پژوهشهای تولیدات دامی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  «بسمه تعالی»

 

براساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در جلسه مورخه 25/8/1390 که طی نامه شماره 179867 مورخه 12/9/1390 ابلاغ شد، با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی به نشریه
پژوهشهای تولیدات دامی (از سال اول شماره 2 پائیز و زمستان 1389) موافقت به عمل آمد.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشهای تولیدات دامی:
http://rap.sanru.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب