دوره 8، شماره 18 - ( زمستان 1396 )                   جلد 8 شماره 18 صفحات 147-154 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/rap.8.18.147


XML English Abstract Print


چکیده:   (1505 مشاهده)
ورم پستان یکی از شایع­ترین بیماری­ها در پرورش گاو شیرده است که همواره هزینه­های سنگین درمانی را به گاودار تحمیل کرده و مقادیر تولید شیر را بطور معنی­دار کاهش می­دهد. در مطالعه حاضر شناسایی چند شکلی‌های نوکلئوتیدی در ژن‌های عملکرد سیستم ایمنی و ارتباط این چندشکلی‌ها با مقادیر باقیمانده نمره سلول‌های بدنی (SCS) به عنوان شاخص همبسته با بروز بیماری ورم پستان در گاوهای هلشتاین بررسی شد. این ژن‌ها اگزون­های 1و 2 ژن TLR2 و 3و 4 ژن TNFα بودند. بدین منظور، تعداد 100 راس گاو شیری هلشتاین براساس ارزش‌های اصلاحی تخمین زده شده برای صفات تولید شیر، درصد چربی و رکوردهای SCS انتخاب شدند. سپس براساس مقادیر باقیمانده نمره سلول‌های بدنی در دو گروه‌های مقاوم و حساس تقسیم شدند و از هر حیوان 5 میلی­لیتر خون جمع آوری شد. تعیین ژنوتیپ دو گروه هدف (حیوانات حساس و مقاوم به ورم پستان) با استفاده از نشانگرPCR-RFLP انجام شد. ارتباط آماری چند شکلی‌های شناسایی شده با رکوردهای تصحیح شده نمره سلول‌های بدنی (مقادیر باقیمانده نمره سلول‌های بدنی) از طریق رویه GLM با استفاده از نرم‌افزار SAS نسخه 2/9 بررسی شد و مقایسه میانگین­ها با آزمون توکی-کرامر انجام گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین چند شکلی‌های ژن‌های TLR2 و TNFα با مقادیر باقیمانده نمره سلول‌های بدنی ارتباط آماری معنی‌دار وجود داشت (001/0P<). بطوری­که برای ژن TNFα بیشترین فراوانی ژنوتیپی در گروه‌های مقاوم و حساس به ترتیب مربوط به ژنوتیپ‌های AA و BB بودند. همچنین، برای ژن کاندیدای TLR2 فراوانی ژنوتیپ KK در گروه حساس بیشتر از گروه مقاوم بود. به­عنوان یک نتیجه شاید بتوان از نتایج مشاهده شده برای طراحی برنامه­های اصلاحی برای پیشگیری از ورم پستان استفاده شود.
متن کامل [PDF 982 kb]   (347 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۹ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۹

فهرست منابع
1. A-Juan, X.U., L.I. U. Xiao-Lin, G.U.O. Jia-Zhong and X.I.A. Zhi. 2009. Polymorphism of bovine TNF- gene and its association with mastitis in Chinese Holstein cows. Hereditas (Beijing), 32(9): 929-934.
2. Atashpaz, A., A. Barzegari and R. Azarbaijani. 2008. General and DNA extraction kit. Iranian patent office. No. 48024.
3. Anoosheh, S., P. Farnia and M. Kargar. 2010. Association between TNF-Alpha (-857) gene polymorphism and susceptibility to tuberculosis. Iran Red Crescent Med J., 13(4): 243-248.
4. Beecher, C., D. Mairead, C. Stuart, B. Donagh, A. Magee David, V. McCarthy Tommie and L. Giblin. 2010. Polymorphisms in bovine immune genes and their associations with somatic cell count and milk production in dairy cattle. BMC Genet, 11(99): 1-9. [DOI:10.1186/1471-2156-11-99]
5. Carvajal, A.M., P. Huircan and A. Lepori. 2013. Single nucleotide polymorphisms in immunity-related genes and their association with mastitis in Chilean dairy cattle. Genetics and Molecular Research, 12(3): 2702-2711. [DOI:10.4238/2013.July.30.8]
6. Dadpasand, M., M.J. Zamiri, H. Atashi and A. Akhlaghi. 2012. Genetic relationship of conformation traits with average somatic cell score at 150 and 305 days in milk in Holstein cows of Iran. Journal Dairy Science, 95: 7340-7345. [DOI:10.3168/jds.2011-5002]
7. Bhatt, D., P.S. Khade, S.B. Tarate, A.K. Tripathi, D.S. Nauriyal, D.N. Rank, A.P. Kunjadia and C.G. Joshi. 2012. Cytokine expression pattern in milk somatic cells of subclinical mastitis-affected cattle analyzed by real time PCR. Korean Journal Veterinary, 52(4): 231-238.
8. Fonseca, G.R., D.S. Antunes, C. Paiva, S. Lange, F. Guimarães and M.F. Martins. 2011. Differential expression of genes during mastitis in Holstein-Zebu crossbreeds dairy cows. Genetic Molecular Research, 10(3): 1295-1303. [DOI:10.4238/vol10-3gmr1096]
9. Fonseca, V., C. Silva, M. Lange, C. Guimaraes, A.K. Weller, P. Sousa, S. Lopes and S. Guimaraes. 2009. Expression profile of genes associated with mastitis in dairy cattle. Genetics and molecular biology, 32(4): 776-781. [DOI:10.1590/S1415-47572009005000074]
10. Ghazanfari Kherabadi, M.R. 2011. Polymorphisms TLR4 gen and association with somatic cell score in Holestein and Brown Swiss in khorasan. Master's thesis, University Birjand, pp: 5-7 (In Persian).
11. Hand, K.J., A. Godkin and D.F. Kelton. 2012. Milk production and somatic cell counts: A cow-level analysis. Journal of Dairy Science, 95: 1358-1362. [DOI:10.3168/jds.2011-4927]
12. Hagnestam-Nielsen, C., Emanuelson, B. Berglund and E. Strandberg. 2009. Relationship between somatic cell count and milk yield in different stages of lactation. Journal Dairy Science, 92: 3124-3133. [DOI:10.3168/jds.2008-1719]
13. Hillerton, J.E. 1999. Balancing mastitis and quality. The Proceeding of the British Mastitis Conference, 31-36.
14. Jamali, N., A. Sadeghi Sefid Mazgi and M.M. Moeini. 2013. Evaluation of milk somatic cell count in dairy farms of industrial and traditional in Tehran. Livestock production, 14(1): 29-21 (In Persian).
15. Katsafadou, A.I. and G.C. Fthenakis. 2013. Breeding for mastitis resistance in sheep and goats. Journal Veterinary Science Technology, 4(4): 71 pp.
16. Kawasaki, Y., A. Yuka, F. Magata, A. Miyamoto, C. Kawashima, T. Hojo, K. Okuda, S. Koumei and T. Shimizu. 2014. The Effect of Single Nucleotide Polymorphisms in the Tumor necrosis factor on mastitis in dairy cattle. Journal of Dairy Science, 96: 1359-1363.
17. Lievaart. J., W. Kremer and H. Barkema. 2007. Short Communication: Comparison of Bulk Milk, Yield-Corrected, and Average Somatic Cell Counts as Parameters to Summarize the Subclinical Mastitis Situation in a Dairy Herd. Journal of Dairy Science, 90: 4145-4148. [DOI:10.3168/jds.2006-871]
18. Martins, A.M., A.M. Silvestre, M.F. Petim-Batista and J.A. Colaco. 2011. Somatic cell score genetic parameter estimates of dairy cattle in Portugal using fractional polynomials Journal of Animal Science, 89: 1281-1285. [DOI:10.2527/jas.2010-3211]
19. Miller, R.H., H.D. Norman, G.R. Wiggans and J.R. Wright. 2004. Relationship of test-day somatic cell score with test-day and lactation milk yields. Journal of Dairy Science, 87: 2299-2306. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(04)70051-X]
20. Naghshineh, S. 2011. Evaluation of inbreeding and its effect on milk production and subclinical mastitis in dairy cows. Master's thesis. University of Tabriz, pp: 4-5 (In Persian).
21. Ranjan, S., B. Bhushan, M. Panigrahi, A. Kumar, R. Deb, P. Kumar and D. Sharma. 2015. Association and Expression Analysis of Single Nucleotide Polymorphisms of Partial Tumor Necrosis Factor Alpha Gene with Mastitis in Crossbred Cattle. Animal Biotechnology, 26: 98-104, 2015. [DOI:10.1080/10495398.2014.929582]
22. Samore, A. and A. Groen. 2006. Proposal of an udder health genetic index for the Italian Holstein Friesian based on first lactation data. Italian Journal Animal Science, 5: 359-370. [DOI:10.4081/ijas.2006.359]
23. Sargolzaei, M. 2006. CFC, A software package for pedigree analysis and monitoring genetic diversity. Course of Environmental Management Science, Graduate School of Science and Technology, Niigata University, Niigata 950-2181, Japan.
24. Swiderek, W.P., M.R. Bhide, J. Gruszczynska, K. Soltis, D. Witkowska and I. Mkula. 2006. Toll like receptor gene polymorphism and its relationship with somatic cell concentration and natural bacterial infections of the mammary gland in sheep. Folial microbial, 51(6): 647-652. [DOI:10.1007/BF02931633]
25. Wojdak-Maksymiec, K., J. Szyda and T. Strabel. 2013. Parity-dependent association between TNF-α and LTF gene polymorphisms and clinical mastitis in dairy cattle. BMC Veterinary Research, 9(114):1-8. [DOI:10.1186/1746-6148-9-114]
26. Xu, A.J., X.L. Liu, J.Z. Guo and Xia. Z. 2010. Polymorphism of bovine TNF-a gene and its association with mastitis in Chinese Holstein cows. Yi Chuan, 32(9): 929-34.
27. Yeh, F.C., R.C. Yang, T.B.J. Boyle, Z.H. Ye and J.X. Mao. 1997. POPGENE, the user-friendly shareware for population genetic analysis. Molecular Biology and Biotechnology Centre, University of Alberta, Canada.
28. Zhang, L.P., Q.F. Gan, T.H. Ma, H.D. Li, X.P. Wang, J.Y. Li, X. Gao, J.B. Chen, H.Y. Ren and S.Z. Xu. 2009. Toll-like receptor 2 gene polymorphism and its relationship with SCC in dairy cattle. Animal Biotechnology, 20: 87-95. [DOI:10.1080/10495390902873096]
29. Zamiri, M.J. 2006. Trining of dairy cattle. 6nd edn, Shiraz University Press, pp: 75-85 (In Persian).