پژوهشهای تولیدات دامی- داوران نشریه
داوران نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/2 | 
نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی ORCID Scopus Author ID Publons-ID
دکتر جواد احمد پناه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات ایلام ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۹۹۷-۴۱۰۰ ۵۷۱۹۰۰۳۱۷۸۸ AAB-۲۱۵۴-۲۰۲۰
دکتر امیر اخلاقی استاد دانشگاه شیراز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۲۸۲-۰۲۱۱ ۳۵۲۶۸۰۴۶۱۰۰ W-۷۹۳۲-۲۰۱۸
دکتر زربخت انصاری پیرسرائی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۵۸۹-۱۴۶۳ ۵۰۷۶۱۰۳۴۶۰۰ I-۱۲۷۰-۲۰۱۴
دکتر هادی آتشی دانشیار دانشگاه شیراز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۸۵۳-۶۶۰۸ ۳۷۰۸۸۰۸۱۲۰۰ P-۶۰۴۳-۲۰۱۷
دکتر سجاد بادبرین استادیار مرکز تحقیقات کرمانشاه ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۶۴۰-۸۸۸۳ ۵۵۶۱۳۰۲۸۶۰۰ G-۹۳۱۶-۲۰۱۹
دکتر آزاده ترابی استادیار، دانشگاه پیام نور ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۶۳۷-۶۵۱۶ GQP-۰۰۲۵-۲۰۲۲
دکتر مهدی خدایی مطلق دانشیار، دانشگاه اراک GON-۶۸۳۷-۲۰۲۲
دکتر عیسی دیرنده دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۷۷۳-۳۹۶۶ ۲۵۲۲۹۹۴۰۶۰۰ ABG-۲۸۰۱-۲۰۲۱
دکتر قدرت رحیمی میانجی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر آرش جوانمرد استادیار، دانشگاه تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۹۹۸-۹۸۷۵ ۲۴۱۷۱۰۷۷۱۰۰ AAI-۱۷۰۲-۲۰۲۰
دکتر فرهاد صمدیان استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۸۷۶-۳۲۳۶ ۵۷۱۹۳۵۰۴۵۸۹
دکتر محسن قلی¬زاده دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۵۴۴-۱۵۶۶ ۱۶۰۳۹۴۰۹۱۰۰
دکتر مجید غلامی آهنگران دانشیار  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۷۲۵-۱۰۹۱ ۳۶۹۹۷۰۷۶۶۰۰ AAH-۹۹۴۲-۲۰۱۹
دکتر روح الله کیان¬فر استادیار، دانشگاه تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۹۵۰-۸۹۶۳ ۵۵۳۳۴۶۷۵۲۰۰ AAD-۱۴۲۴-۲۰۲۲
دکتر ابوذر نجفی استادیار، دانشگاه تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۶۱۰-۲۲۷۸ ۵۵۶۳۸۱۳۶۷۰۰ J-۷۱۹۴-۲۰۱۹
دکتر علی هاتفی دکتری تخصصی فیزیولوژی دام دانشگاه تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۱۷۳-۹۸۶۲ ۵۶۶۴۴۵۲۱۸۰۰
دکتر محمد هوشمند استادیار دانشگاه یاسوج
دکتر طاهر یلچی استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۵۹۱-۱۵۴۸ ۳۵۴۸۶۴۹۶۱۰۰ ABG-۴۳۰۶-۲۰۲۱
دکتر سارا یوسفیان دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۰۸۴-۴۹۴۱
دکتر فاطمه بحری استادیار دانشگاه گنبدکاووس ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۶۱۵-۸۸۵۳ AAV-۵۸۲۲-۲۰۲۱
دکتر حبیب اقدم شهریار دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۳۵۷-۳۴۵X ۴۸۳۶۱۱۸۰۹۰۰ AAN-۶۹۷۹-۲۰۲۱
دکتر اسداله تیموری استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۶۰۹-۷۴۹X ۶۵۰۶۰۵۹۰۱۴ DYC-۶۰۶۴-۲۰۲۲
دکتر فریبرز خواجعلی استاد دانشگاه شهرکرد ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۳۲۴-۹۰۷۴ ۱۲۸۰۷۳۳۵۴۰۰ H-۳۵۱۸-۲۰۱۹
دکتر علیرضا خان احمدی استادیار، دانشگاه گنبد کاووس ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۹۲۱-۶۳۶۸ ۲۶۰۳۰۴۳۷۳۰۰ AFS-۲۲۵۴-۲۰۲۲
دکتر فرجاد رفیعی استادیار دانشگاه گیلان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۰۸۳-۰۷۷۳ ۱۶۰۴۳۶۴۴۷۰۰ ABE-۸۸۸۱-۲۰۲۱
دکتر رحیمه سپهری استادیار دانشگاه زنجان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۳۷۸-۷۲۷۱ AIB-۹۲۰۶-۲۰۲۲
دکتر کمال سحرخیز دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر پروین شورنگ دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۲۶۳-۷۸۵۸ ۸۵۱۸۳۷۶۵۰۰ AFD-۶۲۹۲-۲۰۲۲
دکتر همایون فرهنگ¬فر استاد دانشگاه بیرجند ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۸۱۳-۶۰۲۳ ۱۶۶۴۲۸۷۱۳۰۰ AAE-۴۵۹۰-۲۰۲۱
دکتر فرید فیروزبخش دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۴۶۳-۴۶۸۲ ۳۷۰۷۶۸۱۳۷۰۰ AAU-۱۵۱۴-۲۰۲۰
دکتر مائده فیض دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر خلیل قربانی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۹۰۱-۴۰۴۵ ۲۵۰۳۱۲۸۰۵۰۰
دکتر محمد کاظمی فرد دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۸۸۰-۳۴۳X ۵۷۱۹۰۰۷۲۸۲۰
دکتر مهدی مخبر استادیار دانشگاه ارومیه ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۱۸۴-۸۴۲۶ AHC-۳۵۴۹-۲۰۲۲
دکتر فرید مسلمی¬پور دانشیار دانشگاه گنبدکاووس ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۷۱۷-۷۲۲۷ ۲۸۱۶۷۷۲۴۵۰۰ AAV-۴۶۴۶-۲۰۲۱
دکتر حسین محب¬الدینی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۱۷۲-۶۹۹۰
دکتر بهرام محتشمی دکتری دانشگاه ارومیه ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۵۹۲-۹۰۹۴ AAM-۸۵۰۷-۲۰۲۱
دکتر اعظم میرحیدری دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر محمود نظری دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۴۱۷-۴۶۵۴ ۵۶۴۱۲۵۱۴۹۰۰ ABH-۲۱۰۰-۲۰۲۱
دکتر رضا نوروز ولاشدی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۵۴۳-۰۸۶۶ ۵۷۲۴۲۲۹۹۶۰۰ AAA-۹۲۳۰-۲۰۲۲
دکتر وجیهه نیکوفرد استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر شیدا ورکوهی استادیار دانشگاه رازی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۹۱۱-۶۷۳X ۱۶۲۳۵۴۴۷۱۰۰ AAV-۵۲۹۵-۲۰۲۱
دکتر سید رضا هاشمی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۷۱۶-۰۸۳X ۳۶۵۴۲۴۱۰۵۰۰ HNY-۹۰۴۶-۲۰۲۳
دکتر مرتضی یوسفی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۸۹۳-۱۳۰X ۵۷۱۹۷۱۹۶۸۴۶
دکتر مرضیه ابراهیمی استادیار دانشگاه تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۱۲۶-۴۸۰X ۵۷۱۹۲۹۹۷۷۱۳ V-۷۴۴۶-۲۰۱۹
دکتر مسعود دیدارخواه استادیار آموزشکده کشاورزی سرایان، دانشگاه بیرجند ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۶۲۶-۱۶۶۲ ۵۷۲۰۳۱۸۹۴۶۵
دکتر میر داریوش شکوری استادیار دانشگاه محقق اردبیلی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۵۳۹-۶۱۳۲ ۱۴۵۲۵۹۳۲۵۰۰ AID-۴۰۰۰-۲۰۲۲
دکتر احسان صالحی¬فرد استادیار دانشگاه آزاد مشهد ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۳۴۳-۲۷۳۹ ۱۶۴۲۶۵۹۳۷۰۰ AAN-۵۸۳۳-۲۰۲۱
دکتر بهاره طاهری دزفولی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۷۶۵-۱۹۸۸ ۵۱۰۶۱۴۶۹۸۰۰ S-۴۶۹۹-۲۰۱۶
دکتر حسن فضائلی استاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۳۸۰-۷۶۱۱ ۵۵۸۸۴۴۴۰۳۰۰  A-۱۲۹۸-۲۰۱۷
دکتر ابراهیم قاسمی استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۹۰۱-۰۷۹۴ ۵۷۱۵۲۵۲۱۰۰۰ ABH-۵۳۵۶-۲۰۲۰
دکتر محمد مرادی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر میرطاهر میرکزهی استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
دکتر حامد احمدی استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۴۴۵-۳۱۳۹ ۵۶۹۴۸۳۱۴۵۰۰ A-۷۷۸۴-۲۰۰۸
دکتر سید جواد حسینی واشان دانشیار دانشگاه بیرجند ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۸۳۵-۷۰۳۷ ۲۴۳۹۸۹۰۲۹۰۰ R-۱۹۷۹-۲۰۱۹
دکتر مرضیه حیدریه پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۰۹۷-۹۶۰X ۳۵۷۸۴۲۷۵۲۰۰ AGH-۳۳۹۸-۲۰۲۲
دکتر محمود شمس شرق دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۳۷۳-۲۴۶۹ ۲۲۱۳۵۹۷۸۲۰۰
دکتر محسن علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۳۰۱-۳۲۹۶ AGV-۶۲۸۰-۲۰۲۲
دکتر مختار فتحی استادیار، دانشگاه پیام نور، تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۶۲۹-۴۱۸۶  ۳۶۴۵۶۸۹۸۲۰۰ AAA-۴۵۴۱-۲۰۲۲
دکتر رامین فضل اولی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۳۲۴-۵۵۵۰  ۵۷۱۹۹۷۱۲۷۶۷ T-۴۹۸۵-۲۰۱۷
دکتر حسین محمدی استادیار، دانشگاه اراک ۵۶۳۵۴۹۷۵۸۰۰ ABF-۹۱۹۱-۲۰۲۰
دکتر شهریار مقصودلو استادیار، دانشگاه گنبدکاووس ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۸۰۹-۰۸۷X CAH-۶۷۶۱-۲۰۲۲
دکتر مهدی نادی استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۸۵۴-۸۳۸۰ ABH-۱۱۵۳-۲۰۲۱
دکتر مقصود بشارتی دکتری، دانشگاه تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۲۳۳-۶۴۲۵ ۲۶۶۳۳۴۶۳۸۰۰ O-۶۹۴۳-۲۰۱۶
دکتر مهدی حیدری دکتری دانشگاه تهران
دکتر محمد دادپسند دانشیار، دانشگاه شیراز ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۲۱۹-۱۳۴۲ ۲۳۶۶۶۸۴۹۴۰۰ X-۱۱۱۱-۲۰۱۸
دکتر اعظم رضایی استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر پیروز شاکری دانشیار موسسه تحقیقات کرج ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۶۵۳-۶۲۱۳ ۵۶۶۳۶۷۹۷۰۰۰ H-۹۸۴۶-۲۰۱۷
دکتر مهدی نظری دکتری دانشگاه تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۴۳۴-۴۰۱۰ ۵۷۵۳۳۰۶۶۰۰۰ GOE-۳۵۱۸-۲۰۲۲
دکتر محمدعلی بهروزی لک دکتری، دانشگاه ارومیه
دکتر یداله چاشنی دل دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۴۲۵-۶۰۵۳ ۳۵۴۸۳۴۵۹۷۰۰
دکتر حمید دلدار دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۸۶۳-۸۰۱۲ ۳۶۵۲۲۵۴۵۸۰۰ AAK-۷۰۹۷-۲۰۲۰
دکتر منصور رضایی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر محمد تقی زهرائی استاد، دانشگاه تهران
دکتر محمدمهدی شریفی حسینی استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۷۱۳-۶۳۷۳ R-۵۳۶۲-۲۰۱۷
دکتر امید عشایری¬زاده استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۵۲۴-۹۲۳۰ ۲۶۰۳۰۲۳۹۱۰۰ AEA-۱۹۲۷-۲۰۲۲
دکتر فرهنگ فاتحی دکتری، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۲۶۲-۵۸۴۱ ۵۷۲۰۲۰۴۰۴۴۳
دکتر مهدی کسرایی دکتری، جهاد کشاورزی، مشهد
دکتر فاطمه کشیری استادیار ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۴۳۹-۵۰۵۱ ACP-۵۶۱۶-۲۰۲۲
دکتر حسین مرادی شهربابک استادیار، دانشگاه تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۶۸۰-۷۶۶۲ ۳۴۹۷۷۳۶۷۰۰۰ AFQ-۹۱۳۱-۲۰۲۲
دکتر رضا بهمرام استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۲۶۰-۸۰۱۹
دکتر حسنا حاجاتی مدرس دانشگاه فردوسی مشهد ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۰۸۰-۷۷۴۲ ۳۶۵۲۱۱۲۶۳۰۰ O-۹۹۷۶-۲۰۱۹
دکتر حمیدرضا خدائی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۱۳۵-۶۷۴۳ ۵۵۲۱۷۷۵۶۱۰۰ AAN-۷۷۸۱-۲۰۲۱
دکتر غلامرضا داشاب دانشیار، دانشگاه زابل ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۲۲۷-۵۴۲X ۱۲۷۶۳۲۲۵۱۰۰ AAB-۵۴۰۲-۲۰۲۲
دکتر مهدی ژندی استادیار، دانشگاه تهران
دکتر مجید قشلاق علیایی استادیار دانشگاه تبریز
دکتر تقی قورچی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۸۶۵-۲۹۳۲ ۲۵۴۲۱۷۴۷۹۰۰
دکتر فرهاد غفوری کسبی استادیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۲۱۹-۰۵۵X ۲۵۷۲۱۹۴۷۷۰۰ AAB-۷۵۰۱-۲۰۲۲
دکتر فاطمه گنجی پژوهشگر پسادکتری دانشگاه بیرجند ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۴۷۶-۰۸۰۰
دکتر محمدرضا محمدآبادی استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۲۶۸-۳۰۴۳ ۵۵۳۸۷۱۱۴۱۰۰  J-۲۶۷۸-۲۰۱۷
دکتر عباس مسعودی دکتری، گروه علوم دامی، دانشگاه لرستان
دکتر معصومه نصیر اسلامی دکتری، گروه علوم دامی، دانشگاه رازی
دکتر علی نوبخت دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۱۴۵-۲۶۴۶ AAO-۱۶۴۸-۲۰۲۱
دکتر توحید وحدت پور استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۶۳۸-۷۲۷۰ ۲۴۸۳۳۷۸۱۴۰۰ T-۷۰۵۰-۲۰۱۷
دکتر فرزاد قنبری استادیار، دانشگاه گنبد کاوس ۵۷۲۴۳۹۶۸۱۰۰
دکتر جمال سیف دواتی دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۷۹۴-۴۴۵۰ ۲۵۴۲۲۹۳۹۲۰۰ AAA-۲۴۴۴-۲۰۲۱
دکتر محسن آزادبخت دانشیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۷۲۶-۹۳۲۱ ۵۵۶۳۱۶۶۰۳۰۰
دکتر امیر کریمی استادیار داﻧﺸﮕﺎه تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۶۸۲-۴۹۷۸ ۵۷۳۲۹۷۸۳۴۰۰ GNM-۶۷۶۷-۲۰۲۲
دکتر محمدامیر کریمی ترشیزی دانشیار داﻧﺸﮕﺎه تربیت مدرس ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۱۴۱-۴۹۰۴ ۱۶۴۲۵۹۶۰۸۰۰ ACZ-۸۶۴۵-۲۰۲۲
دکتر وحید واحدی استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی ABP-۵۵۸۸-۲۰۲۲
دکتر بهمن پریزادیان کاوان استادیار دانشگاه لرستان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۷۷۶-۷۸۸۵ ۴۶۴۶۱۸۸۷۷۰۰
دکتر علی خطیب جو استادیار، دانشگاه ایلام ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۲۱۴-۸۱۴۶ AAV-۴۶۵۵-۲۰۲۱
دکتر مریم رویان استادیار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  (AREEO) ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۹۱۸-۳۱۸۱ ۱۵۱۳۶۹۴۶۶۰۰ H-۲۵۸۷-۲۰۱۸
دکتر حسین منافی راثی استادیار، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۸۴۳-۲۴۵X ۳۹۷۶۲۶۵۱۸۰۰ G-۸۳۳۸-۲۰۱۷
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشهای تولیدات دامی:
http://rap.sanru.ac.ir/find-1.132.96.fa.html
برگشت به اصل مطلب