دوره 13، شماره 38 - ( زمستان 1401 1401 )                   جلد 13 شماره 38 صفحات 88-80 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده:   (2637 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: تغییر اساسی در رژیم غذایی نشخوار کنندگان با سیر تکاملی دستگاه گوارش آنها به اندازه کافی سازگار نبوده و موجب کاهش پایداری اکوسیستم شکمبه و نهایتاً کاهش بازده استفاده از مواد خوراکی می­شود. استفاده از مخمر ساکرومایسس سرویسیه می­تواند راه حلی مناسب، جهت حفظ تعادل جمعیت میکروبی و فعالیت بهینه میکروب­ ها، بهبود شرایط تخمیر اکوسیستم شکمبه و افزایش تولید حیوانات نشخوار کننده باشند.
مواد و روش‌ها: به ­منظور مطالعه اثرات اﺳﺘﻔﺎده از مخمر ساکرومایسس سرویسیه بر تولید و ترکیبات شیر، قابلیت هضم و فراسنجه ­های خونی گاوهای شیری، از 20 رأس گاو شیری نژاد سیمنتال با متوسط تولید شیر 4±32 کیلوگرم در روز در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. هر 10 رأس گاو به­ طور تصادفی به­ عنوان یک تیمار در نظر گرفته شد. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل: 1- گروه شاهد جیره پایه بدون استفاده از مخمر، 2- جیره پایه + 10 گرم مخمر ساکرومایسس سرویسیه در روز به ازای هر رأس گاو بود، کـه در آن مخمر به صورت سرک به خوراک دام اضافه گردید. تمامی جیره ­ها حاوی غلظت­ های مساوی از ماده خشک، انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام بودند. گاوها 3 مرتبه در روز در ساعت 4 صبح، 12 ظهر و 19 عصر دوشیده می­شدند­. در 7 روز انتهایی آزمایش، در هر وعده شیردوشی، از شیر دوشیده شده به میزان 50 میلی­لیتر در ظروفی جداگانه نمونه­ گیری شـده و پـس از مخلـوط کردن نمونه­ های شیر مربوط به کل وعده­ ها با یکدیگر (بـا لحـاظ نمـودن سهم تولید شیر روزانه در هر وعده)، ترکیبات شیر اندازه­ گیری شد. در آخرین روز آزمایش و 2 ساعت پس از تغذیه صبحگاهی از ورید وداج گردن هر رأس گاو خون­گیری به­ عمل آمـد. جهت تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی خوراک، نمونه­ برداری از مدفوع و خوراک در 5 روز انتهای آزمایش انجام شد.
یافته‌ها: استفاده از مخمر ساکرومایسس سرویسیه تأثیر معنی­داری بر میزان چربی، پروتئین و لاکتوز شیر نداشت. میزان قابلیت هضم ماده آلی، چربی خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی با استفاده از مخمر به­ طور معنی ­داری افزایش یافت (0/05p<). ولی افزایش میزان قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام معنی­ دار نبود. همچنین استفاده از مخمر ساکرومایسس سرویسیه سبب کاهش معنی­ دار نیتروژن اوره­ای خون شد (0/05p<)، ولی بر میزان گلوکز تأثیر معنی­ داری نداشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج آزمایش، استفاده از مخمر ساکرومایسس سرویسیه باعث افزایش معنی­ دار قابلیت هضم ماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و چربی خام شد و همچنین باعث بهبود تولید شیر و ترکیبات آن شد، در نتیجه استفاده از 10 گرم مخمر ساکرومایسس سرویسیه در جیره گاوهای شیری پیشنهاد می­ شود.

 
متن کامل [PDF 978 kb]   (1006 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه نشخوارکنندگان
دریافت: 1401/1/29 | ویرایش نهایی: 1401/10/18 | پذیرش: 1401/4/5 | انتشار: 1401/9/10

فهرست منابع
1. Afshar Mazandaran, N.V. and A. Rajab. 2002. Probiotics and their application in feeding livestock and poultry. Nourbakhsh Publication (In Persian).
2. Aldana, C., S. Cabra, A. Carlos, F. Carvajal and F. Rodriguez. 2009. Effect of probiotic compound in rumen development, diarrhea incidence and weight gain in young Holstein calves. World Academy of Science, Engineering and Technology, 33 pp.
3. AOAC. 1990. Official Methods of Analysis. Vol. I. 15th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
4. Ayad, M.A., B. Benallou, M.S. Saim, M.A. Smadi and T. Meziane. 2013. Impact of feeding yeast culture on milk yield, milk components and blood components in Algerian dairy herds. Journal of Veterinary Science Technology, 4: 135-139. [DOI:10.4172/2157-7579.1000135]
5. Bach, A., C. Iglesias and M. Devant. 2007. Daily rumen pH pattern of loose-housed dairy cattle as affected by feeding pattern and live yeast supplementation. Animal Feed Science and Technology, 136: 146. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2006.09.011]
6. Baiomy, A.A. 2011. Influnce of live yeast on milk production, composition and some blood metabolites of Ossimi ewes during the milking period. Journal Academic1, (2): 158-167 (Egypt). [DOI:10.3923/ajbmb.2011.158.167]
7. Bonczek, R., C. Young, J. Wheaton and K. Miller. 1999. Responses of somatotropin, insulin, prolactin, and thyroxine to selection for milk yield in Holsteins. Journal of Dairy Science, 71: 2470-2479. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(88)79833-1]
8. Bruno, R.G.S., H.M. Rutigliano, R.L. Cerri, P.H. Robinson and J.E.P. Santos. 2009. Effect of feeding Saccharomyces cerevisiae on performance of dairy cows during summer heat stress. Journal of Animal Feed Science and Technology, 150: 175-186. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2008.09.001]
9. Cakiroglu, D., Y. Meral, D. Pekmezci and F. Akdag. 2010. Effects of live yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) on milk production and blood lipid levels of Jersey cows in early lactation. Journal of Animal and Veterinary Advanced, 9: 1370-1374. [DOI:10.3923/javaa.2010.1370.1374]
10. Callaway, E.S. and S.A. Martin. 1997. Effects of a Saccharomyces cerevisiae culture on ruminal bacteria that utilize lactate and digest cellulose. Journal of Dairy Science, 80: 2035-2044. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(97)76148-4]
11. De Fombelle, A., M. Varloud, A. Goachet, E. Jacotot, C. Philippeau, C. Drogoul and V. Julliand. 2003. Characterisation of the microbial and biochemical profile of the different segments of the digestive tract in horses fed two distinct diets. Journal of Animal Science, 77: 487-490. [DOI:10.1017/S1357729800059038]
12. Dehghan-Banadaky, M., M. Ebrahimi, R. Motameny and S.R. Heidari. 2012. Effects of live yeast supplementation on mid-lactation dairy cow's performances, milk composition, rumen digestion and plasma metabolites during hot season. Journal of Applied Animal Research, 23: 1-6.
13. Didarkhah, M., H. Sarir and M. Vatandoost. 2019. Effects of using different additives on blood metabolites, digestibility of nutrients and production performance of dairy cows. Research on Animal Production, 10(23): 108- 116 (In Persian). [DOI:10.29252/rap.10.23.108]
14. Ding, J., Z.M. Zhou, L.P. Ren and Q.X. Meng. 2008. Effect of Monensin and live yeast supplementation on growth performance, Nutrient digestibility, carcass characteristics and ruminal fermentation parameters in lambs fed steam-flaked corn-based diets. Asian-Aust. Journal of Animal Science, 21: 547-554. [DOI:10.5713/ajas.2008.70353]
15. Dolezal, P., J. Dvoracek, J. Dolezal, J. Cemakova, L. Zeman and K. Szwedziak. 2011. Effect of feeding yeast culture on ruminal fermentation and blood indicators of Holstein dairy cows. Acta Veterinaria Brno, 80(2): 139-145. [DOI:10.2754/avb201180020139]
16. Drackley, J.K., T.R. Overton and G.N. Douglas. 2001. Adaptations of glucose and long-chain fatty acid metabolism in liver of dairy cows during the periparturient period. Journal of Dairy Science, 84: 100-112. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(01)70204-4]
17. El-Sherif, M.M.A. and F. Assad. 2001. Changes in some blood constituents of Barki ewes during pregnancy and lactation under semiarid conditions. Small Ruminant Research, 40: 269-277. [DOI:10.1016/S0921-4488(01)00174-2]
18. Erasmus, L.J., P.M. Botha and A. Kistner. 1992. Effect of yeast culture supplement on production, rumen fermentation and Duodenal Nitrogen flow in dairy cows. Journal of Dairy Science, 75: 3056-3065. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(92)78069-2]
19. Firooznia, H., A. Taghizadeh, S. Alijani and H. Mohammadzadeh. 2019. The effect of ppplication of probiotic on milk yield, milk composition and blood parameters of lactating Holstein dairy cows. Iranian Journal of Animal Science Research, 11(1): 17-26 (In Persian).
