دوره 13، شماره 38 - ( زمستان 1401 1401 )                   جلد 13 شماره 38 صفحات 137-128 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، ایران
چکیده:   (504 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: با توجه به این که آنزیمها با افزایش در دسترس بودن مواد معدنی و قابلیت هضم پروتئین و اسیدهای آمینه، موجب بهبود قابلیت هضم جیره‌های غذایی می‌شوند، استفاده از آن ها به عنوان یک روش کارآمد برای افزایش سودآوری در صنعت طیور شناخته شده است. علاوه بر این، برخی از آنزیم‌ها قادر به هیدرولیز کردن کربوهیدرات‌های غیر نشاسته‌ای هستند که منجر به افزایش استفاده از انرژی خوراک و همچنین تأمین فسفر بیشتر با تجزیه اسید فایتیک می‌شوند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات مکمل ترکیبی شامل پروبیوتیک، پری­بیوتیک و آنزیم (شامل پروتئاز، فیتاز، لیپاز و انواع کربوهیدرازها) بر عملکرد تولیدی، متابولیت­ های خونی، پروفایل هورمونی و وضعیت انتی ­اکسیدانی در مرغ تخم‏گذار بود.
مواد و روش‌ها: آزمایش با استفاده از 120 قطعه مرغ تخم­گذار (سن 52 هفتگی) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار، 8 تکرار و 5 قطعه مرغ در هر تکرار به مدت 8 هفته انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (بدون افزودنی) و تیمارهای حاوی مکمل آنزیمی در سطوح 250 و 500 میلی‌گرم مکمل ترکیبی در کیلوگرم خوراک بودند. تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ و مصرف خوراک روزانه ثبت شد. صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمی خون در پایان آزمایش بررسی شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که تیمار دریافت کننده سطح 500 میلی­ گرم در کیلوگرم مکمل ترکیبی، درصد تولید بیشتر، وزن توده تخم ­مرغ بالاتر و ضریب تبدیل غذایی پایین ­تری در مقایسه با تیمار فاقد مکمل (شاهد) داشت. درصد تخم ­مرغ­ های غیرطبیعی در همه تیمارهای دریافت کننده مکمل ترکیبی در مقایسه با تیمار شاهد کمتر بود (0/05p<). افزودن مکمل ترکیبی به جیره غذایی به طور خطی موجب افزایش مقادیر کلسترول، آلبومین، هورمون تری­یدوتیرونین، ظرفیت کل آنتی ­اکسیدانی و فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز خون شد (0/05p<). در مقابل، غلظت‌های گلوکز، فسفر، اسید اوریک، آلکالین فسفاتاز، هورمون‌های TSH و T4، مالون‏دی‏آلدئید و نیتریک اکسید، مشابه فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز خون تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (0/05p>).
 نتیجه‌گیری: استفاده از مکمل ترکیبی در جیره غذایی مرغ ­های تخمگذار، به ویژه در سطح 500 میلی­ گرم بر کیلوگرم، در مرحله دوم چرخه تخم­گذاری تأثیر مثبتی بر عملکرد تولید و وضعیت سلامت دارد که ممکن است به افزایش وضعیت آنتی­ اکسیدانی و کاهش سطح تنش مرتبط باشد.
متن کامل [PDF 1613 kb]   (114 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1401/3/20 | ویرایش نهایی: 1401/10/18 | پذیرش: 1401/8/28 | انتشار: 1401/9/10

فهرست منابع
1. Abbasi Arabshahi, H., H.A. Ghasemi, I. Hajkhodadadi and A.H. Khaltabadi Farahani. 2021. Effects of multicarbohydrase and butyrate glycerides on productive performance, nutrient digestibility, gut morphology, and ileal microbiota in late-phase laying hens fed corn- or wheat-based diets. Poultry Science, 100: 101066. [DOI:10.1016/j.psj.2021.101066]
2. Aghaei, A.S., M. Tabatabaei, M. Chaji and M. Nazari. 2010. Effect of dried whey (probiotics) and prebiotics in laying hens performance and intestinal flora. Animal Veterinary Advances, 9 (15): 1996-2000. [DOI:10.3923/javaa.2010.1996.2000]
3. Ahiwe, E.U., T.T. Tedeschi Dos Santos, H. Graham and P.A. Iji. 2021. Can probiotic or prebiotic yeast (Saccharomyces cerevisiae) serve as alternatives to in-feed antibiotics for healthy or disease-challenged broiler chickens? a review. Journal Applied Poultry Research, 30: 100164. [DOI:10.1016/j.japr.2021.100164]
4. Akhavan-Salamat, H. and H.A. Ghasemi. 2016. Alleviation of chronic heat stress in broilers by dietary supplementation of betaine and turmeric rhizome powder: dynamics of performance, leukocyte profile, humoral immunity, and antioxidant status. Tropical Animal Health and Production, 48: 181-188. [DOI:10.1007/s11250-015-0941-1]
5. Al-Khalaifah, H.S. 2018. Benefits of probiotics and/or prebiotics for antibiotic-reduced poultry. Poultry Science, 97: 3807-3815. [DOI:10.3382/ps/pey160]
6. Attia, Y.A., H. Al-Khalaifah, H.S. Abd El-Hamid, M.A. Al-Harthi and A.A. El-shafey. 2020. Effect of different levels of multienzymes on immune response, blood hematology and biochemistry, antioxidants status and organs histology of broiler chicks fed standard and low-density diets. Frontiers in Veterinary Science, 6: 510. [DOI:10.3389/fvets.2019.00510]
7. Ayanwale, B.A., M. Kpe and V.A. Ayanwale. 2006. The effect of supplementing Saccharomyces cerevisiae in the diets on egg laying and egg quality characteristics of pullets. International Journal of Poultry Science, 5(8): 759-763. [DOI:10.3923/ijps.2006.759.763]
8. Chen, Y.C., C. Nakthong and T.C. Chen. 2005. Improvement of laying hen performance by dietary prebiotic chicory oligofructose and inulin. International Journal of Poultry Science, 4(2): 103-108. [DOI:10.3923/ijps.2005.103.108]
9. Dunne, C., L. O'Mahony, L. Murphy, S. O'Halloran, M. Feeney, S. Flynn, G. Fitzgerald, C. Daly, B. Kiely, G. Sullivan, F. Shanahan and J.K. Collins. 1999. Probiotics; from myth to reality-Demonstration of functionality in animal models of disease and in human clinical trials. Antonie Van Leeuwenhoek, 76: 279-292. [DOI:10.1007/978-94-017-2027-4_14]
10. Gallazzi, D., A. Giardini, M.G. Mangiagalli, S. Marelli, V. Ferrazzi, C. Orsi and L.G. Cavalchini. 2008. Effects of Lactobacillus acidophilus D2/CSL on laying hen performance. Italian Journal of Animal Science, 7: 27-37. [DOI:10.4081/ijas.2008.27]
11. Ghahri, H., D. Rostami, M.A. Zandiyeh and R. Hooshmand Abbasi. 2012. The effects of phytase on performance, serum mineral levels, enzyme activities and immune function of broilers fed nutritionally marginal diets. Middle-East Journal of Scientific Research, 11(11): 1481-1490.
12. Ghasemi, H.A., I. Hajkhodadadi, M. Hafizi, S. Fakharzadeh, M. Abbasi, S. Kalanaky, and M.H. Nazaran. 2022. Effect of advanced chelate compounds-based mineral supplement in laying hen diet on the performance, egg quality, yolk mineral content, fatty acid composition, and oxidative status. Food Chemistry, 366: 130636. [DOI:10.1016/j.foodchem.2021.130636]
13. Harlap, S.Y., M.A. Derkho, N.A. Fomina, S.S. Shakirova and I.A. Grigoryants. 2021. Dynamics of correlations between thyroid hormones and biochemical parameters of the laying hens blood in the age aspect.in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 677: 022106. [DOI:10.1088/1755-1315/677/2/022106]
14. Hunton, P. 2005. Research on eggshell structure and quality: An historical overview. Brazilian Journal of Poultry Science, 7(2): 67-71. [DOI:10.1590/S1516-635X2005000200001]
15. Kers, J.G., F.C. Velkers, E.A.J. Fischer, G.D.A. Hermes, J.A. Stegeman and H. Smidt. 2018. Host and environmental factors affecting the intestinal microbiota in chickens. Front. Microbiology, 9: 235. [DOI:10.3389/fmicb.2018.00235]
16. Li, D.D., X.M. Ding, K.Y. Zhang, S.P. Bai, J.P. Wang, Q.F. Zeng, Z.W. Su and L. Kang. 2017. Effects of dietary xylooligosaccharides on the performance, egg quality, nutrient digestibility and plasma parameters of laying hens. Animal Feed Science and Technology, 225: 20-26. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2016.12.010]
17. Liu, N., Y.J. Ru, A.J. Cowieson, F.D. Li and X.C. Cheng. 2008. Effects of phytate and phytase on the performance and immune function of broilers fed nutritionally marginal diets. Poultry Science, 87(6): 1105-1111. [DOI:10.3382/ps.2007-00517]
18. Luise, D., V. Motta, C. Boudry, C. Salvarani, F. Correa, M. Mazzoni, P. Bosi and P. Trevisi. 2020. The supplementation of a corn/barley-based diet with bacterial xylanase did not prevent diarrhoea of ETEC susceptible piglets, but favoured the persistence of Lactobacillus reuteri in the gut. Livestock Science, 240: 104161. [DOI:10.1016/j.livsci.2020.104161]
19. Mahdavi, A.H., H.R. Rahmani and J. Pourreza. 2005. Effect of probiotic supplements on egg quality and laying hen's performance. International Journal of Poultry Science, 4: 488-492. [DOI:10.3923/ijps.2005.488.492]
20. Markowiak, P. and K. Ślizewska. 2018. The role of probiotics, prebiotics and synbiotics in animal nutrition. Gut Pathogens, 10: 18. [DOI:10.1186/s13099-018-0250-0]
21. Martinez, B.F., A.A. Contreras and E.A. Gonzalez. 2010. Use of Saccharomyces cerevisiae Cell Walls in Diets for Two Genetic Strains of Laying Hens Reared in Floor and Cages. International Journal of Poultry Science, 9(2): 105-108. [DOI:10.3923/ijps.2010.105.108]
22. Mirzaie, S., M. Zaghari, S. Aminzadeh, M. Shivazad and G.G. Mateos. 2012. Effects of wheat inclusion and xylanase supplementation of the diet on productive performance, nutrient retention, and endogenous intestinal enzyme activity of laying hens. Poultry Science, 91: 413-425. [DOI:10.3382/ps.2011-01686]
23. Mohammed, A.A., S. Jiang, J.A. Jacobs and H.W. Cheng. 2019. Effect of a synbiotic supplement on cecal microbial ecology, antioxidant status, and immune response of broiler chickens reared under heat stress. Poultry Science, 98: 4408-4415. [DOI:10.3382/ps/pez246]
24. Moss, A.F., A. Khoddami, P.V. Chrystal, J.O.B. Sorbara, A.J. Cowieson, P.H. Selle and S.Y. Liu. 2020. Starch digestibility and energy utilisation of maize- and wheat-based diets is superior to sorghum-based diets in broiler chickens offered diets supplemented with phytase and xylanase. Animal Feed Science and Technology, 264: 114475. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2020.114475]
25. Nari, N. and H.A. Ghasemi. 2020. Growth performance, nutrient digestibility, bone mineralization, and hormone profile in broilers fed with phosphorus-deficient diets supplemented with butyric acid and Saccharomyces boulardii. Poultry Science, 99: 926-935. [DOI:10.1016/j.psj.2019.10.046]
26. Nooreh, Z., K. Taherpour, M. Akbari Gharaei, H. Shirzadi and H.A. Ghasemi. 2021. Effects of a dietary direct-fed microbial and Ferulago angulata extract on growth performance, intestinal microflora, and immune function of broiler chickens infected with Campylobacter jejuni. Poultry Science, 100: 100942. [DOI:10.1016/j.psj.2020.12.039]
27. Numi, E., L. Nuotio and C. Schncitz. 1992. The competitive exclusion concept: Development and future. International Journal of Food Microbiology, 15(3-4): 237240. [DOI:10.1016/0168-1605(92)90054-7]
28. Olukosi, O.A., G. González-Ortiz, H. Whitfield and M.R. Bedford. 2020. Comparative aspects of phytase and xylanase effects on performance, mineral digestibility, and ileal phytate degradation in broilers and turkeys. Poultry Science, 99: 1528-1539. [DOI:10.1016/j.psj.2019.11.018]
29. Oyetayo, V.O. and F.L. Oyetayo. 2005. Potential of probiotics as biotherapeutic agents targeting the innate immune system. African Journal of Biotechnology, 4: 123-127.
30. Panda, A.K., S.S.R. Rao, M.V.L.N. Raju and S.S. Sharma. 2008. Effect of probiotic (Lactobacillus sporogenes) feeding on egg production and quality, yolk cholesterol and humoral immune response of White Leghorn layer breeders. Science of Food and Agriculture, 88(1): 43-47. [DOI:10.1002/jsfa.2921]
31. Pandit, R.J., A.T. Hinsu, N.V. Patel, P.G. Koringa, S.J. Jakhesara, J.R. Thakkar, T.M. Shah, G. Limon, A. Psifidi, J. Guitian, D.A. Hume, F.M. Tomley, D.N. Rank, M. Raman, K.G. Tirumurugaan, D.P. Blake and C.G. Joshi. 2018. Microbial diversity and community composition of caecal microbiota in commercial and indigenous Indian chickens determined using 16s rDNA amplicon sequencing. Microbiome, 6: 115. [DOI:10.1186/s40168-018-0501-9]
32. Pelicano, E.R.L., P.A. Souza, H.B.A. Souza, F.R. Leonel, N.M.B.L. Zeola and M.M. Boiago. 2004. Productive traits of broiler chickens fed diets containing different growth promoters. Brazilian Journal of Poultry Science, 6(3): 177-182. [DOI:10.1590/S1516-635X2004000300008]
33. Pereira, A.C.D.S., A.P. Dionísio, N.J. Wurlitzer, R.E. Alves, E.S. De Brito, A.M.D.O.E. Silva, I.M. Brasil and J. Mancini Filho. 2014. Effect of antioxidant potential of tropical fruit juices on antioxidant enzyme profiles and lipid peroxidation in rats. Food Chemistry, 157: 179-185. [DOI:10.1016/j.foodchem.2014.01.090]
34. Roberfroid, M.B. 2000. Prebiotics and probiotics: are they functional foods. American Journal of Clinical Nutrition, 71(6): 1682S-1687S. [DOI:10.1093/ajcn/71.6.1682S]
35. Roche, M., P. Rondeau, N.R. Singh, E. Tarnus and E. Bourdon. 2008. The antioxidant properties of serum albumin. FEBS Letters, 582(13): 1783-1787. [DOI:10.1016/j.febslet.2008.04.057]
36. Roland, D.A.S. 1988. Research note: Eggshell problems: estimates of incidence and economic impact. Poultry Science, 67(12): 1801-1803. [DOI:10.3382/ps.0671801]
37. Rostami, F., K. Taherpour, H.A. Ghasemi, M. Akbari Gharaei and H. Shirzadi. 2022. Efficacy of Scrophularia striata hydroalcoholic extract and mannan-oligosaccharide on productive performance, intestinal bacterial community, and immunity in broiler chickens after infection with Campylobacter jejuni. Animal Feed Science Technology, 285: 115217. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2022.115217]
38. Scanes, C.G. 2009. Perspectives on the endocrinology of poultry growth and metabolism. General and Comparative Endocrinology, 163: 24-32. [DOI:10.1016/j.ygcen.2009.04.013]
39. Sharifi, M.R., F. Khajali and H. Hassanpour. 2016. Antioxidant supplementation of low-protein diets reduced susceptibility to pulmonary hypertension in broiler chickens raised at high altitude. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 100: 69-76. [DOI:10.1111/jpn.12333]
40. Sohail, M.U., A. Ijaz, M.S. Yousaf, K. Ashraf, H. Zaneb, M. Aleem and H. Rehman. 2010. Alleviation of cyclic heat stress in broilers by dietary supplementation of mannan-oligosaccharide and lactobacillus-based probiotic: Dynamics of cortisol, thyroid hormones, cholesterol, C-reactive protein, and humoral immunity. Poultry Science, 89: 1934-1938. [DOI:10.3382/ps.2010-00751]
41. Taylor, A.E., M.R. Bedford, S.C. Pace and H.M. Miller. 2018. The effects of phytase and xylanase supplementation on performance and egg quality in laying hens. British Poultry Science, 59(5): 554-561. [DOI:10.1080/00071668.2018.1483575]
42. Wang, L., F. Liu, Y. Luo, L. Zhu and G. Li. 2015. Effect of acute heat stress on adrenocorticotropic hormone, cortisol, interleukin-2, interleukin-12 and apoptosis gene expression in rats. Biomedical Reports, 3: 425-429. [DOI:10.3892/br.2015.445]
43. Wealleans, A.L., M.C. Walsh, L.F. Romero and V. Ravindran. 2017. Comparative effects of two multi-enzyme combinations and a Bacillus probiotic on growth performance, digestibility of energy and nutrients, disappearance of non-starch polysaccharides, and gut microflora in broiler chickens. Poultry Science, 96: 4287-4297. [DOI:10.3382/ps/pex226]
44. Xu, Z.R., C.H. Hu, M.S. Xia, X.A. Zhan and M.Q. Wang. 2003. Effects of dietary fructooligosaccharide on digestive enzyme activities, intestinal microflora and morphology of male broilers. Poultry Science, 82: 1030-1036. [DOI:10.1093/ps/82.6.1030]
45. Yalçin, S., S. Yalçin, K. Çakin, Ö. Eltan and L. Daǧaşan. 2010. Effects of dietary yeast autolysate (Saccharomyces cerevisiae) on performance, egg traits, egg cholesterol content, egg yolk fatty acid composition and humoral immune response of laying hens. Journal of the Science of Food and Agriculture, 90: 1695-1701. [DOI:10.1002/jsfa.4004]
46. Yusrizal, X. and T.C. Chen. 2003. Effect of adding chicory fructans in feed on broiler growth performance, serum cholesterol and intestine length. International Journal of Poultry Science, 2(3): 214-219. [DOI:10.3923/ijps.2003.214.219]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.