پژوهشهای تولیدات دامی- مدیر اجرایی مجلات دانشگاه
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

آقای دکتر طاهر عزیزی خالخیلی

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشهای تولیدات دامی:
http://rap.sanru.ac.ir/find.php?item=1.71.28.fa
برگشت به اصل مطلب