دوره 14، شماره 42 - ( زمستان 1402 )                   جلد 14 شماره 42 صفحات 61-51 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه تغذیه دام و طیور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده:   (591 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: استفاده از فرآورده­‌های کشاورزی به­‌جای دانه غلات در جیره دام‌های پرواری همواره به‌­عنوان یک موضوع مهم و جذاب برای پژوهش‌­های علمی بوده است. یکی از این فرآورده‌­ها، ضایعات سیب‌زمینی است که اگر به‌درستی با روش‌هایی مانند سیلو کردن عمل­آوری شود می‌تواند با جایگزینی به‌جای دانه غلات مانند جو در جیره، با توجه به ارزش تغذیه­‌ای مناسب این فرآورده، سبب بهبود عملکرد رشد دام، کاهش هزینه خوراک و جلوگیری از هدر رفت منابع خوراکی شود. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف سیلاژ ضایعات سیب‌زمینی با جو بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، فراسنجه‌­های شکمبه‌ای و خونی بره‌های نر پرواری بود.
 مواد و روش‌ها: در این پژوهش از تعداد 30 رأس بره نر آمیخته زل و افشار با میانگین وزن 2±26 کیلوگرم و میانگین سن 0/4±4/5/4 ماه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 6 تکرار به­ مدت 90 روز استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (بدون ضایعات سیلو شده سیب‌زمینی) و تیمارهای حاوی 25، 50، 75 و 100 ضایعات سیلو شده سیب‌زمینی جایگزین دانه جو (بر اساس ماده خشک) بودند.
 یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری در وزن پایان پروار (0/025=p)، افزایش وزن روزانه (0/032=p)، ماده خشک مصرفی (0/021=p) و ضریب تبدیل خوراک (0/020=p) بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت. بالاترین وزن پایانی، افزایش وزن روزانه و ماده خشک مصرفی به‌ترتیب در تیمار حاوی 50 درصد ضایعات سیلاژ سیب ‌زمینی مشاهده شد. نتایج قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جیره‌های آزمایشی نشان داد که تفاوت معنی‌داری در قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام (0/011=p) و الیاف نامحلول در شوینده خنثی (0/024=p) بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت. بیشترین قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام در تیمار حاوی 50 درصد ضایعات سیلاژ سیب­‌زمینی مشاهده شد. نتایج برخی فراسنجه‌های سرم خون نشان داد که تفاوت معنی‌داری در غلظت گلوکز (0/026=p)، تری‌گلیسرید (0/010=p)، لیپوپروتئین با دانسیته پایین (0/010=p) و نیتروژن اوره‌ای خون (0/021=p) بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت. نتایج فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای نشان داد که تفاوت معنی‌داری در جمعیت باکتری‌های اسیدلاکتیک (0/039=p)، کلی‌فرم (0/018=p)، پروتوزوآ (0/015=p)، نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه (0/036=p)، کل اسیدهای چرب فرار (0/046=p)، اسید استیک (0/015=p)، پروپیونیک (0/023=p)، بوتیریک (0/016=p)، والریک (0/020=p) و ایزووالریک (0/011=p) بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت. بالاترین جمعیت باکتری‌های اسیدلاکتیک در تیمار حاوی 100 درصد، پایین‌ترین جمعیت کلی فرم در تیمار حاوی 75 درصد، بالاترین جمعیت پروتوزوآ در تیمار حاوی 100 درصد و بالاترین غلظت کل اسیدهای چرب فرار در تیمار حاوی 50 درصد سیلاژ ضایعات سیب­‌زمینی مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: نتایج کلی پژوهش حاضر نشان داد که عملکرد رشد، قابلیت هضم ظاهری، غلظت کل اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه و جمعیت باکتری‌ها و پروتوزوآ با مصرف سطح 100 درصد سیلاژ ضایعات سیب­‌زمینی بهبود یافت.
متن کامل [PDF 3090 kb]   (118 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه نشخوارکنندگان
دریافت: 1402/1/15 | ویرایش نهایی: 1402/12/14 | پذیرش: 1402/3/17 | انتشار: 1402/10/26

فهرست منابع
1. Aibibula, Y., Okine, A., Hanada, M., Murata, S., Okamoto, M., & Goto, M. (2007). Effect of replacing rolled corn with potato pulp silage in grass silage-based diets on nitrogen utilization by steers. Asian-australasian journal of animal sciences, 20(8), 1215-1221. [DOI:10.5713/ajas.2007.1215]
2. Allen, M.S. (2000). Effects of diet on short-term regulation of feed intake by lactating dairy cattle. Journal of dairy science, 83(7), 1598-1624. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(00)75030-2]
3. AOAC International. (2003). Official Methods of Analysis of AOAC International. 17th edition.2nd revision. Gaithersburg, MD, USA, Association of Analytical Communities.
