پژوهشهای تولیدات دامی- اسامی داوران مجله شماره جاری
اسامی داوران مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پژوهشهای تولیدات دامیسال چهاردهم/ شماره ۴۲ / زمستان ۱۴۰۲

اسامی داوران مقالات در این شماره:

دکتر جواد احمد پناه
استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کرمانشاه
دکتر آزاده ترابی
استادیار، دانشگاه پیام نور
دکتر عبدالحکیم توغدری
دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر اسداله تیموری
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مهدی خدایی مطلق
دانشیار، دانشگاه اراک
دکتر قدرت رحیمی میانجی
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر فرجاد رفیعی
استادیار دانشگاه گیلان
دکتر کمال سحرخیز
دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر احسان صالحی­ فر
استادیار، دانشگاه آزاد مشهد
دکتر فرهاد صمدیان
استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
دکتر امید عشایری­ زاده
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر فواد عشقی
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر همایون فرهنگ­ فر
استاد دانشگاه بیرجند
دکتر مائده فیض
دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر محسن قلی­ زاده
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر فرزاد قنبری
استاد دانشگاه گنبد کاووس
دکتر روح الله کیان­فر
استادیار، دانشگاه تبریز
دکتر سید مجتبی مجاوریان
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر بهرام محتشمی
دکتری، دانشگاه ارومیه
دکتر ابوذر نجفی
 استادیار، دانشگاه تهران
دکتر علی نوبخت
 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
دکتر وجیهه نیکوفرد
استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر علی هاتفی
دکتری تخصصی فیزیولوژی دام دانشگاه تهران
دکتر محمد هوشمند
استادیار دانشگاه یاسوج

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشهای تولیدات دامی:
http://rap.sanru.ac.ir/find-1.76.35.fa.html
برگشت به اصل مطلب