20. Haddad, S.G. and S.N. Goussous. 2005. Effect of yeast culture supplementation on nutrient intake, digestibility and growth performance of Awassi lambs. Journal of Animal Feed Science and Technology, 118: 343-348. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2004.10.003]
21. Helal, F.I.S. and K.A. Abdel-Rahman. 2010. Productive performance of lactating ewes feed diets supplementing with dry yeast and / or bentonite as feed additives. Journal of Agricultural Science, 6(5): 489-498.
22. Heydari Khormizy, S., R. Dehghan, M. Benadiki, K. Researcher and A. Zali. 2007. Study of the effect of probiotic and fungal probiotics on production performance of Holstein cattle in early lactation. Master's thesis, University of Tehran.
23. Holder. V. 2007. The effects of specific Saccharomyces cerevisiae strains and Monessen supplementation on rumen fermentation in vitro. Thesis, 147 pp.
24. Holtshausen, L. and K.A. Beauchemin. 2010. Supplementation barley-based dairy cow diets with Saccharomyces cerevisiae. Professional Animal Scientist, 26: 285-289. [DOI:10.15232/S1080-7446(15)30595-7]
25. Hossein Abadi, M., M. Dehghan Banadaki and A. Zali. 2018. Comparison the effects of feeding yeast probiotic in milk or starter on growth performance, health, blood and rumen parameters of Holstein calves. Animal Production (College of Abouraihan-University of Tehran), 20(2): 283-292 (In Persian).
26. Hutjens, M.F. 1996. Practical approaches to feeding the high producing dairy cow. Animal Feed Science and Technology, 56: 199-206. [DOI:10.1016/0377-8401(95)00900-0]
27. Ibrahim, R.M., S.J. Whelan, K.M. Pierce, D.P. Campion, V.P. Gath and F.J. Mulligan. 2012. Effect of timing of post-partum introduction to pasture and supplementation with Saccharomyces cerevisiae on milk production, metabolic status, energy balance and some reproductive parameters in early lactation dairy cows. Journal of Animal physiology and Animal Nutrition, 97: 105-114. [DOI:10.1111/jpn.12048]
28. Jouany, J.P. and D.P. Morgavi. 2007. Use of 'natural' products as alternatives to antibiotic feed additives in ruminant production. Animal, 1: 1443-1466. [DOI:10.1017/S1751731107000742]
29. Karimi, M., H. Abdi-benemar, J. Seifdavati, S. Seifzadeh and M. Ramezani. 2020. Effect of Saccharomyces Cerevisiae Yeast and Butyrate Monoglycerides on Performance, Blood Parameters and Nutrients Digestibility in Holstein Suckling Calves. Research on Animal Production, 11(28): 59-66 (In Persian).
30. Milewski, S. and P. Sobiech. 2009. Effect of dietary supplementation with Saccharomyces cerevisiae dried yeast on milk yield, blood biochemical and hematological indices in ewes. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 53: 753-758.
31. Miller-Webster, T., W.H. Hoover, M. Holt and J.E. Nocek. 2002. Influence of yeast culture on ruminal microbial metabolism in continuous culture. Journal of Dairy Science, 85: 2009-2014. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(02)74277-X]
32. Nasiri, A.H., A. Towhidi, M. Shakeri, M. Zhandi, M. Dehghan Banadaki. 2019. Effects of probiotic on milk production, feed intake and some metabolic blood profiles under the hot seasons in dairy cows. Journal of Ruminant Research, 6(4): 77-88 (In Persian).
33. Nikkhah, A., M. Dehghan-banadaki and A. Zali. 2004. Effects of feeding yeast (Saccharomyces Cerevisiae) on productive performance of lactating Holstein dairy cows. Iranian Journal Agriculture, 35: 53-60 (In Persian).
34. Nisbet, D.J. and S.A. Martin. 1991. Effect of a Saccharomyces cerevisiae culture on lactate utilization by ruminal bacterium selenomonas ruminantium. Journal of Animal Science, 69: 4628-4633. [DOI:10.2527/1991.69114628x]
35. Nocek, J.E. and W.P. Kautz. 2006. Direct-fed microbial supplementation on ruminal digestion, health, and performance of pre-and postpartum dairy cattle. Journal of Dairy Science, 89: 260-266. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(06)72090-2]
36. Nocek, J.E., W.P. Kautz, J.A. Leedle, and E. Block. 2003. Direct-fed microbial supplementation on the performance of dairy cattle during the transition period. Journal of Dairy Science, 86: 331-335. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(03)73610-8]
37. Norouzi, M., M. Mazraji and M. Danesh Mesgaran. 2002. The effect of live yeast on rumen fermentation and blood metabolites of sheep. Gorgan Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 9(4):197-212 (In Persian).
38. Offer, N.W. 1990. Effect of yeast sac 1026 on initial of digestion in sheep Biotechnology in the feed industry. Proceedings of Altech's Six Annual Symposium, 522-523.
39. Patra, A.K. 2012. The use of live yeast products as microbial feed additives in ruminants nutrition. Asian Journal of Animal and Veterinay Advanced, 7: 366-375. [DOI:10.3923/ajava.2012.366.375]
40. Piva, G., S. Belladonna, G. Fusconi and F. Sicoaldi. 1993. Effects of yeast on dairy cow performance, ruminal fermentation, blood composition and milk manufacturing properties. Journal of Dairy Science, 76: 2717-2722. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(93)77608-0]
41. Rashidi Qader, F. 1993. Probiotics are an alternative to antibiotics. Research and construction, 19: 67-61.
42. Rezaee, M., M. Rezaeian, S.A. Mirhadi and M. Moradi. 2008. Effects of yeast supplementation on rumen fermentation, microbial population and the performance of male fattening calves. Journal Veterinary Research, 62: 403-409.
43. Robinson, P.H. 1997. Effect of yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) on adaptation of cows to diets postpartum. Journal of Dairy Science, 80: 1119-1125. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(97)76038-7]
44. Rostamzadeh, P., A. Taghizadeh, A. Hoseein Khani and Gh. Moghaddam. 2015. Effects of saccharomyces cerevisiae yeast on digestibility of finishing diets, ruminal and blood metabolites in sheep. Animal Science Research, 25(2): 175-188 (In Persian).
45. Russell, J.B. 2002. Rumen Microbiology and Its Role in Ruminant Nutrition. Cornell University (Ithaca, NY) Ed., 122 p.
46. Strohlein, H. 2003. Back to nature. Live yeasts in feed for dairy cows. DMZ, Lebensmittel Industrie Milchwirtschafts, 124: 68-71.
47. Titi, H.H., R.O. Dmour and A.Y. Abdullah. 2008. Growth performance and carcass characteristics of Awassi lambs and Shami goat kid culture in their finishing diet. Journal of Animal Science, 142: 375- 383. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2007.06.034]
48. Van keulen, J.V. and B.A. Young. 1977. Evaluation of acid-insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility studies. Journal of Animal Science, 44282. [DOI:10.2527/jas1977.442282x]
49. Van Soest, P.J., J.B. Robertson, and B.A. Lewis. 1999. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(91)78551-2]
50. Wang, Z., M.L. Eastridge and X. Qlu. 2001. Effects of forage neutral detergent fiber and yeast culture on performance of cows during early lactation. Journal of Dairy Science, 89: 204-212. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(01)74470-0]
51. Welch, R.A.S., D.J.W. Burns, S.R. Davis, A.I. Popay and C.G. Prosser. 1997. Milk composition, production and Biotechnology. Ed. CAB International New Zealand. [DOI:10.1079/9780851991610.0000]
52. Williams, P.E.V., C.A.G. Tait, G.M. Innes and C.J. Newbeld. 1991. Effects of the inclusion of yeast culture (Sacharomyces cervisiac plus growth medium) in the diet of dairy cows on milk yield and forage degradation and fermentation patterns in the rumen of steers. Journal of Animal Science, 69: 3015-3026. [DOI:10.2527/1991.6973016x]
53. Yalcin, S., P. Can, A.O. Gurdal, C. Bagci and O. Eltan. 2011. The nutritive value of live yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) and its effect on milk yield, milk composition and some blood parameters of dairy cows. Asian-Australian Journal of Animal Science, 24: 1377-1385. [DOI:10.5713/ajas.2011.11060]
54. Yoon, I.K. and M.D. Stern.1996. Effects of Saccharomyces cerevisiae and Aspergillus oryzae cultures on ruminal fermentation in dairy cows. Journal of Dairy Science, 79: 411-417. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(96)76380-4]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.