایی که اسید آلی، پری­بیوتیک، پروبیوتیک و ترکیب پری­بیوتیک + پروبیوتیک دریافت کردند، نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت (0/05>p). اثر تیمارهای آزمایشی بر ذخیره گرده معنی­ دار نبود (0/05<p). افزایش وزن کندو در تمام تیمارهای آزمایشی به جز کلنی­ هایی که پروبیوتیک دریافت کردند، نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت (0/05>p).
نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد که استفاده از اسیدآلی، پری­بیوتیک، پروبیوتیک و ترکیب (پری­بیوتیک+پروبیوتیک) در تغذیه تحریکی زنبورعسل پیش از فصل برداشت عسل می­ تواند سبب بهبود عملکرد کلنی­ های زنبور عسل ایرانی شود.

متن کامل [PDF 798 kb]   (542 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/7/11 | ویرایش نهایی: 1401/7/11 | پذیرش: 1400/9/24 | انتشار: 1401/7/11

فهرست منابع
1. Agboola, A.F., B.R.O. Omidiwura, O. Odu, I.O. Popoola and E.A. Iyayi. 2015. Effects of organic acid and probiotic on performance and gut morphology in broiler chickens. South African Journal of Animal Science, 45: 494-501. [DOI:10.4314/sajas.v45i5.6]
2. Alberoni, D., F. Gaggìa, L. Baffoni and D. Di Gioia. 2016. Beneficial microorganisms for honey bees: problems and progresses. Applied microbiology and biotechnology, 100: 9469-9482. [DOI:10.1007/s00253-016-7870-4]
3. Al-Sultan, S.I., S.M. Abdel-Raheem, W.R. El-Ghareeb and M.H. Mohamed. 2016. Comparative effects of using prebiotic, probiotic, synbiotic and acidifier on growth performance, intestinal microbiology and histomorphology of broiler chicks. Japanese Journal of Veterinary Research, 64: 187-195.
4. Asama, T., T.H. Arima, T. Gomi, T. Keishi, H. Tani, Y. Kimura, T. Tatefuji and K. Hashimoto. 2015. Lactobacillus kunkeei YB38 from honey bee products enhances IgA production in healthy adults. Journal of Applied Microbiology, 119: 818-826. [DOI:10.1111/jam.12889]
5. Audisio, M. and M. Benítez-Ahrendts. 2011. Lactobacillus johnsonii CRL1647, isolated from Apismellifera L. bee-gut, exhibited a beneficial effect on honeybee colonies. Beneficial Microbes, 2: 29-34. [DOI:10.3920/BM2010.0024]
6. Borges, D., E. Guzman-Novoa and P.H. Goodwin. 2021. Effects of prebiotics and probiotics on honey bees (Apismellifera) infected with the microsporidian parasite Nosemaceranae. Microorganisms, 9: 481. [DOI:10.3390/microorganisms9030481]
7. Carina Audisio, M., M.J. Torres, D.C. Sabaté, C. Ibarguren and M.C. Apella. 2011. Properties of different lactic acid bacteria isolated from Apismellifera L. bee-gut. Microbiological Research, 166: 1-13. [DOI:10.1016/j.micres.2010.01.003]
8. Crotti, E., L. Sansonno, E.M. Prosdocimi, V. Vacchini, C. Hamdi, A. Cherif, E. Gonella, M. Marzorati and A. Balloi. 2013. Microbial symbionts of honeybees: Apromising tool to improve honeybee health. New Biotechnology, 30: 716-722. [DOI:10.1016/j.nbt.2013.05.004]
9. Endo, A. and S. Salminen. 2013. Honeybees and beehives are rich sources for fructophilic lactic acid bacteria. Systematic and Applied Microbiology, 36: 444-448. [DOI:10.1016/j.syapm.2013.06.002]
10. Evens, J.D. and D.L. Lopez. 2004. Bacterial probiotics induce an immune response in the honey bee. Journal Economic Entomology, 97: 752-756. [DOI:10.1093/jee/97.3.752]
11. Forsgren, E., T.C. Olofsson, A. Váasquez and I. Fries. 2010. Novel lactic acid bacteria inhibiting Paenibacillus larvae in honey bee larvae. Apidologie, 41: 99-108. [DOI:10.1051/apido/2009065]
12. Gunal, M., G. Yayli, O. Kaya, N. Karahan and O. Sulak. 2006.The effects of antibiotic growth promoter, probiotic or organic acid supplementation on performance, intestinal microflora and tissue of broilers. International Journal of Poultry Science, 5: 149-155. [DOI:10.3923/ijps.2006.149.155]
13. Kwong, W.K., A.L. Mancenido and N.A. Moran. 2017. Immune system stimulation by the native gut microbiota of honey bees. Royal Society Open Science, 4: 170003. [DOI:10.1098/rsos.170003]
14. Kwong, W.K. and N.A. Moran. 2016. Gut microbial communities of social bees. Nature Reviews Microbiology, 14: 374-384. [DOI:10.1038/nrmicro.2016.43]
15. Maggi, M., P. Negri, S. Plischuk, N. Szawarski, F. De Piano, L. De Feudis, M. Eguaras and C. Audisio. 2013. Effects of the organic acids produced by a lactic acid bacterium in Apismellifera colony development, Nosemaceranae control and fumagillin efficiency, Veterinary Microbiology, 167: 474-483. [DOI:10.1016/j.vetmic.2013.07.030]
16. Martinson, V.G., B.N. Danforth, R.L. Minckley, O. Rueppell, S. Tingek and N.A. Moran. 2011. A simple and distinctive microbiota associated with honey bees and bumble bees. Molecular Ecology, 20: 619-628. [DOI:10.1111/j.1365-294X.2010.04959.x]
17. Olofsson, T. and A. Váasquez. 2008. Detection and identification of a novel lactic and bacterial flora witin the honey stomach of the honeybee Apismellifera. Current Microbiology, 57: 356-363. [DOI:10.1007/s00284-008-9202-0]
18. Pachla, A., A.A. Ptaszyńska, M. Wicha, E. Oleńska and W. Małek. 2019. Fascinating fructophilic lactic acid bacteria associated with various fructose-rich niches. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C-Biologia, 72: 41-50. [DOI:10.17951/c.2017.72.2.41-50]
19. Pachla, A., M. Wicha, A.A. Ptaszyn' ska, G. Borsuk, Ł.Ł. Trokenheim and W. Małek. 2018. The molecular and phenotypic characterization of fructophilic lactic acidbacteria isolated from the guts of Apismellifera L. derived from a Polish apiary. Journal of Applied Genetics, 59: 503-514. [DOI:10.1007/s13353-018-0467-0]
20. Pachla, A., A.A. Ptaszyńska, M. Wicha, M. Kunat, J. Wydrych, E. Oleńska and W. Małek. 2021. Insight into probiotic properties of lactic acid bacterial endosymbionts of Apismellifera L. derived from the Polish apiary. Saudi Journal of Biological Sciences, 28: 1890-1899. [DOI:10.1016/j.sjbs.2020.12.040]
21. Patruica, S. and I. Hutu. 2013. Economic benefits of using prebiotic and probiotic products as supplements in stimulation feeds administered to bee colonies. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 37: 259-263. [DOI:10.3906/vet-1110-20]
22. Pătruică, S., A.T. Bogdan, M. Bura, I. Bănăţean-Dunea and M. Gâltofeț. 2011. Research on the effect of acidifying substances on bee family's development and health in spring. Scientifical Animal Science Biotechnology, Timisoara, Romania, 44: 117-123.
23. Pătruică, S., A.T. Bogdan and M. Bura. 2011. The use prebiotic and probiotic products in the feeding bees.AgroBuletin AGIR, Romania, 3: 118-123.
24. Pătruică, S., G. Dumitrescu, A. Stancu, M. Bura and I.B. Dunea. 2012. The effect of prebiotic and probiotic feed supplementation on the wax glands of worker bees (Apismellifera). Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies, 45: 268-271.
25. Pătruică, S. and D. Moț. 2012. The effect of using prebiotic and probioticproducts on intestinal micro-flora of the honeybee (Apismelliferacarpatica). Bulletin of Entomological Research, 102: 619-623. [DOI:10.1017/S0007485312000144]
26. Pătruică, S., A.T. Bogdan, M. Bura and D. Popovici. 2011. Evaluating the complementary effect of some prebiotic and probiotic products on the development of bee colonies during spring. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca-Animal Science and Biotechnologies, 68: 457-458.
27. Pătruică, S., A.T. Bogdan, M. Bura and D. Popovici. 2011. Research on the effect of acidifying substances on bee family's development and health in spring (2). Agro Buletin AGIR, Romania, 3: 123-129.
28. Quinto, E.J., P. Jiménez, I. Caro, J. Tejero, J. Mateo and T. Girbés. 2014. Probiotic lactic acid bacteria: a review. Food Nutrition Science, 5: 1765-1775. [DOI:10.4236/fns.2014.518190]
29. Raymann, K. and N.A. Moran. 2018. The role of the gut microbiome in health anddisease of adult honey bee workers. Current Opinion Insect Science, 26: 97-104. [DOI:10.1016/j.cois.2018.02.012]
30. Ramos, O.Y., M. Basualdo, C. Libonatti and M.F. Vega. 2020. Current status and application of lactic acid bacteria in animal production systems with a focus on bacteria from honey bee colonies. Journal of applied microbiology, 128: 1248-1260. [DOI:10.1111/jam.14469]
31. Rekiel, A., J. Wiecek, W. Bielecki, J. Gajewska, M. Cichowicz, J. Kulisiewicz, M. Batorska, T. Roszkowski and K. Beyga. 2007. Effect of addition of feed antibiotic flavomycin or prebiotic BIO-MOS on production results of fatteners, blood biochemical parameters, morphometric indices of intestine and composition of microflora. Archiv fur Tierzucht Dummerstorf, 50: 172-180.
32. Sabate, D.C., M.S. Cruz, M.R. Benítez-Ahrendts and M.C. Audisio. 2012. Beneficial effects of Bacillus subtilis subsp. subtilis Mori2, a honey-associated strain, on honeybee colony performance. Probiotics and antimicrobial proteins, 4: 39-46. [DOI:10.1007/s12602-011-9089-0]
33. Sabour, S., S.A. Tabeidian and G. Sadeghi. 2019. Dietary organic acid and fiber sources affect performance, intestinal morphology, immune responses and gut microflora in broilers. Animal Nutrition, 5: 156-162. [DOI:10.1016/j.aninu.2018.07.004]
34. SAS. 2003. SAS User's Guide. Version 9.1. Cary, NC: SAS Institute Incorporation (North Carolina, US).
35. Wardell, G.I. 1982. European foulbrood: Association with Michigan blueberry pollination, and control (Doctoral dissertation, Michigan State University).
36. Wu, M., Y. Sugimura, K. Iwata, N. Takaya, D. Takamatsu, M. Kobayashi, D. Taylor, K. Kimura, M. Yoshiyama and T. Miller. 2014. Inhibitory effect of gut bacteria from the Japanese honey bee, Apiscerana japonica, against Melissococcusplutonius, the causal agent of European foulbrood disease. Journal of Insect Science, 14: 1-13. [DOI:10.1093/jis/14.1.129]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb