دوره 13، شماره 38 - ( زمستان 1401 1401 )                   جلد 13 شماره 38 صفحات 68-58 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران.
چکیده:   (1119 مشاهده)

چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: تغذیه بهینه تنها زمانی رخ می‌دهد که طیور به‌صورت کارآمد از مواد مغذی موجود در خوراک برای رشد، سلامتی، تولیدمثل و زنده‌ماندن استفاده کنند. ویتامینها به دلیل وظایف حیاتی که در متابولیسم حیوان و مورد استفاده قرار گرفتن بهینه سایر مواد مغذی دارند، باید به مقدار کافی در جیره وجود داشته باشند.
مواد و روش‌ها: تعداد 500  قطعه جوجه یک ‌روزه سویه راس 308 (نر و ماده) در یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 5 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند. تیمارهای آزمایشی شامل پنج سطح مکمل ویتامینی: 1) شاهد (100% مقادیر پیشنهادی کاتالوگ سویه راس 308)، و 2 تا 5) به ترتیب 90%، 80%، 70% و 60% سطح پیشنهادی بودند. در طی مدت 42 روز آزمایش عملکرد در پایان هر  دوره (سنین 10، 24 و 42 روزگی)، ثبت شد. ارزیابی پاسخ ایمنی هومورال با استفاده از تزریق SRBC و در سن 35 روزگی انجام شد. پاسخ ایمنی سلولی در 37 روزگی و با تست ازدیاد حساسیت پوستی ارزیابی شد. در سن 42 روزگی از ده پرنده از هر تیمار به‌منظور شمارش گلبول‌های سفید خون‌گیری و سپس پرندگان کشتار شده و وزن نسبی بخشهای مختلف لاشه اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: سطح پیشنهادی 80 درصد مکمل ویتامینی اثر معنی‌داری بر صفات عملکردی شامل مقدار خوارک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، درصد زنده مانی و شاخص تولید نداشت (0.05<p). با کاهش سطح مکمل ویتامینی، طول ژژنوم و درصد بال و طحال در پرندگان مورد آزمایش کاهش یافت (p<0.05)، ولی درصد لاشه و سایر اجزای آن تحت تأثیر قرار نگرفت (0.05<p). تیتر آنتی بادی در پاسخ به تزریق SRBC، پاسخ ایمنی سلولی و نیز تعداد گلبول‌های سفید خون تحت تأثیر سطح پیشنهادی 80 درصد مکمل ویتامینی قرار نگرفتند (0.05<p)، هرچند سطح پیشنهادی 80 درصد مکمل ویتامینی، تیتر  IgGو درصد هتروفیل را به‌طور معنی‌داری کاهش داد (p<0.05).
نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج نشان داد میتوان سطح ویتامینهای جیره جوجه‌های گوشتی را بدون تأثیر منفی بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال تا 20 درصد کاهش داد.

 

واژه‌های کلیدی: ایمنی، جوجه گوشتی، عملکرد، ویتامین
متن کامل [PDF 1925 kb]   (381 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه طیور
دریافت: 1401/3/10 | ویرایش نهایی: 1401/10/19 | پذیرش: 1401/8/24 | انتشار: 1401/9/10

فهرست منابع
1. Abdukalykova, S.T. and C.A. Ruiz-Feria. 2006. Arginine and vitamin E improve the cellular and humoral immune response of broiler chickens. International Journal of Poultry Science, 5(2): 121-127. [DOI:10.3923/ijps.2006.121.127]
2. Abudabos, A.M., M. Gamaleldein, O. H. Elsayeid and Q. Muath. 2013. Effect of mineral-vitamin premix reduction on performance and certain hemato-biochemical values in broiler chikens. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(5): 77-753. [DOI:10.3923/ajava.2013.747.753]
3. Alahyari-shahrasb, M., H. Moravej and M. Shivazad. 2012. Decreasing vitamin premix on chicken carcass composition and blood chemistry in floor and battery cage systems. Italian Journal of Animal Science, 11(1): 77-8. [DOI:10.4081/ijas.2012.e14]
4. Corrier, D.E. and J.R. Deloach. 1990. Evaluation of cell mediated, cutaneous basophil hypersensitivity in young chickens by an interdigital skin test. Poultry Science, 69: 03-08. [DOI:10.3382/ps.0690403]
5. da Silva, I.C.M., A.M.L. Ribeiro, C.W. Canal, M.M. Vieira, C.C. Pinheiro, T. Gonçalves, M.L. de Morales and V.S. Ledur. 2011. Effect of vitamin E levels on the cell-mediated immunity of broilers vaccinated against coccidiosis. Brazilian Journal of Poultry Science, 13(1): 53-56. [DOI:10.1590/S1516-635X2011000100008]
6. Deyhim, F. and R.G. Teeter. 1993. Dietary vitamin and/or trace mineral premix effects on performance, humoral mediated immunity and carcass composition of broilers during thermoneutral and high ambient temperature distress. Journal of Applied Poultry Research, 2: 37-355. [DOI:10.1093/japr/2.4.347]
7. Drinic, M., A. Kralj and B. Vazic. 2016. Effects of removing vitamins and trace minerals from finisher diets on production parameters, tibia strength and ash content in chicken bones. Animal Science Papers and Reports, 3(3): 279-292.
8. Elah Yaari Shahrasab, M., H. Moruj, Y. Baghchaghi and M. Shivazad. 2013. The effect of different levels and periods of vitamin supplement consumption on the performance and immune system of broiler chickens fed with wheat and barley-based diets in the final stage of rearing. Iran Animal Science Research Journal, 4(1): 1-7.
9. Gross, W.B. 1988. Effect of environmental stress on the responses of ascorbic-acid-treated chickens to Escherichia coli challenge infection. Avian diseases, 432-436.‌ [DOI:10.2307/1590908]
10. Hesabi, A. 2007. Effect of vitamin E on performance and immune response of broiler chicks. Proceeding 16th European symposium on poultry nutrition, August 26-30, Strasbourg, France, 321-322 p.
11. INRA. 1998. L'alimentation des animaux monogastriques: porcs, lapins, volailles, alimentation du poulet de chair. In: L'Alimemation des Animaux Monogastriques, (Paris, Institut National de la Recherche Agronomique), 85-93 pp.
12. Kannan, K. and S.K Jain. 2004. Effect of vitamin B6 on oxygen radicals, mitochondrial membrane potential, and lipid peroxidation in H2O2-treated U937 monocytes. Free Radical Biology and Medicine, 36(4): 423-428.‌ [DOI:10.1016/j.freeradbiomed.2003.09.012]
13. Khajali, F., E. Asadi Khoshoei and M. Zamani. 2006. Effect of vitamin and trace mineral withdrawal from finisher diets on growth performance and immunocompetence of broiler chickens. British Poultry Science, 7(2): 159-162. [DOI:10.1080/00071660600610732]
14. Khazaie, S.M. Jafari, J. Heydari and F. Salem. 2015. Investigating response of spleen and erythrocytes antioxidant defense system on the effects of n-acetyl cysteine against Paraoxon toxicity in rat. Studies in Medical Sciences, 26(3): 176-184.‌
15. Kidd, M.T. 200. Nutritional modulation of immune function in broilers. Poultry Science, 83: 650-657. [DOI:10.1093/ps/83.4.650]
16. Lagana, C., A.M.L. Ribeiro, A.M. Kessler, L.R. Kratz and C.C. Pinheiro. 2007. Effect of the supplementation of vitamins and organic minerals on the performance of broilers under heat stress. Brazilian Journal of Poultry Science, 9(1): 39-3. [DOI:10.1590/S1516-635X2007000100006]
17. Leeson, S. 2007. Vitamin requirements: Is there basis for re-evaluating dietary specifications? World's Poultry Science Journal, 63(2): 255-266. [DOI:10.1017/S0043933907001444]
18. Leeson, S. and J.D. Summers. 1997. Commercial Poultry Nutrition. University Books, Ontario, Canada.
19. Maiorka, A., A.C. Laurentiz, E. Santin, L.F. Araujo and M. Macari. 2002. Dietary vitamin or mineral mix removal during the finisher period on broiler chicken performance. Journal of Applied Poultry Research, 11(2): 121-126. [DOI:10.1093/japr/11.2.121]
20. Mochamat, N., I. Zulkifli, A. Soleimani Farjam and M. Abul Hossain. 2017. Response to withdrawal of vitamin and trace mineral premixes from finisher diet in broiler chickens under the hot and humid tropical condition. Italian Journal of Animal Science, 16(2): 239-25. [DOI:10.1080/1828051X.2016.1268935]
21. Moravej, H., M. Alahyari-shhrasb, M.R. Baghani and M. Shivazad. 2012. Withdrawal or reduction of the dietary vitamin premix on bone parameters of broiler chickens in two rearing systems. South African Journal of Animal Science, 2(2): 310-32. [DOI:10.4314/sajas.v42i2.10]
22. Moravej, H., M. Alahyari-Shahrasb, A. Kiani, M. Bagherirad and M. Shivazad. 2013. Effects of different levels of vitamin premixin finisher diets on performance, immunocompetence and meat lipid oxidation of chickens fed on corn-soybean meal. Veterinary Research Forum, (1): 13-18.
23. Namghi, H., H. Nasiri Moghadam, J. Tawakkel Afshari and H. Kermanshahi. 2009. Investigating the effect of vitamin C supplementation on performance and immunological responses of broiler chickens. Iranian Journal of Animal Science, 39(1): 1-10.
24. Nilipour, A.H., R. Fabrego and B.D. Butcher. 199. Determine the effect of withdrawing various levels of vitamin and minerals from the broiler male finisher diets. Poultry Science, 73(1): 153-153.
25. NRC, N.R.C. 1999. Nutrient requirements of poultry.‌
26. Ogunwole, O.A., E.O. Kolade, M.O. Olumide, A.O. Akinsoyinu, A.A. Mako, O. Abiola- Olagunju and O.A. Adebiyi. 2011. Evaluation of five proprietary vitaminmineral premixes in Ibadan, Nigeria for broiler production. In Proceedings of the Annual Meeting of Poultry Science Association, 83-83 pp.
27. Patel, K.P., H.M. Edwards and D.H. Baker. 1997. Removal of vitamin and trace mineral supplements from broiler finisher diets. Journal of Applied Poultry Research, 6(2): 191-198. [DOI:10.1093/japr/6.2.191]
28. Perez-Vendrell, A.M., J.M. Hernandez, L. Llaurado and J. Brufau. 2003. Improving the nutritive value of broiler meat by feeding optimum vitamin nutrition (OVNTM). Proceeding of XVI European Symposium on poultry meat, Saint-Brieuc, France, 185-189.
29. Pompeu, M.A., L.F.L. Cavalcanti and F.L.B. Toral. 2018. Effect of vitamin E supplementation on growth performance, meat quality, and immune response of male broiler chickens: A meta-analysis, Livestock Science, 208: 5-13. [DOI:10.1016/j.livsci.2017.11.021]
30. Ruitz N. and R.H. Harms. 1990. The lack of response of broiler chickens to supplemental niacin when fed a corn-soya bean meal diet from 3 to 7 weeks of age. Poultry Science, 69: 2231-223. [DOI:10.3382/ps.0692231]
31. Sakkas, P.S. Smith, T.R. Hill and I. Kyriazakis. 2019. A reassessment of the vitamin D requirements of modern broiler genotypes. Poultry Science, 98(1): 330-30. [DOI:10.3382/ps/pey350]
32. Skinner, J.T., A.L. Waldroup and P.W. Waldroup. 1992. Effects of removal of vitamin and trace mineral supplements from grower and finisher diets on live performance and carcass composition of broilers Journal of Applied Poultry Research. 1: 280-286. [DOI:10.1093/japr/1.3.280]
33. Zanganeh, S.M. Turki, H. Lotf Elhian and A. Abdul Mohammadi. 2018. The effect of dietary addition of lysophospholipids (lysolstein) and vitamin C in the final period on performance, carcass characteristics and immune response of broiler chickens under heat stress conditions and normal temperature. Animal Science, 31(119): 155-168.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.