4. Borja, M.S., Oliveira, R.L., Bagaldo, A.R., Pereira, L.A., Portela, R.W., Barbosa, A.M., & Carvalho, G.G.P. (2014). Microbial protein and blood parameters of goats fed with licury cake. Semina: Ciências Agrárias, 35(1), 519-529. [DOI:10.5433/1679-0359.2014v35n1p519]
5. Broderick, G.A., & Kang, J.H. (1980). Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of dairy science, 63(1), 64-75. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(80)82888-8]
6. Cao, Y., Takahashi, T., & Horiguchi, K.I. (2009). Effects of addition of food by-products on the fermentation quality of a total mixed ration with whole crop rice and its digestibility, preference, and rumen fermentation in sheep. Animal feed science and technology, 151(1-2), 1-11. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2008.10.010]
7. Chashnidel, Y.H., Kolarestaghi, Jafari, A.R.S., & Bahari, M. (2018). The effects of substituting barley grain with waste potatoes cooked on ruminal degradation and some blood metabolites of fattening Zell lambs. Animal Science Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 118: 23-32 (In Persian).
8. Chashnidel, Y., Kolarestaghi, H., & Jafari, A.R.S. (2019). Replacing barley with different levels of cooked potato wastes in diet on growth performance, apparent digestibility of nutrients and qualitative and quantitative characteristics of carcasses of fattened Zell male lambs. Journal of Ruminant Research, 7(3): 13-26 (In Persian).
9. Conway, W.J. (1950). Micro diffusion analysis and volumetric error. (2th ed) Crosby Lock Wood and Son. London, U.K.
10. Dehority, B.A. (2003). Rumen Microbiology. Academic Press, London.
11. De Smet, S., Raes, K., & Demeyer, D. (2004). Meat fatty acid composition as affected by fatness and genetic factors: a review. Animal Research, 53(2): 81-98. ‌ [DOI:10.1051/animres:2004003]
12. Dhingra, D., Michael, M., Rajput, H., & Chopra, S., (2013). Utilization of potato processing waste for compound cattle feed. Agricultural Engineering Today, 37: 40-45.
13. Duncan, D.B. (1955). Multiple range and multiple F tests. Biometrics, 1: 1-42. ‌ [DOI:10.2307/3001478]
14. Fadel, J.G., Uden, P., & Robinson, P.H. (1987). Effect of nitrogen and energy supplements on intake and digestion of oat straw by non-lactating dairy cows. The Journal of Agricultural Science, 109(3): 503-511. [DOI:10.1017/S0021859600081715]
15. Franco, M., Stefański, T., Jalava, T., Lehto, M., Kahala, M., Järvenpää, E., & Rinne, M. (2021). Effect of potato by-product on production responses of dairy cows and total mixed ration stability. Dairy, 2(2): 218-230. [DOI:10.3390/dairy2020019]
16. Gebrechristos, H.Y., & Chen, W. (2018). Utilization of potato peel as eco‐friendly products: A review. Food science & nutrition, 6(6): 1352-1356. [DOI:10.1002/fsn3.691]
17. Ghoorchi, T. & Ghorbani, B. (2012). Rumen Microbiology. Publications of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 169 p (In Persian).
18. Harmon, D., Yamka, R., & Elam, N. (2004). Factors affecting intestinal starch digestion in ruminants: a review. Canadian Journal Animal Science, 84(3): 309-318. [DOI:10.4141/A03-077]
19. Huntington, G.B. (1997). Starch utilization by ruminants: from basics to the bunk. Journal of Animal Science, 5: 852-867.‌ [DOI:10.2527/1997.753852x]
20. Ivan, M., Neill, L., Forster, R., Alimon, R., Rode, L. M., & Entz, T. (2000). Effects of Isotricha, Dasytricha, Entodinium, and total fauna on ruminal fermentation and duodenal flow in wethers fed different diets. Journal of Dairy Science, 83(4), 776-787. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(00)74940-X [DOI:10.3168/jds.s0022-0302(00)74940-x]
21. Jiriaei, F., Kazemi Bonchenar, M., Moradi M.H., & Mirmohammadi, D. (2017). Effect of starch source in diets contained corn steep liquor on performance, blood metabolites, and ruminal enzymes activities of fattening lambs. Journal of Ruminant Research, 5(1): 152-168.(In Persian). [DOI:10.22069/ejrr.2017.12884.1531]
22. Kalantar, M. (2017). Use of processed agricultural wastes and residues in feeding livestock, poultry and aquatic animals. Qom, research plan, agricultural promotion coordination management of Qom Province Agricultural Jihad Organization (In Persian).
23. Kanengoni, A. T., Chimonyo, M., Ndimba, B. K., & Dzama, K. (2015). Feed preference, nutrient digestibility and colon volatile fatty acid production in growing South African Windsnyer-type indigenous pigs and Large White× Landrace crosses fed diets containing ensiled maize cobs. Livestock Science, 171, 28-35.‌ [DOI:10.1016/j.livsci.2014.10.018]
24. Malecky, M., Ghadbeigi, M., Aliarabi, H., Bahari, A. A., & Zaboli, K. (2017). Effect of replacing alfalfa with processed potato vines on growth performance, ruminal and total tract digestibility and blood metabolites in fattening lambs. Small Ruminant Research, 146, 13-22.http://dx.doi.org/10.1016/j.smallrumres.2016.11.005 [DOI:10.1016/j.smallrumres.2016.11.005]
25. Mayer, F., & Hillebrandt, J. O. (1997). Potato pulp: microbiological characterization, physical modification, and application of this agricultural waste product. Applied microbiology and biotechnology, 48, 435-440. [DOI:10.1007/s002530051076]
26. Mehrani, K., Ghoorchi, T., Toghdory, A., & RajabiAliAbadi, R. (2021). Effect of different levels of potato on nutrient digestibility, fibrolytic enzyme and ruminal characteristics in Dalagh ewe. Research on Animal Production, 11(30): 49-56. (In persian). http://dx.doi.org/10.52547/rap.11.30.49 [DOI:10.52547/rap.11.30.49]
27. Mohammed, R., Kennelly, J. J., Kramer, J. K. G., Beauchemin, K. A., Stanton, C. S., & Murphy, J. J. (2010). Effect of grain type and processing method on rumen fermentation and milk rumenic acid production. Animal, 4(8), 1425-1444 ‌ [DOI:10.1017/S175173111000039X]
28. Nkosi, B. D., & Nkosi, R. (2010). Effects of whey and molasses as silage additives on potato hash silage quality and growth performance of lambs. South African Journal of Animal Science, 40(3), 229-237. http://dx.doi.org/10.4314/sajas.v40i3.7 [DOI:10.4314/sajas.v40i3.7]
29. Okine, A., Hanada, M., Aibibula, Y., & Okamoto, M. (2005). Ensiling of potato pulp with or without bacterial inoculants and its effect on fermentation quality, nutrient composition and nutritive value. Animal feed science and technology, 121(3-4), 329-343. http://dx.doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2005.02.032 [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2005.02.032]
30. Omer, H. A. A., & Tawila, M. A. (2008). Growth performance of growing Baladi goats fed diets containing different levels of sun dried peel potato waste. Egyptian Journal of Nutrition and feeds, 11(3), 453-468.
31. Omer, H. A., S. S. Abdel-Magid, S. M. Ahmed, M. I. Mohamed and I. M. Awadalla. 2010. Response to partial replacement of yellow corn with potato processing waste as non-traditional source of energy on the productive performance of Ossimi lambs. Tropical Animal Health and Production, 42(6): 1195-1202.‌ [DOI:10.1007/s11250-010-9548-8]
32. Ottenstein, D. M., & Bartley, D. A. (1971). Separation of free acids C2-C5 in dilute aqueous solution column technology. Journal of Chromatographic Science, 9(11), 673-681. [DOI:10.1093/chromsci/9.11.673]
33. Pen, B., Oyabu, T., Hidaka, S., & Hidari, H. (2006). Effect of potato by-products based silage on growth performance, carcass characteristics and fatty acid composition of carcass fats in Holstein steers. Asian-australasian journal of animal sciences, 18(4), 490-496.http://dx.doi.org/10.5713/ajas.2005.490 [DOI:10.5713/ajas.2005.490]
34. Przemysław, S., Cezary, P., Stanisław, M., Krzysztof, L., Barbara, P., Zofia, A., ... & Ząbek, K. (2014). The effect of nutritional and fermentational characteristics of grass and legume silages on feed intake, growth performance and blood indices of lambs. Small Ruminant Research, 123(1), 1-7. http://dx.doi.org/10.1016/j.smallrumres.2014.11.008 [DOI:10.1016/j.smallrumres.2014.11.008]
35. Radunz, A. E., Lardy, G. P., Bauer, M. L., Marchello, M. J., Loe, E. R., & Berg, P. T. (2003). Influence of steam-peeled potato-processing waste inclusion level in beef finishing diets: effects on digestion, feedlot performance, and meat quality. Journal of animal science, 81(11), 2675-2685. [DOI:10.2527/2003.81112675x]
36. Relling, A. E., Crompton, L. A., Loerch, S. C., & Reynolds, C. K. (2009). Plasma concentration of glucose-dependent insulinotropic polypeptide is negatively correlated with respiratory quotient in lactating dairy cows. J Dairy Sci, 92, 470-471.
37. Rooke, J. A., Moss, A. R., Mathers, A. I., & Crawshaw, R. (1997). Assessment using sheep of the nutritive value of liquid potato feed and partially fried potato chips (French fries). Animal feed science and technology, 64(2-4), 243-256. [DOI:10.1016/S0377-8401(96)01051-6]
38. Sadri, K., Rouzbehan, Y., Fazaeli, H., & Rezaei, J. (2018). Influence of dietary feeding different levels of mixed potato-wheat straw silage on the diet digestibility and the performance of growing lambs. Small Ruminant Research, 159, 84-89. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2017.11.002]
39. SAS. (2001). Statistical Analysis System User's Guide: Statistics. SAS Institute, Cary, NC.
40. Salem, A. Z., Kholif, A. E., Olivares, M., Elghandour, M. M., Mellado, M., & Arece, J. (2013). Influence of S. babylonica extract on feed intake, growth performance and diet in vitro gas production profile in young lambs. Tropical Animal Health and Production, 46, 213-219. http://dx.doi.org/10.1007/s11250-013-0478-0 [DOI:10.1007/s11250-013-0478-0]
41. Schneider, P. L., Stokes, M. R., Bull, L. S., & Walker, C. K. (1985). Evaluation of potato meal as a feedstuff for lactating dairy cows. Journal of dairy science, 68(7), 1738-1743. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(85)81020-1 [DOI:10.3168/jds.s0022-0302(85)81020-1]
42. ‌ Stanhope, D. L., Hinman, D. D., Everson, D. O., & Bull, R. C. (1980). Digestibility of potato processing residue in beef cattle finishing diets. Journal of animal science, 51(1), 202-206. [DOI:10.2527/jas1980.511202x]
43. ‌ Sugimoto, M., Chiba, T., Kanamoto, M., Hidari, H., Kida, K., Saito, W., ... & Saito, T. (2007). Effects of urea treatment of potato pulp and inclusion levels of potato pulp silage in supplements on digestibility and ruminal fermentation in beef steers. Animal science journal, 78(6), 587-595. http://dx.doi.org/10.1111/j.1740-0929.2007.00479.x [DOI:10.1111/j.1740-0929.2007.00479.x]
44. ‌ Sugimoto, M., Saito, W., Ooi, M., Sato, Y., & Saito, T. (2009). The effects of inclusion levels of urea‐treated potato pulp silage in concentrate and roughage sources on finishing performance and carcass quality in cull beef cows. Animal science journal, 80(3), 280-285. [DOI:10.1111/j.1740-0929.2009.00629.x]
45. Taasoli, G., & Kafilzadeh, F. (2008). Effects of dried and ensiled apple pomace from puree making on performance of finishing lambs. Pakistan Journal of Biological Sciences, 11(2), 294-297. http://dx.doi.org/10.3923/pjbs.2008.294.297 [DOI:10.3923/pjbs.2008.294.297]
46. Van Soest, P. J. (1994). Nutritional Ecology of the Ruminant. Cornel University Press, Ithaca, New York, 374 pp. [DOI:10.7591/9781501732355]
47. Van Keulen, J. Y. B. A., & Young, B. A. (1977). Evaluation of acid-insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility studies. Journal of Animal Science, 44(2), 282-287. [DOI:10.2527/jas1977.442282x]
48. Wang, D., Li, F., Zhang, Y., Bu, D., Sun, P., & Zhou, L. (2012). Mixed silage of potato pulp and corn straw affects rumen environment and serum biochemical parameters of beef cattle. Chinese Journal of Animal Nutrition, 24(7), 1361-1367.
49. Wang, S. P., Wang, W. J., & Tan, Z. L. (2016). Effects of dietary starch types on rumen fermentation and blood profile in goats. Czech J Anim Sci, 61(1), 32-41. [DOI:10.17221/8666-CJAS]
50. Zhao, F., Ren, W., Zhang, A., Jiang, N., Liu, W., & Wang, F. (2018). Effects of different amylose to amylopectin ratios on rumen fermentation and development in fattening lambs. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 31(10), 1611. https://doi.org/10.5713/ajas.17.0833 [DOI:10.5713%2Fajas.17.0833]
51. Zhang, X., Zhang, H., Wang, Z., Zhang, X., Zou, H., Tan, C., & Peng, Q. (2015). Effects of dietary carbohydrate composition on rumen fermentation characteristics and microbial population in vitro. Italian Journal of Animal Science, 14(3), 3366. http://dx.doi.org/10.4081/ijas.2015.3366 [DOI:10.4081/ijas.2015.3366]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.