پژوهشهای تولیدات دامی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 ۱- اشاعه و نشر نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه علوم دام
۲- کمک به توسعه و اعتلای دانش در زمینه
علوم دام
۳- فراهم نمودن زمینه مناسب تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه
علوم دام.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشهای تولیدات دامی:
http://rap.sanru.ac.ir/find-1.42.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب