دوره 8، شماره 16 - ( تابستان 1396 )                   جلد 8 شماره 16 صفحات 40-46 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


چکیده:   (743 مشاهده)
     این آزمایش به منظور بررسی اثرات تغذیه زودهنگام زرده تخم مرغ و روغن سویا بر عملکرد رشد و ریخت‌شناسی روده جوجه گوشتی انجام شد. برای این منظور 525 قطعه جوجه گوشتی راس 308 تفریخ شده در قالب یک طرح کامل تصادفی با 7 تیمار و 5 تکرار و 15 جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارها شامل شاهد (بدون تغذیه زودهنگام) و تغذیه با سطوح 4/0 و 8/0 (دو وعده 4/0 سی‌سی) زرده تخم مرغ، روغن سویا و آب بود که بعد از تخلیه از انکوباسیون به صورت اجباری و به کمک دستگاه خورانده شد. سپس همه جوجه‌ها به مدت 21 روز با جیره یکسان تغذیه شدند. در پایان دوره، از هر تکرار دو پرنده جهت تهیه نمونه روده کوچک برای آزمایش ریخت‌شناسی ژژونوم کشتار شد. مصرف خوراک و وزن زنده به صورت هفتگی ثبت گردید. نتایج نشان داد که عملکرد رشد جوجه‌ها فقط در هفته اول پرورش تحت تاثیر تیمارهایی آزمایشی قرار گرفت (05/0P<) به طوری که گروه دو بار تغذیه شده با زرده تخم مرغ کمترین مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی را نسبت به سایر گروه‌ها داشت. شاخص‌های ریخت‌شناسی نمونه ژژونوم روده کوچک جوجه‌ها با شدت‌های مختلف تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت به طوری که جوجه‌های دو بار تغذیه شده با زرده تخم مرغ به طور معنی‌دار بیشترین ارتفاع، عرض، مساحت ویلی‌ها و نسبت ارتفاع ویلی به عمق کریپت را نسبت به سایر تیمارها داشت (05/0P<). عمق کریپت‌ها و ضخامت عضله زیرمخاط نیز در این گروه بیشترین بود. به­طور­کلی نتایج این تحقیق نشان داد دو بار تغذیه زرده تخم مرغ به­عنوان تغذیه زودهنگام جوجه‌ها می‌تواند باعث بهبود شاخص‌های رشد پرزهای روده و همچنین، بهبود ضریب تبدیل غذایی آنها در هفته اول پرورش شود.
متن کامل [PDF 314 kb]   (219 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. Baranyiova, E. 1972. Influence of deutectomy, food intake and fasting on liver glycogen content in chickens after hatching. Acta Veterinaria-Beograd, 41: 149-59.
2. Corless, A.B. and J.L. Sell. 1999. The effects of delayed access to feed and water on the physical and functional development of the digestive system of young turkeys. Poultry Science, 78: 1158-69. [DOI:10.1093/ps/78.8.1158]
3. Darestani, A.A. 2014. Characteristics of eggs. Donyaye Kesht Va Sanaat Magazine, 83: 53 (in Persian).
4. Dibner, J. 1999. Avoid and delay. Feed International, 20: 30-34.
5. Dibner, J.J., C.D. Knight, M.L. Kitchell, C.A. Atwell, A.C. Downs and F.J. Ivey. 1998. Early feeding and development of the immune system in neonatal poultry. Journal of Applied Poultry Research, 7: 425-36. [DOI:10.1093/japr/7.4.425]
6. El–Husseiny, O.M., S.A. El-Wafa and H.M.A. El–Komy. 2008. Influence of fasting or early feeding on broiler performance. International Journal of Poultry Science, 7: 263-71. [DOI:10.3923/ijps.2008.263.271]
7. Fazelinasab, M. 2006. Effect of simultaneous use of enzyme, probiotic and antibiotic on performance and nutrient digestibility in broiler chicken. MSc. Thesis, Dept. of Agricultural science, Tarbiat Modares University, 76 pp (In Persian).
8. Johnson, I.T., J.M. Gee and J.C. Brown. 1988. Plasma entroglucagon and small bowel cynokinetics rats fed soluble no starch polysaccharides. American Journal of Clinical Nutrition, 47: 1004-09. [DOI:10.1093/ajcn/47.6.1004]
9. Montagne, L., J.R. Pluske and D.J. Hampson. 2003. A review of interactions between dietary fiber and the intestinal mucosa, and their consequences on digestive health in young non-ruminant animals. Animal Feed Science and Technology, 108: 95-117. [DOI:10.1016/S0377-8401(03)00163-9]
10. Moran, J.R. 1988. Subcutaneous glucose is more advantageous in establishing the post-hatch poult than oral administration. Journal of Poultry Science, 67: 493-501. [DOI:10.3382/ps.0670493]
11. Mousavi, S.N., M. Shivazad, M. Chamani, A.A. Sadeghi and H. Lotfollahian. 1999. Study of in-ovo feeding of broiler chicks as an early feeding method. Iran Agricultural Science Journal, 5: 417-25 (In Persian).
12. NRC, 1994. National research council. Nutrient requirements of poultry. 8th revised Edition. National Academy Press, Washington, DC., USA.
13. Nitsan, Z. 1996. The development of digestive tract in post-hatched chicks. WPSA-10th European Symposium on Poultry Nutrition. Antalya Turkey, 315 pp.
14. Noy, Y. and D. Sklan. 1998. Metabolic responses to early nutrition, Journal of Applied Poultry Research, 7: 437-51. [DOI:10.1093/japr/7.4.437]
15. Pelicano, E.R.L., P.A. Souza, H.B.A. Souza, D.F. Figueiredo, M.M. Boiago, S.R. Carvalho and V.F. Bordon. 2005. Intestinal mucosa development in broiler chickens fed natural growth promoters. Revista Brasileira de Ciência Avícola, 7: 221-9. [DOI:10.1590/S1516-635X2005000400005]
16. Pourreza, J. 2006. Scientific and practical principles of poultry production. 8th edn. Isfahan University of Technology Press, 102-103 (In Persian).
17. Pousty, E. and M. Adibmoradi. 2006. Comparative Histology and histotechnique. 6th edn. Tehran University Press, Iran, 610 (In Persian).
18. Rahimi, Sh., Sh. Tasharrofi and M.M. Kiaei. 2007. Effect of post-hatch feeding on growth of digestive tract and performance of broilers. Journal of Veterinary Research, 62: 291-96 (In Persian).
19. Rezaeian, M. 1998. Histology and Color Journal of veterinary. 4Th edn. Tehran University Press, 98-201 (in Persian).
20. Sadrzadeh, A. 1998. Poultry diseases prevention management. 1st edn. Garmsar Islamic Azad University Press, 516 (In Persian).
21. NRC, 1994. National Research Council. Nutrient Requirements of Poultry. 8th revised Edition. National Academy Press, Washington, DC., USA.
22. Saki, A.A. 2005. Effect of Post hatch feeding on broiler performance. Poultry Science, 4: 4-6. [DOI:10.3923/ijps.2005.4.6]
23. SolisdelosSantos, F., A.M. Donoghue, M.B. Farnell, G.R. Huff, W.E. Huff and D.J. Donoghue. 2007. Gastrointestinal maturation is accelerated in turkey poults supplemented with a mannan-oligosaccharide yeast extract (Alphamune). Poultry Science, 86: 921-30. [DOI:10.1093/ps/86.5.921]
24. Tabeidian, S.A., A. Samie, J. Pourreza and Gh. Sadeghi. 2011. Effect of Fasting or Post-Hatch Diet's Type on Chick Development. Journal of Animal Veterinary Advences, 9: 406-13.
25. Unsal, I. and H. Kutlu. 2004. Effect of early feeding on performance and digestive system development of broiler chicks 2: propionic acid and its salt. World Poultry Congress, Turkey, 5-16 pp.
26. Tako, E., P.R. Ferket and Z. Uni. 2004. Effects of in ovo feeding of carbohydrates and beta-hydroxy-beta-methylbutyrate on the development of chicken intestine. Poultry Science, 83: 2023-8. [DOI:10.1093/ps/83.12.2023]
27. Uni, Z., A. Sirnov and D. Sklan. 2003. Pre-and post-hatch development of goblet cells in the broiler small intestine: effect of delayed access to feed. Journal of Poultry Science, 82: 320-7. [DOI:10.1093/ps/82.2.320]
28. Vieira, S.L. and E.T. Moran. 1999. Effect of egg of origin and chick post-hatch nutrition on broiler live performance and meet yields. World Poultry Science Journal, 55: 126-41. [DOI:10.1079/WPS19990009]
29. Xu, Z.R., C.H. Hu, M.S. Xia, X.A. Zhan and M.Q. Wang. 2003. Effects of dietary fructo-oligosaccharide on digestive enzyme activities, intestinal microbiota and morphology of male broilers. Poultry Science, 82: 1030-6. [DOI:10.1093/ps/82.6.1030]