پژوهشهای تولیدات دامی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  پژوهشهای تولیدات دامی

  

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  Research on Animal Production

     

  - صاحب امتیاز

  معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  - مدیرمسوول


مدیرمسوول
دکتر منصور رضایی
پست الکترونیک: sanru.ac.irm.rezaei


  - سردبیر

سردبیر
دکتر قدرت رحیمی میانجی
پست الکترونیک:
gh.rahimisanru.ac.ir
  - مدیر اجرایی مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه

  دکتر رحمت عباسی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک
r.abasisanru.ac.ir


ویراستار علمی: قدرت رحیمی میانجی
ویراستار انگلیسی: دکتر مهدی مردانی
صفحه آرایی: دفتر پژوهشنامه - فاطمه اسماعیلی


  هیئت تحریریه پژوهشهای تولیدات دامی

 دکتر زربخت انصاری پیرسرائی
دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک:  z.ansarisanru.ac.ir          

دکتر فتح الله بلداجی
استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پست الکترونیک: yahoo.comboldajif


دکتر نورمحمد تربتی نژاد
استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پست الکترونیک:   n_torbatinejadgau.ac.ir      دکتر اسدالله تیموری یانسری
استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک: sanru.ac.irastymori


دکتر یوسف جعفری آهنگری
استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پست الکترونیک: gau.ac.irjafari


دکتر سیدحسن حافظیان
استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک: h.hafeziansanru.ac.ir


دکتر قدرت رحیمی میانجی
استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر قدرت ا... رحیمی
پست الکترونیک: gh.rahimisanru.ac.ir


دکتر منصور رضایی
استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک: sanru.ac.irm.rezaei


دکتر محمود شیوازاد
استاد، دانشگاه تهران
پست الکترونیک: shivazadut.ac.ir


دکتر محمد مرادی شهر بابک
استاد ، دانشگاه تهران
پست الکترونیک: moradimut.ac.ir


دکتر حسن نصیری مقدم
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیک: um.ac.iryashar


نشانی مطلب در وبگاه پژوهشهای تولیدات دامی:
http://rap.sanru.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب