پژوهشهای تولیدات دامی- داشتن مجوز دسترسی (حق کپی رایت)(CC)
داشتن مجوز دسترسی (حق کپی رایت)(CC)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/15 | 


حق کپی‌رایت
 (CC)         

تمامی مقالات این فصلنامه به صورت آزاد قابل استفاده هستند و استفاده از محتویات مقالات فقط با رعایت ضوابط

 Creative Commons  (Attribution-NonCommercial ۴.۰ International ) و ذکر منبع به این فصلنامه مجاز می‌باشد.

لذا حق کپی رایت مقاله به نشریه منتقل شده و نویسنده می تواند از مقاله تحت مجوز فوق الذکر استفاده کند. این مجوز ، که توسط بسیاری از مجلات دسترسی آزاد استفاده می شود ، اجازه استفاده از مقالات را مشروط به ذکر منبع می‌دهد. 

لازم به ذکر است که به منظور حفظ حق کپی رایت، نشریه از نرم افزارهای مشابهت یاب در بررسی اولیه و در فرآیند داوری مقالات استفاده نموده و در صورت مشابهت بیش از ۳۰% با مراجع موجود قبلی، مقاله رد خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشهای تولیدات دامی:
http://rap.sanru.ac.ir/find-1.107.72.fa.html
برگشت به اصل مطلب