پژوهشهای تولیدات دامی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  پژوهشهای تولیدات دامی

  

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  Research on Animal Production

     

  - صاحب امتیاز

  معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  - مدیرمسوول

  - دکتر منصور رضایی مدیرمسوول پژوهشهای تولیدات دامی

  - سردبیر

  - دکتر قدرت رحیمی میانجی سردبیر پژوهشهای تولیدات دامی

  - مدیر اجرایی مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه: طاهر عزیزی خالخیلی

  هیئت تحریریه پژوهشهای تولیدات دامی

  - انصاری، زربخت                     دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  - بلداجی، فتح ا...                    استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  - تربتی نژاد، نورمحمد             استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  - تیموری یانسری، اسدالله       دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  - جعفری آهنگری، یوسف        استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  - حافظیان، سیدحسن           دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  - رحیمی میانجی، قدرت         استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  - رضایی، منصور                   استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  - شیوازاد، محمود                 استاد، دانشگاه تهران
  - مرادی شهر بابک، محمد      استاد، دانشگاه تهران

  - نصیری مقدم، حسن         استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشهای تولیدات دامی:
http://rap.sanru.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب