دوره 13، شماره 38 - ( زمستان 1401 1401 )                   جلد 13 شماره 38 صفحات 175-162 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشیار ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
چکیده:   (1288 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: باروری از مهمترین صفات اقتصادی در پرورش گاو شیری می­باشد که عدم توجه به آن علاوه بر آثار منفی بر صفات عملکردی مانند تولید شیر، موجب کاهش سودآوری صنعت پرورش گاو شیری می شود. لذا هدف این مطالعه فراتحلیل صفات مرتبط با باروری و تعیین راهبرد مناسب در کنترل و بهبود باروری در گاوهای شیری بود.
مواد و روش­ ها: برای این منظور با جستجو در بانک ­های اطلاعاتی ، تعداد 38 مقاله مرتبط با باروری در گله ­های مختلف گاو شیری جمع­ آوری و فراسنجه ­های مختلف شامل مؤلفه­ های واریانس ژنتیکی افزایشی و باقیمانده، وراثت­ پذیری، تکرار ­پذیری و همبستگی­ های ژنتیکی در بین صفات تولید ­مثلی و خصوصیات توصیفی صفات شامل میانگین، حداقل، حداکثر، ضریب تغییرات برای صفاتی که حداقل در سه مقاله وجود داشت، به عنوان یک متغیر جدید استخراج و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل سن در اولین تلقیح، سن در اولین گوساله­ زایی، فاصله گوساله­ زایی، روزهای باز، تعداد تلقیح، طول آبستنی، اولین تلقیح منجر به آبستنی و نرخ عدم بازگشت در 56 روز بودند. تجزیه و تحلیل داده­ها با مدل­ های رگرسیونی با نرم افزارهای SAS نسخه 9/2 و Comprehensive Meta-analysis انجام گرفت. در نهایت مقالات به چهار منطقه آسیا، افریقا، امریکا و اروپا گروه بندی شده و فراسنجه­های مختلف شامل میانگین، وراثت­ پذیری و تکرار پذیری صفات مختلف باروری با رویه GLM نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل و میانگین گروه­ها با روش توکی در سطح احتمال 5 درصد مقایسه شدند.
یافته­ ها: میانگین صفات تعداد روزهای باز، سن در اولین گوساله ­زایی، سن در اولین تلقیح، فاصله گوساله ­زایی و طول دوره آبستنی بر حسب روز و صفات اولین  تلقیح منجر به آبستنی و نرخ عدم بازگشت بر حسب درصد و تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی به ترتیب برابر با 139/2، 888/3، 501/6، 411/8، 278/8 روز، 62/8، 21 درصد و 2/1 بودند. همچنین میزان وراثت ­پذیری صفات مذکور به ترتیب 0/06، 0/2، 0/3، 0/06، 0/1، 0/1، 0/07 و 0/08 برآورد شد. میزان تکرار پذیری صفات تعداد روزهای باز، فاصله گوساله زایی، اولین تلقیح منجر به آبستنی، طول دوره آبستنی و تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی به ترتیب 0/1، 0/1، 0/07، 0/1 و 0/06 بودند. همبستگی ژنتیکی مثبت و منفی متوسط و گاهاً بالایی در بین اکثر صفات مرتبط با باروری وجود داشت. نتایج مقایسه برآوردها در چهار قاره آسیا، افریقا، اروپا و امریکا در تمام صفات مرتبط با باروری غیرمعنی­دار بودند (0/05<p).
نتیجه گیری: تمام برآوردهای مذکور که در اکثر موارد قابل اعتماد هستند و نزدیک به هم می­ باشند حکایت از پایین بودن میزان وراثت­ پذیری و تکرار پذیری صفات مذکور دارد و استفاده از روش های معمول اصلاح نژادی نمی­تواند دام­ های با ارزش ژنتیکی بالا را با دقت و صحت خوبی تعیین نماید، فلذا بهبود مدیریت گاوهای شیری و کنترل عوامل محیطی و استفاده از برنامه های آمیخته گری و همچنین ارزیابی ژنومیکی دام­ ها توصیه می شود.
متن کامل [PDF 1903 kb]   (491 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
دریافت: 1401/1/30 | ویرایش نهایی: 1401/11/17 | پذیرش: 1401/6/2 | انتشار: 1401/9/10

فهرست منابع
1. Abe, H., Y. Masuda and M. Suzuki. 2009. Relationships between reproductive traits of heifers and cows and yield traits for Holsteins in Japan. Journal of Dairy Science, 92(8): 4055-4062. [DOI:10.3168/jds.2008-1896]
2. Ben Zaabza, H., A. Ben Gara, H. Hammami, B. Jemmali, M.A. Ferchichi and B. Rekik. 2016. Genetic parameters of reproductive traits in Tunisian Holsteins. Archives Animal Breeding, 59(2): 209-213. [DOI:10.5194/aab-59-209-2016]
3. Biffani, S., R. Canavesi and A.B. Samore. 2005. Estimates of genetic parameters for fertility traits of Italian Holstein-Friesian cattle. Stocarstvo, 59(2): 145-153.‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌
4. Borenstein, S. 2005. The long-run efficiency of real-time electricity pricing. The Energy Journal, 26(3). [DOI:10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol26-No3-5]
5. Brzáková, M., J. Čítek, A. Svitáková, Z. Veselá and L. Vostrý. 2020. Genetic parameters for age at first calving and first calving interval of beef cattle. Animals, 10(11): 2122. [DOI:10.3390/ani10112122]
6. Cavani, L., D.A. Garcia, L.O.D. Carreño, R.K. Ono, M.P. Pires, M.M. Farah and R. Fonseca. 2015. Estimates of genetic parameters for reproductive traits in Brahman cattle breed. Journal of Animal Science, 93(7): 3287-3291.‌ [DOI:10.2527/jas.2015-8970]
7. Das, A., G. Miah, M.D. Gupta and K.I. Khan. 2013. Genetic parameters of Holstein crossbred on commercial dairy farms in Chittagong, Bangladesh. Indian Journal of Animal Research, 47(4): 327-330.
8. Dolecheck, K.A., A. García-Guerra and L.E. Moraes. 2019. Quantifying the effects of mastitis on the reproductive performance of dairy cows: A meta-analysis. Journal of Dairy Science, 102(9): 8454-8477.‌ [DOI:10.3168/jds.2018-15127]
9. Dillon, P., D.P. Berry, R.D. Evans, F. Buckley and B. Horan. 2006. Consequences of genetic selection for increased milk production in European seasonal pasture based systems of milk production. Livestock Science, 99(2-3): 141-158. [DOI:10.1016/j.livprodsci.2005.06.011]
10. Eghbalsaied, S. 2011. Estimation of genetic parameters for 13 female fertility indices in Holstein dairy cows. Tropical Animal Health and Production, 43(4): 811-816. [DOI:10.1007/s11250-010-9767-z]
11. Eghbalsaied, S., M. Moradi-Shahrbabak and S.R. Miraei-Ashtiani. 2009. Comparison of progeny's production performance from internal and external Holstein bulls in different climatic conditions of Iran. Journal of Research in Agricultural Science, 5(1).
12. Ferreira, G. 2013. Reproductive performance of dairy farms in western Buenos Aires province, Argentina. Journal of Dairy Science, 96(12): 8075-8080. [DOI:10.3168/jds.2013-6910]
13. Getahun, K., M. Tadesse and D. Hundie. 2020. Analysis of genetic parameters for reproductive traits in crossbred dairy cattle maintained at holetta agricultural research center. Asian Journal of Dairy and Food Research, 39(1): 10-16. [DOI:10.18805/ajdfr.DR-146]
14. Ghiasi, H., A. Pakdel, A. Nejati-Javaremi, H. Mehrabani-Yeganeh, M. Honarvar, O. González-Recio and R. Alenda. 2011. Genetic variance components for female fertility in Iranian Holstein cows. Livestock Science, 139(3): 277-280. [DOI:10.1016/j.livsci.2011.01.020]
15. González-Recio, O. and R. Alenda. 2005. Genetic parameters for female fertility traits and a fertility index in Spanish dairy cattle. Journal of Dairy Science, 88(9): 3282-3289. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(05)73011-3]
16. Guo, G., X. Guo, Y. Wang, X. Zhang, S. Zhang, X. Li and Q. Zhang. 2014. Estimation of genetic parameters of fertility traits in Chinese Holstein cattle. Canadian Journal of Animal Science, 94(2): 281-285. [DOI:10.4141/cjas2013-113]
17. Gouda, G.F., A.R. Shemeis and N.A. Shalaby. 2017. Possibilities of preventing deterioration in reproductive performance while improving milk production traits in Holstein Friesian cattle, via using restricted selection indexes. Journal of Animal and Poultry Production, 8(8): 237-241.‌ [DOI:10.21608/jappmu.2017.45900]
18. Habib, A., G. Gouda, A.R. Shemeis and M. El-Sayed. 2020. Expected impact of selection for milk yield on reproductive performance traits in Holstein Friesian cows under Egyptian conditions. Egyptian Journal of Animal Production, 57(1): 25-31.‌ [DOI:10.21608/ejap.2020.92771]
19. Haile, A. 2011. Breeding strategy to improve Ethiopian Boran cattle for meat and milk production. IPMS (Improving Productivity and Market Success) of Ethiopian Farmers Project Working Paper 26. Nairobi, Kenya: ILRI.
20. Hou, Y., P. Madsen, R. Labouriau, Y. Zhang, M.S. Lund and G. Su. 2009. Genetic analysis of days from calving to first insemination and days open in Danish Holsteins using different models and censoring scenarios. Journal of Dairy Science, 92(3): 1229-1239. [DOI:10.3168/jds.2008-1556]
21. Islam, S.S., A.R. Ahmed, A. Ashraf and N. Khanam. 2004. Genetic and phenotypic parameters on reproductive traits of crossbred cattle in a selected farm of Bangladesh. Pakistan Journal of Biological Sciences, 7(7): 1269-1273. [DOI:10.3923/pjbs.2004.1269.1273]
22. Jamrozik, J., J. Fatehi, G.J. Kistemaker and L.R. Schaeffer. 2005. Estimates of genetic parameters for Canadian Holstein female reproduction traits. Journal of Dairy Science, 88(6): 2199-2208. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(05)72895-2]
23. Lopez, B.I., J.H. Son, K. Seo and D. Lim. 2019. Estimation of genetic parameters for reproductive traits in Hanwoo (Korean Cattle). Animals, 9(10): 715. [DOI:10.3390/ani9100715]
24. Madad, M., N.G. Hossein-Zadeh and A.A. Shadparvar. 2013. Genetic and phenotypic parameters for productive traits in the first three lactations of Khuzestan buffaloes in Iran. Archives Animal Breeding, 56(1): 423-429. [DOI:10.7482/0003-9438-56-041]
25. Mohammed, N. 2020. Meta-Analysis of Reproductive Performance of Indigenous Cattle: In Case of Ethiopia. Meta, 11(17).
26. Muir, B.L., J. Fatehi and L.R. Schaeffer. 2004. Genetic relationships between persistency and reproductive performance in first-lactation Canadian Holsteins. Journal of Dairy Science, 87(9): 3029-3037.‌ [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(04)73435-9]
27. Nardone, A., B. Ronchi, N. Lacetera, M.S. Ranieri and U. Bernabucci. 2010. Effects of climate changes on animal production and sustainability of livestock systems. Livestock Science, 130(1-3): 57-69. [DOI:10.1016/j.livsci.2010.02.011]
28. Niu, M., Y. Ying, P.A. Bartell and K.J. Harvatine. 2017. The effects of feeding rations that differ in fiber and fermentable starch within a day on milk production and the daily rhythm of feed intake and plasma hormones and metabolites in dairy cows. Journal of Dairy Science, 100(1): 187-198. [DOI:10.3168/jds.2016-11129]
29. Olawumi, S.O. and A.E. Salako. 2010. Genetic parameters and factors affecting reproductive performance of white Fulani cattle in South western Nigeria. Global Veterinaria, 5(5): 255-258.
30. Oyama, K., T. Katsuta, K. Anada and F. Mukai. 2002. Heritability and repeatability estimates for reproductive traits of Japanese Black cows. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 15(12): 1680-1685. [DOI:10.5713/ajas.2002.1680]
31. Pszczola, M., I. Aguilar and I. Misztal. 2009. Trends for monthly changes in days open in Holsteins. Journal of Dairy Science, 92(9): 4689-4696. [DOI:10.3168/jds.2008-1985]
32. ‌Shalaby, N.A., E.Z.M. Oudah and Y. El-Sharkawy. 2016. Comparison between some prodactive and reproductive traits and genetic parameters in the first tree lactations in Egyptian buffaloes. Journal of Animal and Poultry Production, 7(3): 113-119. [DOI:10.21608/jappmu.2016.48518]
33. Sun, C. and G. Su. 2010. Comparison on models for genetic evaluation of non-return rate and success in first insemination of the Danish Holstein cows. Livestock Science, 127(2-3): 205-210. [DOI:10.1016/j.livsci.2009.09.015]
34. Tiezzi, F., C. Maltecca, M. Penasa, A. Cecchinato, Y.M. Chang and G. Bittante. 2011. Genetic analysis of fertility in the Italian Brown Swiss population using different models and trait definitions. Journal of Dairy Science, 94(12): 6162-6172.‌ [DOI:10.3168/jds.2011-4661]
35. Walsh, S.W., E.J. Williams and A.C.O. Evans. 2011. A review of the causes of poor fertility in high milk producing dairy cows. Animal Reproduction Science, 123(3-4): 127-138. [DOI:10.1016/j.anireprosci.2010.12.001]
36. Watabe, Y., Y. Suzuki, S. Koike, S. Shimamoto and Y. Kobayashi. 2018. Cellulose acetate, a new candidate feed supplement for ruminant animals: In vitro evaluations. Journal of Dairy Science, 101(12): 10929-10938. [DOI:10.3168/jds.2018-14969]
37. Yifat, D., W. Bahilibi and S. Desie. 2012. Reproductive performance of Boran cows at Tatesa cattle breeding center. Advances in Biological Research, 6(3): 101-105.
38. Zeleke, B., K. Kebede and B. Kumar. 2016. Estimation of genetic parameters for reproductive traits of Fogera and Holstein Friesian crossbred cattle at Metekel Ranch, Amhara region, Ethiopia. Online Journal of Animal Feed Research, 6: 90-95.‌

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.